21 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28742

TEBL

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

NTERNET ALAN ADLARI TEBL

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayl Resm Gazetede yaymlanan nternet Alan Adlar Ynetmelii kapsamnda kayt kurulularnn belirlenmesine, faaliyet gstermelerine ve .tr uzantl internet alan adlarnn yaam evrimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, nternet Alan Adlar Ynetmeliinin 14 nc, 15 inci, 16 nc ve 17 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanm ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Gvence bedeli: Bir kayt kuruluunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan ad sahiplerinin yeni kayt kuruluuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABSe aktarlmas, kayt kuruluunun TRABSe balantsndan kaynaklanabilecek zararlar gibi durumlara karlk kayt kuruluu bavurusunda alnan bedeli,

b) nternet alan ad (AA): .tr uzantl internet alan adn,

c) nternet alan ad dondurma: nternet alan ad kaydnda yer alan bilgilerin deitirilmesine, internet alan adnn satna, devrine, feragatine ve Kayt Kuruluuna transferine izin verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

) nternet alan ad sahibi (AAS): .tr uzantl internet alan ad sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

e) Kayt kuruluu (KK): Bavuru, yenileme, iptal gibi alan adlaryla ilgili ilemlerin yaplmasna araclk eden taraf,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

) Rehber: Alan ad sahibinin iletiim bilgileri ile alan adnn tahsis sresinin balad ve bittii tarihler gibi bilgileri ieren veri tabann,

h) Test izni: KKlarn ilgili sistemlerinin TRABS ile teknik adan uyumlu alabilirliinin test edilmesi iin verilen izni,

) .tr a bilgi sistemi (TRABS): .tr uzantl internet alan ad sisteminin ve buna ait merkezi veri tabannn iletilmesine, rehberin oluturulmasna, gncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasna ve AA bavuru ilemlerinin gerek zamanl olarak yaplmasna imkn veren, tm bu faaliyetlerin gvenli ve i srekliliini salayacak ekilde gerekletirildii sistemi,

i) TRABS-KK: nternet Alan Adlar Ynetmelii veya Kurum tarafndan belirlenen hallerle snrl olmak kaydyla, Kurum tarafndan belirlenen artlarda, TRABS bnyesinde faaliyet yrten Kayt Kuruluunu,

j) Yetki kodu: KK tarafndan her AA iin ayr ayr tanmlanan en az alt, en fazla on alt karakter uzunluunda olan ve transfer ilemlerinde kullanlan ifreyi,

k) Ynetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayl Resm Gazetede yaymlanan nternet Alan Adlar Ynetmeliini,

ifade eder.

(2) Bu Teblide geen ve yukarda yer almayan tanmlar ve ksaltmalar iin, ilgili mevzuatta yer alan tanmlar ve ksaltmalar geerlidir.

KNC BLM

Kayt Kurulularnn Belirlenmesi

n yeterlilik artlar

MADDE 4 (1) KK olmak iin bavuruda bulunan taraflar Ekte belirtilen formu doldurarak n yeterlilik artlarn tadklarn belgelendirirler.

(2) Sunulan belgelerde KK adaynn ak ve tam ad yer alr.

(3) n yeterlilik artlarn tamayan bavurular Kurum tarafndan reddedilir.

Bavuru

MADDE 5 (1) KK olarak faaliyet gstermek isteyen ve Ekte belirtilen n yeterlilik artlarn tayan taraflar bavuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu bavuruda yetmi be bin Trk Liras gvence bedelini, lkemiz bankaclk mevzuatna gre kurulmu bir bankadan alnm ve bavuru tarihi itibariyle en az drt yl sre ile geerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar.

(2) Bavuru Kurum tarafndan incelemeye alnr ve bavuru tarihinden itibaren en ge iki ay ierisinde sonulandrlr. Kurum gerekli grmesi halinde yerinde inceleme yapar.

(3) Bavurusu uygun bulunan taraflara test izni verilir. Bavurusu uygun bulunmayan taraflara gerekesiyle birlikte Kurum tarafndan bilgilendirme yaplr. Uygun bulunmayan hususlarn giderilmesi halinde tekrar bavuru yaplabilir.

Test sreci

MADDE 6 (1) Test izni verilen KK aday;

a) Test srecinde edinecei bilgileri nc kiilerle paylamaz,

b) Test srecinde, gerek sistemden farkl bir test sistemi zerinde ilem yapar,

c) Test izni verildii tarihten itibaren en ge doksan gn iinde test srecini tamamlar.

(2) Kurum, KK adaynn kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmayan sorunlar bulunmas halinde ek sre verebilir.

(3) Kurum test srecini baarl bir ekilde tamamlayamayan adayn KK olmak iin yapm olduu bavuruyu reddeder, bu durumu KKya gerekesi ile birlikte bildirir ve teminat mektubunu iade eder.

