23 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28744

YNETMELK

Trk Standardlar Enstitsnden:

TRK STANDARDLARI ENSTTS PERSONEL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Standardlar Enstits Personel Ynetmeliinin 1 inci maddesinde yer alan sicil ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 2 Bu Ynetmelik hkmleri Trk Standardlar Enstitsnn kadrolu personelini kapsar. Dier personel iin szlemesindeki hkmler ile bu Ynetmeliin sz konusu personel iin dzenlendii aka belirtilen maddeleri uygulanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 Bu Ynetmelik, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununun 10/A ve 14 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Personel ve Hizmet tanmlar aadaki ekilde deitirilmitir.

Personel: Trk Standardlar Enstitsnde alan kadrolu personeli,

Hizmet: TSEde veya hangi statde olursa olsun dier kamu kurum ve kurulularnda geen btn hizmeti,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kast, kusur, ihmal veya tedbirsizlii sonucu Enstity zarara uratan personel hakknda Devlet memurlarnn tabi olduu mevzuat hkmleri uygulanr. Ayrca bu personel hakknda Ynetmeliin disiplin hkmleri erevesinde ilem yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 18 Personel, sosyal gvenlik ynnden 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Personel hakkndaki ihbar ve ikyetlerin, garaz nedeniyle veya mcerret hakaret iin, uydurma bir su isnad suretiyle yapld ve soruturma veya yarglamann tabi olduu kanuni ilem sonucunda bu isnat sabit olmad takdirde, haksz isnada urayan personelin disiplin amirlerinin teklifi zerine Bakan, isnatta bulunanlar hakknda Cumhuriyet Savclna bavurur.

Ayrca ceza soruturmasndan bamsz olarak disiplin soruturmas da yaplr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesine birinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi ve mevcut fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

Personel, meslek faaliyette veya serbest meslek icrasnda bulunmak zere ofis, bro, muayenehane ve benzeri yerler aamaz; gerek kiilere, zel hukuk tzel kiilerine veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularna ait herhangi bir iyerinde veya vakf niversitelerinde alamaz. Enstitnn faaliyet alanlarnda her ne ad altnda olursa olsun cretli veya cretsiz danmanlk, mavirlik, eitmenlik ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.

Enstit personelinin kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ve kanunla kurulmu yardm sandklarnn ynetim, denetim ve disiplin kurullar yelikleri, zel kanunlarda belirtilen grevler ile Enstitden izin alnmak kaydyla yaplan insan ve sosyal amal gnll almalar ikinci fkrada belirtilen yasaklamann dndadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

zel bilgi ve ihtisas gerektiren ilerde dier kanunlarn szlemeli personel altrlmas hakkndaki hkmlerine bal olmakszn toplam kadro saysnn % 2sini gememek zere szlemeli olarak altrlan yerli ve yabanc personeldir. Bu ekilde altrlacaklarda aranacak artlar ile altrma usul ve esaslar ilgili ynerge ile belirlenir.

Belirli sreli, geici nitelikte ve zel bilgi ve uzmanlk gerektiren ilerde yurt iinde ve yurt dnda Enstit dndan inceleme eleman grevlendirilebilir. Enstit dndan grevlendirilen ve uhdesinde kamu grevi bulunmayan inceleme elemanlarnn gnlk inceleme creti, asgar cretin aylk brt tutarnn % 25ini amamak zere Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde saylan kamu kurum ve kurulularnda alanlar, kurumlarnn muvafakatiyle, aylk, denek, her trl zam ve tazminatlar ile dier mal ve sosyal hak ve yardmlar kurumlarnca denmek kaydyla geici olarak Enstitde grevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarndan aylkl izinli saylr. zinli olduklar srece memuriyetleri ile ilgili zlk haklar devam eder ve bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr. Terfileri bakaca bir ileme gerek kalmakszn sresinde yaplr. Bu fkraya gre grevlendirilecek personel, toplam personel saysnn % 1ini geemez.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 37 Adaylk; daha nce herhangi bir kamu kurum ve kuruluunda adaylk srecini geirmeyip, asaleti onaylanmayan ve Enstitye yeni giren personelin ie uyumunu salamak ve altrlmasnda fayda olup olmadna karar vermek iin uygulanan bir deneme sresidir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Daha nce herhangi bir kamu kurum ve kuruluunda adaylk srecini geirmeyip, asaleti onaylanmayan ve Enstitde kadrolu ie alnanlar bir yl sre ile adaylk devresi geirirler.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin ikinci fkrasnda geen birinci sicil ibaresi ile ayn maddenin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 41 Adaylk sresi iinde temel, hazrlayc eitim ve staj dnemlerinin herhangi birinden baarsz olan adaylarn Enstityle iliikleri Ynetim Kurulu kararyla kesilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

