21 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28742

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasna aadaki bent eklenmi ve nc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen Toplum Yararna alma Programlarndan yararlananlar.

b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda belirtilen aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitim gren renciler hakknda i kazas ve meslek hastal ile hastalk sigortas, meslek liselerinde okumakta iken veya yksek renimleri srasnda staja tabi tutulan renciler ile 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesine tabi olarak ksmi zamanl altrlan rencilerden aylk prime esas kazan tutar, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen gnlk prime esas kazan alt snrnn otuz katndan fazla olmayanlar hakknda ise i kazas ve meslek hastal sigortas, bunlardan bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar hakknda ayrca genel salk sigortas hkmleri, bakmakla ykml olunan kii kapsamnda olduklar halde eitli nedenlerle provizyon verilemeyen renciler hakknda da ayrca genel salk sigortas hkmleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

d) Sosyal gvenlik szleme hkmleri sakl kalmak kaydyla yabanc bir lkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Trkiyeye bir i iin gnderilen ve yabanc lkede sosyal sigortaya tabi olduunu belgeleyen kiiler ile Trkiyede kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o lke sosyal gvenlik mevzuatna tabi olanlar,

j) Genlik ve Spor Bakanl, Spor Genel Mdrl, Trkiye Futbol Federasyonu, bamsz spor federasyonlar tarafndan yaplan her trl genlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eitim ve hazrlk almalarnda sreklilik arz etmeyecek ekilde grevlendirilenler,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Sz konusu elektronik altyap oluturuluncaya kadar Kurumca gerekli grlmesi hlinde, sigortallk kontrolleri manuel yaptrlabilir ya da sigortallk kontrollerine esas ilgili bilgi ve belgelerin Kuruma gnderilmesi istenebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan kurulular tarafndan dzenlenen ibaresi ile (b) bendinde yer alan protokoller erevesinde alnan ibaresinden sonra gelmek zere ve sadece beyan esasna dayanmayan ibaresi eklenmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) 4857 sayl Kanunun 21 inci maddesine istinaden i mahkemelerince veya zel hakem tarafndan verilen kararlar uyarnca, greve iadesine karar verilen sigortal personelin kesinleen mahkeme veya zel hakem kararnn tebliinden itibaren iverenin iiyi ie balatmamas halinde sigortal personelin ie balamak iin iverene yapt bavurusuna ilikin tebligatn alnd tarihin iinde bulunduu ay takip eden ayn sonuna kadar verilen sigortal iten ayrl bildirgesi yasal sresinde verilmi saylr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ayn iverenin, birden fazla zel ya da ihale konusu i almas, iyeri kurmas veya devir almas yahut kendisine intikal etmesi hlinde her iyeri iin ayr iyeri bildirgesi dzenlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) kolu kodu; yaplan iin Ek-12de yer alan kolu Kodu Listesine gre hangi i koluna girdiini belirtmeye ynelik olup drt hane rakamdan ibarettir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan yetkili mercilerden alnan ibaresinden sonra gelmek zere ve sadece beyan esasna dayanmayan ibaresi eklenmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) nitece karar verilemeyen, malliyet veya lmle neticelenen i kazalar Kurumun denetim ve kontrolle grevli memurlarnca veya Bakanlk i mfettilerince soruturulur.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin nc fkrasnda yer alan kontrol memurlar ibaresi denetmenleri olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Kanunun 30 uncu maddesinin beinci fkras gereince tercih deiiklii talebinde bulunanlarn bu deiiklie ilikin talepleri, sigortal ie giri bildirgesi ile yaplr. Sigortal ie giri bildirgesinin ge verilmesinden dolay idari para cezas uygulanmaz. Bunlardan tm sigorta kollarna tabi olmak isteyenlerin aylklar, bildirimin Kurum kaytlarna getii tarihi izleyen deme dnemi banda kesilir. Sosyal gvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin aylklar ise, bildirimin Kurum kaytlarna getii tarihi takip eden deme dneminden itibaren Kanunun 30 uncu maddesinin nc fkrasnn (a) bendi gereince yeniden hesaplanmak suretiyle balatlr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin;

a) nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Kanuna gre tespit edilen sigortalln balang tarihinden nceki sreler iin Kanunun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (d), (e), (h) ve (j) bentlerine gre borlandrlmas hlinde, sigortalln balang tarihi, borlandrlan gn says kadar geriye gtrlr. Prim deme gn says ve prime esas kazanlar ise borlanma yaplan ilgili aylara mal edilir.

b) Drdnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gerei borlanlan sreler, talep tarihinde tabi olunan Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn ilgili bendine gre,

c) Beinci fkrasnda yer alan eit ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

) Dokuzuncu fkrasna aadaki bent eklenmitir.

j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanuna gre yurt dna gnderilen ve renimini baaryla tamamlayarak yurda dnenlerden ykml bulunduu mecburi hizmet sresini tamamlam olanlarn, yurt dnda resm renci olarak geirmi olduklar renim srelerinin borlandrlmas hlinde, ilgili kamu idarelerince,

d) Onbirinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(11) Kanunun 41 inci maddesine gre yaplan borlanmalarda aylk balanmam olmas artyla Kuruma yazyla mracaat edilmesi halinde borlanmadan vazgeilebilir. denen borlanma tutarnn tamam faiz uygulanmakszn iade edilir. Ksmi iade yaplmaz.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 98 inci maddesinin;

a) Birinci fkrasnn (a) bendine e-Devlet zerinden yaplan prime esas gnlk kazan beyanlar, Kuruma verilmi beyan olarak kabul edilir. cmlesi eklenmitir.

b) Birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi, tzel kiilii haiz kurulularn ortaklar hakknda uygulanmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 102 nci maddesinin;

a) nc fkrasnn (d) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) 4857 sayl Kanununun 21 inci maddesine istinaden i mahkemelerince veya zel hakem tarafndan verilen kararlar uyarnca, greve iadesine karar verilen sigortal personelin kesinleen mahkeme veya zel hakem kararnn tebliinden itibaren on ign iinde ie balamak iin iverene bavuruda bulunmas ve iverenin usulne uygun daveti zerine ie balamas halinde, davete ilikin tebligatn alnd tarihin veya iverenin iiyi ie balatmamas halinde, sigortal personelin ie balamak iin iverene yapt bavurusuna ilikin tebligatn alnd tarihin iinde bulunduu ay takip eden aybandan,

h) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin mahkeme kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret ve cret niteliinde deme yaplmas halinde, mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihinden itibaren,

b) Onikinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurumca elektronik ortamda alnabilenler hari, Kurumca yetkilendirilmi salk hizmeti sunucularndan veya iyeri hekimlerinden alnm istirahatli olduunu gsteren raporu,

d) Sigortalnn imzasn tayan puantaj kaytlar,

c) Ondrdnc fkrasnda yer alan 30 ibaresi 10 olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 103 nc maddesinin bal, Aylk prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi ve resen dzenlenmesi olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) yerlerinde;

a) Fiilen veya iyeri kaytlarndan tespit edilecek her trl bilgiden ya da kamu idareleri ile 5411 sayl Kanun kapsamndaki kurulular tarafndan dzenlenen belge veya bilgilerden, alt tespit edildii hlde bu almalar Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen,

b) Ay iinde baz ignlerinde altrlmadna veya eksik cret dendiine dair belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geerli saylmayan,

sigortallar ile ilgili olarak dzenlenmesi gereken, sigortal ie giri bildirgesi, sigortal iten ayrl bildirgesi ve aylk prim ve hizmet belgesi nitece yaplacak bir ay sreli tebligat ile ilgili iveren veya alt iverenden istenir. Sz konusu belgeler, yaplan tebligata ramen verilmedii takdirde nitece resen dzenlenir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 107 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(8) verenler, iyeri sahipleri ve alt iveren ilgili mevzuat gereince tutmak zorunda olduu tm defter, kayt, bilgi ve belgeleri istenilmesi halinde ibraza ykmldr. stenildii halde ibraz edilmeyen defter, kayt, bilgi ve belgelerden herhangi birinin veya birkann eksik ibraz, ykmlln tam olarak yerine getirilmedii hkmnde saylr.

(9) verenler, iyeri sahipleri ve alt iveren ilgili mevzuat gereince tutmak zorunda olduu tm defter, kayt, bilgi ve belgelerden istenilen herhangi birinin veya bir kann mcbir sebep olmakszn ibraz edilemeyeceinin bildirilmesi, idari para cezasnn uygulanmasna engel tekil etmez.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 108 inci maddesinin drdnc fkrasnn (e) ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) 4857 sayl Kanununun 21 inci maddesine istinaden i mahkemelerince veya zel hakem tarafndan verilen kararlar uyarnca, greve iadesine karar verilen sigortal personelin kesinleen mahkeme veya zel hakem kararnn tebliinden itibaren on ign iinde ie balamak iin iverene bavuruda bulunmas ve iverenin usulne uygun daveti zerine ie balamas halinde, davete ilikin tebligatn alnd tarihin veya iverenin iiyi ie balatmamas halinde, sigortal personelin ie balamak iin iverene yapt bavurusuna ilikin tebligatn alnd tarihin iinde bulunduu ay takip eden ay bandan,

i) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin mahkeme kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret ve cret niteliinde deme yaplmas halinde mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihinden itibaren,

