29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“22) Askeri hâkimlerin izin işleri 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 19 uncu maddesinde gösterilen makamlar tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Bütün personelin yıllık izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında kullanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun olduğu takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının yetkisinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.

2) Yıllık iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı talep eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada izin verilir.”

“4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müddetlerin bir defasına yol izni verilir.”

“12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden personele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Subayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî tugay (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay eşidi) komutanlıkları (deniz ve hava'da eşidi) ve muadili karargâh, kurum amirlikleri ve askerlik daire başkanlıkları ile daha üst makamlardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar,”

“Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kullanamaz.

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi dokuz ayı geçemez.

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat ve hava değişimine tabi tutulabilirler. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

“6) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine on iki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir.”

“9) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

3) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati, Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm ve maddeler eklenmiş, sonraki bölüm teselsül ettirilmiştir.

“YEDİNCİ BÖLÜM

Askeri Hâkimlerin İzin İşleri

Yıllık İzin Sıra Çizelgeleri

MADDE 25/A – Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının yıllık izin sıra çizelgesinin onay makamı Millî Savunma Bakanlığıdır. İzin sıra çizelgeleri tanzim edilirken personelin izin istekleri göz önünde tutulur. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi ve askerî savcının bir sonraki yıl kullanmak istediği izin tarihleri yıllık izin sıra çizelgesi düzenlemesine esas olarak her yıl Aralık ayında Millî Savunma Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamı ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcıdır. Askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından onaylanan yıllık izin sıra çizelgelerinin bir sureti Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.

Yıllık İzinlerin Verilmesi

MADDE 25/B – Yıllık izin vermeye yetkili makamlar ile bu iznin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcıların onaylanmış izin sıra çizelgelerine istinaden Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan izin belgeleri, izine ayrılacakları tarihten (7) gün evvel ilgili askeri mahkeme veya savcılıkta bulundurulur.

2) Çeşitli nedenlerle onaylı yıllık izin sıra çizelgesindeki tarihler dışında kullanılmak zorunda kalınan izin talepleri yazı ile Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Acil durumlarda izin talepleri belgegeçerle yapılabilir. İzin talep yazılarında; talep edilen iznin türü, süresi, iznin başlangıç ve bitiş tarihleri, yıl içinde kullanılan izin miktarı, iznin yıllık izin planlamasına uygun olup olmadığı, izin yıllık izin planlamasından farklı bir tarihte kullanılacak ise sebebi, iznini geçireceği adres, kendisine ulaşılabilecek telefon numaraları ve izinli bulunduğu süre içerisinde ilgili askeri mahkeme kıdemli hâkimliği veya askeri savcılık görevinin kim tarafından yürütüleceği ve görevde bulunan askerî hâkim ve savcıların kimlikleri belirtilir.

3) Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlerin yıllık izinleri ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından verilir.

4) Yurtdışında bulunan personelin yıllık izinleri 8 inci madde hükümlerine göre verilir.

5) Askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara Millî Savunma Bakanlığınca, askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlere ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından yıllık mazeret izninin tamamı bir defada verilebilir.

Mazeret İzinleri

MADDE 25/C – Mazeret izinleri, askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılara Millî Savunma Bakanlığınca,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimlere ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcı tarafından 11 inci madde hükümlerine göre verilir.

Yurtdışı İzinleri

MADDE 25/Ç – Yurt dışına izinli gitmek isteyen askerî mahkeme kıdemli hâkimleri ve askerî savcılar Millî Savunma Bakanlığına,  askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hâkimler ilgisine göre askerî mahkeme kıdemli hâkimi veya askeri savcılara 15 inci maddede belirtilen evrakı içeren dilekçe ile müracaat ederler. İlgili makamlarca izin evrakı izin tarihinden en az bir ay önce ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Yurtdışı izin için olumlu görüş alındıktan sonra ilgili makamlarca izin verilir.

Diğer görevlerde bulunan askeri hâkimlerin izinleri

MADDE 25/D – Adlî müşavirlik, disiplin subaylığı, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı ile askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askerî hâkim subaylar ve askeri hâkim adaylarının izinleri bu yönetmelik hükümlerine göre sicil üstlerince verilir.

Özel Hüküm

MADDE 25/E – Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kadrolarında görev yapan askeri hâkimlerin izinleri kendi iç tüzüklerine göre verilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.