liikleri Kesilen Adaylarn Durumu

Madde 42 Adaylk dneminde herhangi bir nedenle Enstityle iliikleri kesilenlere herhangi bir tazminat denmez. Enstitde grevlerine bu ekilde son verilen personel, 3 yl gemedike snavla veya aktan atama suretiyle Enstitye alnamaz.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Asil olarak atanabilmek iin, aday personelin temel eitim, hazrlayc eitim ve staj dnemlerinin her birinde baarl olmas arttr. Adaylk devresi iinde baarl olan personel Ynetim Kurulu kararyla asil olarak atanr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 46 Enstitde alacak personelin kadrolar Ynetim Kurulunca ihdas edilir. Ynetim Kurulu bu kadrolarn unvanlarn, adetlerini ve derecelerini hizmet ihtiyacna gre tespit eder.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Enstitde alrken bir st renimi bitirenlerin, ayn st renime tahsile ara vermeden balayan ve normal sresi iinde bitirdikten sonra Enstitye giren emsallerinin ulatklar derece ve kademeyi amamak kaydyla yeni renim durumlarna gre intibaklar yaplr.

Son sekiz yl iinde herhangi bir disiplin cezas almayan personele bir kademe ilerlemesi uygulanr.

Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullarn renim sresinin normal renim sresinden fazla olmas halinde, baarl her renim yl iin bir kademe ilerlemesi uygulanr. Bunlardan teknik retim okullar mezunlarna, meslekleri ile ilgili grevlerde en az bir yl almalar halinde ayrca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

Daha nce kamu kurum ve kurulularnda alan personelin Enstitde istihdam edilmesi halinde, kamuda geirdii sreler her yl bir kademe, her be yl bir derece olarak hesaplanr, balang derece ve kademesi tespit edilir ve bu sreler Enstitde gemi saylr. Kamu kurum ve kurulularnda alrken kanun gerei alnan derece ve kademeler personelin intibaknda ayrca deerlendirilir.

Enstit personelinin zel sektrde geirdii srelerin, 12 yl gememek zere drtte dikkate alnr. Bu srelerin her yl bir kademe ilerlemesine ve her be yl bir derece ykselmesine esas olacak ekilde deerlendirilir.

Meslee zel yarma snavyla alnarak grev yapanlardan yeterlik snav sonras baarl bulunarak Denetilie veya TSE Uzmanlna atananlara bir derece ilerlemesi uygulanr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 49 Enstitdeki unvanl kadrolardan;

a) Genel Sekreter kadrosuna atanabilmek iin aadaki artlar aranr;

1) niversitelerin en az 4 yllk eitim veren blmlerinden mezun olmak,

2) TSE, kamu ve/veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ekil ve artlarda zel sektrde geen ve deerlendirilmesi gereken sre dahil en az 12 yl hizmeti bulunmak,

3) En az 4 yl sre ile sevk ve idare sorumluluu bulunan bir mevkide yneticilik yapm olmak veya kamu kurum ve kurulularnda meslee zel yarma ve yeterlik snavyla alnarak kariyer meslek personeli kadrolarna atanm ya da yksekretim kurumlarnda retim eleman olarak grev yapm olmak.

b) Genel Sekreter Yardmcl kadrolarna atanabilmek iin aadaki artlar aranr;

1) TSE, kamu ve/veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ekil ve artlarda zel sektrde geen ve deerlendirilmesi gereken sre dahil en az 12 yl hizmeti bulunmak.

2) En az 2 yl sre ile sevk ve idare sorumluluu bulunan bir mevkide yneticilik yapm olmak veya kamu kurum ve kurulularnda meslee zel yarma ve yeterlik snavyla alnarak kariyer meslek personeli kadrolarna atanm ya da yksekretim kurumlarnda retim eleman olarak grev yapm olmak.