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 110 uncu maddesinin ikinci fkrasnn drdnc cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 111 inci maddesinin , drt ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Birim maliyet bedelleri, her yl inaatn snf ve grubuna gre evre ve ehircilik Bakanlnca tespit edilerek Kurumca zel nitelikteki inaat iyerlerinin asgari iilik uygulamasnda esas alnr.

(4) naatn nitelii dikkate alnarak, inaatn ruhsatnamesi ile evre ve ehircilik Bakanlnca yaymlanan ilgili teblide kaytl yapnn snf ve/veya grubunun farkl olduunun anlalmas hlinde, inaatn yap snf veya grubu, Kurumun denetim ve kontrolle grevli memurlarnca mahallinde dzenlenen tespit tutanana istinaden nitece belirlenerek ilem yaplr. nitece bu ekilde tespit edilen yap snf veya grubuna yaplan itirazlar ise karara balanmak zere Asgari ilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. naatn snf veya grubunun, evre ve ehircilik Bakanlnca yaymlanan ilgili teblide daha alt bir yap snf veya grubunda tasnif edilmesi ynnde yaplan deiiklikler, aratrma veya inceleme ilemi sonucu tespit edilen borcun kesinlemesine kadar dikkate alnr.

(5) evre ve ehircilik Bakanlnca yaymlanan ilgili teblilerde belirtilmemi olan inaata ait birim maliyet bedeli, ayn teblilerde kaytl benzeri bir inaatn birim maliyet bedeli zerinden hesaplanabilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 112 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, sekizinci ve dokuzuncu fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

(5) Kurumun denetim ve kontrolle grevlendirilmi memurlarnca inceleme yaplmasna balandktan sonra inceleme sonucuna gre ilem yaplr. Ancak, denetim ve kontrole balanmakla birlikte, iverenin borcu deyeceine ilikin niteye yazl taahhdn ieren bavurusu zerine, nitenin bu istei n kabul, nite tarafndan denetim isteminin geri ekilmesi talebinin ilgili Grup Bakanlnn veya Kurumun denetim ve kontrolle grevlendirilmi memurlarnn uygun bulmas kouluyla inceleme durdurulur ve bor kesinleir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 113 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) kolu Kodu tiraz Komisyonu, nite amiri veya grevlendirecei yardmcs ilgili ef, dosya memuru ve varsa sosyal gvenlik denetmeninden oluur.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 114 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 114 (1) Kurumun denetim ve kontrol ile grevlendirilmi memurlar, 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununda belirtilen Kurum mfettileri ile sosyal gvenlik denetmenleridir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin, geici 15 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(5) 1416 sayl Kanuna gre yurt dna gnderilen ve renimini baaryla tamamlayarak yurda dnenlerden ykml bulunduu mecburi hizmet sresini tamamlam olanlardan, bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce 5434 sayl Kanun hkmlerine tabi olarak almaya balam olup geici 4 nc madde kapsamnda almaya devam edenler; yurt dnda resm renci olarak geirmi olduklar renim srelerinin 18 yann tamamlanmasndan sonraki dneme ait olan ksmnn tamamn veya bir blmn, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay iinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacaklar tarihten itibaren ay iinde mracaat etmeleri ve mracaatn kabul edildii ay itibaryla geerli olan emekli keseneine esas kazan tutar zerinden ve borlanacaklar sreye ilikin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karl toplamndan oluan ykmllk tutarnn tamamn pein olarak veya mracaatn kabul tarihinden itibaren oniki ayda eit taksitler halinde demek suretiyle borlanabilirler. Borcunu taksitler halinde deyecek olanlarn borlanma ilemi srasnda hesaplanan aylk taksit tutar, borcun dendii tarihteki prime esas asgar kazanca oranlanarak, sz konusu oran ilgili ayn prime esas asgar kazanc ile arplr ve bulunan tutar, ilgili ayn taksit tutar kabul edilir. Borcunun tamamn pein deyenler ile taksit deme dnemi sonunda borcunun tamamn demi olduu tespit olunanlarn borlanm olduklar sreler, fiili hizmet sresinin hesabnda ve itirakiliin balang tarihinin tespitinde dikkate alnr. Aylk taksitlerini zamannda demeyenlerin nceki aylara ilikin olarak demi olduklar tutarlar, sresi geen son taksit tarihinden itibaren otuz gn iinde ilgililere iade edilir. Yaplacak borlanma ilemlerinde bu fkrada belirtilmemi hususlar bulunmas halinde sigortallar hakknda mlga hkmleri dahil 5434 sayl Kanun hkmleri uygulanr.

