23 Ağustos 2013 Tarihli ve 28744 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5176    Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Bursa Polis Koleji Müdürlüğünün Kapatılarak, Adı Geçen Genel Müdürlüğün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2013/5199   Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2013/5211   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

—  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik

 

GENELGE

—  Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi ile İlgili 2013/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/8/2013 tarihli ve 28743 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Millî Eğitim Bakanlığına Ait Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.