3) Genel Sekreter dari Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin en az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri ile iletme veya endstri mhendislii blmnden mezun veya bu alanlarda lisansst eitim alm olmak.

4) Genel Sekreter Teknik Yardmcl kadrolarna atanabilmek iin en az 4 yllk eitim veren mhendislik fakltesi veya teknik okul mezunu olmak ve standardizasyon, kalite, belgelendirme, laboratuvar, metroloji ve benzeri konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) 1.Hukuk Maviri, Merkez Bakan, Daire Bakan, Blge Koordinatr ve Mavir kadrolarna atanabilmek iin aadaki artlar aranr:

1) niversitelerin en az 4 yllk eitim veren blmlerinden mezun olmak. Ancak, 1.Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin hukuk fakltesi mezunu olmak.

2) TSE, kamu ve/veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ekil ve artlarda zel sektrde geen ve deerlendirilmesi gereken sre dahil en az 10 yl hizmeti bulunmak.

3) Enstitnn teknik hizmetlerini yrten birimlerde Merkez Bakan ve Daire Bakan kadrolarna atanabilmek iin, TSE, kamu ve/veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ekil ve artlarda zel sektrde geen ve deerlendirilmesi gereken sre dahil en az 1 yl sre ile mdr veya emsali bir kadroda yneticilik yapm olmak.

d) l Koordinatr, Grup Bakan, Mdr, D Temsilci ve Temsilci kadrolarna atanabilmek iin aadaki artlar aranr;

1) niversitelerin en az 4 yllk eitim veren blmlerinden mezun olmak.

2) TSE ve/veya kamu kurum ve kurulularnda en az 6 yl hizmeti bulunmak. Ancak Grup Bakan kadrosuna atanacaklar iin bu srenin en az iki yln Enstitde geirmi olmak.

e) Hukuk Maviri ve Avukat kadrolarna atanabilmek iin aadaki artlar aranr;

1) Hukuk Maviri kadrolarna atanabilmek iin hukuk fakltesi mezunu, Avukat kadrolarna atanabilmek iin avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak.

2) TSE, kamu ve/veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen ekil ve artlarda zel sektrde geen ve deerlendirilmesi gereken sre dhil Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin en az 10 yl, Avukat kadrolarna atanabilmek iin en az 6 yl hizmeti bulunmak. Ayrca Hukuk Maviri ve Avukat kadrolarna bu Ynetmeliin 32 nci maddesi hkmlerine gre de atama yaplabilir.

f) Baaratrmac, Aratrmac, Uzman, Teknik ef, dari ef, ef ve Muhasebeci kadrolarna atanabilmek iin aadaki artlar aranr;

1) niversitelerin en az 4 yllk eitim veren blmlerinden mezun olmak.

2) TSE ve/veya kamu kurum ve kurulularnda en az 5 yllk hizmeti bulunmak. Ancak Baaratrmac kadrosuna atanacaklar iin 10 yl hizmeti bulunmak ve Teknik ef kadrosuna atanacaklar iin 5 yllk srenin en az iki yln Enstitde geirmi olmak.

g) Bakanlk Maviri, Basn Maviri ve zel Kalem Mdr kadrolarna bu Ynetmeliin atanma artlarna bal olmakszn Ynetim Kurulunca atama yaplabilir. Ancak atama iin aadaki artlar aranr:

1) niversitelerin en az 4 yllk eitim veren blmlerinden mezun olmak.

2) Bakanlk Maviri kadrolarna atanabilmek iin TSE, kamu ve/veya zel sektrde en az 10 yl, Basn Maviri ve zel Kalem Mdr kadrolarna atanabilmek iin TSE, kamu ve/veya zel sektrde en az 5 yl hizmeti olmak.

h) deneti kadrosuna atanabilmek iin; 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile bal mevzuat uyarnca kamu i deneti sertifikasna sahip olmak.

Yukarda belirtilmeyen veya ihtiyaca gre ihdas edilecek kadrolara yaplacak atamalarda aranacak artlar Ynetim Kurulunca belirlenir.

