1 Eylül 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28752

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Enstitüler tarafından yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) ALES Eşdeğer Puanı: Uluslararası sınavlardan (Graduate Management Admission Test Sınavı-GRE/Graduate Management Admission Test Sınavı-GMAT) alınan ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ALES puanına eş değer puanı,

c) Anabilim/Anasanat Dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim elemanlarından oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili anabilim dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında “Ders Danışmanı” ve tez çalışması dönemlerinde “Tez Danışmanı” olarak rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

g) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Müdür/Müdürlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitü müdürlerini/müdürlüklerini,

j) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

k) Rektör/Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

l) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

n) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetim kurulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri 24 üncü maddede tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dahildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen ilk iki yarıyıl, programın azami süresine dahil değildir. Ancak, iki yarıyılı aşan süreler programın azami süresine dâhildir.

(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dahildir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılının kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili EYK kararı ve Rektörlük onayı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-Pazar günlerinde de yapılabilir.

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlar;

a) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ABD/ASD başkanlığının teklifi, ABD/ASD akademik kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

ABD/ASD başkanının görevleri

MADDE 9 – (1) ABD/ASD başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması, özel öğrenci ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil, alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, programlara göre ABD/ASD başkanlığının önerileri dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapılan güz dönemlerinde, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri birinci ve ikinci öğretim birlikte değerlendirildiğinde lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı üçten az ise, ilgili EYK o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

(3) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD’nin öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Enstitülerin ABD/ASD yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri, ilgili ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı ile şu iki şekilden biri ile gerçekleştirilir:

a) Mülakat sınavlı değerlendirme şekli:

1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ABD/ASD’nin ALES veya eşdeğeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 30’u ve varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin % 10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

2) Adaylar, ilgili ABD/ASD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.

3) Adayların başarı notu, ilgili ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın %50’si ile lisans genel not ortalamasının % 20’si, varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin % 10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

4) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eş değeri puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil notu ve mülakat sınav notu dikkate alınır.

5) Mülakat sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

b) Mülakat sınavsız değerlendirme şekli:

1) Adayların başarı notu, ilgili ABD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın, ASD programlarında ise sanatta yetenek sınavı notunun %60’ı ile lisans genel not ortalamasının % 30’u ve varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

2) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri puanı, ASD programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans genel not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

(7) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD’nin öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 3.00/4.00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eş değeri puanının en az 60 olması şartı aranır.

(5) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 3.50/4.00 lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayın, KPDS/ÜDS/YDS sınavlarından en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

(7) Doktora programına başvuran adaylar, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.

(8) Başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES veya eşdeğeri puanının % 60’ı, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının % 40’ı, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının % 40’ının toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

(9) Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların başarı notu; ilgili ABD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %50’si ile yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(10) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların başarı notu; ilgili ABD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %60’ı ile yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(11) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, lisans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

Sanatta yeterlilik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sanatta yeterlilik çalışmasına başvurabilmek için adayların; ASD’nin öngördüğü bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(2) Sanatta yeterlilik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, en az 3.00/4.00 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 3.50/4.00 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlilik çalışmasına öğrenci kabulünde adayın, KPDS/ÜDS/YDS sınavlarından en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlilik çalışmasına başvuran adayların yeterlilik çalışmaları, ilgili ASD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

(5) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu çalışmalara yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınavı notunun, 60 puandan az olmamak şartıyla % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yüksek lisans not ortalamasının % 20’sinin toplamı en az 65 puan; lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise yeterlilik sınav notunun, 60 puandan az olmamak üzere % 60’ı ile lisans not ortalamasının % 40’nın toplamının en az 85 puan olması gerekir. Değerlendirme bu toplam puana göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

Yedek adayların belirlenmesi

MADDE 14 – (1) ABD/ASD; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanlar kadar yedek adayı, başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirleyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Yurt dışından başvuru

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili ABD/ASD’de YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların; ilgili ABD/ASD’de YÖK tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 KPDS/ÜDS/YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almaları,

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın en az 55 olması,

şartları aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı notları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak ABD/ASD’nin görüşü alınır ve başvurdukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Öğretim Merkezleri veya yurt dışındaki şubeleri tarafından yapılan Türkçe testinden en az 80 puan aldığını belgelendirdikten sonra lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilir. Bu belgeye sahip olmayan adaylar bir yıl izinli sayılır.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD’nin görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 16 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde ilgili ABD/ASD’nin öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin varsa tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için ilgili ABD/ASD’nin uygun görmesi halinde EYK’nın kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam etmesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not ortalaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı içerisinde 6 (altı) dersten çok olmamak koşuluyla ilgili ABD/ASD tarafından belirlenerek EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az CC notunun alınmış olması ve tüm derslerin not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zorunludur.

