23 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28744

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 45.1.1.2. nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

45.1.1.2. Gerekli grlmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarnca belirlenen snr deer katsaylar yerine, iin niteliine gre;

a) Mevzuat uyarnca kendisine yapm ii yaptrma yetkisi verilen bakanlklar tarafndan, bakanlk merkez ve tara tekilat ile bal, ilgili veya ilikili olan idareleri iin,

b) evre ve ehircilik Bakanl tarafndan, (a) bendinde saylan idareler dndaki idareler iin,

(1,00)den kk, (1,20)den byk olmamak zere (N) snr deer katsaylar belirlenebilir. Ayrca Bakanlklar tarafndan n proje zerinden ihalesi yaplacak olan st yap ileri iin (0,90)dan kk, (1,10)dan byk olmamak kaydyla farkl katsaylar belirlenmesi de mmkndr. Belirlenen katsaylar, Resm Gazetede ilan edilir.

MADDE 2 Ayn Teblie aadaki 53.3. nc madde eklenmitir.

53.3. Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenmesi ile ilgili hususlar.

53.3.1. Kanunun 40 nc maddesi uyarnca, ekonomik adan en avantajl teklif; sadece fiyat esasna gre belirlenebilecei gibi fiyat ile birlikte iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat dndaki unsurlar dikkate alnarak belirlenebilmektedir. Ekonomik adan en avantajl teklif sahibinin hangi yntem kullanlarak belirlenebilecei hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat d unsurlar kullanlarak belirlenmesi durumunda aadaki esaslara uyulmas gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat d unsurlarn, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biimde idari artnamede ak ve net olarak dzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. dari artnamede fiyat d unsur olarak belirlenen hususlarn parasal deerlerinin veya nispi arlklarnn belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat d unsur olarak yalnzca niceliksel unsurlarn belirlenmesi zorunlu olmayp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yaplabilir. Bu balamda, ihale konusu iin beklenen kaliteye uygun olarak gerekletirilmesini salamaya ynelik parametreler, kamuya kar ykleniminde bulunan ilerin miktar veya tutar bakmndan kapasite durumu ya da ihale konusu ii oluturan bileenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklak maliyet yapsnn birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat d unsur olarak belirlenebilecektir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mkerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617