Enstitde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs, I. Hukuk Maviri, Merkez Bakan, Daire Bakan veya Bakanlk Maviri kadrolarnda grev yapan personel, grevden ayrlmas veya alnmas halinde Mavir olarak atanr. Ancak bu unvanlarda grev yapan personelden uygun grlenler takdir hakk ve Bakann danma ihtiyac erevesinde Ynetim Kurulunca Bakanlk Mavirliine atanabilirler.

Ynetici kadrolarna Enstit iinden veya dier kamu kurum ve kurulularndan bir atamann yaplabilmesi iin son 4 yllk dnemde bu Ynetmelikte tanm yaplan aylktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmas veya iten karma cezalarndan birini almam olmas arttr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 51 Bir personelin kademe ilerlemesi yapabilmesi iin bulunduu kademede bir yl alm olmas arttr.

Bu Ynetmelik hkmlerine gre renim durumlar, hizmet snflar ve grev unvanlar itibariyle azami ykselebilecekleri derecelerin on beinci kademesinden aylk almaya hak kazanan ve son sekiz yllk sre iinde herhangi bir disiplin cezas almayan veya alt yllk sicil notu ortalamas 90 ve zeri olmas nedeniyle kademe ilerlemesine hak kazananlarn kazanlm hak aylklar, kadro art aranmakszn bir kereye mahsus olmak zere bir st dereceye ykseltilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin nc blmnn ad zlk Dosyas olarak deitirilmi ve 55 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

zlk Dosyas

Madde 56 Personel iin bir ktk defteri tutulur. Ayrca bir zlk dosyas alr.

zlk dosyasna, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruturma, denetim raporlar, disiplin cezalar ile dl ve baar belgesi verilmesine ilikin bilgi ve belgeler konulur.

Personelin baar, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece ykselmelerinde, emekliye ayrlmalarnda veya hizmetle iliiklerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yannda zlk dosyalar gz nnde bulundurulur.

zlk dosyasnn tutulma usul ve esaslar ile dier hususlar ynerge ile belirlenir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) zinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmakszn kesintisiz 10 gn greve gelmeyen personel ekilmi saylr.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Ancak engelliler iin; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulam artlar gz nnde bulundurulmak suretiyle gnlk almann balama ve biti saatleri ile le dinlenme sreleri farkl belirlenebilir.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yllk izin vermeye birim amirleri yetkilidir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 68 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 68 Personele mazereti sebebiyle aadaki izinler verilir:

a) Doum zni ve St zni: Personele doum yapmasndan nce sekiz hafta ve doum yapt tarihten itibaren sekiz hafta olmak zere toplam onalt hafta sreyle aylkl izin verilir. oul gebelik halinde, doumdan nceki ve sonraki sekiz haftalk srelere iki hafta sre eklenir. Ancak salk durumu uygun olduu takdirde, tabibin onay ile personel isterse doumdan nceki haftaya kadar i yerinde alabilir. Bu durumda, personelin alt sreler, doum sonras srelere eklenir. Yukarda ngrlen sreler personelin salk durumuna gre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatlabilir. Kadn personele, ocuunu emzirmesi iin doum sonras analk izni sresinin bitim tarihinden itibaren ilk alt ayda gnde saat, ikinci alt ayda gnde bir buuk saat st izni verilir. St izninin hangi saatler arasnda ve gnde ka kez kullanlaca hususunda kadn personelin tercihi esastr.

b) Babalk zni: Erkek personele, einin doum yapmas hlinde, istei zerine on gn babalk izni verilir.

c) Evlenme zni: Personele, kendisinin veya ocuunun evlenmesi halinde istei zerine yedi gn izin verilir. Bu izin, evlenme tarihinden nce veya sonra kullanlabilir. Ancak evlenme akdinin yapld tevsik edilemezse verilen izin sresi yllk izinden dlr.

d) lm zni: Personelin talebi halinde, einin, ocuunun, kendisinin veya einin ana, baba ve kardeinin lm hallerinde yedi gn izin verilir.

e) Ksa Sreli zin: Zorunlu hallerde, yllk izni olmayan personele birim amirinin onay ile toptan veya blmler halinde bir yl ierisinde on gn izin verilebilir. Ancak bu iznin be gne kadar olan ksm yllk izni olup olmadna baklmakszn saatlik izin olarak kullandrlabilir. Ksa sreli izinlerin kullanm birim amirinin takdirindedir.

