22 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28743 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :  21/8/2013

Karar No     :  2013/134

Konu            :  İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/7/2013 tarih ve 6180 sayılı yazısına istinaden;

1 – Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Samsun İli, Alaçam İlçesi, Yakacık Mahallesi, 27.220,00 m² yüzölçümlü, 123 ada, 32, 33 ve 34 no’lu parsellere yönelik “Sanayi ve Depolama Alanı (Emsal:1,00 ; Hmaks:10,50 M.), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Emsal:1,00; Hmaks:10,50 M.) ve Park Alanı”  kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Alaçam Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

İmar Planı Değişikliği