24 Austos 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28745

YNETMELK

Amasya niversitesinden:

AMASYA NVERSTES LSANSST ETM

VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Amasya niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim programlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Amasya niversitesine bal enstitlerde yrtlen ve tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, uzaktan eitim tezli/tezsiz yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retim ile bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

b) A: Amasya niversitesini,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesinde (TYY) yedinci ve sekizinci dzey iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal renci i ykn esas alan sistemi,

) Azami sre: Yksek lisans reniminde alt yaryl, doktora reniminde yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise on sekiz yaryllk sreyi,

d) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim yesini,

e) kinci danman: Tezli yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan rencinin tez veya uygulama konusunun zellii gerei Enstit Ynetim Kurulunca atanan, niversitede ya da baka bir yksekretim kurumunda grevli bulunan retim yesini,

f) Danmanlk ve Uzmanlk Alan Dersleri: Her retim yesinin, danmanlk yapmakta olduu lisansst rencisine verdii dersi,

g) Dnem projesi: Tezsiz yksek lisans program rencilerince hazrlanacak proje almasn,

) Enstit: Amasya niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

h) EABD/EASD: Enstit Ana Bilim Daln/Enstit Ana Sanat Daln,

) Enstit Kurulu (EK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstitde retim programlar bulunan ve/veya ortak retim program yrten anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

i) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan enstit kurulunca seilecek retim yesinden oluan kurulu,

j) Program: Yksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarna ynelik belirli sayda ve belirli ierikte zorunlu ve semeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarn,

k) Lisansst ikinci retim program: Birinci rgn eitimin akabinde yaplan retim programn,

l) Lisansst uzaktan eitim program: Biliim teknolojileri destekli internet aracl ile gerekletirilen lisansst eitim programn,

m) Rektrlk: Amasya niversitesi Rektrln,

n) Senato: Amasya niversitesi Senatosunu,

o) Tez: En az 24 AKTS karl olan, tezli yksek lisans ve doktora tez almas ile sanatta yeterlik eserini,

) niversite: Amasya niversitesini,

p) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

r) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retime likin Genel Esaslar

retim dili

MADDE 5 (1) Enstitlerde retim dili Trkedir. htiya duyulduu takdirde, EKnn nerisi ve Senatonun karar ile dersler yabanc dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve snavlarn yabanc dilde yaplabilmesi iin ilgili retim yelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelikte belirtilen artlara uygun olmas gerekir.

Program ve yeni ders almas, ders grevlendirmeleri

MADDE 6 (1) Enstitler, Yksekretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansst retim programlarn dzenleyip yrtrler. Bu retim programlar, EK ve Senatoda grlp kabul edildikten ve Yksekretim Kurulu tarafndan onaylandktan sonra uygulanr. Enstitler, Rektrn onayn alarak, yurt ii ve yurt dnda, dier yksekretim, aratrma kurum ve kurulularyla ibirliine ve ortak program yrtmeye karar verebilirler. Ayrca EKnn nerisi, Senato onay ve Yksekretim Kurulu karar ile lisansst eitim yapmak zere, bir faklte, blm veya anabilim dalndan farkl bir ad tayan, disiplinler aras bir program enstit anabilim dal olarak kurulabilir. Bu enstit anabilim dal bakan, EYK tarafndan yl sre ile atanr.

(2) retim yeleri farkl lisansst programlarnda ders verebilir.

(3) Bir EABD/EASDde almas dnlen yeni bir ders iin, dersi verecek retim yesi; dersin ierii, gerekesi ve kaynaklarn ieren mracaatn EABD/EASD bakanlna yapar. EABD/EASD bakanlnn teklifi ve EABD/EASD kurulu karar sonrasnda en ge Mays ay sonuna kadar ilgili enstitlere teklif edilen dersler EKnin uygun gr ve Senato onay ile alr.

(4) Lisansst programlarda okutulacak derslerin almas, EABD/EASD kurulunun nerisi ve EKnn onayndan sonra Senato karar ile kesinleir. Bir retim dneminde, hangi derslerin retime alaca, EABD/EASD kurulunun nerisi ve EYKnn kararyla yaryl balamadan en az iki hafta nce ilan edilir. Sresi iinde bildirilmeyen dersler almaz.

(5) EABD/EASDde ders verecek retim yelerinin grevlendirme deiiklikleri; ilgili EABD/EASD kurulu karar, EYKnin uygun gr ve niversite Ynetim Kurulu karar ile gerekleir.

(6) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde baz dersler sadece uzaktan retim veya hem uzaktan hem de rgn retim yoluyla yrtlebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmlerine gre yaplr.

(7) Enstitlerde lisans, yksek lisans ve doktora programlarnda ayn isim veya ierikle ders alamaz.

Lisansst programlarn kontenjan, bavuru ilan ve renci kabul

MADDE 7 (1) Her program iin kontenjan ve bavuru koullar, ilgili EABD/EASD bakanlnn teklifi, EK karar ve Senato onay ile belirlenir. Her dnem iin yeni renci kontenjanlar ilgili EABD/EASDdeki retim yelerinin danmanlk ykleri dikkate alnarak tespit edilir.

(2) Rektrlk tarafndan renci kabulne ilikin artlar, renci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, bavuru koullar, gerekli belgeler ile bavuru, kabul, yazl snav ve kayt tarihleri enstit mdrl tarafndan enstitnn internet sayfasnda duyurulur.

(3) Lisansst programlara renci kabul iin gerekli artlar ve baar deerlendirmelerinde Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Bilim-sanat snav jrilerinin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Snav jrileri; ilan edilen her program iin, ilgili EABD/EASD bakanlnn nerecei yedi retim yesi arasndan EYK tarafndan belirlenen asil iki yedek yeden oluur.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar EABD/EASD dndaki programlardan alm olan adaylarn eksiklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazrlk program Senato tarafndan belirlenir.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili EABD/EASD bakanlnn gr ve EYKnn onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci kabulne ilikin olarak Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Yatay gei yolu ile renci kabul

MADDE 11 (1) Yurtiindeki veya yurtdndaki bir yksekretim kurumunda lisansst programlarda kaytl Trk vatanda veya yabanc uyruklu rencilerin, yatay gei ile kabulne ilikin olarak ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 12 (1) Yabanc uyruklu rencilerin kabulne ilikin olarak Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

zel artl renci kabul

MADDE 13 (1) Engelli ve ehitlerin birinci derece yaknlarnn ilgili programlara kabulnde Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Katk pay ve renim creti

MADDE 14 (1) Tm lisansst programlarda azami sre iinde baarl olamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Kayt, kayt yenileme, derslerin almas, ders deitirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti, farkl niversiteden ders alma

MADDE 15 (1) Lisansst programlara kayt hakk elde eden adaylar ile renime devam eden rencilerin kayt yenileme ilemleri, rencilerin kayt yaptrdklar ders ya da derslerin almamas durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farkl niversiteden/enstitden ders alma durumlar akademik takvimde belirlenen sre iinde Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

Danman, proje danman belirleme, ikinci danman atama, danman, proje danman deiiklii

MADDE 16 (1) Danman/proje danman belirleme, ikinci danman atama ve danman/proje danman deiikliiyle ilgili hususlar Senatonun belirledii esaslara gre yrtlr.

Tez, proje almas, yazm dili

MADDE 17 (1) Tez/proje yazm ve oaltlmas ile ilgili hususlar; enstitlerce hazrlanp Senato tarafndan onaylanan tez yazm klavuzu ve proje yazm klavuzunda belirtilir. Tezler, Trke yazlr. Gerekli grlen hallerde ilgili EABD/EASDnin nerisi, EK ve Senatonun onay ile tezin bir baka dilde de yazlmasna karar verilebilir.

Deerlendirme

MADDE 18 (1) rencilerin yaryl sonu baar notu, aldklar her ders iin, retim eleman tarafndan 100lk sisteme gre deerlendirilir. Lisansst programlarla ilgili devam, snavdan baarl saylma koullar, ders tekrar, snav notuna itiraz ve retim yesinin snav sonucunu dzeltmesi ile ilgili hususlar 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayl Resm Gazetede yaymlanan Amasya niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde belirlenen esaslar erevesinde yrtlr.

(2) Derslerle ilgili olarak kayt, devam ve baar notunun hesabnda Amasya niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliindeki esaslar uygulanr. Baar notu; final snav ile birlikte, devler, szl veya yazl ara snavlar ile uygulama almalarnn sonular da dikkate alnarak hesaplanr. Yaryl baar notu; yaryl ii deerlendirmelerinin %40 ve yaryl sonu deerlendirmesinin %60nn toplam esas alnarak hesaplanr. Ancak ders geme notu yksek lisansta 100 puan zerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte en az 80 puandr. Yaryl sonu snav notunun yksek lisans programlarnda en az 60 puan, doktora programlarnda en az 70 puan olmas gerekir. Ayrca, deerlendirmede aadaki harf notlar kullanlr:

a) Not Derece

1) M Muaf

2) BS Baarl (kredisiz dersler)

3) BZ Baarsz (kredisiz dersler)

4) E Gemez-Mazeretli

5) F1 Baarsz-Devamsz

6) F2 Baarsz-Snava Girmedi

7) F3 Baarsz-Btnleme

8) F4 Baarsz-Tekrar

b) Yukardaki harf notlarndan; BS notu kredisiz derslerden getiini, BZ kredisiz derslerden kaldn, M notu yatay geile gelen ya da zel renci statsnde ders alm olan rencilerin yksek lisans ve doktora programlarnda ilgili derslerden muaf olduunu ifade eder.

c) Gemez notlar unlardr:

1) E: Mazeretli, gemez.

2) F1: Mazeretsiz, devamsz; yaryl/ylsonu ve btnleme snavlarna girme hakk yok.

3) F2: Devam etti, yaryl/ylsonu veya btnleme snavna girmedi.

4) F3: Devam etti, yaryl/ylsonu snavna girdi, ancak snav notu veya ders baar notu ngrlen dzeyin altnda olduu iin baarsz. Btnleme snavna girebilir.

5) F4: Btnleme snavna girdi, ancak snav notu veya ders baar notu ngrlen dzeyin altnda olduu iin baarsz.

) Yaryl iinde devam artn salamayan renciler, yaryl sonu snavna giremezler, girmi olsalar bile snavlar geersiz saylr. Bu durumdaki renciler, ders sorumlusu tarafndan yaryl sonu snavndan nce ilan edilir ve ilgili rencilere F1 (devamsz) notu verilir. Yaryl sonu snavna girmeyen renciye, yaryl ii almalarna baklmadan F2 (girmedi) notu verilir.

d) Herhangi bir yaryln not ortalamas, o yarylda rencinin ald her bir dersin kredisi ile o dersin baar notunun arpmlar toplam, kredi toplamna blnerek virglden sonra iki haneye kadar hesaplanr. Bilimsel hazrlk programnda alnan derslerin kredi ve notlar, not ortalamasna katlmaz. Genel not ortalamas, asgari ders ykn tamamlayan rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren alm olduu tm kredili dersler dikkate alnarak hesaplanr.

Genel arlkl not ortalamas ve ykseltilmesi

MADDE 19 (1) Genel arlkl not ortalamas; her bir dersten elde edilen baar notu katsaysnn AKTS kredisi ile arplmasndan bulunan sonucun toplam AKTS kredisine blnmesi yolu ile bulunacak deerdir.

(2) Genel arlkl not ortalamas hesabnda virglden sonra haneli ilem yrtlr ve gsterim iki hane zerinden yaplr. Yuvarlama ileminde virglden sonraki nc hane 0-4 ise aa, 5-9 ise yukar yuvarlama yaplr.

(3) Genel arlkl not ortalamasnn ykseltilmesi amacyla tekrar alnan derslerde son not geerlidir.

(4)Uzmanlk Alan Dersi/Dnem projesi ve tez almas baar notu ile deerlendirilir. Uzmanlk Alan dersinin baar deerlendirmesi ve uygulamas, Senato tarafndan belirlenecek esaslara gre yrtlr.

Kayt silme

MADDE 20 (1) Aadaki durumlarda rencinin EYK kararyla kayd silinir:

a) Kendi istei ile kaydn sildirmek istediini yazl olarak beyan etmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas almas.

(2) Kayd silinen rencinin demi olduu katk pay ve renim giderleri iade edilmez.

(3) Kayd silinen rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 (1) Lisansst rencileri, disiplin i ve ilemlerinde; Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine tabidir.

NC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; renciye bilimsel aratrma yapma becerisinin yannda bilgiye erime, deerlendirme, yorumlama, eletiri ve zm nerisi getirebilme yetkinliini kazandrmaktr.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yk

MADDE 23 (1) Tezli yksek lisans program, 120 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve semeli dersler ile seminer almas ve tez almasndan oluur.

(2) Uzmanlk Alan dersini ald ilk yarylda her renci teze ynelik en az bir seminer almas yapmak zorundadr. Seminer almas baarl olan renci o dnemdeki Uzmanlk Alan dersinden baarl saylr. Seminer almasndan baarsz olunmas durumunda Uzmanlk Alan dersini ald bir sonraki yaryl iinde tekrar seminer vermek zorundadr.

(3) rencinin lisans eitiminde baarl olduu dersler yksek lisans eitiminde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 24 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami alt yaryl, asgari drt yaryldr.

Yksek lisans tez konusunun belirlenmesi ve deitirilmesi

MADDE 25 (1) Tez konusu belirleme: renci 60 AKTS ders kredisini tamamladktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda tez konusunu belirleyerek danmann onayn tayan tez neri formunu EABD/EASD bakanlna teslim eder. EABD/EASD kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez nerisi EYK karar ile kesinleir.

(2) Tez konusu deiiklii: Akademik takvimde belirtilen srede danmann onayn tayan tez nerisi deiiklik formunu renci EABD/EASD bakanlna teslim eder. EABD/EASD kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez konusu deiiklii EYK karar ile kesinleir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 26 (1) Yksek lisans tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini Enstit tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Gz ve bahar yaryl iinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen yksek lisans yayn koullarn salamak

zorundadr.

Tez savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 27 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri, ilgili EABD/EASD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile atanr. Jri biri rencinin danman ve en az biri farkl bir anabilim dal veya baka bir Yksekretim kurumundan olmak zere en az kiiden oluur.

b) Jrinin kiiden olumas durumunda EABD/EASD bakanl enstitye, tez teslim formu ile danman hari EABD/EASD iinden , EABD/EASD dndan iki olmak zere toplam be retim yesi ismi nerir. kiiden oluan jrilerde ikinci danman jride grev alamaz.

c) Be kiiden oluan jrilerde ikinci danman jride yer alabilir. Jriyi belirlemek zere, ilgili EABD/EASD bakanl enstitye, tez teslim formu ile danman ve ikinci danman hari EABD/EASD iinden drt, EABD/EASD dndan olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya baklmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavyla ilgili esaslar unlardr:

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken yedi gn, en ge otuz gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde danmanna ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde tez savunma snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EABD/EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

c) Tez savunma snav tarihi danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci dzeltme snav tarihinden en ge yedi gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

e) Dzeltme karar sonunda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz saylan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD/EASD bakanlndan EABD/EASD kurulu karar ile yeni bir danman nerisi istenir. EYK karar ile danman atama ilemi yaplan renci yeni danman retim yesi ile yeni bir tez konusu belirler.

f) Tez savunma snav sonunda baarl bulunup mezuniyet not ortalamas artn salayan rencinin, tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, ekil artlar yerine getirilmi drt adet ciltlenmi tez ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet tez CDsi ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz.

g) Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 28 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az drt kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren iki ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine Tezli Yksek Lisans Diplomas verilir.

(2) Tezli Yksek Lisans Diplomas zerinde, rencinin kaytl olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numaras ve Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras yazlr ve diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm verilir.

DRDNC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 29 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program kinci Lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. lgili senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. kinci lisansst retim programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz. Uzaktan eitim lisansst programlar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yk

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans program; 120 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EABD/EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve seimlik dersler ile proje almasndan oluur.

(2) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler st renimde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami alt yaryldr.

(2) Tezsiz yksek lisans programn azami alt yarylda baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini Senatonun belirledii esaslara gre demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Proje alma konusu belirlenmesi ve deitirilmesi

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans program rencisi, proje dersini ald yaryln balad tarihten itibaren on be gn iinde proje konusunu enstitye bildirir.

(2) rencinin baarsz olmas durumunda, proje dersini tekrarlayaca yaryl banda proje dersine tekrar kayt olmak artyla proje konusu deiiklii talebinde bulunabilir.

Proje sunumu

MADDE 33 (1) Proje sunumu aadaki esaslara gre yrtlr:

a) EABD bakanl teklifi ile EYK tarafndan oluturulmu, biri, rencinin proje danman olmak zere kiilik jri nnde akademik takvimde belirtilen Proje sunumu tarihinde yaplr.

b) Proje sunumunun tamamlanmasndan sonra jri yeleri, salt ounlukla projeyi baar notu ile baarl veya baarsz olarak deerlendirir. Bu karar jri bakan tarafndan Proje sunumunu izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

c) Proje sunumu baarl bulunan renci mezuniyet iin gerekli not ortalamas artn salad takdirde mezun olmaya hak kazanm olur.

) Projesi jri tarafndan baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD bakanlndan yeni bir proje danman nerisi istenir. EYK karar ile proje danman atama ilemi yaplan renci yeni proje danman retim yesi ile yeni bir proje konusu belirler. Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, proje hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Proje sunumunun sonulanmas

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans program rencileri en erken nc yarylda bir proje hazrlamak ve sunmakla ykmldrler. almasndan elde edilen sonular, Enstit tarafndan belirlenen proje yazm klavuzuna uygun olarak yazlmaldr.

(2) renci projesini; ilgili enstitye, gz ve bahar yaryl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde, adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jri nnde szl olarak savunmakla ykmldr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 35 (1) renci Proje sunum tarihini takip eden iki ay ierisinde, elektronik ortamda kaydedilmi bir adet proje CDsini Enstitye teslim eder. Aksi halde mezuniyet ilemleri yaplmaz. Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine Tezsiz Yksek Lisans Diplomas verilir.

(2) Tezsiz Yksek Lisans Diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna yatay gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

BENC BLM

Doktora Program

Ama

MADDE 36 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESten bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80 standart puandan az olmamak kouluyla Senatoca belirlenen ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle doktoraya bavuracak olanlarn doktora programlarna kabulnde, ALES puan yan sra lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirilir (EYK karar ile mlakat snav yazl olarak da yaplabilir). Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar benzeri dier belgeler Senatoca belirlenir. Ancak doktora programna renci kabulnde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS), niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) veya YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS), niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) veya YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puannn % 50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca ve yalnz ALES puan ile de renci kabul, Senato tarafndan belirlenir. ALESe edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, Senatoca ykseltilebilir. Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz, ancak Senato karar ile ALES puan aranabilir. Bu durumda aranan ALES puan Senato tarafndan belirlenir.

Ders ve kredi yk

MADDE 37 (1) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi drt krediden az olmamak kouluyla (180 AKTS) en az sekiz ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de krk sekiz kredilik en az on alt ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. AKTS ve kredi deerlendirme esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler st renimde ders ykne ve kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 38 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on iki yaryl, asgari sekiz yaryl; lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on sekiz yaryl, asgari on iki yaryl olup, uygulamaya ilikin dzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkrada belirtilen srede tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en fazla alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Yeterlik snav

MADDE 39 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Derslerini baar ile tamamlayan renciler yeterlik snavna girer. Baarsz olan renci, en erken alt ay sonra tekrar yeterlik snavna girebilir.

(2) Yeterlik snavlar, EABD bakanl tarafndan ilgili EABDda grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve EYKca onaylanan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komitenin grev sresi yldr.

(3) Doktora yeterlik komitesi; snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla, en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kaydyla ilgili alandan be kiilik snav jrisini tekil eder. Doktora yeterlik jrisi, her renci iin EYK karar ile kesinleir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Snavlardan baarl saylmak iin her iki snavdan da 100 zerinden en az 80 puan alm olmak gerekir.

(5) Bu snavlardan herhangi birinde baarsz olan renci yeterlik snavndan baarsz saylr ve takip eden yeterlik snav dneminde ayn jri nnde yazl ve szl olmak zere her iki snav da tekrarlanr. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumlarn deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(7) kinci defa yeterlik snavnda baarsz olan renci, almam olduu derslerden balayarak takip eden yarylda danmannn onaylayaca en az 22 AKTS kredi deerinde daha ders almak zorundadr. renci bu dersleri de baaryla tamamladktan sonra tekrar yeterlik snav dnemlerinde snava girmek iin yazl bavuruda bulunur.

(8) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler gerekelerini, yeterlik snavndan nce danman retim yesine ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, enstitnn talebi, ilgili EABD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD bakanlnca nerilen alt retim yesi iinden, danmanndan baka ilgili EABD iinden ve dndan birer ye olmak zere sralamaya baklmakszn EYK tarafndan seilen retim yesinden oluur.

(3) Tez nerisi savunma snav ile takip eden izleme snavlar bu komite tarafndan yaplr. kinci danmannn olmas durumunda, ikinci danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili EABD bakanlnn gerekeli nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunma snav

MADDE 41 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur.

(2) renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(3) Tez nerisi savunma snav, yer ve saati ilan edilmek zere, snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(4) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan komiteye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez nerisi reddedilmi saylr. Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci en ge ay ierisinde, farkl bir danman ile devam etmek isteyen renci ise en ge alt ay ierisinde tekrar tez nerisi savunma snavna girebilir.

(5) Tez nerisi kabul edilen renci iin Tez zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(6) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, danman tarafndan snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanak ve tez nerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez nerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK karar ile onaylanr.

(8) Tez nerisi ikinci kez reddedilen renci iin, EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

Tez izleme snavlar

MADDE 42 (1) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi ylda iki kez toplanr. Bu toplantlarn birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralk aylar arasnda yaplr.

(2) ki izleme snav arasnda en az drt ay sre olmas gerekir.

(3) renci tez izleme snav tarihinden en az bir ay nce tez izleme komitesi yelerine verilmek zere enstitye yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(4) Tez izleme snav, yer ve saati ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(5) Tez izleme snav sonucunda rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(6) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan enstitye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez izleme snav baarsz saylr.

(7) Tez izleme snavna katlarak veya mazeretsiz olarak tez izleme snavna katlmayarak st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renci iin enstitnn yazl talebi, EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

(8) Tez nerisi savunma snav sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, komite konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. Komite yelerinin imzalarn tayan rapor EYK tarafndan incelenir ve tez konusu deiiklii EYK karar ile uygun grld takdirde EYK karar tarihi itibari ile en ge alt ay ierisinde renci tez nerisi savunma snavna girer.

(9) Baarszlktan dolay danman ve/veya tez izleme komitesi deien veya tez izleme komitesi tarafndan tez konusu deitirilen renci yeni bir tez nerisi vermek ve en az tez izleme snavna girmek ve baarl olmak zorundadr.

Doktora tezinin sonulanmas

MADDE 43 (1) Doktora tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini Enstit tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Yeterlik snavn takip eden en erken drt yaryl tamamlandktan sonra tezini enstitye teslim ederek jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen doktora yayn koullarn salamak

zorundadr.

Tez savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 44 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri, ilgili EABD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden, ikinci danmann yer almas durumunda yedi kiiden oluur.

b) Jrinin be kiiden olumas durumunda rencinin tez izleme komitesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl bir yksekretim kurumundan olmak zere toplam alt retim yesi ismi nerilir.

c) Yedi kiiden oluan jrilerde ikinci danman jride yer alabilir. Jriyi belirlemek zere, ilgili EABD bakanl enstitye, rencinin tez izleme komitesi ve ikinci danman retim yesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl yksekretim kurumundan drt olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya bakmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavna ilikin esaslar unlardr:

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken on be gn, en ge krk be gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren yedi gn iinde danmanna ve ilgili enstit mdrlne yazl olarak bildirir.

c) Tez savunma snav tarihi danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

e) Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci snav tarihinden en ge on be gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur.

f) Dzeltme karar sonrasnda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EABD bakanlndan EABD kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

g) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile ilgili EABD bakanlndan EABD kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

) EYK karar ile yeni danman atama ilemi yaplan rencinin EYK karar tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesinin oluturulmasndan sonra renci en ge alt ay ierisinde tez neri savunma snavna alnr.

h) Azami sreyi dolduran renciler, rencilik haklarndan yararlandrlmakszn, tez hazrlama hakk verilerek rencilik stats devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 45 (1) Tezi kabul edilen renci; tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile elektronik ortamda kaydedilmi drt adet kopyasn ve YK tarafndan istenen belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. Tez teslim artn yerine getiren rencinin tezi Senatoya gnderilir. Senato karar ile renci doktora derecesi almaya hak kazanr.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdaki programn onaylanm ad bulunur. Ayrca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numaras ve Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras yazlr. Diploma ile birlikte program sresince alm olduu derslerin not dkm de verilir.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik almas

Ama

MADDE 46 (1) Sanatta yeterlik programnn amac; renciye bamsz aratrma yapmay ve sanat/tasarm dalnda yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmay ve rencinin kendi disiplini ierisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasn amalar. Sanatta yeterlik program sonunda hazrlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gsteri, performans, temsil gibi uygulamal almalarn; sanat/tasarm dalna yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yntem gelitirme ve/veya bilinen bir sanatsal yntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Sanatta Yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALESin szel ksmndan 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80, standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuracak olanlarn sanatta yeterlik programlarna kabulnde, ALES puan yan sra, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat/yetenek snav/portfoly incelemesi sonucu da deerlendirilir. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediini belirten kompozisyon, uluslararas standart snavlar ve benzeri dier belgeler Senatoca belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programna renci kabulnde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS), niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) veya YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS), niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) veya YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre gerekirse ykseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puannn %50den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senatoca belirlenir. Senatoca yalnz ALES puan ile de renci kabul edilebilir. ALESe edeer kabul edilen ve Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar, Senatoca ykseltilebilir. Ancak Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz.

Ders ve kredi yk

MADDE 47 (1) Sanatta yeterlik program; 180 AKTS krediden az olmamak kouluyla, EASD bakanlnn ngrd zorunlu ve semeli dersler ile her yaryl alnacak uzmanlk alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(2) rencinin lisans ve yksek lisans eitiminde baarl olduu dersler sanatta yeterlik kredisine saylmaz.

Sre

MADDE 48 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on iki yaryl, asgari sekiz yaryl; lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on sekiz yaryl, asgari on iki yaryl olup, uygulamaya ilikin dzenlemeler Senato tarafndan belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtilen srede tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye ilgili enstit ana sanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sreler verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla sanatta yeterlik tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Yeterlik snav

MADDE 49 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve sanatta yeterlik almasyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Derslerini baar ile tamamlayan rencilerin yeterlik snavlar Mart-Nisan ve Ekim-Kasm aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) Yeterlik snavna girmek isteyen renci, gz ve bahar yaryllar banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik snav bavurusunu ilgili enstitye yapar. Belirlenen tarih dnda yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Yeterlik snavlar, EASD bakanl tarafndan ilgili EASDde grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve EYKce onaylanan be kiilik sanatta yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Sanatta yeterlik komitesinin grev sresi yldr.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla, en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kaydyla ilgili alandan be kiilik snav jrisini tekil eder. Sanatta yeterlik jrisi, her renci iin EYK karar ile kesinleir.

(5) Yeterlik Snav, ilgili sanat dallarnn zelliklerine gre yazl, szl ve uygulamal olarak blm halinde yaplr. Snavlardan baarl saylmak iin her snavdan da yz zerinden en az 80 puan alm olmak gerekir.

(6) Bu snavlardan herhangi birinde baarsz olan renci sanatta yeterlik snavndan baarsz saylr ve takip eden yeterlik snav dneminde ayn jri nnde yazl, szl ve uygulamal olmak zere her snav da tekrarlanr.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, snav jrisinin nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumlarn deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(8) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit ana sanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde tezini veya sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir alma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programna kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(9) kinci defa sanatta yeterlik snavnda baarsz olan renci, almam olduu derslerden balayarak takip eden yarylda danmannn onaylayaca en az 22 AKTS kredi deerinde daha ders almak zorundadr. renci bu dersleri de baaryla tamamladktan sonra tekrar sanatta yeterlik snav dnemlerinde snava girmek iin yazl bavuruda bulunur.

(10) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler gerekelerini, yeterlik snavndan nce danman retim yesine ve enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde sanatta yeterlik snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, enstitnn talebi, ilgili EASD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EASD bakanlnca nerilen alt retim yesi iinden, danmanndan baka ilgili EASD iinden ve dndan birer ye olmak zere sralamaya baklmakszn EYK tarafndan seilen retim yesinden oluur.

(3) Tez neri savunma snav ile takip eden izleme snavlar bu komite tarafndan yaplr. kinci danmannn olmas durumunda, ikinci danman komite toplantlarna katlabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili EASD bakanlnn gerekeli nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunma snav

MADDE 51 (1) Yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur.

(2) renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(3) Tez nerisi savunma snav, yer ve saati ilan edilmek zere, snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(4) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan komiteye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez nerisi reddedilmi saylr.

(5) Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci en ge ay ierisinde, farkl bir danman ile devam edecek renci en ge alt ay ierisinde tekrar tez neri savunma snavna girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, danman tarafndan snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanak ve tez neri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez nerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK karar ile onaylanr.

(8) Tez nerisi ikinci kez reddedilen renci iin, EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

Tez izleme snavlar

MADDE 52 (1) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi ylda iki kez toplanr. Bu toplantlarn birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralk aylar arasnda yaplr.

(2) ki izleme snav arasnda en az drt ay sre olmas gerekir.

(3) renci tez izleme snav tarihinden en az bir ay nce tez izleme komite yelerine verilmek zere enstitye yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(4) Tez izleme snav, yer ve saati ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilir.

(5) Tez izleme snav sonucunda rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

(6) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan enstitye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte snava girmeyen rencinin tez izleme snav baarsz saylr.

(7) Tez izleme snavna katlarak veya mazeretsiz olarak tez izleme snavna katlmayarak st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan renci iin enstitnn yazl talebi, EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve/veya tez izleme komitesi atanr.

(8) Tez nerisi savunma snav sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, komite konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. Komite yelerinin imzalarn tayan rapor EYK tarafndan incelenir ve tez konusu deiiklii EYK karar ile uygun grld takdirde EYK karar tarihi itibari ile en ge alt ay ierisinde renci tez neri savunma snavna girer.

(9) Baarszlktan dolay danman ve/veya tez izleme komitesi deien veya tez izleme komitesi tarafndan tez konusu deitirilen renci yeni bir tez nerisi ve en az tez izleme snavna girmek ve baarl olmak zorundadr.

Sanatta yeterlik tezinin sonulanmas

MADDE 53 (1) Sanata yeterlik tezinin sonulandrlmas iin renci;

a) Tezini Senato tarafndan belirlenen tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak,

b) Yeterlik snavn takip eden en erken drt yaryl tamamlandktan sonra tezini enstitye teslim ederek jri nnde szl olarak savunmak,

c) Senato tarafndan belirlenen sanatta yeterlik yayn koullarn salamak

zorundadr.

Sanatta yeterlik savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 54 (1) Tez savunma jrisinin oluumuna ilikin esaslar unlardr:

a) lgili EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be kiiden, ikinci danmann yer almas durumunda yedi kiiden oluur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jrisinin be kiiden olumas durumunda rencinin tez izleme komitesi sabit olmak zere niversite iinden, farkl bir yksekretim kurumundan olmak zere toplam alt retim yesi ismi nerilir.

c) Yedi kiiden oluan jrilerde ikinci danman jride yer alabilir. Tez savunma jrisini belirlemek zere, ilgili EASD bakanl enstitye, rencinin tez izleme komitesi ve ikinci danman retim yesi sabit olmak zere niversite iinden , farkl yksekretim kurumundan drt olmak zere toplam yedi retim yesi ismi nerir.

) EYK nerilen retim yeleri arasndan sralamaya bakmakszn savunma jrisini oluturur. nerilen jri yelerinin uzmanlk alanlar ile rencinin tez konusunun uyumlu olmas gerekir.

d) Tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmayan tezlerin EYK tarafndan savunma jrileri oluturulmaz.

(2) Tez savunma snavyla ilgili olarak uyulacak esaslar unlardr:

a) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en erken on be gn, en ge krk be gn iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr.

b) Zorunlu nedenlerle jriye katlamayacak yeler, katlamama gerekelerini tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne yazl olarak bildirir. Gerekesiz bir ekilde tez savunma snavna katlmayan veya mazeretleri EYK tarafndan uygun bulunmayan jri yesi retim yelerine EASD bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir yl sre ile yeni danmanlk ve lisansst ders verilmez.

c) Tez savunma snav tarihi, danman tarafndan belirlenerek, ilan edilmek zere snav tarihinden yedi gn nce yazl olarak enstitye bildirilir. Snav, enstit tarafndan belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye ak olarak yaplr.

) Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmlerinden oluur. Snav esnasnda renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, tez almasn baar notu ile deerlendirir. Salt ounlukla baarl/baarsz veya dzeltme karar verir. Danman retim yesi tarafndan tez savunma snavn izleyen gn iinde jri yeleri tarafndan hazrlanan jri deerlendirme rapor formlar ile birlikte tez savunma tutana ilgili enstitye teslim edilir.

e) Dzeltme kararnn verilmesi halinde, tezin dzeltilmesi iin renciye en fazla alt ay sre tannr. renci snav tarihinden en ge on be gn nce dzeltme karar veren jriye tezini teslim eder ve ayn jri nnde tezini yeniden savunur.

f) Dzeltme karar sonrasnda belirtilen sre ierisinde tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EASD bakanlndan EASD kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

g) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, ilgili EASD bakanlndan EASD kurulu karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

) EYK karar ile yeni danman atama ilemi yaplan rencinin EYK karar tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde tez izleme komitesi oluturulur. Tez izleme komitesinin oluturulmasndan sonra renci en ge alt ay ierisinde tez ner