22 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28743

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ALIANLARIN TTREMLE LGL RSKLERDEN

KORUNMALARINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, alanlarn mekanik titreime maruz kalmalar sonucu oluabilecek salk ve gvenlik risklerinden korunmalarn salamak iin asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerinde uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik,

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine dayanlarak,

b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayl Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Btn vcut titreimi: Vcudun tmne aktarldnda, alann salk ve gvenlii iin risk oluturan, zellikle de bel blgesinde rahatszlk ve omurgada travmaya yol aan mekanik titreimi,

b) El-kol titreimi: nsanda el-kol sistemine aktarldnda, alann salk ve gvenlii iin risk oluturan ve zellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarna yol aan mekanik titreimi,

c) Maruziyet eylem deeri: Ald durumda, alann titreime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altna alnmasn gerektiren deeri,

) Maruziyet snr deeri: alanlarn bu deer zerinde bir titreime kesinlikle maruz kalmamas gereken deeri,

ifade eder.

KNC BLM

Maruziyet Snr Deerleri ve Maruziyet Eylem Deerleri

Maruziyet snr deerleri ve maruziyet eylem deerleri

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan, maruziyet snr deerleri ve maruziyet eylem deerleri aada verilmitir:

a) El-kol titreimi iin;

1) Sekiz saatlik alma sresi iin gnlk maruziyet snr deeri: 5 m/s2.

2) Sekiz saatlik alma sresi iin gnlk maruziyet eylem deeri: 2,5 m/s2.

b) Btn vcut titreimi iin;

1) Sekiz saatlik alma sresi iin gnlk maruziyet snr deeri: 1,15 m/s2.

2) Sekiz saatlik alma sresi iin gnlk maruziyet eylem deeri: 0,5 m/s2.

NC BLM

verenin Ykmllkleri

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 (1) veren, alanlarn maruz kald mekanik titreim dzeyini, iyerinde gerekletirilen risk deerlendirmesinde ele alr, gerekiyor ise lmler yaptrarak mekanik titreime maruziyeti belirler. Bu lmler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hijyeni lm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakknda Ynetmelie gre yaplr.

(2) alann el-kol titreimine maruziyetinin lm, Ek-1deki ve btn vcut titreimine maruziyetinin lm Ek-2deki 2 nci maddeye uygun olarak yaplr.

(3) Mekanik titreime maruziyet dzeyi deerlendirilirken aadakiler dikkate alnr:

a) Kullanlan ekipmanla yaplan almalardan elde edilen gzlem sonular.

b) Ekipmann reticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak zere, ekipmanda veya ekipmann kullanld zel koullarda oluabilecek titreimin bykl hakkndaki bilgiler.

(4) nc fkradaki deerlendirme zel aygt ve uygun yntem kullanlarak yaplacak lm yerine gemez.

(5) Deerlendirme ve lm sonular, gerektiinde kullanlmak ve denetimlerde gsterilmek zere uygun bir ekilde saklanr.

Risk deerlendirmesi

MADDE 7 (1) veren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayl Resm Gazete`de yaymlanarak yrrle giren Sal ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii uyarnca iyerinde gerekletirilen risk deerlendirmesinde, mekanik titreimden kaynaklanabilecek riskleri deerlendirirken aada belirtilen hususlara zel nem verir;

a) Aralkl titreim veya tekrarlanan oklara maruziyet de dahil maruziyetin tr, dzeyi ve sresine,

b) Maruziyet snr deerleri ve maruziyet eylem deerlerine,

c) Bata zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlar olmak zere tm alanlarn salk ve gvenliklerine olan etkilerine,

) Mekanik titreim ile alma ortam arasndaki veya mekanik titreim ile dier i ekipmanlar arasndaki etkileimlerin, alanlarn salk ve gvenliine olan dolayl etkisine,

d) ekipmanlarnn mekanik titreim dzeyi hakknda, ilgili mevzuat uyarnca imalatlardan salanan bilgilere,

e) Mekanik titreime maruziyet dzeyini azaltacak ekilde tasarlanm alternatif bir i ekipmannn bulunup bulunmadna,

f) Btn vcut titreimine maruziyetin, iverenin sorumluluundaki normal alma saatleri dnda da devam edip etmediine,

g) Dk scaklk gibi zel alma koullarna,

) Salk gzetiminden elde edilen uygun en gncel bilgilere.

