21 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28742

TEBL

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

NTERNET ALAN ADLARI UYUMAZLIK ZM

MEKANZMASI TEBL

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, internet alan adlar ile ilgili uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesine, uyumazlk zm hizmet salayclarn belirlenmesine ve ykmllklerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, .tr uzantl internet alan adlar ile ilgili uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesini, uyumazlk zm hizmet salayclarn belirlenmesini ve ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayl Resm Gazetede yaymlanan nternet Alan Adlar Ynetmeliinin 15 inci maddesine ve 23 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanm ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Hakem Heyeti: nternet alan adlar ile ilgili uyumazlklara zm bulmak amac ile Uyumazlk zm Hizmet Salayclar bnyesinde kurulan Hakem Heyetlerini,

b) nternet alan ad (AA): .tr uzantl internet alan adn,

c) nternet alan ad dondurma: nternet alan ad kaydnda yer alan bilgilerin deitirilmesine, internet alan adnn satna, devrine, feragatine ve Kayt Kuruluu transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

) nternet Alan Ad Sahibi (AAS): .tr uzantl AA sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

e) Kayt Kuruluu (KK): Bavuru, yenileme, iptal gibi alan adlar ile ilgili ilemlerin yaplmasna araclk eden taraf,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

) Rehber: Alan ad sahibinin iletiim bilgileri ile alan adnn tahsis sresinin balad ve bittii tarihler gibi bilgileri ieren bir veritabann,

h) ikyeti: Tahsis edilmi bir AA ile ilgili ikyette bulunmak zere uyumazlk zm hizmet salaycsna bavuru yapan taraf,

) ikyet edilen: Uyumazlk zm hizmet salaycs nezdinde ikyete konu olan AASyi,

i) tr a bilgi sistemi (TRABS): .tr uzantl AA sisteminin ve buna ait merkezi veritabannn iletilmesine, rehberin oluturulmasna, gncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasna ve AA bavuru ilemlerinin gerek zamanl olarak yaplmasna imkn veren, tm bu faaliyetlerin gvenli ve i srekliliini salayacak ekilde gerekletirildii sistemi,

j) Uyumazlk zm Hizmet Salayc (UHS): nternet alan adlar ile ilgili uyumazlklarn zm srecini hakemler veya hakem heyetleri vastasyla yrten niversiteleri, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular veya uluslararas kurulular,

k) Ynetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayl Resm Gazetede yaymlanan nternet Alan Adlar Ynetmeliini,

ifade eder.

(2) Bu Teblide geen ve yukarda yer almayan tanmlar iin ilgili dier mevzuatta yer alan tanmlar geerlidir.

KNC BLM

Uyumazlk zm Hizmet Salayclar

Bavuru ve faaliyete balama

MADDE 5 (1) UHS olarak faaliyet gstermek isteyen kurulular ekteki bavuru formunu doldurarak Kuruma bavuruda bulunurlar.

(2) UHS bavuru sahibinin Trkiye Cumhuriyeti mevzuatna uygun olarak kurulmu olmaldr. UHS bavuru sahibinin uluslararas kurulu olmas durumunda Trkiye Cumhuriyetince tannan ve fikri mlkiyet hukuku, uyumazlk hukuku veya tahkim hukuku konusunda uzman uluslararas kurululardan olmas ve Trkiye Cumhuriyeti mevzuatna uygun olarak kurulmu bir temsilciliinin bulunmas gerekir.

(3) UHSlerin, alan adlarna ilikin uyumazlklarn zm srecini baaryla ynetebilecek idari ve teknik yetkinlii haiz olmalar ve en az on adet hakemi listelerinde bulundurmalar gerekir.

(4) Kurumca yaplan inceleme sonucunda gerekli artlar tad tespit edilenler UHS olarak belirlenir ve bu UHSlerin ismi ile iletiim bilgileri Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

Ykmllkler

MADDE 6 (1) UHS;

a) Listesinde bulunan hakemlerin adlarn ve ksa zgemilerini internet sitesinde yaymlamakla,

b) Uyumazlk zm mekanizmasna bavuru ile ilgili, Ynetmeliin 25 inci maddesinde yer alan artlar ve gerekli bilgi ve belgelere ilikin aklamalar internet sitesinde yaymlamak ve bunlarn gncelliini salamakla,

c) Kuruma yapm olduu bavuruda sunduu bilgi ve belgelerde herhangi bir deiiklik meydana gelmesi halinde, bu deiiklikleri yedi gn iinde Kuruma bildirmekle,

) Talep edilmesi halinde srecin ileyii ve gelinen aama hakknda ikyetiyi veya ikyet edileni bilgilendirmekle,

d) Kabul ettii her ikyet bavurusunu ayn gn ierisinde TRABSe ve ilgili KKya bildirmekle,

e) Kurumun talep ettii bilgi ve belgeleri derhal salamakla,

f) AA uyumazlklarnn zm ile ilgili ilemler dolaysyla elde ettii bilgi ve belgeleri en az on yl sre ile saklamakla,

g) AA uyumazlklarnn zm ile ilgili ilemler dolaysyla elde ettii bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hkmleri dnda nc taraflarla paylamamakla,

) Her yl Mart ay sonuna kadar bir nceki yla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

h) ikyeti ve ikyet edilenin yapt demeleri ilgili mevzuatta yer alan gvenli yntemlerle tahsil etmekle,

) Mevzuatlar gerei bir AAya, AASye veya ikyetiye ait bilgilere ulama yetkisine sahip kamu kurumlarnn ve adli makamlarn taleplerini karlamakla,

ykmldr.

NC BLM

Uyumazlk zm Mekanizmas

Uyumazlk zm mekanizmasna bavuru

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnda geen artlarn birlikte salandn iddia eden ikyeti, uyumazln zm iin, tercih ettii UHSnin internet sayfasnda bavurusunu yapabilir.

(2) UHS kapasitesinin yetersiz kald durumlarda bavuruyu kabul etmeme hakkna sahiptir. UHS bavuruyu kabul ya da reddettiine dair cevabn bir i gn ierisinde ikyetiye bildirir.

(3) ikyeti, bavuruda bulunduu UHS tarafndan kendisine karar bildirilene kadar ayn ikyet konusunda baka bir UHSye bavuruda bulunamaz.

(4) ikyeti, ayn kiiye tahsisli birden fazla AAya ilikin tek bir bavuruda bulunabilir.

(5) ikyeti bavurusunda uyumazln bir hakem tarafndan ya da hakemden oluan bir heyet tarafndan ele alnmasna ilikin tercihini belirtir.

(6) ikyeti bavurusunda;

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kiinin iletiim bilgilerini,

b) ikyete konu olan AAy,

c) ikyete konu olan AAya ilikin iptal ya da devir talebini,

) ddiasn destekleyici tm bilgi ve belgeleri ve be bin kelimeyi amayacak ekilde bavuru artlarnn salanmas ile ilgili gerekeleri,

d) UHS tarafndan istenen dier bilgi ve belgeleri,

e) Ayn ikyet konusu ile ilgili olarak daha nce baka bir UHSye veya mahkemeye bavuruda bulunup bulunmadn ve alnm herhangi bir karar olup olmadn,

f) ikyetinde belirttii hususlarn eksiksiz ve doru olduuna dair beyann,

UHSye bildirir.

(7) ikyeti bavuru sonrasnda ek bilgi, belge ve deliller sunabilir. Bunlarn deerlendirmeye alnmas hakem veya hakem heyetinin takdirindedir.

(8) UHS, bavuruda bir eksiklik tespit etmesi halinde durumu ikyetiye bildirir ve eksikliin giderilmesi iin ikyetiye be gn sre verir. Bu sre iinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bavuru geersiz saylr. Ancak bu durum ikyetinin yeniden bavuru yapmasna engel tekil etmez.

(9) UHS, bavuruyu kabul etmesini mteakip uyumazla konu olan AAy derhal TRABSe ve ilgili KKya bildirir. UHS tarafndan konu ile ilgili olarak internet sayfasnda duyuru yaplr ve AA dondurulur.

Bavurunun ikyet edilene gnderilmesi

MADDE 8 (1) UHS tarafndan, bir bavurunun kabul edilmesini mteakip bir i gn iinde;

a) Hakknda ikyet olduuna ilikin bildirim,

b) Bavuruda sunulan bilgi ve belgeleri ihtiva eden ikyet dosyas,

c) ikyetinin hakem veya hakem heyeti tercihi,

) lgili mevzuat konusunda aklamalar ile srecin nasl ileyeceine dair bilgiler ve

d) ikyet edilenin UHSye cevap verirken gndermesi gereken bilgi ve belgelere ilikin aklamalar

ikyet edilene gnderilir.

ikyet edilenin cevab

MADDE 9 (1) ikyet edilen, bavurunun kendisine gnderilmesinden itibaren on gn iinde;

a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kiinin iletiim bilgilerini,

b) UHS tarafndan kendisinden istenen bilgi ve belgeleri,

c) Cevabn destekleyici tm bilgi ve belgeleri,

) Konu ile ilgili olarak daha nce baka bir UHSye veya bir mahkemeye bavuruda bulunulup bulunulmad ve alnm herhangi bir karar olup olmad bilgisini,

d) Uyumazln bir hakem tarafndan ya da hakemden oluan bir heyet tarafndan ele alnmasna ilikin tercihini,

e) htiya duymas halinde makul gerekesi ile birlikte ek sre talebini,

UHSye iletir.

(2) UHS ikyet edilenin hakem tercihini ve ek sre taleplerini bir i gn iinde ikyet eden tarafa gnderir.

(3) UHS, ikyet edilene, talep etmesi halinde on gne kadar ek sre verir ve bunu derhal taraflara bildirir.

(4) ikyet edilenin, belirlenen sreler iinde cevap vermemesi halinde ikyetinin sunduu ve ihtiya duyulmas halinde nc taraflardan temin edilen bilgi ve belgelere gre karar verilir.

Hakemlerin nitelikleri

MADDE 10 (1) Hakemler gerek kiilerden seilir ve asgari aadaki nitelikleri tar;

a) Bavuru tarihinde fiil ehliyetine sahip Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) Fikri mlkiyet haklar hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya biliim hukuku alanlarndan en az birinde en az yllk mesleki deneyime sahip olmak,

c) Affa uram, ertelenmi olsa dahi Devlete kar ilenen sular ile zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi bir sutan veya kaaklk, resmi ihale ve almlara fesat kartrma, geree aykr hakemlik yapma, yalan tanklk veya yalan yere yemin sularndan hkml bulunmamak,

) Disiplin ynnden meslekten ya da memuriyetten karlmam olmak veya sanat icrasndan geici olarak yasakl durumda olmamak,

d) Daha nce hakl bir neden olmakszn herhangi bir hakemlikten veya herhangi bir hakem heyeti listesinden karlmam olmak,

e) En az drt yllk lisans renimi veren faklte ve yksekokullarn;

1) Hukuk fakltelerinden,

2) Mhendislik fakltelerinden,

3) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iletme fakltelerinden

ya da bu blmlerden denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak.

Hakemlerin belirlenmesi

MADDE 11 (1) Taraflarn, uyumazln tek hakemle ele alnmas konusunda mutabk olmalar halinde UHS hakemi belirler.

(2) Taraflardan birinin hakem heyeti istemesi durumunda uyumazlk hakemden oluan bir heyet tarafndan ele alnr. Bu durumda UHS, taraflardan e zamanl olarak, kendi listesinde yer alan hakemlerden biri yedek olmak zere ikier ismi seip kendisine bildirmelerini ister. Heyette yer alacak hakemlerin ikisi taraflarn tercihlerinden, nc hakem ise seilen hakemler tarafndan belirlenir. Taraflardan birinin belirlenen sre ierisinde hakem seimine ilikin gr belirtmemesi halinde, bu hakemin seimi UHS tarafndan yaplr.

(3) Hakemlerin nc hakemi belirleme konusunda i gn iinde mutabk kalamamas halinde, nc hakem UHS tarafndan belirlenir. nc hakem, heyet bakan olarak grev yapar.

(4) Hakemlerin belirlenmesi ilemi UHS tarafndan 9 uncu maddenin ikinci fkrasnn gereklemesini mteakip iki i gn iinde tamamlanr.

(5) UHS hakem heyetindeki hakemlerden en az birisinin hukuk fakltesi mezunlarndan olmasn salar.

Hakemlerin almas

MADDE 12 (1) Hakemler, uyumazlk konusu alan adna ve taraflarna ilikin bamszlk ve tarafszlklarn gsterir yazl beyanlarn UHS'ye sunmalarn mteakip almaya balarlar. Ynetmeliin 26 nc maddesinde yer alan hkmler sakl kalmak ve ilgili taraflara kar tarafsz ve adil davranmak kouluyla hakemler almalarn yrtlme ekli ve yntemi konusunda serbesttirler.

(2) Hakem heyetinde hakemler aras koordinasyon, heyet bakan hakem tarafndan salanr.

(3) Hakemler, bizzat kendileri, eleri veya nc dereceye kadar (nc derece dahil) kan ve shri hsmlar ile ilgili ikyetlerin grlmesi ve karara balanlmas gibi tarafszln etkileyebilecek grevlerde yer alamaz.

(4) Hakemi ya da hakemleri reddetmek isteyen taraf, ret isteminde bulunabilecei bir durumun ortaya ktn rendii tarihten itibaren gn iinde gerekesini aka belirterek ret isteminde bulunabilir ve bu istemini kar tarafa, UHSye ve hakem heyetine bildirir. UHS gerekli grmesi halinde hakem seimi srecini tekrarlar.

(5) Hakem, bamszln veya tarafszln etkileyecek herhangi bir durumun ortaya kmas halinde, bunu derhal UHSye bildirir. Bu durumda UHS, gerekli grmesi halinde, yeni bir hakem atar.

Ek bilgi ve belge ihtiyac

MADDE 13 (1) Hakem veya hakem heyeti, ihtiya duymas halinde UHS vastasyla taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Ek bilgi ve belgeler, talebin taraflara gnderilmesinden itibaren be gn iinde UHSye sunulur. UHS sunulan ek bilgi ve belgeleri derhal hakeme veya hakem heyetine iletir.

Karar

MADDE 14 (1) Hakem veya hakem heyeti, 9 uncu maddede belirtilen srecin tamamlanmasn mteakip onbe gn iinde Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkras erevesinde karar verir. Bu sre ierisinde karar verilememesi durumunda hakem ya da hakem heyeti be gne kadar ek sre kullanabilir. lgili taraflarn bilgilendirilmesini teminen bu durum UHSye bildirilir.

(2) Hakem heyeti kararlar basit ounlukla alnr, ekimser oy kullanlamaz. Verilen karar gerekeleri ve varsa kar gr erhi ile birlikte UHSye bildirilir.

(3) UHS, kendisine bildirilen karar ve kararn gerekesini bir gn ierisinde TRABSe, KKya ve ikyetle ilgili taraflara iletir. UHS uyumazla konu olan AAy, kendisine yaplan bavuru tarihini, karar tarihini, ilgili taraflar ve kararda aksi belirtilmedike karar metninin tmn kendisine ait internet sitesinde derhal yaymlar.

(4) Karar alnmadan nce ikyeti ve ikyet edilenin aralarnda anlaarak uyumazlk zm srecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti almasn sonlandrr. Bu durum UHSnin internet sitesinde yaymlanr, UHSye ve hakemlere denmi cretler iade edilmez.

(5) Uyumazlk zm sreci esnasnda ikyetinin sona erdirme talebi olursa hakem veya hakem heyeti almasnn devam hakem veya hakem heyetinin kararna baldr.

Kararn uygulanmas

MADDE 15 (1) Kararn taraflara tebli edilmesinden itibaren on i gn iinde veya uyumazlk zm mekanizmas srecinin daha nceki bir aamasnda konu hakknda ihtiyati tedbir kararnn alndnn UHSye bildirilmemesi halinde alnan kararn gerei ilgili KK ve UHS tarafndan TRABSe iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UHS konu hakknda ilgili taraflar bilgilendirir.

(2) Kararn taraflara gnderilmesinden sonra on i gn iinde veya uyumazlk zm mekanizmas srecinin daha nceki bir aamasnda konu hakknda ihtiyati tedbir kararnn alndnn UHSye bildirilmesi halinde uyumazlk zm mekanizmas sreci devam eder ancak hakem ya da hakem heyeti karar uygulanmaz. Bu durumda dava srecinin tamamlanmas beklenir ve mahkeme kararnn gerei ilgili KK ve UHS tarafndan TRABSe iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UHS konu hakknda ilgili taraflar bilgilendirir.

DRDNC BLM

Dier Hkmler

Uyumazla konu olan AAya ilikin ilemler

MADDE 16 (1) Uyumazla konu olan AA uyumazlk sresince dondurulur.

letiimin salanmas

MADDE 17 (1) ikyeti ya da ikyet edilen taraf hakeme ya da hakem heyetine dorudan bilgi ve belge sunamaz; taraflar aras bilgi ve belge ak sadece UHS vastasyla yaplr.

(2) UHS, uyumazla konu olan taraflarn birinden ald bilgi ve belgeleri dier tarafa da gnderir.

(3) UHS ve taraflar aras iletiim e-posta gibi elektronik yntemlerle de salanabilir.

Uyumazlk zmnn dili

MADDE 18 (1) Taraflarca aksi kararlatrlmadka, uyumazlk zm srecinde kullanlacak dil Trkedir.

AAnn kt niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanlmas

MADDE 19 (1) Aadaki durumlar, Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde ifade edilen, bir AAnn kt niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanlmas olarak deerlendirilir;

a) ikyet konusu AAnn, ticaret veya hizmet markas, ticaret unvan, iletme ad veya kii ad ya da dier tantc iaretin sahibi olan ikyetiye veya ikyetinin ticari olarak rekabette bulunduu tarafa, bu AAnn belgelenmi tahsis masraflarn ve yatrm maliyetini aan miktardaki bir mebla karlnda satma veya devretme amacyla tahsis ettirilmi olmas,

b) ikyet konusu AAnn, ticarette kullanlan marka, ticaret unvan, iletme ad ya da dier tantc iaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da iareti AAda kullanmasn engellemek amacyla tahsis ettirilmi olmas,

c) ikyet konusu AAnn, esasen ticari rakiplerin ilerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacyla tahsis ettirilmi olmas,

) htilaf konusu AAnn, ticari kazan elde etmek amacyla, ikyetinin sahibi olduu ticarette kullanlan marka, ticaret unvan, iletme ad ya da dier tantc iareti ile benzerlik salayarak karklk meydana getirmek suretiyle internet kullanclarnn AASnin internet sitesine veya herhangi bir internet sitesine ynlendirilmesi amacyla bu AAnn kullanlmas.

(2) Bu maddenin birinci fkrasndaki durumlar tahdidi olmayp, hakem veya hakem heyeti takdiri ile de AAnn kt niyetle tahsis ettirildii veya kullanldna karar verilebilir.

cretler

MADDE 20 (1) Uyumazlk zm mekanizmasnn iletilmesindeki cretler;

a) Her bir hakem iin hakem creti, bin Trk Lirasdr. Bu cret her yl bir nceki yla ilikin olarak Maliye Bakanlnca belirlenecek yeniden deerleme oranna gre artrlr.

b) UHS creti her bir hakem iin belirlenen cretin yarsdr.

(2) Hakem creti ve UHS creti, ikyeti tarafndan bavuru srasnda UHSye denir.

(3) Uyumazlk zm srecinin herhangi bir aamasnda UHS cretinin iadesi UHSnin takdirindedir.

(4) Hakem veya hakem heyetinin belirlenmesinden nce taraflarn anlamas ya da ikyetinin ikyetinden vazgemesi gibi nedenlerle uyumazlk zm srecinin sonlanmas halinde hakem cretleri iade edilir.

(5) ikyetinin tek hakem istedii ancak ikyet edilenin hakemden oluan heyet tercih ettii durumlarda, aradaki cret fark ikyet edilen tarafndan ikyetin kendisine iletildii tarihten itibaren yedi gn iinde denir. cret farknn denmemesi halinde uyumazlk tek hakemce grlr.

(6) Hakem veya hakem heyeti karar ile haksz bulunan taraf hakl bulunan tarafn varsa UHS ve hakem cretlerine ilikin masraflarn kar tarafa der. Bu demede Kurumun ve hakemlerin herhangi bir aracllk rol bulunmaz.

Denetim ve yaptrmlar

MADDE 21 (1) Kurum UHSleri resen veya ikyet zerine denetlemeye yetkilidir.

(2) Yaplan denetimler sonucunda Ynetmelik veya bu Tebli hkmlerine aykr faaliyet gsteren UHSler uyarlr ve bu durum Kurumun internet sitesinde yaymlanr.

(3) Aykrln tekrarnn tespiti halinde; Kurum ilgili UHSyi internet sitesinde yaymlamakta olduu UHSler listesinden karr ve UHSyi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UHS yeni ikyet bavurusu kabul edemez.

(4) UHSnin, 6 nc maddenin birinci fkrasnn () bendindeki ykmlln yerine getirmemesi durumunda; Kurum ilgili UHSyi uyarmakszn internet sitesinde yaymlamakta olduu UHSler listesinden karr ve UHSyi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UHS yeni ikyet bavurusu kabul edemez.

(5) Bu maddenin nc ve drdnc fkralarnda geen UHSlerin yrtmekte olduu uyumazlk zm srelerini sonulandrmalarn mteakip faaliyetlerine son verilir.

(6) UHS faaliyetlerinin bu Tebli kapsamndaki ykmllklere ve ilgili mevzuata aykr olmas durumunda, UHSye Kanun ve ilgili dier mevzuat uyarnca Kurum tarafndan idari para cezas veya dier yaptrmlar ile tedbirler uygulanr.

Faaliyet raporu

MADDE 22 (1) UHS tarafndan her yl Mart ay sonuna kadar hazrlanarak ve Kuruma sunulacak faaliyet raporu asgari aadaki unsurlar ierir;

a) Uyumazlk zm mekanizmasna yaplan toplam bavuru says,

b) Kabul edilen ve reddedilen bavuru says,

c) Kabul edilen bavuru konusu alan adlarnn alt alanlara gre dalm,

) Kabul edilen bavurularn sonulandrlma sreleri,

d) Sonulandrlan bavurularn alnan kararlara gre dalm,

e) Kabul edilen bavurularn ikyeti ve ikyet edilenin posta adreslerine gre ehir ya da lke baznda dalm,

f) UHSnin bir sonraki yla ait ngrleri ve nerileri,

g) Kurum tarafndan istenecek dier bilgi ve belgeler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 23 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hallerde Kurul Karar ile dzenleme yaplr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) UHSler, TRABS faaliyete getii tarihten itibaren faaliyete balar ve bu durum hakknda Kuruma yazl olarak bilgi verirler.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebliin;

a) 5 inci, 6 nc, 10 uncu, 21 inci, 23 nc maddeleri yaym tarihinde,

b) Dier maddeleri TRABSin faaliyete getii tarihten itibaren,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri