23 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28744

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

HABERLEME, SEYRSEFER, GZETM SSTEMLER MNA

KRTERLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, yer temelli sivil CNS sistemlerinin mnia kriterlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trk hava sahasnda hizmet veren tm sivil CNS sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 41 inci, 47 nci ve 48 inci maddeleri ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu ve 22 nci maddelerine dayanlarak,

b) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayl ikagoda 7 Aralk 1944 Tarihinde Akit ve mza Edilmi Olan Milletleraras Sivil Havaclk Anlamas ile Geici Szlemesi ve Bunlarn Eklerinin Onanmas Hakknda Kanun ile kabul edilen ICAO ikago Szlemesinin 10 uncu ekinin 1 inci Cildine, EUROCAE ED-52 Dokmanna ve ICAO EUR Doc 015 gerekliliklerine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AIP: Bir devlet ya da o devletin yetkili kld makam tarafndan yaynlanan, hava seyrseferine temel tekil eden ve gncel durumu bildiren havaclk bilgi yaynn,

b) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

c) CNS hizmet salaycs: Hizmet verdikleri havaalan veya Trkiye hava sahasnda sorumlu olduklar sektr ile snrl olmak zere, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca veya ilgili mevzuat uyarnca haberleme, seyrsefer ve gzetim alanlarnda teknik hizmet salama yetkisi verilmi kurum/kurulular,

) CNS sistemleri: Haberleme, seyrsefer, gzetim sistemlerini,

d) CVOR: Geleneksel VHF frekansnda alan ok ynl radyo seyrsefer istikamet cihazn,

e) DME: Mesafe lm cihazn,

f) DVOR: Doppler VHF frekansnda alan ok ynl radyo seyrsefer istikamet cihazn,

g) ED 50 sistemi: Jeodezik alarn uluslararas iletimi iin kinci Dnya Sava sonrasnda belirlenmi olan jeodezi bilimi ile ilgili bir koordinat sistemi trn,

) EUR Doc 015: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilt tarafndan, Avrupa blgesi lkelerinde gerekletirilecek yaplamalar ncesinde haberleme, seyrsefer ve gzetim sistemleri asndan konunun deerlendirilmesinde rehberlik etmesi iin yaymlanm olan dokman,

h) EUROCAE: Avrupa Sivil Havaclk Donanm Tekilatn,

) Genel Mdr: Sivil Havaclk Genel Mdrn,

i) Genel Mdrlk: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

j) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatn,

k) ILS: Aletli ini sistemini,

l) ILS hassas sahas: ILS evresinde kritik sahann tesinde de devam eden ancak, kara veya hava aralar ile yayalarn hareketlerine kontroll olarak izin verilen, snrlar belirlenmi ve koruma altna alnm sahalar,

m) ILS kritik sahas: ILS evresinde, Localizer ve Glide Path antenlerinden yaynlanan sinyallerin engellenerek veya yanstlarak bozulmamas iin bu antenlerin nnde kalan, kara veya hava aralar ile yayalarn girmesine kesinlikle msaade edilmeyen, snrlar belirlenmi ve koruma altna alnm sahalar,

n) KMZ uzantl dosya: Yaplamann gerekletirilecei blgenin veya parselin, haritalandrma ve kresel koordinat tespit etme programlar araclyla bilgisayar ekran zerinde grntlenmesi iin kullanlmas gereken dosyay,

o) Mnia: Uaklarn yerdeki hareketleri iin ayrlm yzey zerinde veya uu halindeki uaklarn korunmas amacyla, belirlenmi bir yzeyin zerinde uzanan alan boyunca yerletirilmi tm sabit ve gezici nesneler veya blmleri,

) NDB: Ynlendirilmemi radyo yaynn,

p) RES talebi: Rzgr enerji santrali kurmak amacyla ilemlere balam olan kurum/kurulularn bu Ynetmelikte belirtilen bavuru yolu izlenerek CNS hizmet salaycsna yapm olduklar gr talebini,

r) Rzgr trbini: Rzgrdaki kinetik enerjiyi nce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dntren sistemi,

s) UTM koordinat: Universal Transversal Mercator izdmnde alt derecelik dilim esasna gre verilen koordinat,

) VOR: VHF frekansnda alan ok ynl radyo seyrsefer istikamet cihazn,

t) WGS 84 sistemi: Konumlar X-Y-Z kartezyen koordinatlar olarak ya da enlem, boylam ve elipsoit ykseklik koordinatlar olarak tanmlayan, kresel konum belirleme sistemlerinin kulland koordinat sistemlerinden bir trn,

ifade eder.

KNC BLM

CNS Sistemleri Yerleim ve Mnia Kriterleri

CVOR cihaz yerleim kriterleri

MADDE 5 (1) CVOR cihaz yer seimi aada belirtilen kriterler dikkate alnarak yaplr. Cihazn kurulumu iin ihtiya duyulan blgede en uygun koordinat tespit edilerek yaplan uu kontrol testleri ile CVOR cihaznn uluslararas standartlarda hizmet verilmesi salanr.

a) Arazi eimi:

1) Cihaz anteni merkez olmak artyla 65 metre yarapl alan ierisinde kot fark sfrdr.

2) Anten merkez olmak artyla 65 metre ila 250 metre yarapl alan ierisinde eim % 2,3 ve altndadr.

3) Anten merkez olmak artyla 250 metre ila 400 metre yarapl alan ierisinde eim % 4 ve altndadr.

4) Anten merkez olmak artyla 400 metre ila 600 metre yarapl alan ierisinde eim % 8 ve altndadr.

b) Tabii ve suni engellere ilikin kriterler:

1) Cihaz anteni merkez olmak artyla 65 metre yarapl alan ierisinde kot fark sfrdr. Bu sahada tabii ya da suni hibir engele msaade edilmez.

2) Anten merkez olmak artyla 65 metre ila 250 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 7 metreyi amayan tek aalara izin verilebilir ve ykseklii 1,2 metreyi amayan tel itlere izin verilebilir. Hibir metal objeye izin verilmez.

3) Anten merkez olmak artyla 250 metre ila 400 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 10 metreyi amayan ve radyale gre yapt a 7 derecenin altnda olan aa gruplarna, ykseklii 12 metreyi amayan tek aalara ve l0 kV amayan, yarap hizasnda ykseklii 5 metreyi amayan enerji/telefon nakil hatlarna izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak artyla 400 metre ila 600 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 6 metreyi amayan metalik binalara, ykseklii 12 metreyi amayan binalara, ykseklii 13 metreyi amayan youn ormana ve ykseklii 9 metreyi amayan ve radyale gre yapt a 10 derecenin altnda olan enerji nakil hatlarna izin verilebilir.

5) Anten merkez olmak artyla 600 metre ila 3000 metre yarapl alan ierisinde, yaplamalarn CVOR anteni merkez olmak zere 1 derecenin altnda olmas art aranr.

DVOR cihaz yerleim kriterleri

MADDE 6 (1) DVOR cihaz yer seimi aada belirtilen kriterler dikkate alnarak yaplr. Cihazn kurulumu iin ihtiya duyulan blgede en uygun koordinat tespit edilerek, yaplan uu kontrol testleri ile DVOR cihaznn uluslararas standartlarda hizmete verilmesi salanr.

a) Arazi eimi:

l) Cihaz anteni merkez olmak artyla 100 metre yarapl alan ierisinde eim % 2,3 ve altndadr.

2) Anten merkez olmak artyla 100 metre ila 200 metre yarapl alan ierisinde eim % 4 ve altndadr.

3) Anten merkez olmak artyla 200 metre ila 300 metre yarapl alan ierisinde eim % 8 ve altndadr.

b) Tabii ve suni engellere ilikin kriterler:

1) Cihaz anteni merkez olmak artyla 100 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 7 metreyi amayan tek aalara izin verilebilir. Hibir metal objeye izin verilmez.

2) Anten merkez olmak artyla 200 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 10 metreyi amayan ve radyale gre yapt a 7 derecenin altnda olan aa gruplarna, ykseklii 12 metreyi amayan tek aalara, ve l0 kV amayan, yarap hizasnda ykseklii 5 metreyi amayan enerji/telefon nakil hatlarna izin verilebilir.

3) Anten merkez olmak artyla 200 metre ila 300 metre yarapl alan ierisinde; ykseklii 6 metreyi amayan metalik binalara, ykseklii 12 metreyi amayan binalara ve ykseklii 9 metreyi amayan ve radyale gre yapt a 10 derecenin altnda olan enerji nakil hatlarna izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak artyla 300 metre ila 3000 metre yarapl alan ierisinde, yaplamalarn DVOR anteni merkez olmak zere 1 derecenin altnda olmas art aranr.

VOR cihaz mnia kriterleri

MADDE 7 (1) VOR Cihaz anteni merkez olmak zere 600 metre yarapl alan hassas saha olarak tanmlanr. 3000 metre yarapl alan ierisindeki yaplamalarn VOR anteni merkez olmak zere istasyon kotu referans alnarak 1 derecelik a ile izilen izgi altnda kalmas, ayrca gerekli grld durumlarda teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

(2) VOR istasyon koordinat merkez olmak zere 15.000 metre yarapl alandaki RES talepleri iin teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

DME mnia kriterleri

MADDE 8 (1) DME iin herhangi zel bir kriter bulunmamakta ve dier seyrsefer yardmc cihazlar ile elenik almas durumunda elenik alt cihazlar iin belirlenen kriterler DME iin de geerlidir.

NDB cihaz mnia kriterleri

MADDE 9 (1) stasyon merkez olmak zere 200 metre yarapl alan hassas saha olarak tanmlanr. 1000 metre yarapl alan ierisindeki yaplamalarn istasyon kotu referans alnarak 5 derecelik a ile izilen izgi altnda kalmas, ayrca gerekli grld durumlarda teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

ILS mnia kriterleri

MADDE 10 (1) ILSye ait Localizer ve Glide Path Cihaz iin mnialarn kontrol altnda tutulmas gereken saha aada belirtilmektedir. Bu sahadaki yaplama talepleri iin, herhangi bir inaat ve tesis almas yaplmas ncesinde 17 nci madedede belirtilen bavuru yolu izlenerek, ilgili havaalan CNS hizmet salaycsnn grlerinin alnmas gerekmektedir. CNS hizmet salaycs yaplama talepleri hakkndaki incelemelerini tamamladktan sonra, grlerini en ge 1 ay ierisinde bavuru sahibi kurum/kurulu ile Genel Mdrle iletir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121024-4_dosyalar/image002.gif

 

RADAR mnia kriterleri

MADDE 11 (1) 15000 metre yarapl alan ierisinde anten evresinde gerekletirilecek yaplamalarn anten yatay dzleminden itibaren;

a) 0,25 derecelik a ile izilen izgi altnda kalmas gerekir.

b) 0,25 derecelik a ile izilen izginin stnde olmas durumunda teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

(2) Radar istasyonu gr alan iinde olan rzgr enerji santrallerine ilikin, mesafeye baklmakszn CNS hizmet salaycs tarafndan teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

Haberleme sistemleri mnia kriterleri

MADDE 12 (1) Verici ve alc haberleme cihaz antenlerinden itibaren 2000 metre yarapl alan ierisindeki yaplamalarn anten yatay dzleminden itibaren 1 derecelik a ile izilen izgi altnda kalmas, ayrca gerekli grld durumlarda teknik analiz ve deerlendirme yaplmas gerekir.

NC BLM

Genel Esaslar

Yayn performans

MADDE 13 (1) Havaalan CNS sistemleri yayn performanslarnn olumsuz etkilenmemesi asndan, havaalan mnia planlar snrlar dhilinde yaplacak tm yaplarn d yzey kaplamalarnda yanstc zellikteki malzemeler kullanlamaz.

naat snrlamalar

MADDE 14 (1) CNS sistemlerinin evresinde ina edilecek yaplarn 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 47 nci maddesi hkmlerine uygun olarak yaplmas zorunludur.

(2) Genel Mdrlke konulan snrlamalar, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayl Kanunla onaylanan Uluslararas Sivil Havaclk Szlemesi gereince kurulan ICAO tarafndan yaymlanan Havaclk Haberlemesi konulu Ek-10 ile Havaalanlar konulu Ek-14n ve bu eklere ilikin olarak yaymlanan dokmanlarn son eklinde belirlenen standartlarn altnda olamaz.

(3) CNS sistemlerinin evresinde gerekletirilmesi planlanan yaplamalarn ve rzgar trbinlerinin, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayl Kanunla onaylanan Uluslararas Sivil Havaclk Szlemesi gereince kurulan ICAO tarafndan yaymlanan EUR Doc 015 hkmlerine uygun olarak yaplmas zorunludur.

(4) ICAO tarafndan yaymlanan EUR Doc 015 dokman dorultusunda aada belirtilen koullarda 17 nci maddede belirtilen bavuru yolu izlenerek, ilgili havaalan CNS hizmet salaycsnn grlerinin alnmas gerekmektedir. CNS hizmet salaycs yaplama talepleri hakkndaki incelemelerini tamamladktan sonra, grlerini en ge 1 ay ierisinde bavuru sahibi kurum/kurulu ile Genel Mdrle iletir.

a) Hava seyrsefer sistemleri iin; VOR, DME ve NDB cihazlarna ait istasyon koordinat merkez olmak zere 3.000 metre yarapl alandaki yaplama, 15.000 metre yarapl alandaki rzgr enerji santrali ile ILS iin 8 inci maddede belirtilen alandaki rzgr enerji santralleri.

b) Radar sistemleri iin; Radar istasyonu koordinat merkez olmak zere 15.000 metre yarapl alandaki yaplama talepleri, istasyon yaknnda yaplacak ve heyelan titreim gibi sebeplere yol aabilecek delme, patlama faaliyeti ieren maden oca ve benzeri faaliyetler ve mesafeye baklmakszn radar istasyonu gr alan iinde olan rzgr enerji santralleri.

c) Haberleme sistemleri iin; Haberleme stasyon koordinat merkez olmak zere 2.000 metre yarapl alandaki anten yatay dzleminden itibaren 1 derecelik a ile izilen izgi altnda kalan almalar.

) Her yne yayn yapan sistemler iin; yukarda belirtilen mesafelerin dnda olsa bile, arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla ykseklikte yaplacak tm yaplamalar.

Mnia planlarnn hazrlanmas ve AIP bilgilerinin gncellenmesi

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik dahilindeki herhangi bir cihaz/sistemin Havaalan Mnia Plan kapsam dnda kalmas durumunda, uu kontrol raporlar, havayolu irketlerinden iletilen ikayetler ve sinyal performansnn zafiyete uradna ilikin benzer tespitler gz nne alnmak suretiyle yaplacak deerlendirme sonucunda Genel Mdrlk CNS hizmet salaycsndan ilgili cihaz/sisteme ilikin mnia plan hazrlamasn isteyebilir.

(2) CNS hizmet salayclar tarafndan bu Ynetmelik dahilindeki herhangi bir cihaz/sistem tesis edilmesi planland takdirde, cihaz/sistemin hizmete verilmesi ncesinde CNS hizmet salaycs bavurusu zerine Genel Mdrlk tarafndan ilgili havaalan mnia planna mnia tahditleri ile ilgili bilgiler ile Haberleme, Seyrsefer, Gzetim Sistemleri Mnia Kriterleri Hakknda Ynetmelikte belirtilen elektronik sistemlerin mnia sahasndaki her trl yaplama iin ilgili havaalan CNS hizmet salaycsndan gr almak zere mracaat edilmesi gerekir. ibaresinin ilenmesi salanr.

(3) CNS hizmet salaycs kurulu olumlu grlerinin alnmasn mteakip rzgr enerji santralleri de dahil olmak zere her trl mtemilatyla birlikte zeminden itibaren 60 metre (dahil) ve zerinde ykseklie sahip tm yaplama bilgileri, Hava Seyrsefer Emniyetini salamak zere AIP'de yaynlanmasn salamak zere Ek-2'de yer alan mnia nitelikleri ile birlikte ilgili CNS hizmet salaycsna iletilir.

CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarnn korunmas

MADDE 16 (1) CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarnn korunmasndan ve cihazn bulunduu alann bu Ynetmelikte belirtilen mnia kriterlerine uygun hale getirilmesinden cihazn bal bulunduu havaalan ynetimi sorumludur.

(2) CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarnn korunmas girilmez tabelalar, grsel iaretiler, sahann plastik zincirlerle evrelenmesi ve benzeri yntemler ile salanr.

Bavuru esnasnda izlenecek yol

MADDE 17 (1) Yaplacak olan tm bavurularda grlerin talep edildii yaz ekinde,

a) Rzgr enerji santralleri iin;

1) Her bir rzgr trbininin ED50 sistemine gre 3 derecelik UTM koordinatlar,

2) Her bir rzgr trbininin WGS84 sistemine gre corafi koordinatlar,

3) Her bir rzgr trbininin deniz seviyesine gre metre cinsinden zemin kotu,

4) Her bir rzgr trbininin kanat boyu ve benzeri tm mtemilat dhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan ykseklii,

5) Her bir rzgr trbininin kanat boyu ve benzeri tm mtemilat dhil deniz seviyesine gre metre cinsinden planlanan maksimum ykseklii,

6) Rzgr trbinlerinin yerlerini gsteren vaziyet plan,

7) Mevcut ise, planlanan rzgr trbinlerinin boy kesitini gsteren proje,

8) Rzgr trbinlerinin konumlarn gsteren KMZ uzantl dosya,

9) Rzgr trbinlerinin WGS84 sistemine gre corafi koordinatlar ile ortalama deniz seviyesine gre metre cinsinden azami yksekliklerinin (yer kotu+rotor+kanat yarap) tanmland Ek-1'de yer alan formata uygun excel uzantl dosya.

b) Rzgr enerji santralleri dnda kalacak tm yaplamalar iin;

1) Gr sorulacak parsel ya da blgenin kelerine ait ED50 sistemine gre 3 derecelik UTM koordinatlar,

2) Gr sorulacak parsel ya da blgenin kelerine ait WGS84 sistemindeki corafi koordinatlar,

3) Gr sorulacak parsel ya da blgenin deniz seviyesine gre metre cinsinden maksimum zemin kotu,

4) Tm mtemilat dhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan maksimum yap ykseklii,

5) Tm mtemilat dhil deniz seviyesine gre metre cinsinden planlanan maksimum yap ykseklii,

6) Gr sorulacak parsel ya da blgenin ke koordinatlarnn ilendii KMZ uzantl dosya,

bilgilerinin, matbu evraklarn yan sra elektronik ortamda ilgili havaalan CNS hizmet salaycsna sunulmas gerekmektedir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kurallara uymayan iletmelere ve ilgili personele 2920 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuatta yer alan idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 24/10/2012 tarihli ve 28451 sayl Resm Gazetede yaymlanan Haberleme, Seyrsefer, Gzetim Sistemleri Mnia Kriterleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren iki yl ierisinde Trkiye AIPsinde yaymlanm cihaz veya sistemler iin gerekli olan mnia tahditlerinin Havaalan Mnia Planlarna ilenmesi ve tm Havaalan Mnia Planlarnda Haberleme, Seyrsefer, Gzetim Sistemleri Mnia Kriterleri Hakknda Ynetmelikte belirtilen elektronik sistemlerin mnia sahasndaki her trl yaplama iin ilgili havaalan CNS hizmet salaycsndan gr almak zere mracaat edilmesi gerekir. hususunun belirtilmesi salanr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren iki yl ierisinde, halihazrda faaliyet gsteren tm rzgar enerji santrallerinin, her trl mtemilatlar dahil zeminden itibaren 60 M (dahil) ve zerinde ykseklie sahip tm ykseltilerinin hava seyrsefer emniyetini salamak zere AIP'de yaymlanmasn salamak zere Ek-2'de yer alan mnia nitelikleri ile birlikte ilgili CNS hizmet salaycsna iletilir.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.

 

EK-1

 

 

Rzgr Trbini Konum Bilgileri

 

 

 

 

Mnia Bilgisi

Ykselti (Metre)

Enlem (N)

Boylam (E)

T1

103,45

41:00:27,1300 N

28:47:12,0500 E

T2

 

 

 

T3

 

 

 

T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not-1: Koordinatlar WGS 84 formatndadr

Not-2: Ykseklik metre cinsinden trbinin ortalama deniz seviyesine

gre st kotudur (yer kotu + rotor + kanat yarap toplam)

 

EK-2

 

 

Mnia Verisi Nitelikleri

Mnia Verisi Nitelikleri

 

Mnia Tanmlayc

 

Mnia Tipi

 

Geometrik Tipi

 

Corafi Koordinatlar ( WGS 84)

 

Rakm ( Mniann Tepe Noktas) (Feet)

 

Ykseklik ( Feet)

 

Veri Kayna Tanmlaycs

 

Yatay Doruluk

 

Yatay Gven Seviyesi

 

Yatay Pozisyonu

 

Yatay znrlk

 

Yatay Uzunluk

 

Yatay Referans Sistemi

 

Dikey Doruluk

 

Dikey Gven Seviyesi

 

Dikey znrlk

 

Dikey Referans Sistemi

 

Tarih ve Zaman Damgas

 

Iklandrma / Renk

 

aretleme / Renk