Maruziyetin nlenmesi veya azaltlmas

MADDE 8 (1) Riskler ile kaynanda mcadelenin uygulanabilirlii ve teknik gelimeler dikkate alnarak, mekanik titreime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynanda yok edilir veya en aza indirilir.

(2) Maruziyetin nlenmesi veya azaltlmasnda 6331 sayl Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur.

(3) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem deerlerinin aldnn tespit edilmesi halinde; iveren, mekanik titreime ve yol aabilecei risklere maruziyeti en aza indirmek iin zellikle aadaki hususlar dikkate alarak teknik ve organizasyona ynelik nlemleri ieren bir eylem plan oluturur ve uygulamaya koyar:

a) Mekanik titreime maruziyeti azaltan baka alma yntemlerini semek.

b) Yaplan i gz nnde bulundurularak, mmkn olan en dk dzeyde titreim oluturan, ergonomik tasarlanm uygun i ekipmann semek.

c) Titreime maruziyeti azaltmak iin btn vcut titreimini etkili bir biimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarlan titreimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardmc ekipman salamak.

) yeri, iyeri sistemleri ve i ekipmanlar iin uygun bakm programlar uygulamak.

d) yerini ve alma ortamn uygun ekilde tasarlamak ve dzenlemek.

e) Mekanik titreime maruziyetlerini azaltmak amacyla, i ekipmann doru ve gvenli bir ekilde kullanmalar iin alanlara gerekli bilgi ve eitimi vermek.

f) Maruziyet sresi ve dzeyini snrlandrmak.

g) Yeterli dinlenme aralaryla alma srelerini dzenlemek.

) Mekanik titreime maruz kalan alana souktan ve nemden koruyacak giysi salamak.

(4) veren; bu Ynetmelie gre alnacak nlemlerin, 6331 sayl Kanunun 10 uncu maddesi uyarnca zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumlarna uygun olmasn salar.

Maruziyetin snrlandrlmas

MADDE 9 (1) alann maruziyeti, hibir koulda bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet snr deerlerini amayacaktr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm kontrol tedbirlerinin alnmasna ramen, maruziyet snr deerinin aldnn tespit edildii durumlarda, iveren;

a) Maruziyeti, maruziyet snr deerinin altna indirmek zere gerekli olan tedbirleri derhal alr.

b) Maruziyet snr deerinin almasnn nedenlerini belirler ve bunun tekrarn nlemek amacyla, koruma ve nlemeye ynelik gerekli tedbirleri alr.

alanlarn bilgilendirilmesi ve eitimi

MADDE 10 (1) veren; iyerinde mekanik titreime maruz kalan alanlarn veya temsilcilerinin, iyerinde gerekletirilen risk deerlendirmesi sonular ve zellikle de aadaki konularda bilgilendirilmelerini ve eitilmelerini salar;

a) Mekanik titreimden kaynaklanabilecek riskleri nlemek veya en aza indirmek amacyla alnan nlemler,

b) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet snr deerleri ve maruziyet eylem deerleri,

c) Mekanik titreimden kaynaklanabilecek risklerin deerlendirilmesi ve lm sonular ile kullanlan i ekipmanlarndan kaynaklanabilecek yaralanmalar,

) Mekanik titreime bal yaralanma belirtilerinin niin ve nasl tespit edilecei ve bildirilecei,

d) lgili mevzuata gre, alanlarn hangi artlarda salk gzetimine tabi tutulaca,

e) Mekanik titreime maruziyeti en aza indirecek gvenli alma uygulamalar.

alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas

MADDE 11 (1) veren, 6331 sayl Kanuna gre bu Ynetmeliin kapsad konular ile ilgili alanlarn veya temsilcilerinin grlerini alr ve katlmlarn salar.

DRDNC BLM

Salk Gzetimi ve zel Koullar

Salk gzetimi

MADDE 12 (1) Mekanik titreime maruziyet sonucu ortaya kabilecek salk sorunlarnn nlenmesi ve erken tan amacyla, iveren;

a) alanlarn aadaki koullarda salk gzetimine tabi tutulmalarn salar:

1) 6331 sayl Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hkmlerine gre gereken durumlarda.

2) yerinde gerekletirilen risk deerlendirmesi sonularna gre gerektirmesi halinde.

3) Bu Ynetmelikte belirtilen maruziyet eylem deerlerini aan mekanik titreime maruziyetin olduu her durumda.

b) Salk gzetimi sonularn dikkate alarak, gerekli koruyucu nlemleri alr.

(2) Salk gzetimi, aadakilere uygun olarak yrtlr;

a) Sala zararl bir etki ya da belirli bir hastalk ile maruziyet arasnda bir iliki olduu tespit edilebildii durumlarda alanlarn titreime maruziyeti,

b) Hastaln veya etkilenmenin alann zel alma koullarndan ortaya kma ihtimalinin olmas,

c) Hastalk veya etkilenmenin saptanmas iin geerli yntemlerin bulunduu durumlar.

(3) Salk gzetimi sonucunda, alanda mekanik titreime maruz kalmann sonucu olarak tanmlanabilir bir hastalk veya olumsuz bir salk etkisi saptanmas halinde:

a) alan, iyeri hekimi tarafndan kendisi ile ilgili sonular hakknda bilgilendirilir. alanlarn zellikle, maruziyetin sona ermesinin ardndan yaplacak salk gzetimi ile ilgili bilgi ve nerileri almas salanr.

b) veren, tbbi gizlilik dikkate alnarak, salk gzetiminde saptanan dikkate deer bulgular hakknda bilgilendirilir.

c) veren;

1) yerinde yaplan risk deerlendirmesini gzden geirir,

2) Riskleri nlemek veya azaltmak iin alnan nlemleri gzden geirir,

3) alann titreime maruz kalmayaca baka bir ite grevlendirilmesi de dahil, riskleri nlemek veya azaltmak iin gerekli tm tedbirleri alr,

4) Benzer biimde maruz kalan alanlarn salk durumunun gzden geirilmesi iin dzenli bir salk gzetiminin uygulanmasn salar. Byle durumlarda iyeri hekimi, maruz kalan alanlar iin tbbi muayene isteyebilir.

zel koullar

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan zel koullar aada belirtilmitir:

a) Deniz ve hava tamaclnda; alanlarn salk ve gvenliinin korunmasyla ilgili genel ilkelere uyulmas kouluyla, btn vcut titreimi bakmndan, iin ve iyerinin zellikleri asndan, alnan tm teknik ve idari nlemlere ramen maruziyet snr deerlerine uyulmasnn mmkn olmad koullarda, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi uygulanmaz.

b) alann mekanik titreim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen maruziyet eylem deerlerinin altnda olduu ama zaman zaman belirgin deiiklikler gsterdii ve maruziyet snr deerini at durumlarda, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet deeri, maruziyet snr deerinden dk olmal ve alma ortamndaki farkl kaynaklarn neden olaca toplam riskin, maruziyet snr deerine ulaldnda oluabilecek riskten daha az olduu kantlanmaldr.

c) Yukarda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, zel koullar dikkate alnarak ortaya kan risklerin en aza indirildiinin ve ilgili alanlarn uygun salk gzetimine tabi tutulduklarnn alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl i mfettilerince tespit edilmesi halinde drt yl iin izin verilebilir. Mevcut durum, iyiletirici koullar en ksa srede salanarak ortadan kaldrlr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayl Resm Gazete`de yaymlanan Titreim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

 

EK 1

EL KOL TTREM

1. Maruziyetin deerlendirilmesi

El-kol titreiminde maruziyet dzeyinin deerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans dneme A(8) normalize edilen gnlk maruziyet deerinin hesaplanmasna dayal olarak, frekans arlkl ivme deerlerinin karelerinin toplamnn (rms) (toplam deer) kare kk olarak ifade edilen, TS EN ISO 5349-1 Mekanik Titreim Kiilerin Maruz Kald Elle letilen Titreimin llmesi ve Deerlendirilmesi-Blm 1: Genel Kurallar ile TS EN ISO 5349-2 Mekanik Titreim Kiilerin Maruz Kald, Elden Vcuda letilen Titreimin llmesi ve Deerlendirilmesi Blm 2: yerlerinde lme Yapmak iin Pratik Klavuz standartlarna ve bu standartlarn en gncel hallerine gre yaplr.

2. lm

Bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre yaplan lmde aadaki hususlar dikkate alnr:

a) Kullanlan yntemler mekanik titreime maruz kalan alanlarn kiisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktr.

b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarna ve bu standartlarn en gncel hallerine gre, kullanlan cihazlar ve yntemler, llecek mekanik titreimin karakteristiine, evresel etkilere ve lm aygtlarnn zelliklerine uyumlu olacaktr.

c) ift elle kullanlan aygtlarda, lmler her el iin ayr ayr yaplacaktr. Maruziyet, her iki eldeki en yksek deer esas alnarak belirlenecek ve dier el ile ilgili bilgiler de verilecektir.

3. Etkileim

Mekanik titreim, elle yaplan lmleri veya gstergelerin okunmasn etkiliyor ise bu Ynetmeliin 7 nci maddesi birinci fkrasnn () bendi dikkate alnacaktr.

4. Dolayl riskler

Mekanik titreim zellikle yaplarn dayanklln veya balant yerlerinin gvenliini etkiliyor ise bu Ynetmeliin 7 nci maddesi birinci fkrasnn () bendi dikkate alnacaktr.

5. Kiisel koruyucular

El-kol titreimine kar kullanlan kiisel koruyucu donanm, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen nlemler ile ilgili eylem planna dahil edilebilir.

 

 

EK 2

BTN VCUT TTREM

1. Maruziyet deerlendirmesi

Btn vcut titreiminde maruziyet dzeyinin deerlendirilmesi, gnlk maruziyet deerinin hesaplanmasna dayal olarak sekiz saatlik dnemde A(8) srekli ivme edeeri cinsinden tanmlanan en yksek (rms) deeri olarak hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 Mekanik Titreim Titreim Emisyon Deerinin Belirlenmesi Amacyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulmas ile TS ISO 2631-1 Mekanik Titreim ve ok-Tm Vcut Titreime Maruz Kalma Deerlendirilmesi-Blm 1:Genel Kurallar standartlarna ve bu standartlarn en gncel hallerine gre yaplr.

Deniz tamaclnda, 1 Hz`in zerindeki titreimler deerlendirmeye alnacaktr.

2. lm

Bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre yaplan lmde kullanlan yntemler, sz konusu mekanik titreime maruz kalan alanlarn kiisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktr. Kullanlan yntemler; llecek mekanik titreimin zelliklerine, evresel etkilere ve lm aygtlarnn zelliklerine uygun olacaktr.

3. Etkileim

Mekanik titreim, elle yaplan lmleri veya gstergelerin okunmasn etkiliyor ise bu Ynetmeliin 7 nci maddesi birinci fkrasnn () bendi dikkate alnacaktr.

4. Dolayl riskler

Mekanik titreim zellikle yaplarn dayanklln veya balant yerlerinin gvenliini etkiliyor ise bu Ynetmeliin 7 nci maddesi birinci fkrasnn () bendi dikkate alnacaktr.

5. Maruziyetin kapsam

zellikle, yaplan iin doas gerei alann, iverenin gzetimindeki dinlenme tesislerinden yararland yerlerde, bu Ynetmeliin 7 nci maddesi birinci fkrasnn (f) bendi uygulanacaktr. Bu tesislerdeki btn vcut titreimi, "zorunlu haller" dnda kullanm amalarna ve koullarna uygun dzeye indirilecektir.