(6) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir akademik yıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı azami sürelerine dâhil edilmez. Ancak bir akademik yıl içinde gerekli not ortalamasını sağlayamayan bilimsel hazırlık programı öğrencisi yeterli ortalamayı sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar. Bu süre öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresinden sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD’nin olumlu görüşü ve EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;

a) Yüksek lisans için: ilgili ABD/ASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Doktora için: ilgili ABD/ASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü için: ALES belgesine sahip olmak gerekir.

(3) Özel öğrenciler, sadece ilgili ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü için öğrenci kabulünde başarı değerlendirme sırası, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Talebi halinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(6) Özel öğrencilerin, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları en fazla 2 (iki) adet lisansüstü dersten, daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sayılmamış olması şartıyla, muaf tutulabilirler. Ancak bunun için muafiyet talebinde bulunulacak dersin başarı notu, yüksek lisans için en az “BB”, doktora için en az “BA” olması koşuluyla ilgili ABD/ASD’nin önerisi ve EYK’nın onayı gerekir. Dört yarıyıldan önce alınan dersler değerlendirilmeye alınmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, aşağıdaki koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, ilgili enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(a) Öğrencinin, yatay geçiş için başvurduğu ilgili lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması,

(b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora programları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması.

(2) Yatay geçiş için başvurular, yarıyıl başlangıcından on beş gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğrencinin program eşdeğerliği, not dökümü ve ders içerikleri, ilgili ABD/ASD tarafından değerlendirilir. İlgili ABD/ASD, öğrencinin başvurduğu program ile bulunduğu program arasındaki eşdeğerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olumlu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre ders muafiyetlerini, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program toplam kredisi dışında intibakı için önerilebilecek ek ders/dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda daha önce almış oldukları derslerden en fazla iki dersi saydırabilirler. Dört yarıyıldan önce alınan dersler değerlendirilmeye alınmaz. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gördükleri süreler göz önüne alınır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya enstitünün bir başka programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitünün herhangi bir dalında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, bu programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, ilgili doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için lisansüstü genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans derecesi ile doktora programlarına/sanatta yeterlik çalışmalarına kabul koşullarının sağlanmış olması gerekir.

b) İlgili enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

c) Aynı enstitüye bağlı ABD/ASD’deki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, geçilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası geçişlerde kararı, ABD/ASD’nin görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ilgili ABD/ASD’nin önerisi ile EYK tarafından yapılır. İlgili ABD/ASD’nin görüş ve önerileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 22 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili enstitüye bizzat teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter kanalıyla belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen tarihlerde kayıt için başvurmayan veya istenilen belgeleri eksik olan adaylar mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların birden fazla lisansüstü eğitim yapıyor olmaları durumunda öğrenci olduklarını belirten dilekçelerini enstitüye vermeleri gerekir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekiyorsa öğrenci katkı payını da yatırarak, alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar için, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz. Öğrenci tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili EYK kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır. Kayıt formu öğrenciler tarafından ders danışmanına onaylatılarak ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Kayıt süresi sonunda, seçmeli bir dersin sistemde kayıtlı öğrenci sayısı üçten az ise ders o dönem için kapatılır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda ABD/ASD başkanlığının talebi ve/veya EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü programlardaki dersler için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

(5) Kapanan dersteki öğrenciler akademik takvimde belirtilen günlerde açılan diğer derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler o dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

(6) Lisansüstü programlarda tez/dönem projesi aşamasında bulunan öğrenciler, akademik izinler dışında üst üste iki yarıyıl veya aralıklarla üç yarıyıl kayıt yenilemedikleri takdirde kendilerine yapılmış tez/dönem projesi konu ve danışman atamaları iptal edilir. Bu durumdaki öğrencilere, kayıt yeniledikleri dönemde ilgili ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile yeni bir tez/dönem projesi konusu ve yeni bir tez danışmanı atanır.

Azami öğrenim süresi

MADDE 24 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarında azami öğrenim süresi üç yıl (altı yarıyıl), doktora veya sanatta yeterlik programlarında azami öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl (12 yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl (18 yarıyıl) dır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre araştırma görevlisi olmak dâhil, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

Danışmanlık

MADDE 25 – (1) Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili ABD/ASD’nin önerisi ile EYK tarafından bir ders danışmanı atanır. Ders danışmanının görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tezli lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler için, ilgili ABD/ASD Akademik Kurulu’nun önerisi ile EYK tarafından, öğrencinin tüm derslerini başardığı, gerekli not ortalamasını sağladığı ve doktora programlarında yeterlik sınavını başardığı dönemin sonunda bir tez danışmanı atanır.

(3) ABD/ASD’nin danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanında yapılmaması halinde ilgili EYK, doğrudan ders/tez/proje danışmanı atayabilir.

(4) Lisansüstü programlarda ders/tez/proje danışmanı, ilgili enstitü anabilim dalı öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarında tez danışmanı, daha önce tamamlanmış en az bir lisansüstü tezde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.

(5) Tez/proje danışmanının görevi öğrencinin, kişisel ve akademik gelişimini takip etmek ve tez/dönem projesi ile ilgili çalışmalarında danışmanlık yapmak, varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında yardımcı olmak ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Bu faaliyet ve sorumluluklarda aksaklıklar meydana gelmesi halinde, ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili EYK tarafından değiştirilebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İkinci tez danışmanı, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

(7) Tez/proje danışmanı ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve tez/proje danışmanının önerisi, ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Tez/proje danışman değişikliğinde yeni tez/proje danışmanının onayı da aranır. Tez/proje danışmanının üniversitedeki görevinden ayrılması, ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yeni tez/proje danışmanı atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir. Doktora programlarında tez danışmanının üniversite dışında başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda tez danışmanının görevi devam eder. Tez/proje danışman ve/veya çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden itibaren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden, doktorada iki yıl geçmeden ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına giremez.

(8) Danışman değişiklikleri, EYK’nın her ayın ilk haftasında yapacağı toplantıyla gerçekleştirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitü ABD/ASD başkanlığına bildirir.

(3) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 27 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi sistemine ek olarak ders/uygulama/laboratuvar saatine dayalı kredi sistemi uygulanır.

(2) Enstitüde her programda bir öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli derslerin sayısı ile üniversite kredisi ve/veya AKTS değeri, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili enstitü ABD/ASD’nin önerisi üzerine EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, ilgili enstitü tarafından belirlenen formla birlikte mayıs ayı sonuna kadar ilgili ABD/ASD akademik kurullarının teklifi, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama ders saati, üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili ABD/ASD’nin önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl başlangıcından bir ay öncesine kadar, ilgili ABD/ASD akademik kurullarının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Lisansüstü programlarda doktorasını yapmış öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(5) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalardır.

(6) Bir lisansüstü dersin üniversite kredisi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Öğretim planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teorik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi hariç, diğer tüm derslerin her biri için üniversite kredisi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 20’den fazla olamaz.

(7) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve üniversite kredisi değerleri ile AKTS kredileri belirtilmelidir. Üniversite kredisi değeri sıfır olan dersler kredisizdir.

(8) Lisansüstü programlarda yarıyıl kredi yükü, bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin Üniversite kredisi değeri ve/veya AKTS değerinin toplamıdır. Bu yük, lisansüstü programların her biri için 15 üniversite kredisi değerini ve/veya 30 AKTS değerini aşmamak üzere ilgili ABD/ASD tarafından ayrı ayrı belirlenir. Yarıyıl kredi yükü ilgili programın öğretim planlarında gösterilir.

(9) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu derslerin üniversite kredisi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen yarıyıl kredi yükünün %75’ini aşamaz.

(10) Bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü; o öğrencinin başvurusu, ders danışmanının önerisi, ilgili ABD/ASD’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile arttırılabilir. Zorunluluklar nedeni ile yapılan bu başvurularda yarıyıl kredi yükü en fazla bir ders arttırılabilir.

(11) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci tarafından programındaki seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya ders danışmanının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer. Ancak dersin önceki (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

(12) Öğrenciler, ders danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri bir kez tekrar alabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(13) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kredisiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(14) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden kredilendirilirler. Kredisiz dersler için üniversite kredisi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(15) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili EYK kararı ile belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 28 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda tez danışmanlığı bulunan öğretim üyelerinin, tez danışmanlıkları devam ettiği sürece öğrencilere, çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda, öğretim üyesinin görevli olduğu enstitüler, programlar ve öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her yarıyılda diğer lisansüstü dersler ile birlikte, haftalık 6 saat olmak üzere teorik (6+0) ve kredisiz olarak açılır ve öğretim üyesinin tez danışmanı olarak atanmasını izleyen dönem başından itibaren başlamak üzere yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona erinceye veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder.

(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak ve devam şartını yerine getirmek zorundadır.

(4) Uzmanlık alan dersinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derse kayıtlı olması gerekir. Tez danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi için uzmanlık alan dersi açılmaz.

(5) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan dersi kapsamındaki değerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yaparak bir rapor halinde ilgili ABD/ASD başkanlığına bildirir. Bu rapor, ilgili öğretim üyesinin öğrencinin yaptığı ödev, sunum, bildiri, makale gibi bilimsel faaliyetlerini, tezine ilişkin aldığı mesafeyi ve başarılı/başarısız sayılma gerekçelerini gösterir bilgileri içerir. İlgili ABD/ASD başkanlığı uzmanlık alan dersi raporlarını süresi içerisinde ilgili enstitüye iletir.

(6) Uzmanlık alan dersini alan öğrenciler dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulundukları takdirde, izleyen dönemde ilgili ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile kendilerine yeni bir tez konusu ve yeni bir tez danışmanı atanır.

(7) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından açılır.

(8) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi teorik ders saati üzerinden ücretlendirilir ve sınav yüküne dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu dönemlerde bu dersle ilgili telafi ve ücretlendirme yapılmaz.

Ders saydırma

MADDE 29 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan önceki son dört yarıyıl içinde yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en çok ikisi sayılabilir. Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD tarafından kurulan programda görevli üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.

(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olması ve başarı notunun, yüksek lisans için en az BB harf notu veya karşılığı, doktora için en az BA harf notu veya karşılığı olması gerekir. Geldikleri lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az BB/BA harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden, gerektiğinde ilgili komisyon ve EYK’nın tespit ettiği harf notu veya karşılık değerleri ile muaf sayılabilir.

(6) İlgili enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belgesinde (M) harf notu ile gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmalar ilgili enstitü tarafından ilan edilen tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonunda final sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final/bütünleme sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili ABD/ASD tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Yarıyıl sonu final/bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi dikkate alınır.

(3) Başarı değerlendirmesinde esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları, öğretim planlarında bulunan her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders izlencesinde belirtilerek ilgili öğretim üyesince dönemin ilk iki haftası içinde ilan edilir ve izlence ilgili ABD/ASD başkanlığına bildirilir. ABD/ASD başkanlığı da izlenceyi en geç bir hafta içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir. Ders izlencesi her yarıyıl ilgili öğretim üyesince güncellenir.

(4) Yarıyıl içi ve sonunda yapılan ders değerlendirmelerine konu olan sınav evrakları ile devam çizelgeleri, ilgili öğretim elemanı tarafından ABD/ASD aracılığı ile ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir. Bu evraklar yarıyılın bitiş tarihinden itibaren, Senato tarafından belirlenen süreyle enstitü arşivinde saklanır ve bu sürenin sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

(5) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin üniversite kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam üniversite kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem; bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde ilk yarıyıldan itibaren o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 31 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosunda yer alan dörtlük sistemdeki karşılığını ifade eder ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisansta en az 60/100, doktora/sanatta yeterlilikte en az 70/100 olması ve ders başarı ile harf başarı notunun yüksek lisansta 2.0/4.0-CC, doktora/sanatta yeterlilikte 2.3/4.0-CB olması gerekir.

(3) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.50/4.00, doktorada ise en az 3.00/4.00 olması gerekir. Ders döneminde bu ortalamaları sağlayamayan öğrenciler CC veya CB olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

(4) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

 

Başarı Notu

Katsayısı

Katalog Değeri (puan)

Yüksek Lisans

Doktora

AA

4.0

93,01-100,00

Başarılı

Başarılı

AB

3.7

83,67-93,00

Başarılı

Başarılı

BA

3.3

76,67-83,66

Başarılı

Başarılı

BB

3.0

69,67-76,66

Başarılı

Başarılı

BC

2.7

60,34-69,66

Başarılı

Başarılı

CB

2.3

56,61-60,33

Başarılı

Başarılı

CC

2.0

53,33-56,60

Başarılı

Başarısız

FF

0.0

53,32 ve aşağısı

Başarısız

Başarısız

 

(5) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu final sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (DZ) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında FF gibi işlem görür.

(6) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. Başarı notu (B), (M), (K) ile takdir edilen derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (GM) notu verilir ve başarı harf notu FF olarak işlem görür.

(8) Diğer değerlendirmeler için aşağıdaki işaretler kullanılır:

a) (İZ) notu: Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak akademik izinli sayıldığı için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilen nottur. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) (YB) notu: Derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilen nottur.

c) (R) notu: Öğrencinin tekrar etmekte olduğu ders için kullanılan nottur. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders yerine bu Yönetmelik hükümlerine göre aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek için de bu not kullanılır. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2…. Rn ile belirtilir.

ç) (T) notu: Tez/proje aşamasında bulunan ve tez/proje dersine kaydolan lisansüstü öğrencinin bu derse kaçıncı defa kayıt olduğunu belirten nottur. Tez/proje dersini kaçıncı dönemde aldığı T1, T2 ……Tn ile belirtilir.

(9) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 100’lük ve 4’lük değerleri birlikte gösterilir.

Mazeret sınavları

MADDE 32 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili EYK tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili EYK kararı ile düzeltilir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 34 – (1) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik programlarında, tez jürisinin öğrencinin tez/sanatta yeterlilik çalışmasının savunmasını başarılı bulduğuna, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin proje danışmanınca kabul edildiğine dair kararın, EYK tarafından onaylandığı tarihtir.

Akademik izin

MADDE 36 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili EYK kararı ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir:

a) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere, askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşantısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların hastalanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde, doğal afetlerde, öğrencinin ödediği öğretim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. İş nedeni ile yurt içinde yer değiştirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında öğrencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili enstitüye başvurması ve durumu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bunun dışında bu süre bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İzinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedeniyle kendilerine bir yarıyıldan fazla akademik izin verilen öğrencilerin, öğrenimine devam edebileceklerini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Başvurular ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, öğrenim süresi dahilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde “Uzmanlık Alan Dersi”nden muaf tutulur.

İlişik kesilme

MADDE 37 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam 21 üniversite kredisi değerinden az 30 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersinin oluşturduğu ders aşamasından, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programında ders aşamasında, seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredi değerinin sağlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen toplam AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Öğrenci, ilgili ABD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden en çok iki tane ders alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almakla yükümlü olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışma dersine kayıt yaptırabilmesi için tez çalışma önerisinin kesinleşmiş olması gerekir. Tez çalışması önerisi kesinleşmeden ve/veya tez çalışması dersine kayıt yaptırmadan tez çalışması yapılamaz. Tez çalışması dersine kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

(6) Ders aşamasını başarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçmesinin üzerinden dört yarıyıl geçmesine rağmen mezun olamayan öğrenci, takip eden dönemde açılan derslerden daha önce alıp almadığına bakılmaksızın üç adet ders almak ve başarmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve yeni bir tez danışman ataması yapılır. Bu süreç ve süre sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

Süresi

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi dört yarıyıl, azami süresi ise altı yarıyıl (üç yıl) dır.

Tez önerisi

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda tez danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar. Öneri, ilgili ABD/ASD akademik kurulunda görüşülür. Tez çalışması önerisi, ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu veya başlığı üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Bu durumda öğrenci, değişikliğin kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Tez süreci

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında tez danışmanı tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, altı aylık sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları belirten ve yazılı olarak hazırlayacağı tez faaliyet raporunu, toplantı tarihinden itibaren en az beş iş günü öncesinde tez danışmanına verir ve raporunu sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin faaliyetleri, tez danışmanı tarafından, uzmanlık alan dersi ile tez çalışması derslerinin dönem sonu değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde, nedenleri raporda belirtilir. Öğrencinin talebi halinde raporun bir kopyası öğrenciye verilebilir.

(3) Mazeretsiz olarak tez faaliyet raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci tez çalışmasının o döneme ait faaliyetlerinden başarısız sayılır.

(4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce son ara değerlendirme raporunda başarılı olunması koşulu ile en az iki tez faaliyet rapor döneminin geçmiş olması gerekir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası kongrelerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ABD/ASD başkanlığına tez savunmasını yapmak için başvurur. ABD/ASD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili EYK belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitünün başka bir ABD/ASD’den ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl, birisi ilgili ABD/ASD’den, diğeri de enstitüye bağlı başka ABD/ASD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. ABD/ASD başkanı, jüri üyelerini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önerir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır.

(5) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili ABD/ASD tarafından önceden duyurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine açıktır.

(6) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü müdürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirler.

(7) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, ilgili EYK karar verir.

(8) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(9) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında en az salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD/ASD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(11) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(12) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili ABD/ASD tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.

Diploma

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 46 – (1) Bu program toplam 30 üniversite kredisi değerinden az 40 üniversite kredisi değerinden fazla olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az üç derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 72 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ve dönem projesi dahil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, proje danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrenci için yeni bir proje danışmanı ve yeni bir proje konusu belirlenir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Lisansüstü programlarda ikinci öğretim, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülür. İkinci öğretim programlarında doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

Süresi

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının normal süresi üç yarıyıl; azami süresi ise altı yarıyıl (üç yıl) dır.

Proje danışmanı atanması

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ikinci yarıyılın sonunda, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi belirlenir. Proje danışmanı, öğrencisi ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç dönem projesi dersinin alındığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Öneri, ilgili ABD/ASD akademik kurulunda görüşülür. Dönem projesi konusu önerisi, ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ile genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 üniversite kredisi değerinden az 36 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 üniversite kredisi değerinden az 60 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az 14 adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora programında ders aşamasında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci 52,5 ile 90 arası AKTS kredi değerini; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise 105 ile 150 arası AKTS kredi değerini sağlaması gerekir.

(5) Doktora programında, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise öğrenim süresi içinde aldığı dersler, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Öğrenci, ilgili ABD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden en çok iki tane ders alabilir. Ancak öğrencinin aynı enstitüde açılmayan zorunlu dersleri, bu sınırlamanın dışındadır.

(7) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Süresi

MADDE 51 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl (dört yıl) azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için azami on sekiz yarıyıl (dokuz yıl) dır. Bir doktora programı bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu süre sonunda almakla yükümlü olduğu derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında kalan öğrenciler; yeterlilik sınavına giremezler ve başarısız oldukları zorunlu derslerden başarılı olmak ve/veya gerekli not ortalamasını sağlamak zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Ek süreler sonrasında mezun olamayan öğrenci, o dönemde açılan derslerden daha önce alıp almadığına bakılmaksızın üç ders almak ve başarmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilere tekrar yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve tez danışmanı ataması yapılır.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde, ABD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavları mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, ABD başkanlığı tarafından ilgili ABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. ABD başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(4) Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan Doktora Yeterlik Sınav Jürisini ilgili EYK’ya önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için ilgili EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye başka bir Üniversiteden seçilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrarlanır.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Doktora Yeterlik Komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda açılan ve almamış olduğu derslerden başlayarak ders danışmanının onaylayacağı 3 adet daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla ve genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olacak şekilde tamamladıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır ve yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(9) Doktora Yeterlik Komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının görüşü, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili ABD içinden diğeri ise enstitüye bağlı başka bir ABD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ilgili ABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, ders kaydını yapmış olması halinde, ilgili EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 55 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar ilgili ABD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı tez danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 56 – (1) Doktora öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir makalesinin veya toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş, ulusal hakemli dergilerde makale(ler)inin ve/veya uluslararası hakemli ve tam metin bildiri(ler)inin olması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,

zorundadır.

(2) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş doktora programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ABD başkanlığına tez savunmasını yapmak için başvurur. ABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

(4) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(5) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır.

(6) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, ilgili ABD tarafından önceden duyurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine açıktır.

(7) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ABD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü müdürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirler.

(8) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili EYK karar verir.

(9) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(10) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında en az salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili ABD başkanlığı tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.

Diploma

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD’deki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün sanat yapıtları geliştiren, temel eserler üzerinden uygulama ve araştırma yapabilen, yeni kavramları çağdaş sanat yöntemleri ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

(2) Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik tezi ve sunulan performans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntemleri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.

(3) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 üniversite kredisi değerinden az 36 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışması aşamalarından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 üniversite kredisi değerinden az 60 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az 14 adet kredili ders, bir seminer dersi, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışması aşamalarından oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Sanatta yeterlik programında ders aşamasında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci 52,5 ile 90 arası AKTS kredi değerini; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise 105 ile 150 arası AKTS kredi değerini sağlaması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programında tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, öğrenim süresi içinde aldığı dersler, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise öğrenim süresi içinde aldığı dersler, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Öğrenci, ilgili ASD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden en çok iki tane ders alabilir. Ancak öğrencinin aynı enstitüde açılmayan zorunlu dersleri, bu sınırlamanın dışındadır.

Süresi

MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl (dört yıl) azami on iki yarıyıl (altı yıl), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için azami on sekiz yarıyıl (dokuz yıl) dır. Bir sanatta yeterlik programı bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu süre sonunda almakla yükümlü olduğu derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında kalan öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerden başarılı olmak ve/veya gerekli not ortalamasını sağlamak zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ASD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Ek süreler sonrasında mezun olamayan öğrenci, o dönemde açılan derslerden daha önce alıp almadığına bakılmaksızın üç ders almak ve başarmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve tez danışmanı ataması yapılır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde, ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 61 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için tez danışmanının görüşü, ilgili ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi; tez danışmanı ve biri ilgili ASD içinden, diğeri ise enstitüye bağlı başka bir ASD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanının olması durumunda bu danışman dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ilgili ASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 62 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ASD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, ders kaydını yapmış olması halinde, ilgili EYK kararının alındığı tarihten itibaren başlar.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 63 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ve tez önerisi kabul edilen sanatta yeterlik programı öğrencisi; özgün ve üst düzeyde yaratıcılık gerektiren bir sanat etkinliği içeren sanat çalışmasını, tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı yer ve saati, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Karar, ilgili ASD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen; ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı tez danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 64 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir makalesinin veya toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş ulusal hakemli dergilerde makale(ler)inin ve/veya uluslararası hakemli ve tam metin bildiri(ler)inin olması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 65 – (1) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yönetmelikle belirlenen sanatta yeterlik mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,

zorundadır.

(2) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş, sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci; tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sergilemek veya sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ASD başkanlığına tez savunmasını yapmak için başvurur. ASD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ASD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(5) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır.

(6) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Öğrenci tezini ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve projeyi jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, ilgili ASD tarafından önceden duyurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine açıktır.

(7) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü müdürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirler.

(8) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili EYK karar verir.

(9) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(10) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve proje hakkında en az salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ASD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili ASD başkanlığı tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.

Diploma

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ASD’deki programın onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 67 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak intibak işlemlerinde ilgili EYK kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başarmak zorunda olduğu dersleri varken kendilerine danışman ataması yapılmış olan lisansüstü öğrencilerin danışmanları, istedikleri takdirde ilgili ABD/ASD’ye yapacakları başvuru ile doğrudan ilgili öğrencilere ders danışmanı ve derslerini başarı ile tamamladıktan sonra da bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda tez danışmanı olarak atanabilirler. Böyle bir isteği ve beyanı bulunmayan danışmanların bu durumdaki öğrencilerinin danışmanlık atamaları iptal edilerek, ilgili öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ders danışmanı ataması yapılır. Bu şekilde tez danışmanlığı sona eren öğretim üyesinin uzmanlık alan dersindeki bu öğrencilerin kaydı iptal edilir. Ders danışmanı olarak atanan öğretim üyelerine ise ders danışmanı olarak atandığı dönemlerde o öğrenciler için uzmanlık alan dersi ile ilgili herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 38 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi geçmiş olan kayıtlı öğrencilere, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ek süre verilir. Bu ek süre içerisinde tez savunma sınavından başarılı olmaları şartı ile bu öğrencilerden mezuniyet için yayın koşulu aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 69 – (1) 13/9/2008 tarihli ve 26996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliğin, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında, diğer hükümleri ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.