29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE

DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (SERİ: VIII, NO: 51)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 76)

MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:51)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarına, bu kuruluşların çalışanlarına, Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ve Avrupa Birliğinin 16/9/2009 tarihli ve 1060/2009 sayılı Tüzüğüne paralel olarak ülke kredi derecelendirme notlarının açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 1, 62 ve 63 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“h) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ülkenin talebe bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarının ve not görünümlerinin açıklanmasına ilişkin olarak;

a) Kredi derecelendirme notu veren derecelendirme kuruluşları, her yıl Aralık ayı sonunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not ve/veya görünüm açıklamalarının tarihlerine ilişkin takvimi kendi internet siteleri ve veri dağıtım şirketleri aracılığıyla kamuya duyurmak ve Kurula göndermek zorundadırlar. Not veya görünüm açıklamalarının Cuma günleri yapılması esastır. Gerekli ve/veya acil durumların ortaya çıkması halinde, kredi derecelendirme notuna veya görünüme ilişkin açıklama kamuya duyurulan takvimden farklı bir tarihte yapılabilir. Ancak bu durumda, açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin gerekçe kamuya duyurulur. Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirmelerinde not veya görünüm açıklamaları bir yıl içerisinde en çok 3 defa yapılabilir.

b) Not veya görünüm açıklamalarının derecelendirme kuruluşu tarafından önceden kamuya duyurulan tarihte, borsanın ilk seans açılışından en az bir saat önce veya son seans kapanışından sonra yapılması zorunludur.

c) Not veya not görünümü açıklaması ile aynı anda, varsayımlar, kısıtlar, değişkenler ve belirsizlikler dahil olmak üzere ülke notunun veya not görünümünün belirlenmesinde dikkate alınan tüm hususları içeren ayrıntılı bir araştırma raporu kamuya açıklanır. Kamuya sunulan bu raporun, anlaşılabilir ve açık olması gerekmektedir.

ç) Ülke notunda veya not görünümünde değişiklik yapılması durumunda, değişiklik duyurusu ile aynı anda kamuya açıklanacak araştırma raporunda aşağıda sayılan asgari unsurların bulunması zorunludur:

1) Kantitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlıklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme: Bu değerlendirmede, kişi başı gelir, Gayrisafi Milli Hasıla büyüme hızı, enflasyon, bütçe dengesi, dış denge, dış borç, ekonomik büyüme göstergesi, temerrüt göstergesi ve dikkate alınan ilgili diğer tüm etkenlerin tanımı yer alır. Bu değerlendirmede, her etkenin göreceli ağırlığına da yer verilir.

2) Kalitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlıklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme.

3) Not değişikliğine ilişkin risklerin, kısıtların ve belirsizliklerin ayrıntılı bir tarifi.

4) Not değişikliğine karar veren komitenin toplantı notlarına ilişkin özet.

d) Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirme notları veya bu notlara ilişkin görünümler, bilgi edinilmesi ve nota etki edebilecek herhangi bir husus ve bilginin bulunup bulunmadığının teyit edilmesi amacıyla, kamuya açıklanmasından 12 saat önce ihraçtan sorumlu ilgili kamu kurumuna bildirilir. Bildirimin sınırlı sayıda kişiye yapılması esas olup bildirimin yapılacağı kişiler kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili kamu kurumu tarafından karşılıklı olarak belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2007

26580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/4/2010

27553