(6) 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasnda tabi olduklar personel mevzuatna gre alm olduklar disiplin cezas sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayl Kanun uyarnca haklarnda verilmi disiplin cezalar btn sonular ile ortadan kaldrlanlarn 12/7/2012 tarihinden itibaren 3 ay iinde Kuruma mracaat etmeleri halinde ve ya haddine ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla; memuriyetlerinin sona erdii tarih ile 22/6/2006 tarihi arasndaki dnem iinde uzun vadeli sigorta kollarna tabi olarak sigorta primi denmemi veya emekli kesenei yatrlmam srelerine ilikin kesenek ve kurum karl toplamlar, grevden ayrldklar tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak saylacak srenin her ylna bir derece ve her ylna bir kademe verilmek ve renim durumlar itibaryla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesindeki ykselebilecekleri dereceleri gememek zere tespit edilecek derece ve kademeleriyle bavuru tarihinde uygulanmakta olan katsaylar esas alnarak belirlenecek emekli keseneine esas aylk tutarlar zerinden Kurum tarafndan hesaplanarak, halen altklar veya kamu grevlisi olarak en son alm olduklar kamu idarelerine bildirilir ve sz konusu tutarlar bu idareler tarafndan ay ierisinde Kuruma defaten denir. Haklarnda verilmi disiplin cezalar btn sonular ile 5525 sayl Kanun uyarnca ortadan kaldrlm olanlardan memuriyetten karlm olduklar kuruma yeniden atanmak zere bavuranlarn, bu bavurularnn ilgili kurumlarn kaytlarna getii tarihten balayarak bu kurumlarda yaplan ilk atamalarnn kendilerine teblii tarihine kadar olan dnem ierisindeki uzun vadeli sigorta kollarna tabi olarak sigorta primi denmemi veya emekli kesenei yatrlmam sreleri hakknda ise, derece ykselmesi ve kademe ilerlemeleri sakl kalmak kaydyla, haklarnda bu fkrada belirtilen esaslara gre ilem yaplr. Ancak, atamas 12/7/2012 tarihinden nce yaplm olanlarn bu dzenlemeden yararlanabilmesi iin, 12/7/2012 tarihinden itibaren alt ay ierisinde, 12/7/2012 tarihinden nce atama talebinde bulunduu halde atama ilemleri bu tarihten sonra tamamlanacaklarn ise, atamalarn izleyen alt ay ierisinde Kuruma bavuruda bulunmalar gerekmektedir. Bu madde uyarnca ilgililer adna kesenek ve kurum karl denmi olmas; bu fkrada belirtilen dnem ierisinde denmi olan emeklilik veya malullk aylklar ya da dul ve yetim aylklar iin kendilerine bor karlmasn, emekli ikramiyesi fark ve geriye dnk olarak aylk fark denmesini gerektirmez.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin;

a) Ek-4 ve Ek-5i ekteki ekilde deitirilmitir.

b) Ek-9/Asnn arka sayfa aklamalar blm ve Ek-9/A-1inin arka sayfa aklamalar blm ile Ek-9/B, Ek-9/B-1, Ek-9/C ve Ek-9/C-1i ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmelie ekteki Ek-12 kolu Kodu Listesi eklenmitir.

MADDE 26 Bu Ynetmeliin;

a) 7 nci ve 25 inci maddesi 2013 yl Eyll ay banda,

b) 12 nci maddesinin (b) ve () bendi ile 23 nc maddesi, 12/7/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

c) 12 nci maddesinin (c) bendi, 2008 yl Ekim ay bandan geerli olmak zere yaym tarihinde,

d) 13 nc maddesinin (b) bendi, 1/10/2008 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

e) 24 nc maddesinin (b) bendi, yaymn takip eden ay banda,

f) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/5/2010

27579

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

12/10/2010

27727

2-

28/10/2010

27742

3-

2/3/2011

27862

4-

16/6/2011

27966

5-

17/4/2012

28267

 

Ynetmelik Ekleri