Zaruret halinde personele ayrca on gn daha izin verilebilir. Ancak bu izin mteakip yln izninden dlr.

Saatlik izin kullanmlarnda sekiz saat bir gn olarak hesap edilir.

f) renim zni: Yksek lisans veya doktora almalar iin personele, Genel Sekreterin teklifi ve Bakann onay ile renim izni verilebilir.

renim izni verilen personel bir yldan az olmamak zere renim sresinin iki kat kadar Enstitye kar mecburi hizmetle ykmlendirilir.

Enstitde alan personelin renim izni ve mecburi hizmetle ykmlendirilmesinin usul ve esaslar ile tazminine ilikin hkmler Ynetim Kurulunca karlacak bir ynerge ile belirlenir.

Yukarda saylan izinler srasnda fiili almaya bal her trl demeler hari mali haklar ile sosyal yardmlara dokunulmaz.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 69 Enstit personeline aylk ve zlk haklar korunarak, verilecek raporda gsterilecek lzum zerine, kanser, verem ve akl hastal gibi uzun sreli bir tedaviye ihtiya gsteren hastal hlinde on sekiz aya kadar, dier hastalk hllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

Personelin, hastal sebebiyle yatakl tedavi kurumlarnda yatarak grd tedavi sreleri, hastalk izinlerine ait srelerin hesabnda dikkate alnr.

Bu maddede yazl azam sreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda ie balayabilmesi iin, iyiletiine dair raporu (yurt dndaki personel iin mahall usle gre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. zin sresinin sonunda, hastalnn devam ettii resm salk kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fkrada belirtilen sreler kadar uzatlr, bu srenin sonunda da iyileemeyen personel hakknda 5510 sayl Kanunun ilgili hkmleri uygulanr.

Bunlardan gerekli salk artlarn yeniden kazandklar resm salk kurullarnca tespit edilen ve emeklilik hakkn elde etmemi olanlar, yeniden greve dnmek istemeleri hlinde, durumlarna uygun bo kadrolara ncelikle atanrlar.

Grevi srasnda veya grevinden dolay bir kazaya veya saldrya urayan veya bir meslek hastalna tutulan personel, iyileinceye kadar izinli saylr.

Ayrca, personelin;

a) Bakmakla ykml olduu ana, baba, e ve ocuklarndan birinin;

b) Bakmakla ykml olmamakla birlikte refakat edilmedii takdirde hayat tehlikeye girecek ana, baba, e ve ocuklaryla kardelerinden birinin;

Ar bir kaza geirdiinin veya tedavisi uzun sren bir hastal bulunduunun salk kurulu raporuyla belgelendirilmesi hallerinde aya kadar refakat izni verilir. Gerektiinde bu sre bir katna kadar uzatlr.

Yukardaki fkra erevesinde dzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas tekil edecek salk kurulu raporunda; refakati gerektiren tbb sebepler, refakat edilmedii takdirde hayat tehlike bulunup bulunmad, srekli ve yakn bakm gerekip gerekmedii, ay gemeyecek ekilde refakat sresi ve varsa refakatinin sahip olmas gereken zel nitelikler yer alr. Gerekli grlmesi hlinde aylk sre ayn koullarda bir katna kadar uzatlr.

Ayn kiiyle ilgili olarak ayn dnemde birden fazla personel refakat izni kullanamaz.

Ayn kii ve ayn vakaya dayal olarak verilecek refakat izninin toplam sresi alt ay geemez.

zin sresi iinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkmas hlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin greve balar.

Refakat izni kullanlrken fiili almaya bal her trl demeler hari mali haklar ile sosyal yardmlara dokunulmaz.

