29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III–48.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve varlıkların saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen,

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Borsa: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,

c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

ç) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,

d) Halka açık pay statüsü: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir pay olarak izlenen payları,

e) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,

f) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi yatırım fonlarını,

g) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,

h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ı) Lider sermayedar: 7 nci ve 8 inci maddede yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortakları,

i) Net aktif değer: Ortaklığın portföy değerine hazır değerler, alacaklar ve diğer aktiflerin eklenerek toplam borçların düşülmesi suretiyle bulunan değeri,

j) Ortaklık: Menkul kıymet yatırım ortaklığını,

k) Portföy değeri: Ortaklık portföyündeki varlıkların bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri,

l) Portföy saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,

m) Portföy saklama hizmeti: Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan hizmetleri,

n) SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’yi,

o) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

ö) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

p) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

r) Türev araçlar: Kurulca ortaklık portföyüne alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini,

s) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

ş) Yönetim kontrolü: Tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ortaklık tanımı

MADDE 4 – (1) Ortaklık, Kanun hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan ve Kanunun 48 inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile bu Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulu ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları,

c) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları,

ç) Kira sertifikaları, repo ve ters repo işlemleri, türev araçlar, varantlar ve sertifikalar,

d) Takasbank para piyasası işlemleri,

e) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,

f) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar.

Faaliyet ve işlemleri

MADDE 5 – (1) Ortaklığın başlıca işlevleri şunlardır;

a) Ortaklık portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak,

b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak,

c) Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak,

ç) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluşa İlişkin Esaslar

Kuruluş şartları

MADDE 6 – (1) Ortaklıkların kuruluşlarının Kurulca uygun görülebilmesi için;

a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması,

b) Kurucularının, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %49’u oranındaki paylarının, bu Tebliğde belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula taahhüt etmiş olması,

c) Başlangıç sermayesinin 20 milyon TL’den az olmaması,

ç) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,

d) Ticaret unvanında “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” ibaresini taşıması,

e) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması,

f) Genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmiş olması ve bu kişilerin bu Tebliğde öngörülen şartları taşımaları,

g) Kurucu ortaklarının bu Tebliğde öngörülen şartları haiz olması,

ğ) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olması,

h) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere belirlenmiş olması,

zorunludur.

Kurucu ve ortakların nitelikleri

MADDE 7 – (1) Ortaklıkların gerçek ve tüzel kişi kurucu ortaklarının;

a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması,

ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) Ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları,

f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,

g) Muaccel vergi borcu bulunmaması,

ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,

h) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

şarttır. (a) bendinde belirtilen şartlar, iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şartlar ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz.

(2) Kuruluş başvurularında; ortaklıkta dolaylı olarak %20 ve üzerinde pay sahibi olan nihai gerçek kişiler ile ortaklıkta dolaylı olarak yönetim kontrolünü sağlayacak oranda imtiyazlı paya sahip olan gerçek kişilerin, birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

(3) Bankalar hariç olmak üzere tüzel kişi lider sermayedarların;

a) Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolüne sahip olan nihai gerçek kişilerin,

b) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına sahip gerçek kişilerin,

c) İmtiyazlı paylarının mevcut olması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak lider sermayedarda imtiyazlı payların %20’sinden fazlasına sahip tüzel kişi ortakların imtiyazlı paylarının %20’sinden fazlasına sahip olan nihai gerçek kişilerin,

birinci fıkranın (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur.

(4) Kuruluş başvurularında, kurucunun veya mevcut ortağın banka olması halinde, bankanın birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen niteliği taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gönderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla ortaklıkta dolaylı pay sahibi olan kişiler için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. Bankaların ortaklıklarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınır.

Lider sermayedar ve lider sermayedara ilişkin özel şartlar

MADDE 8 – (1) Lider sermayedar, halka arz sonrasındaki pay edinimleri hariç olmak üzere, ortaklıkta tek başına veya bir araya gelmek suretiyle sermayenin asgari %25’i oranındaki paylara sahip olan ortak ya da ortaklardır. Birincil halka arzın sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde, lider sermayedarın sahip olması gereken asgari sermaye miktarı halka arz öncesindeki sermayeye göre hesaplanır. Ortaklıkta söz konusu asgari sermaye oranı şartını sağlayan birden fazla ortak bulunması halinde sadece birinin lider sermayedar olarak belirlenmesi yeterlidir. Ortaklıklarda birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde ise, beşinci fıkradaki durum saklı kalmak üzere, lider sermayedarda aranan şartlar her biri için ayrı ayrı aranır.

(2) Lider sermayedarın 7 nci maddede yer alan şartlara ek olarak bu maddede belirtilen şartları da taşıması gereklidir.

(3) Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya unvanı kullanılan veya doğrudan olmasa da ortaklığın ticaret unvanında kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir ibareye yer verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması zorunludur.

(4) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet yatırım ortaklığı kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve finansal piyasalar alanında yeterli tecrübeye sahip olmaları zorunludur.

(5) Ortaklıkta lider sermayedar olacak gerçek kişinin toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin en az 10 milyon TL olması, birden fazla gerçek kişinin lider sermayedar olması halinde ise gerçek kişi lider sermayedarların menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin toplamının en az 20 milyon TL olması gereklidir.

(6) Ortaklıkta lider sermayedar olacak tüzel kişilerin en az üç yıllık faaliyet geçmişinin olması, son hesap dönemine ait konsolide ve bireysel finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması ve bu finansal tablolarında yer alan özsermayesinin en az kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesinin iki katı ve aktif toplamının kurulacak ortaklığın çıkarılmış sermayesinin en az üç katı olması gereklidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalarda özsermaye şartı için 100 milyon TL, aktif toplamı şartı için ise 200 milyon TL tavan olarak uygulanır. Birden fazla tüzel kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi halinde yukarıdaki şartlar her bir tüzel kişi için ayrı ayrı aranır.

(7) Kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerde kendi özel mevzuatlarında aranan şartlar dışında lider sermayedara ilişkin mali yeterlilik şartları aranmayabilir.

(8) Bu madde uyarınca hazırlanacak finansal tabloların Kurul düzenlemelerine uygun olarak düzenlenmiş olması zorunludur.

Kuruluş işlemleri

MADDE 9 – (1) Kurulacak ortaklıkların kurucularının, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek kuruluş başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler.

(3) Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluşun onaylanması talebi ve sermayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeleri de içeren gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.

(4) Ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından, TTK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak ortaklığın ticaret siciline tescili ile tüzel kişilik kazanırlar.

(5) Kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan için başvurulması zorunludur. İlana ilişkin TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Payların İhracı ve Satışı

Ortaklık paylarının satışı

MADDE 10 – (1) Ortaklık paylarının ihracı ve satışında bu Tebliğde öngörülen özel hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur.

(2) Ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yapabilmesi ancak, bedelli sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda ortaklık paylarının borsa fiyatının 1 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu ortaklıklar;

a) Ortaklıkta belirli pay gruplarına imtiyaz tanınmış olması durumunda, sermaye artırımına ilişkin Kurulca onaylı izahname ya da ihraç belgesinin ihraççıya verilmesinden önce, esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son verilmesi şartıyla nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı, veya,

b) Sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 güne ilişkin kamuya açıklanan birim net aktif değerlerinin ortalamasından ve her halükarda payların nominal değerinden aşağı olmaması şartıyla belirlenecek fiyat üzerinden tahsisli sermaye artırımı,

yapabilirler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak tahsisli sermaye artırımında, tahsisli sermaye artırımına konu payları satın alacak kişi veya kişiler, bu payları, payların edinim tarihinden itibaren bir yıl süreyle Borsada satamazlar. Bu kişilerin Borsa dışında satacakları bu payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

Halka arz

MADDE 11 – (1) Kuruluş işlemleri tamamlanan ortaklıkların, paylarını halka arz yoluyla satabilmek için kuruluşlarının ticaret siciline tescilini takip eden üç ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel müdürü atamaları, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari %49’unu temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.

(2) Ortaklıklar halka arz öncesinde sermaye artırımı yapamazlar.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Kurula başvurmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu Kurulca uygun görülmeyen ortaklıkların, menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, ilgili sürenin bitiminden veya Kurulun olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek üzere Kurula başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri gereğince sona ermiş sayılır.

(4) Ortaklıklarca birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılacak halka arz sonucu asgari %49’luk halka açıklık oranına ulaşıldıktan sonra da, çıkarılmış sermayenin asgari %49’u oranındaki ortaklık paylarının halka açık pay statüsünün sürekli olarak sağlanması zorunludur.

BİAŞ’a kotasyon

MADDE 12 – (1) Ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde paylarının BİAŞ kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bu belgenin alınmasını takip eden 15 gün içinde de payların kote edilmesi isteği ile BİAŞ’a müracaat edilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Payların Türü, Niteliği ve Devri

Payların türü ve niteliği

MADDE 13 – (1) Ortaklık payları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir.

(2) Ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan ortaklıklar hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar. Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar hakkında TTK’nın 414 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

Payların devri

MADDE 14 – (1) Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartlar aranır.

(2) Ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlamaları zorunludur. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir. İmtiyazsız paylarla yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde ise, bu paylara sahip olan ortakların söz konusu şartları sağladıklarını tevsik edici belgeleri pay devrini takip eden 10 iş günü içinde Kurula iletmeleri zorunludur.

