31 Ağustos 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28751

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :    5525 Sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesinin

               Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar

GENELGE

2013/10

Bilindiği üzere, 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna 12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle eklenen ek 1 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında, “28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,

b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,

c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,

ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,

kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümlerin etkin bir şekilde uygulanmasını, bu konuda oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini ve işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek amacıyla ilgili idareler aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edecektir.

A) Birinci fıkra hükmünün uygulanması:

1) Fıkra hükmünden yararlanabilmek için;

a) İlgililerin 28.2.1997 ila 14.2.2005 tarihleri arasında verilmiş olan disiplin cezaları sebebiyle memuriyetten çıkarılmış olması,

b) Memuriyetten çıkarmaya esas olan disiplin cezalarının 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun veya 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun kapsamında affedilmiş olması,

c) Atama yapılacak tarih itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile kurumların mevzuatlarında yer alan özel şartların taşınması,

ç) Memuriyetten çıkarılma tarihinde ilgililerin işgal ettikleri kadro derecesi veya kazanılmış hak aylık derecesi ya da atanabilecekleri kadro derecelerinde aynı unvanlı veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri çerçevesinde atanabilecekleri boş kadro veya pozisyon bulunması,

d) Atama yapılacak kadro veya pozisyonlara ait niteliklerin taşınması,

e) 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ayrıldığı kuruma veya ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılabilecek diğer kurumlara başvuru dilekçesinin verilmiş olması,

gerekmektedir.

2) Atama yapılacak kamu idareleri öncelikle başvuruların yukarıdaki esaslara uygunluğunu tespit edecektir. Bu tespit sonucunda atama için her hangi bir engel durumun bulunmaması halinde hizmet gerekleri ve kadro ihtiyaçları dikkate alınarak gerekli izin ve onayların alınmasını müteakip atama işlemleri tekemmül ettirilecektir.

B) İkinci fıkra hükmünün uygulanması:

1) 1.1.1990 tarihi ile 2.8.2013 tarihi arasında aday Devlet memuru iken adaylık süresi içinde veya sonunda haklarında 657 sayılı Kanunun 56 ncı veya 57 nci maddeleri uyarınca ilişik kesme işlemi uygulananların ikinci fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için;

a) 1.1.1990 tarihi ile 25.2.2011 tarihi arasında, adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,” fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası ile tecziye edilmiş ve bu disiplin cezası sebebiyle haklarında Kanunun 56 ncı maddesi hükmü uygulanarak görevlerine son verilmiş olması veya 25.2.2011 tarihi ile 2.8.2013 tarihi arasında aynı fiilden dolayı verilen uyarma cezası sebebiyle Kanunun 57 nci maddesi uygulanarak haklarında ilişik kesme işleminin uygulanmış olması,

b) Adaylık devresi içerisinde 1990 ila 2010 yılları arasında asli memurluğa atanabilmek için gerekli olan olumlu sicili alamamış olmaları sebebiyle ilişikleri kesilenlerden bu yıllara ait sicil raporlarının Sicil Amirlerinin Memurun Genel Durum ve Davranışları Hakkındaki Düşünceleri (Şahsiyet Değerlendirmesi) bölümünde aday memurun dış görünüşüne (kılık ve kıyafet) ilişkin olumsuz değerlendirmeler bulunması ve bu değerlendirmelerin sicil notunun olumsuz olmasına tesir ettiğinin kamu idarelerince yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi veya aday memurken aynı dönemde kılık ve kıyafet kurallarına aykırı davranış sebebiyle verilen uyarma cezası ile kişinin sicilinin olumsuz olması arasında bir bağlantı bulunduğunun ilgili kamu idarelerince tespit edilmiş olması,

c) Atama yapılacak tarih itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların taşınması,

ç) Atama yapılacak kadroya ait niteliklerin taşınması,

d) 1 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilişiklerinin kesildiği kamu idarelerine yazılı olarak müracaat edilmesi, ilgili kamu idarelerinin de en geç müracaat tarihini takip eden iki ay içinde gerekli şartları taşıyanların atama işlemlerini tekemmül ettirmesi,

gerekmektedir.

2) İlişik kesme işlemini tesis eden kamu idarelerinin teşkilat yapılarındaki değişiklik sebebiyle kapatılmış, devredilmiş, birleştirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olması sebebiyle mevcut bulunmaması halinde müracaatlar bu idarelerin devamı niteliğindeki mevcut kamu idarelerine yapılacaktır.

3) Bu fıkra kapsamında başvuru alan kamu idareleri öncelikle başvuruların yukarıdaki esaslara uygunluğunu tespit edecektir. Bu tespit sonucunda başvuru sahiplerinin durumunun fıkra hükmüne uygun olduğunun anlaşılması halinde atama yapılması zorunlu olup, bu atamalar her hangi bir izne tabi olmayacaktır.

4) İlgililerin ataması, ilişik kesme tarihinde işgal ettikleri kadro derecesi veya kazanılmış hak aylık derecesi ya da atanabilecekleri kadro derecelerinde aynı unvanlı veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri çerçevesinde atanabilecekleri diğer kadrolara yapılacaktır.

5) Bu fıkra hükmü kapsamında yeniden atananlar adaylık hükümlerine tabi tutulacaktır.

C) Ortak Hususlar:

1) Ek 1 inci madde kapsamındaki atamalar açıktan atama olarak değerlendirilecektir.

2) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlamalarına tabi olan kamu idareleri hakkında, bu kapsamda yapacakları açıktan atamalar için söz konusu sayı sınırlaması uygulanmayacak, sayı sınırlaması dışında atama usul ve esaslarını düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

3) Kamu idareleri bu kapsamda ataması yapılan personele ilişkin bilgileri atama işleminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan