22 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28743 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :  21/8/2013

Karar No     :  2013/135

Konu            :  İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/7/2013 tarih ve 6437 sayılı yazısına istinaden;

1 – Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Samsun İli, Bafra İlçesi, Hacınabi Mahallesi, 12.629,32 m² yüzölçümlü, 199 ada, 68 no.lu parsele yönelik “Ticaret Alanı (Taks:0,40 ; Emsal:2,00 ; Hmaks:5 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Bafra Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

İmar Planı Değişikliği