22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743 (Mkerrer)

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/8/2013

Karar No : 2013/142

Konu : Tanmaz sat.

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanlnn 4/7/2013 tarihli ve 5989 sayl yazsna istinaden Kurulumuzun 5/1/2001 tarih, 2001/06 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Gayrimenkul A..ye ait; zmir li, Konak lesi, Akdeniz Mahallesi, 1012 ada, 2 no.lu parseldeki 314,00 m2 yzlml ticaret seenekli konut blgesi imarl gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte (gayrimenkul) bir btn halinde sat yntemiyle zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda ihale komisyonunca;

1 hale konusu gayrimenkuln 10.100.000,00 (onmilyonyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Nail zkarde Turizm naat Sanayi ve Ticaret A..ne ihale artnamesi erevesinde satlmasna, Nail zkarde Turizm naat Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen Kararn onaylanmasna,

2 Bu Karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.