Faaliyete balama ve bavurunun yenilenmesi

MADDE 7 (1) KK adayna, test srecinin baarl bir ekilde tamamlandnn tespit edilmesini mteakip Kurum tarafndan KK faaliyet belgesi verilir ve KKnn ad Kurumun internet sayfasnda KK listesi altnda yaymlanr.

(2) KK bu yaymlanma tarihinden itibaren en ge on be gn iinde faaliyete balar.

(3) KK faaliyet belgesi, KK adnn Kurumun internet sayfasnda yaymlanmasndan itibaren otuz alt ay sreyle geerlidir.

(4) Geerlilik sresinin dolmasna asgari be ay kala KK yeniden bavuru yapabilir. Bu bavuruda Kurum tarafndan uygun grlmesi halinde test sreci iletilmeyebilir. Bavurunun kabul edilmesi halinde KK teminat mektubunu yenileyerek Kuruma sunar.

NC BLM

Kayt Kurulularnn Ykmllkleri

Teknik altyapya ilikin kurallar

MADDE 8 (1) Kurum tarafndaki teknik altyapnn unsurlarnda ve TRABSe ilikin teknik hususlarda deiiklik yaplmas halinde KK, Kurum tarafndan belirtilen sre iinde bu deiikliin gereini kendi altyapsnda uygular.

(2) KK yazlm gelitirirken gerek sistemden farkl bir test sistemi zerinde ilem yapar.

Personel

MADDE 9 (1) KK yrtmekte olduu faaliyete uygun nitelik ve nicelikte idari ve teknik personel altrr.

Gvenlik

MADDE 10 (1) KK kendi sistemlerinin ve TRABS ile yapt a balantsnn gvenli olmas iin gerekli tedbirleri alr.

(2) Bu gvenlie ilikin herhangi bir ihlal veya ihlal phesi olmas durumunda KK derhal tedbir alr ve TRABSi bilgilendirir.

(3) KKnn TRABSin btnlne, gizliliine, gvenliine, eriilebilirliine zarar verdii ya da verme ihtimali bulunduu hallerde, Kurum KKnn TRABSe eriimini geici bir sre iin veya srekli olarak durdurabilir. Bu durumda TRABS, KKy bilgilendirir.

(4) KK internetin istikrarn veya operasyonel btnln bozacak ilemler yapmaz.

(5) KK kendi yetkili personeli dnda hibir tarafn TRABSe eriimine izin vermez.

(6) KK AASye ve AA bavuru sahiplerine hizmetlerini 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanunu erevesinde yetkili elektronik sertifika hizmet salayclarndan alnm sertifika marifetiyle ve uluslararas geerlilii olan gvenli teknolojiler kullanan internet sayfasndan sunar.

(7) KK kulland cihaz ve sistemler ile sunduu hizmetlerin btnln, gizliliini, gvenliini ve eriilebilirliini salar.

(8) KK kulland deme sistemlerinde ilgili mevzuatta yer alan ve dier tm gvenlik tedbirlerini alr.

Verilerin saklanmas ve paylalmas

MADDE 11 (1) KK tahsisine araclk ettii AAlara ilikin bilgi ve belgeler ile bu AAlar iin bnyesinde yrtlen tm i ve ilemlerin kaytlarn (log) gnlk olarak 5070 sayl Elektronik mza Kanununa uygun zaman damgas ile korumak suretiyle faaliyeti boyunca saklar. KK AAnn kullanmnn herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra en az on yl sre ile bu bilgi ve belgelerin saklanmasn salar.

(2) KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri en az saatte bir olacak ekilde yedekler. KK bu yedekleri farkl bir yerlekede ve en az asl veriler kadar gvenli artlarda saklar. KK kendi yerlekesindeki verilerin yannda farkl yerlekedeki verilerin de gvenliinden sorumludur.

(3) AAya ilikin olarak ilgili mevzuat gereince bilgi ve belge isteme hakkna sahip devlet kurumlar tarafndan talep edilen her trl bilgi ve belge KK tarafndan ilgili kuruma salanr.

Bayi

MADDE 12 (1) KK AAlara ilikin ilemleri nc taraf olan bayiler araclyla yrtebilir. Ancak Kurum sadece KKnn TRABSe eriimine izin verir.

(2) Bir bayi ile allmas ve bayi tarafndan mevzuat hkmlerinin ihlal edilmesi durumunda sz konusu ihlalin KK tarafndan yapld kabul edilir.

(3) KK, bayisinin internet sayfasnda, kendi ad ve iletiim bilgileri ile Kurum tarafndan onayl KK olduu bilgisine yer verilmesini salar. KK kendi internet sayfasnda bayilerini ilan eder.

Dier ykmllkler

MADDE 13 (1) KK;

a) AASnin AAya sahip olmak iin gerekli artlar kaybetmesi, AASnin verdii bilgilerin tam ve/veya doru olmadnn tespit edilmesi, AASnin ilgili mevzuat ihlal ettiine ilikin bilgi olmas, AAnn tahsisinin iptaline ynelik mahkeme veya UHS karar bulunmas hallerinde TRABSe durum hakknda derhal bilgi vermekle,

b) AAya ilikin bir adli sre veya uyumazlk zm sreci balatld ynnde bir bilgi aldnda TRABSe durum hakknda derhal bilgi vermekle,

c) AA ile ilgili ilemler dolaysyla elde ettii bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hkmleri dnda nc taraflarla paylamamakla ve AA ilemlerinin gereini yerine getirmek dnda hibir ama iin kullanmamakla,

) Kurumun talep ettii tm bilgi ve belgeleri Kuruma derhal sunmakla,

d) Uyumazlk zm mekanizmasnda KKnn yapmas gereken tm ykmllkleri titizlikle ve ivedilikle yerine getirmekle,

e) Kt niyetli AA tahsisine kar tedbir almakla,

f) Transfer ilemleri iin gereken sreci AASnin kolaylkla tamamlamasn salamakla,

g) Faaliyete gemek iin Kuruma yapm olduu bavuruda sunduu bilgi ve belgelerde herhangi bir deiiklik meydana gelmesi halinde, bu deiiklikleri yedi (7) gn iinde Kuruma bildirmekle,

) Her yl Mart ay sonuna kadar bir nceki yla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

h) Devletin AA strateji ve politikalarna uyum salamakla,

) Trkiye Cumhuriyeti mevzuatna uymakla

ykmldr.

DRDNC BLM

nternet Alan Ad Yaam evrimi

nternet alan ad bavurusu

MADDE 14 (1) AA bavurular KK internet sayfasnda yer alan elektronik bavuru formunun bavuru sahibi tarafndan doldurulmas suretiyle yaplr.

(2) KK, elektronik bavuru formunun bavuru sahibinden alnmas srasnda;

a) Bavuru sahibinin;

1) KKya tam ve doru bilgiler vereceini, bu bilgilerde meydana gelebilecek deiiklikleri derhal KKya bildireceini,

2) nc kiilerin haklarn ihlal etmeyeceini,

3) AAy hukuka aykr bir ekilde kullanmayacan,

4) AAya ilikin bir alternatif uyumazlk zm srecinin balamas durumunda buna katlacan,

5) KKlar aras zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini mteakip gereken ilemleri yapacan,

6) Ynetmelikte ve ilgili mevzuatta geen iptal hallerinde AAnn iptal edileceini,

7) ptal veya feragat durumunda bu ilemlerin AAS lehine bir hak dourmayacan,

8) Bavuru esnasnda bildirdii e-posta adresine yaplan bildirimlerin kendisine yapldn,

9) Trkiye Cumhuriyeti mevzuatna uyacan,

kabul, beyan ve taahht etmesini salar.

b) Bavuru sahibine;

1) KK kimlii,

2) Kiisel bilgilerinin;

i. Hangi amalarla ilenecei,

ii. Yetkili kamu kurumlarna ve adli makamlara aktarlabilecei,

3) Veri toplamann yntemi, hukuki sebebi ve muhtemel sonular,

4) Kiisel verilerini renme hakk olduu,

5) Verdii bilgilerin geree aykr olmas veya gncel olmamas durumunda dzeltme hakk olduu,

6) Alnmas zorunlu ve ihtiyari olan bilgiler,

konusunda bilgi vermekle ykmldr.

c) Bavuru sahibinden rehberde yer alacak bilgileri talep eder.

(3) KK, ald AA bavurularn derhal TRABSe iletir.

(4) TRABS gerekli grmesi halinde kontroller yapabilir ve bavuruyu reddedebilir. KK, bavuru sahibini bavurusunun ret gerekesi konusunda derhal bilgilendirir.

(5) TRABS tarafndan onaylanan bavuru sonrasnda AA kayd veri tabanna girilir ve AAS KK tarafndan derhal bilgilendirilir.

(6) KK, AA tahsisi yaparken bavuru sahibini AA tahsisi dnda baka bir hizmeti almak zorunda brakmaz.

(7) Belgeli tahsis gerektiren bavurularda uygulanacak usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenir. KK belirlenen belgelerin doruluunu kontrol eder ve elektronik ortamda TRABSe iletir. Bu iletim belge kontrol yapan KK yetkililerinin 5070 sayl Elektronik mza Kanununda tanmlanan gvenli elektronik imzalar ile imzalanarak yaplr.

(8) KK, AA tahsisine ilikin deme srecinde, AAS deme yetkilisi alannda beyan edilen bilgilerin demede kullanlan kredi kart, havale gibi mekanizmalarda yer alan bilgiler ile ayn olmasn salamakla ykmldr. AASnin deme yetkilisi deiiklii taleplerinde KK ayn dorulamay yapar.

(9) KK AA tahsisi srecinde AASnin beyan ettii e-posta adreslerini dorular.

(10) Bavuru srasnda AA yazmnda yaplan maddi hatalar AAnn tahsisine kadar dzeltilebilir. Bavuru sreci sonunda TRABSe iletilen ve tahsisi yaplan AA iin maddi hata dzeltmesi yaplmaz.

TRABSe gnderilecek veriler

MADDE 15 (1) KK bavurularn mevzuata uygun olduunu kontrol ettikten sonra TRABSe iletir. KK bavuru ile birlikte rehberde yer alacak verileri ve Kurum tarafndan istenebilecek dier bilgi ve elektronik belgeleri de TRABSe gnderir. Bu bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde KK bunlarn gncel hallerini derhal TRABSe iletir.

(2) KK transferi gibi ilemlerde kullanlacak AAya ilikin yetki kodu AA tahsisi esnasnda KK tarafndan TRABSe iletilir.

nternet alan ad sahiplerinin ikyetlerinin deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) KK, AA bavuru sahibinin veya AASnin UHS kapsamndaki hususlar hari olmak zere ikyetlerini kabul eder. KK ikyetin elektronik ortamda kolaylkla yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr ve gelen ikyetleri en ge bir ay iinde sonulandrr. Bu sre sonunda cevap alamayan kiiler ikyetlerini Kuruma bildirir.

(2) KK, hakknda iletilen ikyetlerin tahsisine araclk ettii toplam AA saysnn yzde 2sini gememesi iin gerekli tedbirleri alr.

(3) KK ikyetleri almak ve analiz etmek iin uygun sistemleri kurar. Bu sistemler vastasyla asgari her alt ayda bir ikyetlere ilikin verileri analiz ederek sistematik problemleri tanmlar ve bu problemleri giderir.

(4) Bir ikyete ilikin her trl bilgi ve belge 11 inci maddede yer alan verilerin saklanmas ykmll erevesinde saklanr.

(5) ikyetlerin bildirilmesi ve zm ile ilgili cret talep edilmez.

nternet alan ad sahiplerinin bilgilendirilmesi

MADDE 17 (1) KK AASlere aadaki bilgileri AAya ilikin hizmetleri sunduu internet sayfas zerinden salamakla ykmldr;

a) Kurumun internet sayfasnda grnd ekliyle KKnn yasal/ak ad,

b) Ak adresi, e-posta adresi, telefon numaras, faks numaras,

c) AA tahsislerinin ne kadar srede tamamlanabilecei,

) AA tahsisi, iptali, yenilemesi, transferi gibi sreler,

d) AASlere ve bavuru sahiplerine mteri destei verilmesi iin KK ar merkezi bilgileri,

e) AASnin haklar,

f) AASleri etkileyen mevzuat, politika deiiklikleri veya KKnn ileyii ve sreleri,

g) Kurum tarafndan talep edilmesi halinde AASyi ilgilendiren konularda mevzuatta yaplan deiiklikler,

) AAlar ile ilgili ilem cretleri,

h) AASnin talebi zerine AA hizmetlerini baka hizmetlerle btnleik olarak sunmas halinde, AAya ilikin hizmetlerin yaln cretleri.

(2) KK, AASlere aadaki bilgileri asgari e-posta ile salamakla ykmldr;

a) AASnin talebi zerine kiinin kendi AA kaytlar ile ilgili gncel ve doru bilgiler,

b) Birinci fkrann (f) ve (g) bentlerinde geen bilgiler.

Uyumazlk zm mekanizmas

MADDE 18 (1) KK Kurumun belirledii uyumazlk zm mekanizmasnn ileyebilmesi iin gerekli tm tedbirleri alr.

(2) Uyumazla konu olan AA uyumazlk zm sreci boyunca dondurulur.

Rehber

MADDE 19 (1) KK rehberdeki bilgilerin ve AASden talep ettii dier bilgilerin doru olmasn salamakla ykmldr.

(2) KK rehberdeki bilgilerin doru olmad ya da deitii hakknda bir bilgi veya ikyet almas durumunda, bilgilerin doruluunu kontrol eder ve rehberde gerekli gncellemeleri derhal yapar. Bu dorulamann yaplamad durumlarda ilgili AAnn dondurulmasn teminen TRABSe bilgi verir.

(3) KK AASlerden rehberdeki bilgilerini kontrol etmelerini ve deiiklik varsa gncellemelerini talep eder. Bu talebi her yln ocak ve haziran aylar ierisinde kendisinden hizmet alan tm AASlere iletir. KK, AAya ilikin bilgilerin yanl olduunun tespiti halinde AAnn iptal edileceini ilgili talep ierisinde AASye bildirir. Sz konusu talep asgari e-posta yoluyla yaplr.

(4) KK bilgi deiiklikleri halinde derhal kendi kaytlarnda gncelleme yapar ve bunu TRABSe iletir.

(5) KK rehberde yer alan bilgilerin istek d e-posta gndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amalarla kullanlmasn engellemek iin mevcut teknolojik imknlar erevesinde gerekli tedbirleri alr.

(6) Rehberde aadaki bilgilere yer verilir:

a) Tahsisli AA,

b) Birincil ve ikincil ad sunucularn isimleri,

c) lgili KK bilgileri,

) AAnn tahsis edildii tarih,

d) AAnn tahsis sresinin biti tarihi,

e) AASnin, idari, teknik ve deme sorumlularnn ad ve e-posta adresleri,

f) Varsa AAya ilikin uyumazlk durumu ve AAnn dondurulma durumuna ilikin bilgi,

g) Rehber bilgisinin gncellenme tarihi.

(7) AASnin talep etmesi halinde e-posta adresi alannda rnekalanad@kayitkurulusu.com.tr gibi bir adres yer alr ve bu adrese gelen e-postalar KK tarafndan AASye ait e-posta adresine iletilir.

(8) AASnin e-posta adresi istek d e-postalara kar korunur.

(9) AASnin talep etmesi halinde telefon numaras, faks numaras ve ak adresi de rehberde yaymlanr.

(10) KK bu maddede belirtilen hizmetler iin cret almaz.

cretler

MADDE 20 (1) AA ilemlerine ilikin cretler Ynetmeliin 28 inci maddesi erevesinde Kurul tarafndan dzenlenir.

cretlerin Kuruma denmesi

MADDE 21 (1) Kurum, AA cretlerini KKdan n demeli olarak alr. Bu n demeler on bin Trk Liras ve katlar miktarnda yaplr.

(2) AA tahsis etme, yenileme gibi ilemlere ait cretler yaplan n deme miktarndan dlr. Bu miktarn be bin Trk Lirasna dmesi halinde TRABS, KKya elektronik ortamda uyar gnderir. Miktarn sfr Trk Lirasna dmesi halinde KKnn crete tabi bir AA ilemi yapmasna ve AA transferinde alc olmasna izin verilmez.

(3) KK tarafndan yaplan n demeler Kuruma gelir olarak kaydedilir ve geri deme yaplmaz.

(4) KKnn faaliyetine son vermesi veya verilmesi durumunda ilgili KK tarafndan ilem yaplan tm AAlarn dier KKlara transferi gibi ilemlerin gereklemesi akabinde bu ilemler iin oluan maliyet KKdan tahsil edilir.

Sat, devir ve feragat

MADDE 22 (1) AA sat ilemleri TRABSin faaliyete gemesinden yl sonra gerekletirilebilir.

(2) Devir ilemleri TRABSin faaliyete gemesi ile birlikte gerekletirilebilir. Bu durumda KK aadaki belgeleri bavuru sahibinden talep eder;

a) AAS olan gerek kiilerin lm, gaiplii veya gaiplik karinesi gibi durumlarnda, bavuru sahibinin AAnn yasal mirass olduunu gsterir yetkili makamlardan alnm belge,

b) AAS olan tzel kiilerin, bu AAy birleme, devralma gibi sebeplerle devredecek olmas halinde birleme veya devralmay ispat eden belgeler,

c) AAS ve marka/patent sahibi gerek/tzel kiilerin bu marka/patente ilikin AAlarn devredecek olmas halinde marka/patent ile ilgili haklarn devrettiklerini ispat eden belgeler,

) AAS olan fikir/sanat eserlerinin kayt ve tescilini yaptrm gerek/tzel kiilerin bu fikir/sanat eserlerine ilikin AAlarn devredecek olmas halinde fikir/sanat eserleri ile ilgili haklarn devrettiklerini ispat eden belgeler.

(3) Sat veya devir ileminin gereklemesi iin hizmet alnan KKnn internet sayfasnda yer alan ilgili formun tam ve doru olarak doldurulmas gerekir. KK bilgi ve belgeleri kontrol eder, TRABS zerinden gerekli ilemleri tamamlar ve AAnn sat veya devir ilemi dorultusunda ilgili AAS deiikliini gerekletirir. KK, eski ve yeni AASlere asgari e-posta yoluyla bilgi verir.

(4) Satlan veya devredilen AAnn tahsis sresi deimez.

(5) AAS AAdan feragat etme hakkna sahiptir. Feragat edilen gnden itibaren AAnn kullanm iki ay sreyle durdurulur. Bu sre iinde AAS bavurusu zerine AA tahsis ilemi yenilenir. Aksi halde AA yeniden tahsise alr.

BENC BLM

Kayt kurulular aras transfer

Genel hkmler

MADDE 23 (1) AASler, talep etmeleri halinde, hizmet aldklar KKy deitirebilirler.

(2) Mevcut durumda hizmet vermekte olan KK verici KK, AAnn transfer edilmek istendii yeni KK ise alc KK olarak isimlendirilir.

(3) Transfer creti AAya ilikin Kurumun belirledii bir yllk tahsis cretidir.