Hastalk izinleri sresince Sosyal Gvenlik Kurumunca denen geici i gremezlik denei ilgilinin cretinden dlr.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 70 Personele, Genel Sekreterin teklifi, Bakann onay ile aadaki usul ve esaslar erevesinde cretsiz izin verilir.

a) Personelin bakmaya mecbur olduu veya refakat etmedii takdirde hayat tehlikeye girecek ana, baba, e ve ocuklar ile kardelerinden birinin ar bir kaza geirmesi, nemli bir hastala tutulmu olmas veya zorunlu sebeplerin varl hallerinde, bu hallerin belgelendirilmesi artyla, personele istekleri zerine on iki aya kadar izin verilir.

b) Doum yapan personele, doum sonras analk izni sresinin bitiminden; ei doum yapan personele ise, doum tarihinden itibaren istekleri zerine yirmi drt aya kadar aylksz izin verilir.

c) Yurtdna kendi imknlaryla eitim maksadyla giden Enstit personeline veya ei kamu personeli olup yurt dna srekli grevle atanan veya eitim maksad ile yurt dna giden Enstit personeline grev veya renim sresi iinde aylksz izin verilir.

d) Enstit personeline, yllk izinde esas alnan sreler itibaryla be hizmet yln tamamlam olmas ve istei hlinde, hizmeti boyunca ve en fazla iki defada kullanlmak zere, toplam bir yla kadar aylksz izin verilebilir. Ancak, skynetim, olaanst hl veya genel hayata messir afet hli ilan edilen blgelere belli bir sre grev yapmak zere zorunlu olarak srekli grevle atananlar hakknda bu blgelerdeki grev sreleri iinde bu fkra hkm uygulanmaz.

e) yan doldurmam bir ocuu eiyle birlikte veya mnferit olarak evlat edinen personel ile personel olmayan ein mnferit olarak evlat edinmesi hlinde personel olan elerine, ocuun ana ve babasnn rzasnn kesinletii tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri zerine yirmi drt aya kadar aylksz izin verilir. Evlat edinen her iki ein personel olmas durumunda bu sre, elerin talebi zerine yirmi drt aylk sreyi gemeyecek ekilde, birbirini izleyen iki blm hlinde elere kullandrlabilir.

Aylksz izin sresinin bitiminden nce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkmas hlinde, on gn iinde greve dnlmesi zorunludur. Aylksz izin sresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasn izleyen on gn iinde grevine dnmeyenler ekilmi saylr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesinin ikinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

f) Blge ve il koordinatrleri, hizmet ihtiyacna gre grev alanlarndaki tm personeli 15 i gnne kadar grev alanlarndaki deiik birimlerde geici olarak grevlendirebilirler. Bu grevlendirme, personelin talebi olmakszn ylda en fazla kez yaplabilir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 83 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Enstitnn grevleri kapsamnda bilgi ve grglerini artrmak zere yurt iinde kurs, seminer, eitim ve benzerlerine ksmen dahi cretleri Enstit tarafndan karlanarak katlanlar ile bu faaliyetler iin grevlendirilenler, bir yldan az olmamak zere faaliyet sresinin iki kat sreyle Enstitye mecburi hizmetle ykmldrler. Mecburi hizmetini bitirmeden ayrlanlar veya bir ceza sebebi ile Enstitden karlm olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan ksm ile orantl aylk ve yol giderleri de dhil olmak zere kendilerine Enstitce yaplm bulunan btn masraflar iki kat olarak demeye mecburdurlar. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Ynetim Kurulunca karlacak bir ynerge ile belirlenir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 84 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan siciline ibaresi zlk dosyasna eklinde deitirilmitir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 85 inci maddesinde yer alan 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununa, ibaresi 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine, eklinde deitirilmitir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Hizmet Tazminatnn denmesi ve Zorunlu Emeklilik

Madde 86 Aadaki hallerde,

a) Sosyal Gvenlik Kurumu mevzuatna gre emeklilik hakkn kazanan ve bunu SGKdan aldklar belge ile dorulayan personele,

b) stei halinde, muvazzaf askerlik sebebiyle grevden ayrlanlara,

c) En az 15 yl hizmeti bulunmak artyla kendi istei ile TSEden ayrlanlara,

d) lm halinde veya salk kurulu raporu ile belgelenen sakatlk, malllk ve hastalk sebebi ile grevden ayrlan personele,

e) stekleri halinde, milletvekili veya mahalli idareler seimlerine katlmak maksad ile ayrlanlara,

f) Herhangi bir sosyal gvenlik kurumundan (T.C. Emekli Sand, Ba-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve benzeri) emekli olarak ikramiyesini alp Enstitde alrken ayrlanlara (alt sre ile snrl olmak ve toplamda sosyal gvenlik kurumlarnda 30 yl gememek zere),

g) Yeniden seilemeyen veya ayrlan TSE Bakanlarna, (TSEde gemi her tam hizmet yl iin Ynetim Kurulu kararna gerek kalmakszn),

h) Disiplin cezas haricinde bir nedenle Ynetim Kurulunca iten karlanlara,

) T.C. Emekli Sand Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnz Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak ayn ya da deiik kamu kurum ve kurulularnda geen en az toplam 15 yl hizmeti bulunan TSE personeline, nceki alt kurumlardan ayrlrken hangi ad altnda olursa olsun ald tazminatn dnemi hari olmak zere ve TSEde en az drt yl hizmeti bulunmak artyla kamu kurum ve kurulularnda geirdii hizmet srelerinin toplam da dikkate alnarak,

hizmet tazminat denir.

Ayn kdem sresi iin bir defadan fazla hizmet tazminat veya ikramiye denmez.

Birinci fkrann () bendi gereince hizmet tazminat denen personelin bilgileri mkerrer demeleri engellemek iin hizmet tazminat dnemi belirtilmek suretiyle Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilir.

Yukarda belirtilenlerin dnda TSEden ayrlanlara hizmet tazminat denmez. denecek hizmet tazminat tutar 30 yl geemez. Bir yldan az sreler iin denecek tazminat orantlanmak suretiyle hesaplanr. Bu tazminat genel hkmlere gre belirlenen tazminat tavann geemez.

Enstit personelinden kadnlarda 60, erkeklerde 65 yan dolduranlarn Enstityle iliikleri kesilir.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 87 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yurtdna grevle veya eitim-retim amacyla gnderilen personel, 5510 sayl Kanunun ek 4 nc maddesi erevesinde salk yardmndan faydalandrlr.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 98 inci maddesinin ikinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri yrrlkten kaldrlm ve (f) bendine Tahakkuk ibaresinden nce gelmek zere Fiilen veznedarlk grevi yapanlara, mutemetlere, ambar memurlarna, ibaresi eklenmitir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 101 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Szlemeli ve geici personele ibaresi Szlemeli ve dier personele olarak deitirilmitir.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 109 uncu maddesinin birinci fkrasnn;

a) (B) bendinin sonuna aadaki alt bent eklenmi,

m)Yetkili olmad halde basna veya yayn organlarna bilgi veya deme vermek.

b) (C) bendinin (h) ve (j) alt bentleri yrrlkten kaldrlm,

c) (D) bendinin birinci cmlesindeki 1-5 ibaresi 1-3 olarak deitirilmi, ayn bendin (e) alt bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn bende aadaki alt bentler eklenmi,

n) Grevi ile ilgili olarak her ne ekilde olursa olsun menfaat temin etmek,

o) Geree aykr rapor ve belge dzenlemek,

) Amirlerine, maiyetindekilere, mesai arkadalarna ve dier TSE personeline aslsz isnat ve iftirada bulunmak.

) (E) bendine aadaki alt bent eklenmi, (k) ve (l) alt bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

m) Bir yl ierisinde toplam 20 gn mazeretsiz greve gelmemek.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 110 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan sicilden ibaresi zlk dosyasndan eklinde deitirilmitir.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 111 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 111 Gemi hizmetleri srasndaki almalar olumlu olan personel iin verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 114 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Uyarma, knama ve aylktan kesme cezalar disiplin amirleri ve st disiplin amirleri tarafndan verilir.

b) Kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas disiplin kurulunun karar alndktan sonra Genel Sekreter tarafndan verilir.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 122 nci maddesinin balnda yer alan Sicilden ibaresi zlk Dosyasndan eklinde, birinci fkras da aadaki ekilde deitirilmitir.

Kesinleen disiplin cezalar personelin zlk dosyasna ilenir. ten karma cezas dnda disiplin cezas alm bulunan personel, uyarma ve knama cezalarnn uygulanmasndan be yl ve dier cezalarn uygulanmasndan on yl sonra yaz ile bavurarak verilmi olan disiplin cezalarnn zlk dosyasndan silinmesini isteyebilir. Personelin yukarda yazl sreler ierisindeki davranlar bu isteini hakl klacak nitelikte grlrse, isteinin yerine getirilmesine Disiplin Kurulunca karar verilerek bu karar zlk dosyasna ilenir.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 123 nc maddesinde geen bakanlnda ibaresinden sonra gelmek zere Rehberlik ve Denetim Kurulu Bakanlnca grevlendirilecek bir Badeneti, ibaresi eklenmi ve iki ana hizmet birimi mdrnden ibaresi bir ana hizmet birimi grup bakan veya mdrnden olarak deitirilmitir.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin 124 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 124 st Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin bakanlnda Rehberlik ve Denetim Kurulu Bakan, disiplin kurulu bakanl yapmayan bir Genel Sekreter Yardmcs, I. Hukuk Maviri ve nsan Kaynaklar Dairesi Bakanndan oluur.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin 126 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 126 Disiplin amirleri tarafndan verilen uyarma, knama ve aylktan kesme cezalarna kar disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezasna kar st disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

tirazda sre, kararn ilgiliye teblii tarihinden itibaren yedi gndr. Sresi iinde itiraz edilmeyen disiplin cezalar kesinleir.

tiraz mercileri, itiraz dilekesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gn iinde kararlarn vermek zorundadr.

tirazn kabul hlinde, disiplin amirleri karar gzden geirerek verilen cezay hafifletebilir veya tamamen kaldrabilirler.

Disiplin cezalarna kar idari yarg yoluna bavurulabilir.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 140 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Szlemeli ve Dier Personel

Madde 140 Szlemeli ve dier personelin i akdinde bu Ynetmeliin hangi maddelerinin uygulanaca aka belirtilmedike bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

MADDE 50 Ayn Ynetmeliin ek 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ek Madde 2 Enstitde istihdam edilen personelin cretleri ile dier mal haklar, 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 14 nc maddesi ve anlan madde uyarnca yrrle konulan mevzuat hkmleri erevesinde, kurum ii hiyerari gzetilerek Ynetim Kurulunca tespit edilir. Ayrca, bu belirlemelerde 50. Genel Kurul kararlarnda belirlenmi olan ayni ve nakdi deme unsurlar da dikkate alnr.

Ancak, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 11 inci maddesi hkmlerine tabi alan Enstit personeline, ilgili mevzuat uyarnca denen her trl maa, aylk, cret, ek cret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla alma creti, kar pay ve her ne ad altnda olursa olsun yaplan dier demeler ile sosyal hak ve yardmlar kapsamnda yaplan btn ayni ve nakdi demelerin bir aylk toplam net tutar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarnca belirlenmi emsali personele ilgili mevzuatnda kadrosuna bal olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardmlar kapsamnda yaplmas ngrlen demelerin bir aylk toplam net tutarn gememek zere Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 51 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Geici Madde 6 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce tutulmakta olan sicil dosyalar, bu maddenin yrrle girdii tarihi izleyen beinci yln sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce olumsuz sicil alm olan personelin itirazlar ve bu itirazlarn sonulandrlmas hakknda, Ynetmeliin bu maddenin yrrlk tarihi itibaryla deitirilen veya yrrlkten kaldrlan sicile ilikin hkmleri uygulanr.

Bu maddenin yaym tarihinden nceki son alt yllk sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasndan yararlanmam olanlar hakknda, bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla deitirilen 48 inci maddenin altnc fkrasnn deiiklikten nceki hkm uygulanr. Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla deitirilen 48 inci maddenin altnc fkrasnda yer alan sekiz yllk sre, ilk sekiz yllk dnem iin, bu maddenin yrrle girdii tarihten nceki;

a) Son be yllk sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin yl,

b) Son drt yllk sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin drt yl,

c) Son yllk sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin be yl,

d) Son iki yllk sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin alt yl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukar olanlar iin yedi yl,

olarak uygulanr.

Bu maddenin yrrlk tarihi itibaryla deitirilen hkmleri gereince, ilgililere geriye dnk olarak herhangi bir ekilde mal ve sosyal hak salanamaz ve hibir ekilde deme yaplmaz.

MADDE 52 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 53 Bu Ynetmelik hkmlerini TSE Ynetim Kurulu yrtr.