(3) Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devrinde, imtiyazlı payları devralacak ortakların, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında diğer ortakların paylarını satın almayı sağlayacak mali güce sahip olmaları ve bu durumu tevsik etmeleri zorunludur. Bu hususta, Kurulun pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyete ilişkin hükümleri saklıdır.

(4) Ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü sağlayan paylara sahip olan ortakların, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları sağlayamamaları halinde; yönetim kontrolü sağlayan paylarını, şartları sağlayamadıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde elden çıkarmaları zorunludur.

(5) Bankaların bu madde kapsamındaki pay edinimlerinde 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan şartların sağlanması zorunludur.

(6) Birinci, ikinci ve beşinci fıkralarda belirtilen esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu fıkra hükümlerine aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

(7) Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden payları, 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra söz konusu payları devralacak kişilerde bu Tebliğde lider sermayedara ilişkin öngörülen özel şartlar aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yönetim Yapısı

Yönetim kurulu üyeleri

MADDE 15 – (1) Yönetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.

(2) Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları ve finansal piyasalar alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur.

(3) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak kurulan komitelerde sadece dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyelerinin görev alması gerekmektedir.

(4) Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye, bu Tebliğde yer verilen portföy sınırlamaları ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, 19 uncu madde kapsamında dışarıdan hizmet alınması halinde de devam eder.

(5) Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin karar, atanan kişinin ikinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye gönderilir.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin yasaklar

MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın "Müzakereye katılma yasağı" başlıklı 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Genel müdür

MADDE 17 – (1) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması, dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşıması, finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip olması zorunludur.

(2) Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde üç aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz.

(3) Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. Genel müdürün ortaklıkta portföy yöneticisi olarak görev yapması münhasıran ve tam zamanlı olarak genel müdürlük görevini sürdürmesine aykırılık oluşturmaz.

(4) Genel müdürlük görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin karar, atanan kişinin birinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde Kurula ve SPL’ye gönderilir.

Diğer personel

MADDE 18 – (1) Ortaklık bünyesinde faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak sayıda nitelikli personelin istihdam edilmesi ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirecek ihtisas personelinin seçiminde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur. Kurul düzenlemeleri uyarınca oluşturulması gereken komitelerde görevli personelin atanmaları ve görevden ayrılmaları, atamayı veya görevden ayrılmayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.

(2) Ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilen personelin tam zamanlı üst düzey yönetici olması şartı aranmaz.

(3) Bu madde kapsamındaki personelin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan şartı taşıması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Faaliyete ve Portföye İlişkin Esaslar

Ortaklık portföyünün idaresi

MADDE 19 – (1) Ortaklıklar, yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam etmek kaydıyla kendi portföylerini yönetebilecekleri gibi, portföy yönetim hizmetini Kurulun onayının alınması şartıyla ve imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden de alabilirler. Hizmet alınan portföy yönetim şirketinin değiştirilmesi durumunda, Kurula ilgili yönetim kurulu kararı gönderilerek bildirimde bulunulur. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari unsurları içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi ve sözleşme imzalanan portföy yönetim şirketi ile sözleşme süresi hakkında KAP’ta açıklama yapılması zorunludur.

(2) Bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti alınmadığı durumda, ortaklıklar nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli lisans belgesine ve en az üç yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesi, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ortaklıkların merkezinde en az beş yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Portföy yönetim hizmetinin ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da ilgili portföy yöneticilerinin anılan lisans ve tecrübe şartlarını sağlaması zorunludur. Portföy yönetim hizmetinin ortaklık dışından sağlanmadığı durumda, Kurulun onayının alınması şartıyla Kuruldan yatırım danışmanlığı yetki belgesi almış bir portföy yönetim şirketi ile imzalanan bir sözleşme ve Kurulun yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danışmanlığı hizmeti sağlanabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti alınan portföy yönetim şirketi ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklama yapılması zorunludur.

(3) Ortaklıklar muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve Kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilirler. Ortaklıklar, bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetim hizmeti almaları halinde, ilgili portföy yönetim şirketinden risk yönetim sistemi hizmeti de alabilirler. Bu fıkra kapsamında hizmet alınan kurum ve sözleşme süresi hakkında sözleşme tarihini takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklama yapılması zorunludur. Ortaklık tarafından risk yönetimi hizmetinin dışarıdan sağlanması durumunda, risk yönetim sisteminin kontrolü ve izlenmesi fonksiyonları yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ortaklıkların birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiş olan ortaklık dışından sağlanan hizmetler ve personel için ödedikleri yıllık komisyon ve ücretlerin toplamı, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerinin %2'sini geçemez.

(5) Bu maddede belirtilen hizmetlerin alımı için yıl içinde sözleşme imzalanması halinde dördüncü fıkradaki oran yıl sonuna kadar kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetler ve personelin dışarıdan sağlanabilmesi için, ortaklıkların esas sözleşmelerinde ayrı bir hüküm bulunması ve yönetim kurulunca karar alınması gereklidir.

(7) Ortaklıkların birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hizmetler ve personel için imzaladıkları sözleşmeler, ortaklık yönetim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmaksızın bir yıl sonunda sona erer. KAP’ta gerekli açıklamanın yapılması şartıyla, tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşme aynı süre için yenilenebilir. Ancak bu sürenin sona ermesi beklenmeden ortaklık yönetim kurulunun kararı ile 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşme sona erdirilebilir. Ortaklık tarafından, söz konusu 30 günlük süre içerisinde, sona erdirilen sözleşmenin yerine geçmek üzere yeni bir sözleşme imzalanması ya da kendi portföyünü yönetmek üzere yeterli sayıda ihtisas personeli istihdam edilmesi zorunludur.

(8) Bu madde kapsamında ortaklık dışından hizmet alınması halinde, bu maddede belirtilen hususlara ek olarak Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerindeki dışarıdan hizmet alımına ilişkin hükümler uygulanır.

İç kontrol sistemi

MADDE 20 – (1) İç kontrol sisteminin ortaklığın tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla ortaklıkta uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usuller ile;

a) Ortaklık faaliyetlerinin kanuni düzenlemelere, ortaklığın işlev, amaç ve konusuna, esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını,

b) Ortaklık adına yapılan işlemlerin genel ve özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini, mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak yapılmasını, ortaklık işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini,

c) Ortaklık muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin bir şekilde işlemesini,

ç) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilebilmesi için risklerin tanımlanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını,

d) Ortaklık personelinin kendi adına yaptıkları işlemlerin ortaklık tarafından yönetilen portföy ile çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitini,

e) Ortaklık portföyünden yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olup olmadığının tespitini,

f) Ortaklık portföyünün değerlemesinin, ortaklık birim net aktif değerinin belirlenmesinin ve portföy oranlarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve izahnameye uygunluğunun kontrolünü,

g) İlişkili taraflar ile yapılacak iş ve işlemler sırasında uyulacak esasların belirlenmesini,

içerecek şekilde oluşturulması zorunludur.

(2) Ortaklık bünyesinde oluşturulması zorunlu olan iç kontrol sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulması şarttır. Bu politika ve prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.

(3) Ortaklığın iç kontrol faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkileri yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele imza karşılığında bildirilir. Aynı şekilde personelin görev ve yetkileri ile yazılı prosedürlerdeki değişiklikler de personele imza karşılığında bildirilir. Prosedürler her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulur. İç kontrol faaliyetleri ile ilgili hazırlanacak raporların aylık olarak ortaklığın yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.

(4) Ortaklık yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini “İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi;

a) İç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun çalışmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan ve bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten,

b) Kurul düzenlemeleri ve ortaklık politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemekten, iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından,

c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faaliyetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından,

sorumludur.

(5) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilmesi için en az bir iç kontrol personeli istihdam edilir. İç kontrol personelinin sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konularında en az üç yıllık mesleki tecrübe ile Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunludur. İç kontrol personelinin ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da ilgili personelin anılan bilgi, tecrübe ve lisans şartlarını sağlaması zorunludur. Altıncı fıkra hükmü saklı kalmak üzere iç kontrol personeli iç kontrol dışında başka görev ve sorumluluk yüklenemez.

(6) Ortaklıkta, iç kontrol personelinin görev ve sorumlulukları, tecrübe ve lisans şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.

Risk yönetim sistemi

MADDE 21 – (1) Ortaklıkların 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında risk yönetim sistemi hizmetini dışarıdan sağlamamaları halinde, risk yönetim sistemlerini oluşturmaları, buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmeleri ve bu prosedürleri yönetim kurulu kararına bağlamaları zorunludur. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir.

(2) Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sorumludur.

(3) Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içermelidir. Risk yönetim sistemi, ortaklık portföyünün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulmalı ve ortaklığın iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmelidir.

(4) Ortaklık bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olmalıdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansına sahip olması ve ortaklıkta başka bir görev üstlenmemesi gereklidir. Ortaklığın türev araç işlemlerine taraf olmayacağına ilişkin esas sözleşmede hüküm bulunması halinde, risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personelinin Türev Araçlar Lisansına sahip olması zorunluluğu bulunmaz. Risk yönetim personeli iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösterir.

(5) Risk yönetim birimi;

a) Ortaklığın ve yönettiği portföyün maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri tespit etmekle,

b) Risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı olduğu yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmakla, yönetim kurulunca onaylanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymakla, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçevesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmekle ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle,

c) Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemekle ve limit aşımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı gün içinde raporlamakla, gerekli hallerde limitlerde piyasa ve kurum koşullarına uygun değişikliklerin yapılmasını istemekle,

ç) Günlük olarak tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin günlük olarak bağlı olduğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla,

d) Ortaklığın mali durumu açısından olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunmakla,

görevlidir.

Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi

MADDE 22 – (1) Ortaklık bünyesinde, ortaklığın günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve ortaklığın yapısına göre mevzuat ve ortaklık politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere ortaklığın tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir teftiş birimi oluşturması zorunludur.

(2) Ortaklığın teftiş biriminde münhasıran bu birimde çalışmak üzere, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip yeter sayıda müfettiş istihdam etmesi zorunludur.

(3) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olarak çalışır. Yönetim kurulu teftiş birimine ilişkin yetkilerini, iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine veya denetimden sorumlu komiteye devredebilir.

(4) Teftiş sürecinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar ortaklık tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulur.

(5) Müfettişler tarafından her hesap dönemi için gerçekleştirilen teftiş çalışmaları sonucunda hazırlanan raporlar en geç hesap dönemini izleyen üç ay içinde ortaklık yönetim kuruluna sunulur ve söz konusu raporlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu raporların en az beş yıl süre ile veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar ortaklık nezdinde saklanması zorunludur.

(6) Teftiş birimi, ortaklığın mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespiti ile ortaklığın faaliyetlerinin durdurulmasına veya sona erdirilmesine yol açabilecek mevzuata aykırılıkların tespiti halinde hazırlayacağı raporu en kısa zamanda yönetim kuruluna sunar ve aynı gün bir örneğini Kurula gönderir.

(7) Ortaklık tarafından müfettiş veya müfettişlerin çalışmalarında ve her türlü bilgi ve belgeye ulaşımlarında kendilerine her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur.

(8) Müfettişlerin ücret ve diğer özlük hakları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Müfettişlerin çalışmaları sırasında tarafsız olmaları ve sır saklama yükümlülüklerine uymaları gerekmektedir.

(10) Kurul ortaklığın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak teftiş birimine ilişkin olarak ilave yükümlülükler getirmeye ve yukarıda yer verilen yükümlülüklerden muafiyet sağlamaya yetkilidir.

(11) Müfettiş, tecrübe ve lisans şartını sağlamak kaydıyla iç kontrol personelinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirebilir.

Yapamayacakları işler

MADDE 23 – (1) Ortaklıklar;

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamazlar, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.

ç) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.

d) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.

e) Portföylerindeki varlıkları rehin veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat olarak gösteremezler. Ancak 31 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde kredi temini için portföyünün %10’unu teminat olarak gösterebilirler.

f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerin teminatı kapsamında gereken miktardan fazla nakit tutamazlar.

g) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler.

ğ) Portföylerine hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamazlar. Rayiç değer borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemleri için ise işlemin gerçekleştirildiği piyasada işlem gününde ortaklık lehine alımda en düşük satışta en yüksek fiyattır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ortaklık Portföyüne İlişkin Sınırlamalar

Ortaklık portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar

MADDE 24 – (1) a) Ortaklığın net aktif değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz. Bir ihraççının ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerine yapılacak yatırımlar ortaklığın net aktif değerinin %25’ini aşamaz ve bu yatırımlar için (b) bendinde yer alan sınırlama uygulanmaz.

b) Ortaklık net aktif değerinin %5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri ortaklık net aktif değerinin %40’ını aşamaz.

c) Ortaklık net aktif değerinin %20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan anlamda, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

ç) Ortaklık portföyüne aynı ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının %10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araçlarının, borçlanma aracının ortaklık portföyüne dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının piyasa değeri esas alınır.

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu hususta, bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım ortaklık net aktif değerinin %35’ini aşamaz.

e) Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için (a) bendinde yer alan %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır, (b) bendindeki sınırlama ise uygulanmaz. Diğer taraftan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu fıkradaki sınırlamalar uygulanmaz.

(2) Ortaklık tek başına hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %10’undan fazlasına sahip olamaz.

(3) a) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan ihraççıların,

b) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan tüzel kişilerin ve söz konusu kurumların yetkililerinin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ihraççıların,

c) Ortaklıkların portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketlerinin yönetim hakimiyetine sahip olan gerçek kişilerin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ihraççıların,

ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri ortaklık net aktif değerinin %20’sini aşamaz.

(4) Ortaklıklar;

a) Portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti aldığı portföy yönetim şirketlerinin ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunan aracı kurum ve bankaların,

b) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kurum ve bankaların,

c) Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kurum ve banka olmaması durumunda: imtiyaz sahibinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kurum ve bankaların,

ç) Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmayan ortaklıklarda, ortaklığın sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10’undan fazlasına sahip oldukları aracı kurum ve bankaların,

halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10’u ve ortaklık net aktif değerinin azami %5’i oranında yatırım yapabilirler.

(5) Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ile sertifikalara yapılan yatırımların toplamı ortaklık net aktif değerinin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı ise ortaklık net aktif değerinin %5’ini aşamaz. Ortaklığın açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile türev araç işlemlerinde aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

(6) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %10’u, 12 aydan uzun vadeli olmamak şartıyla, bankalar nezdinde açılan mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar ortaklık net aktif değerinin %3’ünü aşamaz.

(7) Ortaklıklar, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapamazlar.

(8) Ortaklıkların portföylerine yabancı kıymet alabilmesi için, bunların türlerini, özelliklerini ve işlem yapılacak borsa veya borsa dışı organize piyasaları esas sözleşmelerinde belirtmiş olmaları şarttır.

(9) Ortaklıkta imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve ortaklığın sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, ortaklık net aktif değerinin %20’sini aşamaz.

(10) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Ortaklık portföyüne alınacak katılma paylarına ilişkin sınırlamalar

MADDE 25 – (1) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si Kanun kapsamında ihracına izin verilen yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, ortaklık net aktif değerinin %5'ini geçemez. Katılma payları ortaklık portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.

(2) Ortaklık portföyüne katılma payı satışı Kurulca uygun görülen yatırım fonlarının katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Bu hususta, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için birinci fıkrada yer alan sınırlama dahilinde kalmak kaydıyla söz konusu şart aranmaz.

Ortaklık portföyündeki varlıkların borsada işlem görme esaslarına ilişkin sınırlamalar

MADDE 26 – (1) Ortaklık portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması ve bu varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. İlk ihraçlarda ise borsada işlem görmesi uygun görülen sermaye piyasası araçları ortaklık portföyüne dahil edilebilir.

(2) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile ortaklık portföyüne dahil edilmesi veya ortaklık portföyünden çıkarılması mümkündür.

Ortaklığın repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar

MADDE 27 – (1) Ortaklıklar, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedelinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir.

(2) Ortaklık portföyüne ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür.

(3) Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, ortaklık net aktif değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir. Bu sözleşmelerin karşı tarafının Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

(4) Borsa dışı repo–ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir. Faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, ortaklık yönetim kurulunun veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğundadır. Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP’ta açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler ayrıca ortaklık nezdinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle saklanır.

Ortaklığın ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar

MADDE 28 – (1) Ortaklık, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

(2) Ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle yapılabilir. Ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların ortaklık adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(3) Ortaklık, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75’i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye’de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım–satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

(4) Ortaklığın taraf olduğu sermaye piyasası aracı ödünç verme sözleşmelerine, sözleşmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması zorunludur.

Diğer sınırlamalar

MADDE 29 – (1) Ortaklık portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar dâhil edilebilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı ortaklık net aktif değerini aşamaz. Ortaklığın açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ve sertifikalar ile aynı varlığa dayalı türev araç işlemlerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.

(2) Ortaklık net aktif değerinin en fazla %20’si Takasbank para piyasası işlemlerinden oluşur.

(3) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, kar payı dağıtımı ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, ortaklık esas sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleşmede ve bu Tebliğde belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre ortaklığın başvurusu üzerine Kurul tarafından uzatılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Portföye İlişkin Diğer Esaslar

Değerleme esasları

MADDE 30 – (1) Ortaklıkların portföylerindeki varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslarına uyulur.

Borçlanma sınırı

MADDE 31 – (1) Ortaklıklar, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamuya açıkladıkları son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının %20’sine kadar kredi kullanabilirler veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edebilirler.

Ortaklık portföyünün saklanması

MADDE 32 – (1) Ortaklık portföyündeki varlıkların, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III–56.1) çerçevesinde, portföy saklayıcısı nezdinde saklanması zorunludur.

Performans sunuşu

MADDE 33 – (1) Ortaklıkların Kurulun kurumsal portföylerin performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunuş raporu hazırlamaları gerekmektedir.

(2) Performans sunuş raporuna ilişkin olarak, ilgili düzenlemelerde belirtilen cari yıl dönemleri, bu ortaklıklar için Ocak–Haziran ve Ocak–Aralık olarak uygulanır.

(3) Performans sunuş raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde bağımsız denetimden geçirilmesi gereklidir.

Ortaklıkların kendi paylarını satın almasına yönelik işlemler

MADDE 34 – (1) Ortaklıklar Kurulca belirlenen esaslar ve TTK’da öngörülen hükümler çerçevesinde kendi paylarını satın alabilirler. Satın alma işlemleri süresince sekizinci bölümde belirtilen sınırlamalara uyumun sağlanması zorunludur.

(2) Satın alınan paylar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder.

ONUNCU BÖLÜM

Kamuyu Aydınlatma ve Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Haftalık rapor

MADDE 35 – (1) Ortaklıklar haftalık olarak rapor düzenlerler.

(2) Haftalık raporlar, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan portföy ve net aktif değeri tablolarından oluşan ve pay başı net aktif değer hesaplamalarını gösteren raporlardır.

(3) Ortaklık portföyünde yer alan paylara, ilgili ay içinde hazırlanacak haftalık raporlarda sektörel bazda, ay sonlarında hazırlanacak haftalık raporlarda ise detaylı olarak yer verilir.

Finansal tablolara ilişkin esaslar

MADDE 36 – (1) Ortaklıkların, finansal tablolarının hazırlanmasında ve kamuya açıklanmasında, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin esaslar

MADDE 37 – (1) Ortaklıkların yönetim kurulu faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(2) Ortaklıklarca, yönetim kurulu faaliyet raporlarında ayrıca, portföy ve net aktif değeri tabloları ile ortaklık portföyünde yer alan paylar hakkındaki detaylı bilgilere yer verilir.

Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma

MADDE 38 – (1) Ortaklıklar Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Finansal tablolarını ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını Kurulun ilgili düzenlemelerinde belirlenen sürelerde,

b) Haftalık raporlarını ilgili dönemi takip eden ilk iş günü,

c) İşlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,

ç) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık komisyon ve ücretlerin toplamının, ortaklığın ilgili yıl için hesaplanan ortalama net aktif değerine oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak,

d) Bağımsız denetimden geçirilen ara dönem ve yılsonu performans sunuş raporlarını ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde,

e) Çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemeleri, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasını takip eden üç iş günü içinde,

KAP’ta kamuya açıklamak zorundadırlar.

(2) Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.

(3) Ortaklık yönetim kurulu, kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası hazırlayarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunmak ve KAP’ta açıklamak zorundadır. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkta görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkta toplantılar düzenleneceğini, ortaklığa yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve KAP’ta açıklanır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin birer örnekleri ortaklık merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur, talep etmeleri halinde masrafı ilgili ortak tarafından karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir.

(5) Ortaklığın gözetim ve denetimi ile kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasına yönelik olarak Kurulca talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin Kurulca belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurulca gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.

İnternet sitesi

MADDE 39 – (1) Ortaklıkların internet sitelerinde, Kurul ve TTK düzenlemeleri uyarınca yer alması gereken bilgilere ek olarak, 33 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler ile yatırım amacı ve stratejisi ile karşılaştırma ölçütü bilgilerine; ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürüne ilişkin bilgilere; esas sözleşmesine; izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusuna; bilgilendirme politikasına; özel durum açıklamalarına; genel kurul bilgilerine ve Kurulca belirlenecek diğer bilgilere yer verilir.

Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar

MADDE 40 – (1) Ortaklıklar tarafından, payların halka arzı ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanması sürecinde yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda Kurulun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

(2) Halka arz dönemi ve bu dönem dışında yapılacak ilan ve reklamlarda yer alan bilgiler, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı, ortaklığın mevcut koşullarına ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmamalı, ortaklığın verimliliği, kârlılığı, mali durumu hakkında yanıltıcı ifadeler içermemeli ve bu ilan ve reklamlarda ortaklık portföyünde yer alan varlıkların gerçek durumları ile örtüşmeyen yazı, resim, fotoğraf veya görüntü kullanılmamalıdır.

(3) Bu maddeye aykırı yapılacak işlemlerden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma

MADDE 41 – (1) Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen halka açık menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için genel kurul toplantılarında, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların statüden çıkma hakkındaki yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamaları ile söz konusu altı aylık döneme ilişkin kamuya açıklanan pay başı net aktif değerin ağırlıklı ortalamasından yüksek olanı ile satın alınacağı yönünde ortaklık dışındaki kişi veya kişilerce bir pay alım teklifinin yapılması zorunludur.

(2) Ortaklık yönetim kurulu tarafından, asgari olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeler, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusu, projeksiyonları, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanır ve bu rapor Kurula yapılacak başvurunun tarihinden daha geç olmamak üzere KAP’ta ilan edilir.

(3) Halka açık menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkışlarında statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurulunca onaylandığı tarih itibarıyla, mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, statüden çıkışa ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle tescil işleminin gerçekleştiği tarihteki Borsa ikinci seans kapanış fiyatının altındaki bir fiyattan Borsada satamazlar. Söz konusu kişilerin Borsa dışında satacakları payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir. Bu kişilerin ortaklığın paylarının statüden çıkışa ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten sonra edindiği ortaklık payları, satış yasağının kapsamında değerlendirilmez.

(4) Statüden çıkışın onaylandığı genel kurul kararlarının ilan edildiği TTSG’nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.

(5) Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izninin ortaklık tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurul toplantısında karara bağlanmaması halinde menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin Kurul izni geçersiz hale gelir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler bakımından ayrılma hakkı doğmaz.

Kar payı dağıtımına ilişkin esaslar

MADDE 42 – (1) Ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Ortaklıkların temettü dağıtımlarında halka açık anonim ortaklıklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.

(2) Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır.

(3) Ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir.

Unvana ilişkin yasak

MADDE 43 – (1) Kanun hükümleri ve bu Tebliğ esasları dahilinde kurulan ve faaliyet gösteren ortaklıklar dışında hiçbir kuruluş, ticaret unvanında veya ilan ve reklamlarında “yatırım ortaklığı”, “menkul kıymet/kıymetler yatırım ortaklığı” veya aynı anlama gelen başka bir ibare kullanamaz.

Esas sözleşme değişiklikleri

MADDE 44 – (1) Ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Başvuru formları ve standart metinler

MADDE 45 – (1) Ortaklıklarca Kurula yapılan başvurularda şekli ve esasları Kurulca belirlenen başvuru formları ve standart metinler kullanılır.

Kurul ücreti

MADDE 46 – (1) Ortaklıkların Kanunun 130 uncu maddesi uyarınca yatırmak zorunda oldukları Kurul ücretinin hesaplanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Tebliğde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 47 – (1) Kurul bu Tebliğde yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurulca ilan edilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 48 – (1) Ortaklık;

a) Ortaklığa murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen,

b) İletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bilgileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,

c) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri keyfiyeti izleyen,

ç) Merkez adresi ile bunda meydana gelen değişiklikleri izleyen,

d) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini izleyen,

e) Ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipleri ve sonuçlarını öğrendikleri tarihi izleyen,

f) Bu Tebliğ uyarınca yapılan ilanların yayımlandığı gazeteleri, ilanı izleyen

10 iş günü içinde Birliğe bildirmek zorundadır.

(2) Birlik ve SPL bu Tebliğ uyarınca kendilerine yapılan bildirimler kapsamında bir veri tabanı oluşturur ve söz konusu veri tabanını anlık olarak birbirlerinin ve Kurulun erişimine açar. Birliğe ve SPL’ye yapılacak tüm bildirimler elektronik imzalı olarak da alınabilir.

(3) Birlik, bu madde uyarınca kendisine yapılan bildirimler kapsamında Şirket, yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum tespit etmesi halinde üç iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirimde bulunur.

Diğer hükümler

MADDE 49 – (1) Ortaklıklara ilişkin olarak bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kanun, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 50 – (1) 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5/8/2011 tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıkların;

a) Yönetim kurulu üyelerinin görevi, görev süreleri sonuna kadar devam eder; ancak görev sürelerinin tamamlanmasını takip eden ilk olağan genel kurul toplantısında, bu Tebliğ hükümlerinde yer alan şartları sağlayan yönetim kurulu üyelerini atamaları,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari çıkarılmış sermaye tutarına 31/12/2014 tarihine kadar ulaşmaları,

zorunludur.

(2) 5/8/2011 tarihinden önce menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış ortaklıklar için lider sermayedara ilişkin hükümler uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ortaklıklar tarafından, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması ve esas sözleşmelerinin bu Tebliğin hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için Kurula başvurulması zorunludur. Aksi takdirde, ortaklıklar yatırım ortaklığı statüsünden çıkmış sayılır, bu durumda 41 inci madde kıyasen uygulanır.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaklıklarda genel müdür olarak çalışanların son bir yıldır bu görevde bulunmaları ve yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olmaları halinde, bu kişiler için 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen lisans şartı aranmaz.

(5) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş ortaklıkların ticaret unvanlarının, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında değiştirilmesi zorunlu değildir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile 32 nci maddenin birinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Türkiye'de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenler ortaklık adına Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerin saklanması konusunda ortaklıklar, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank’a dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya erişimine olanak tanımak koşulu ile bir başka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.

(7) Birinci fıkranın (b) bendi ile üçüncü fıkra kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ortaklık yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış olan başvuruların sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 32 nci maddesinin birinci fıkrası 1/7/2014 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.