(4) Transfer neticesinde AA tahsis sresine bir yl eklenir. TRABS, alc KKnn TRABS hesabndan transfer cretini der.

(5) Verici KK transfer ilemi iin AASden cret talep etmez.

(6) Alc ve verici KK birden ok AAya sahip AASnin tek bir seferde tm AAlarn transfer edebilmesi imknn salar.

Transfer

MADDE 24 (1) Transfer ileminde aadaki sre izlenir;

a) Hizmet ald KKy deitirmek isteyen AAS verici KKnn internet sayfasndan yetki kodunu talep eder.

b) Talebi mteakip verici KK yetki kodunu derhal AASye sunar.

c) AAS bu kodu kullanarak alc KKnn internet sayfasndan bavuru yapar.

) Alc KK kendisine gelen bavuruyu TRABSe iletir.

d) Transfer artlarnn uygun olmas halinde TRABS talebi verici KKya iletir.

e) Verici KK yirmi drt saat ierisinde transfer talebine cevap verir. Bu sre ierisinde cevap verilmeyen talepler kabul edilmi saylr. Verici KK ancak Ynetmelik ve Teblile belirlenen durumlarda transferi reddedebilir. Bu cevapta reddin gerekesi de bildirilir.

f) Durum hakknda TRABS alc KKy, alc KKda AASyi bilgilendirir.

(2) Tm KKlar yetki koduna AAS tarafndan en az bavuru ilemi kadar kolay bir ekilde eriilmesi iin internet sayfalarnda gerekli tedbirleri alr. KK, AASnin borcu bulunma ve benzeri gerekelerle bu koda eriimini engelleyemez ve transfer talebini reddedemez.

Transferin reddi

MADDE 25 (1) TRABS, alc ve verici KKlar tarafndan kendisine dorulanmak zere gnderilen kodun elememesi halinde transferi gerekletirmez.

(2) TRABS;

a) AAnn ilk tahsisinin zerinden altm gn gememi olmas,

b) AAnn verici KKya transfer edilmesinin zerinden altm gn gememi olmas,

c) AA tahsis sresinin bitmesine on be gnden az sre kalm olmas,

) AAnn dondurulmu olmas,

durumlarnda alc KK tarafndan gelen transfer talebini reddeder.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasndaki ret gerekeleri verici KKnn faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda uygulanmaz.

(4) Bu maddenin ikinci fkrasndaki ret gerekeleri Ynetmeliin Geici 1 inci maddesinin altnc fkras kapsamndaki geiler iin uygulanmaz.

Zorunlu transfer

MADDE 26 (1) Bir KKnn faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda zorunlu transfer sreci balatlr.

(2) Faaliyetine son veren veya verilen KK, AAlara ait bilgileri ve kendisine ait AAlar Kurumca belirlenen erevede TRABS-KKya aktarr.

(3) TRABS-KK AASleri asgari e-posta yoluyla;

a) Yeni bir KK semeleri ve transfer ilemini balatmalar,

b) TRABS-KKdan hizmet aldklar sre boyunca transfer ilemi dnda herhangi bir ilem yapamayacaklar,

konularnda bilgilendirir.

(4) TRABS-KK AAnn yeni bir KKya transferinde verici KK olarak ilem yapar ancak yenileme ilemi yapmaz.

ALTINCI BLM

Yeni Seviye nternet Alan Ad Almas

a.tr yapsndaki alan adlarnn ilk tahsisi

MADDE 27 (1) a.tr yapsndaki AAlarn ilk tahsis ilemlerinden nce a.tr iin

a) a.gov.tr adresine,

b) a.edu.tr adresine,

c) a.tsk.tr adresine,

) a.bel.tr adresine,

d) a.pol.tr adresine,

e) a.k12.tr adresine,

f) a.org.tr adresine,

cretsiz olarak ynlendirme yaplr.

(2) Birinci fkrann (f) bendinde geen a.org.tr bavurusunun deerlendirmeye alnmas iin AASnin talep etmesi ve

a) Kamu kurumu niteliinde olan meslek kuruluu,

b) Kamuya yararl dernek veya vakf,

c) i veya iveren meslek kuruluu,

niteliklerinden birini haiz olduunu belgelendirmesi gerekir.

(3) Birinci fkrann farkl bentlerinde geen adlarn a alannn ayn olmas durumunda ilgili fkrann st bendinde geen tarafa ncelik tannr.

(4) Birinci fkra hkmne gre ynlendirilen AAlar satlamaz ve devredilemez. Bu AAlar yalnzca ynlendirilir. Bu AAlar kullanlarak internet yaymcl yaplamaz.

(5) Birinci fkra hkmne gre yaplan tahsis sonrasnda marka sahipleri ncelii hkm iletilir.

(6) Marka sahipleri nceliinden sonra ak artrma yaplr.

(7) Ak artrma sonrasnda msait olan AAlar iin ilk gelen ilk alr kural uygulanr. Bu AAlara ilikin ilemlerin cretleri Kurul tarafndan belirlenir.

Yeni ikinci seviye internet alan ad almas

MADDE 28 (1) htiya olmas halinde a.yeni.tr yapsndaki yeni ikinci seviye alan adlar Kurum tarafndan tahsise alr.

(2) Bu adlarn belgesiz olarak tahsis edilmesi halinde;

a) lk olarak marka sahipleri ncelii hkm iletilir,

b) Sonrasnda ak artrma yaplr,

c) Ak artrma sonrasnda msait olan AAlar iin ilk gelen ilk alr kural uygulanr.

(3) a.yeni.tr yaps iin yeni ibaresi tahsise kapal adlar listesine alnr.

(4) Bu adlara ilikin usul ve esaslar ile ilem cretleri Kurul tarafndan belirlenir.

Marka sahipleri ncelii

MADDE 29 (1) a.tr yapsndaki AAlarn ilk tahsisi ve yeni ikinci seviye AA almas hallerinde ak artrmadan nce marka sahiplerine ilgili ad tahsis etmeleri iin ncelik tannr. Bu ncelie ve ncelik bavurusu cretine ilikin usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenir.

Ak artrma

MADDE 30 (1) Ak artrmaya Trkiye Cumhuriyeti vatandalar katlabilir.

(2) Ak artrmada aadaki yntem izlenir:

a) Ak artrma bavuru creti her bir AA iin ayr denir. Bu cret ak artrmann kaybedilmesi hali de dhil iade edilmez. Ak artrma bavuru creti Kurul tarafndan belirlenir ve Kuruma denir.

b) Ak artrma bir ay boyunca devam eder. Teklif sahiplerinin kimlikleri gizli, en yksek teklif ak tutulur.

c) Fiyat artrm mevcut en yksek teklifin yzde onu kadar olur, ksurat bir ste yuvarlanr. Fiyat artrmn ilgili AA ak artrmasna katlanlar yapabilir, en yksek teklif sahibi fiyat artrm yapamaz.

) Ak artrmann sonlanmasn mteakip en yksek fiyat teklif eden kii iki i gn ierisinde teklif ettii fiyat der ve AA bu kiiye tahsis edilir.

d) ki i gn ierisinde teklif edilen fiyatn denmemesi durumunda srasyla dier teklifler deerlendirilir.

e) AA tahsisat ak artrma biti gnnden itibaren alt ay sreyle geerlidir.

f) AAS alt ay ierisinde bir KK seerek transfer yapar. Bu transferde 25 inci maddenin ikinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerindeki hkmler uygulanmaz. Alc KK AASden transfer creti talep etmez. Transferi gerekletirilmeyen AAlar yeniden tahsise alr.

(3) Ak artrma ilemlerinin tamamlanmasndan sonra ilk gelen ilk alr kural uygulanr.

YEDNC BLM

Dier Hkmler

nternet alan ad depolama

MADDE 31 (1) Sadece son kullanclarn talebi zerine AA tahsisi yaplr. KK, TRABSe olan elektronik balantsnn otomatize imknlarn kullanarak sat, devir ve benzeri amalarla kendi ve/veya ilikisi bulunan nc taraflar adna AA bavurusu ve/veya tahsisi yapmak suretiyle AA depolayamaz. KK, alanlarnn AA depolama yapmamas iin gerekli tedbirleri alr.

(2) AA depoland tespit edilen durumlarda depolanan tm AAlar iptal edilir. KKnn faaliyetine son verilir. Bu durumda KKya herhangi bir geri deme yaplmaz.

(3) KKnn ve/veya KK ile ilikisi bulunan nc taraflarn bizzat kendilerinin kullanaca AAlar iin bavurular dier tm bavuru sahiplerinin imknlar erevesinde yaplr.

Bilgi ve belge talepleri

MADDE 32 (1) KK;

a) AAS eriim bilgilerini (IP adresi, zaman),

b) lem bilgilerini (tahsis, yenileme, gncelleme, transfer ve benzeri),

c) deme bilgilerini

ve ilgili dier bilgi, belge ve talepleri gerektiinde karlamak zere ilgili mevzuatta geen sreler boyunca saklar.

(2) KK, mevzuatlar gerei bir AAya veya AASye ait bilgilere ulama yetkisine sahip kamu kurumlarnn ve adli makamlarn taleplerini karlar.

Belgeli tahsis edilen alt alan adlar

MADDE 33 (1) Ynetmeliin Ekinde belirtilen belgeli tahsis edilecek alt alan adlar, bavurularn ilgili mercii tarafndan onaylanmas halinde tahsis edilir.

(2) Kurum gerekli grmesi halinde belgeli alt alan adlarna ilikin Kurul Karar ile dzenleme yapar.

Tahsise kapal ve tahsise kstl adlar listesi

MADDE 34 (1) Mevzuata, kamu dzenine, lke gvenliine, genel ahlaka, sala ve emniyete aykr olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adlar ile dnyadaki tm st seviye alan adlar ve .tr altndaki ikinci seviye alan adlar Tahsise Kapal Adlar Listesine alnr.

(2) Tahsise Kstl Adlar Listesi;

a) Tarihi ve kltrel deerler bakmndan halka mal olmu adlardan,

b) ehir isimlerinden,

c) nternet kullanclarn aldatmaya ynelik olarak hazrlanabilecek finans kurulular ve devlet kurumlar adlarn ieren sahte AAlarn tahsisini zorlatrmak iin bank, banka, finans, bakanlk gibi adlardan,

oluur.

Denetim ve yaptrmlar

MADDE 35 (1) Kurum KKlar resen veya ikyet zerine denetlemeye yetkilidir. Yaplan denetimler sonucunda Ynetmelik veya ilgili dier mevzuat hkmlerine aykr faaliyet gsteren KKlar iin Kurum gerekli tedbirleri alr.

(2) Kurum, ihlalin nitelii, zararn bykl, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazan elde edilip edilmemesi ve bu kazancn bykl, tekrarlanan veya devam eden ihlalin varl, gemite kurallara uyum, iyi niyet ve gnll bildirim gibi durumlar dikkate alarak aykrln etkisini belirler.

(3) Aykrln etkisinin kk olmas durumunda uyar yaplr, bu durum Kurum internet sayfasnda yaymlanr.

(4) Aykrln etkisinin byk olmas durumunda;

a) Kurum gerekli grmesi halinde KKnn faaliyetini askya alr. Faaliyeti askya alnan KK, AA tahsisi ve yenilemesi yapamaz ve transferde alc KK olamaz ancak dier ilemleri devam ettirir. Bu durum Kurum internet sayfasnda yaymlanr.

b) Kurum gerekli grmesi halinde KKnn faaliyetine son verir. Faaliyetine son verilen KK;

1) Kurum internet sayfasnda duyurulur ve KK listesinden karlr,

2) Yeni AA bavurusu kabul edemez, transferde alc KK olamaz ve

3) lem yapt AAlar iin gerekli transfer ilemlerini derhal balatr.

Zaman bilgisi

MADDE 36 (1) Bir AAya ilikin herhangi bir uyumazlkta, TRABS sisteminde kaytl bulunan zaman bilgisi esas alnr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 37 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan hallerde Kurul Karar ile dzenleme yaplr.

Belgeli olarak tahsis edilmekteyken belgesiz tahsise gei sreci

GEC MADDE 1 (1) TRABSin faaliyeti ncesinde belgeli olarak tahsis edilen .com.tr, .net.tr ve .org.tr alt alan adlar TRABSin faaliyete gemesi sonrasnda belgesiz olarak tahsis edilmeye balamadan bir ay nce AAS adaylar elektronik ortamda TRABSe talepte bulunur.

(2) Bu talepler iinden TRABSin faaliyete getii an itibariyle msait olan AAlar n deerlendirmeye alnr.

(3) n deerlendirmede ayn AA iin birden fazla talep olmas halinde ilgili AA tahsise kapatlr ve bu AA iin daha sonra ak artrma yntemi uygulanr.

(4) Tek talep gelen AA ve hibir talep gelmeyen AAlar TRABSin faaliyete gemesi ile birlikte ilk gelen ilk alr kural erevesinde tahsis edilir.

KKs olmayan AASler

GEC MADDE 2 (1) TRABSin faaliyete getii tarih itibariyle herhangi bir KKs bulunmayan AASler TRABS zerinden kendilerine bir KK seerek ilgili AAy transfer eder. Transferi gerekletirilmeyen AA tahsis sresi sonuna kadar kullanmda kalr ancak KK vastas ile gerekletirilen ilemler yaplamaz. Tahsis sresinin sonunda AA yeniden tahsise alr.

Mevcut ileyiteki internet alan adlarnn yetki kodu

GEC MADDE 3 (1) TRABSin faaliyete gemesinden nce

a) Orta Dou Teknik niversitesi bnyesinde bulunan Nic.tr (.tr Alan Adlar Ynetimi) tarafndan ve

b) Nic.trnin kayt operatrleri tarafndan

tahsis edilmi AAlara ait dier bilgilerin yannda yetki kodu da TRABSe iletilir.

TRABSin faaliyete gemesi

GEC MADDE 4 (1) TRABSin faaliyete geebilmesi iin gerekli ilemlerin tamamlanmasn mteakip bu durum Kurum tarafndan internet sayfasnda ilan edilir ve TRABS faaliyete geer.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Tebliin;

a) 4 nc, 5 inci, 6 nc, 9 uncu, 10 uncu, 13 nc, 20 nci ve 37 nci maddeleri ile Geici 1 inci, Geici 3 nc ve Geici 4 nc maddeleri yaym tarihinde,

b) Dier maddeleri TRABSin faaliyete getii tarihten itibaren,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri