22 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28743 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :  21/8/2013

Karar No     :  2013/136

Konu            :  Kapsam ve Programa Alma

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarihli ve 5355 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti Gayrimenkul A.Ş. (Eski unvanı ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.-TTA)’ye ait iken Kurulumuzun 22/11/2010 tarih, 2010/94 sayılı Kararı ile Malatya Valiliğine tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca köyünde bulunan ve tapunun 452 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmaz ve üzerinde bulunan binalar ile birlikte ve Maliye Hazinesine ait olan 1284 ve 1285 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerindeki TTA’ya ait bina ve depoların devir ve tahsisine ilişkin anılan Kararın 3. maddesinin iptal edilerek, 452 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 452 ada, 2 parsel numaralı (eski durumu 1284, 1285 parsel olan) taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

Söz konusu taşınmazların satış veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 3 (üç) yıl içinde tamamlanmasına,

Karar verilmiştir.