23 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28744

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GEC VEYA BELRL SREL LERDE SALII VE GVENL

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, geici veya belirli sreli i szlemesi ile alanlarn salk ve gvenlikleri bakmndan iyerindeki dier alanlarla ayn dzeyde korunmalarn salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren; belirli sreli ilerde veya belli bir iin tamamlanmas ya da belirli bir olgunun ortaya kmas gibi, szleme sresinin sona ermesinin objektif koullara bal olduu ilerde ve bu ilerde alanlara veya geici i ilikisi kurulan iverene ait iyerinde geici i szlemesi ile alanlara uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 6331 sayl Kanunun 30 uncu maddesine dayanlarak,

b) 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayl Avrupa Birlii Konsey Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Geici i ilikisi kurulan iveren: Herhangi bir iverenden geici bir sre ile iilerini kendi iyerinde mesleklerine uygun ilerde altrmak zere devralan ivereni,

b) zel salk gzetimi: alann kiisel salk durumu dikkate alnarak iin yrtm dolaysyla maruz kald tehlikelere ynelik yaplan salk gzetimini,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte geen kavramlardan iveren ve iyeri tanm 6331 sayl Kanunda; belirli sreli i ve geici i ilikisi tanmlar ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununda tanmland gibidir.

KNC BLM

Genel Hkmler

Eit davranma

MADDE 5 (1) veren, belirli sreli ilerde veya geici sreli i ilikilerinde, zellikle kiisel koruyucu donanmlara eriim dhil olmak zere iyerinde alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmasn ieren alma koullar bakmndan farkl uygulamalarda bulunamaz.

alanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 6 (1) veren, belirli sreli ilerde veya geici sreli i ilikilerinde 6331 sayl Kanunun 16 nc maddesinde belirtilen bilgilendirme ykmll sakl kalmak kayd ile alanlara;

a) e balamadan nce yapacaklar iin ne olduu ve bu ite karlaacaklar riskler hakknda gerekli bilgilerin verilmesini salar.

b) zellikle yaplacak iin gerektirdii mesleki bilgi, yetenek, tecrbe ve gerekli salk gzetiminin neler olduu konusunda bilgi verilmesini salar. Ayrca i nedeniyle ortaya kabilecek ilave zel riskler aka belirtilir.

Eitim

MADDE 7 (1) 6331 sayl Kanunun 17 nci maddesi hkm ile birlikte iveren, belirli sreli veya geici sreli i szlemeleri ile istihdam edecei alanlarn bilgi ve tecrbelerini de dikkate alarak, yapacaklar iin niteliine uygun yeterli eitim almalarn salar.

Salk gzetimi

MADDE 8 (1) 6331 sayl Kanunun 15 inci maddesine gre yaplacak salk gzetimlerinde aadaki hususlara uyulacaktr:

a) Salk ve gvenlik ynnden zel salk gzetimi gerektiren ilerde; iveren, belirli sreli veya geici sreli i szlemeleri ile istihdam edecei alanlarn, iin gerektirdii zel salk gzetimine tabi tutulmalarn salar.

b) Yukarda (a) bendinde belirtilen zel salk gzetimi, iten kaynaklanan gereklilik devam ettii srece, alann szleme sresinin sona ermesinden sonra da srdrlr.

sal ve gvenlii hizmetleri

MADDE 9 (1) 6331 sayl Kanunun 6 nc maddesine gre iyerinde i sal ve gvenlii hizmetlerinin yerine getirilmesi iin grevlendirilen kiiler; belirli sreli veya geici sreli i szlemeleri ile istihdam edilecek alanlarla ilgili olarak geici i ilikisi kurulan veya belirli sreli ii stlenen iveren tarafndan bilgilendirilir. Sz konusu alanlarn da dier alanlarla birlikte salk ve gvenliklerinin salanmas iin gerekli almalar yaplr.

NC BLM

zel Hkmler

Geici i ilikisinde bilgilendirme

MADDE 10 (1) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte;

a) Geici i ilikisi ile altrlacaklarla ilgili olarak geici i ilikisi kurulacak iveren dier iverene, 6331 sayl Kanunun 16 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen hususlar ile yaplacak iin gerektirdii mesleki bilgi, yetenek ve iin zellikleri hakknda gerekli bilgiyi verir. Bu bilgilerin szlemede yer almasn salar.

b) alanlarn geici olarak devredecek iveren de ald bu bilgileri geici i ilikisi ile altrlacak alanlara verir.

Geici i ilikisinde sorumluluk

MADDE 11 (1) alanlarn geici olarak devreden iveren ile birlikte geici i ilikisi kurulan iveren, yaplan i sresince iin yaplmas ile ilgili koullardan sorumludur.

(2) Birinci fkrann uygulanmas bakmndan, iin yaplmasna ilikin sorumluluk, i sal ve gvenlii ile i hijyeni konular ile snrldr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen zel nlemler ile birlikte geici veya belirli sreli i szlemesi ile alan istihdam edilen iyerlerinde 6331 sayl Kanun hkmleri de uygulanr.

Daha uygun nlemlerin alnmas

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik, belirli sreli veya geici sreli i ilikisi ile istihdam edilen alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmas iin daha uygun nlemlerin alnmasna ve uygulanmasna engel tekil etmez.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayl Resm Gazetede yaymlanan Geici veya Belirli Sreli lerde Sal ve Gvenlii Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 9 uncu maddesi,

1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre alan istihdam edilen ve 50 ve daha fazla alann bulunduu iyerlerindeki iler iin yaym tarihinde,

2) Dier iyerleri iin 6331 sayl Kanunun 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri ile e zamanl olarak,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.