20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

BALIKI GEMLERNDE YAPILAN ALIMALARDA SALIK VE GVENLK

NLEMLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, balk gemilerinde yaplan ilerde alanlarn salk ve gvenliinin korunmas iin alnmas gereken nlemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren balk gemilerinde yaplan ileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik:

a) 6331 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fkrasna dayanlarak,

b) 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayl Avrupa Birlii Direktifine paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Balk gemisi: Ticari amala denizden balk veya dier canllar avlamakta veya avlayp ilemekte kullanlan, Trk Bayra tayan gemiyi,

b) alan: Limanda grev yapan personel ve klavuz kaptanlar hari, yardmc olarak alanlar ve stajyerler dahil gemide alan kiiyi,

c) Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balk gemisini,

) Gemi Sahibi/Donatan: Geminin zerine kaytl olduu kiiyi veya gemi ksmen veya tamamen bir baka gerek veya tzel kii tarafndan, bir anlama erevesinde iletiliyorsa; ileten gerek veya tzel kiiyi, ivereni,

d) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan alan,

e) Mevcut balk gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balk gemisini,

f) Yeni balk gemisi: Tam boyu on be metre veya daha fazla olan ve bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte veya sonraki bir tarihte ina veya byk dnm szlemesi yaplm ya da yapm veya byk dnm szlemesi, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yaplm ancak, bu tarihten yl ve daha fazla sre sonunda teslim edilecek olan ya da yapm szlemesi olmamas durumunda omurgas kzaa konmu, inasna balanm veya en az elli tonluk ksmnn ya da tahmini toplam ktlesinin, hangisi daha az ise, en az yzde birinin montaj, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte veya daha sonra yaplm olan gemiyi,

ifade eder.

KNC BLM

verenin Ykmllkleri

Genel ykmllkler

MADDE 5 (1) Gemi sahipleri aadaki nlemleri almakla ykmldr:

a) Kaptann sorumluluu sakl kalmak kayd ile geminin, zellikle ngrlebilir meteorolojik koullarda alanlarn salk ve gvenliini tehlikeye atmadan, kullanlmasn salar.

b) Kaptann dnda kalan dier alanlarn kar karya kaldklar ciddi, yakn ve nlenemeyen tehlike durumunda alma yerini, tehlikeli blgeyi veya gemiyi terk eden alanlarn bu hareketleri nedeniyle dezavantajl duruma dmeyecekleri ve herhangi bir zarar grmeyecekleri tedbirleri alr.

c) Denizde alanlarn salk ve gvenliini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayn meydana geldii durumlarda, bu olay ayrntl olarak bir rapor halinde Sosyal Gvenlik Kurumuna ve olayn meydana geldii mahallin bal bulunduu liman bakanlna bildirir. Olay, gemi jurnaline yazlr, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir rnei saklanr.

Yeni balk gemileri

MADDE 6 (1) Yeni balk gemileri Ek-1de belirtilen asgari salk ve gvenlik gereklerine uygun olur.

Byk onarm, dnm ve deiiklikler

MADDE 7 (1) Gemilerde yaplacak byk onarm, dnm veya deiiklikler Ek-1de belirtilen asgari gereklere uygun olarak yaplr.

Ekipman ve bakm

MADDE 8 (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptann sorumluluu sakl kalmak kayd ile alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmas iin, aadaki nlemlerin alnmasn salar:

a) Gemilerin ve bunlarn zellikle Ek-1 ve Ek-2de belirtilen btn aksam ve ekipmanlarnn teknik bakm dzenli olarak yaplr, alanlarn salk ve gvenliini etkileyecek herhangi bir arza olutuunda da en ksa srede giderilir.

b) Gemiler ve bunlarn btn aksam ve ekipman dzenli olarak temizlenir, uygun hijyen koullarnda olmas salanr.

c) Gemide yeterli sayda uygun acil durum ve can kurtarma ekipman kullanma hazr halde bulundurulur.

) Ek-3te belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipman ile ilgili olarak gerekli nlemler alnr.

d) Kiisel koruyucu donanm, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kiisel Koruyucu Donanmlarn yerlerinde Kullanlmas Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kayd ile bu Ynetmelikte belirtilen zelliklere uygun olur.

(2) Gemi sahibi, alanlarn salk ve gvenliinin korunmas ile ilgili olarak kaptana, bu Ynetmelikte belirtilen ykmllklerini yerine getirebilmesi iin, gerekli her trl imkn salar.

alanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 9 (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayl Kanunun 16 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kayd ile gemilerdeki alanlar veya alan temsilcilerini, geminin tm ile alann almakta olduu blmde veya yapt her ite yrtlen faaliyetler, salk ve gvenlik riskleri, gemilerde alnacak salk ve gvenlikle ilgili tm nlemler hakknda yazl ve szl olarak bilgilendirilir.

(2) alanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlalr olur.

alanlarn eitimi

MADDE 10 (1) 6331 sayl Kanunun 17 nci maddesi hkmleri sakl kalmak kayd ile alanlara, gemilerde salk ve gvenlik, zellikle kazalarn nlenmesi konusunda uygun eitim verilir.

(2) Bu eitimde verilen bilgiler ve hazrlanan talimatlar tereddte yol amayacak ekilde net, kolay ve anlalr olur.

(3) Eitim, zellikle yangnla mcadele, can kurtarma ekipmannn kullanlmas, balk avlama ve ekme ekipmannn kullanlmas ve el iaretleri dhil eitli iaretlerin kullanlmas hususlarn kapsar.

(4) Gemideki almalarda, deiiklik yaplmas halinde, alanlara verilecek eitim gncellenir.

Gemiyi sevk ve idare edecek kiilerin zel eitimi

MADDE 11 (1) 23/6/2002 tarihli ve 24794 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seyir Halindeki Gemilerde Daha yi Tbbi Hizmet Verilmesi in Gerekli Asgari Salk ve Gvenlik Koullar Hakknda Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi hkm sakl kalmak kaydyla, bir gemiyi sevk ve idare edecek kiiye, aadaki konularda ayrntl eitim verilir:

a) Gemilerde i kazalar ve meslek hastalklarnn nlenmesi ve herhangi bir kaza olduunda yaplmas gereken iler.

b) ngrlebilir ykleme koullarnda ve avlanma ilemleri srasnda, geminin, dengede ve gvenli bir durumda bulunmasnn salanmas.

c) Radyo navigasyonu ve iletiimi ile ilgili yntem ve kurallar.

alanlarn grlerinin alnmas ve katlmlarnn salanmas

MADDE 12 (1) sal ve gvenlii konularnda ve zellikle bu Ynetmelikte ve eklerinde belirtilen konularda alan ve/veya temsilcilerinin 6331 sayl Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen esaslara gre grleri alnr ve katlmlar salanr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayl Resm Gazetede yaymlanan Balk Gemilerinde Yaplan almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut balk gemileri

GEC MADDE 1 (1) Mevcut balk gemileri bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren be yl iinde Ek-2de belirtilen asgari salk ve gvenlik gereklerine uygun hale getirilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

Ek-1

YEN BALIKI GEMLERNDE ASGAR SALIK VE GVENLK GEREKLER

Bu ekte belirtilen ykmllkler, geminin zellikleri, yrtlen iler, alma koullar veya bulunan bir riskin gerektirdii her durumda uygulanr.

1. Denize elverililik ve denge

1.1. Gemi denize elverili koullarda tutulur, kullanmna ve amacna uygun bir ekilde donatlr.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokmanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaabilir.

1.3. Gemilerin, amalanan btn hizmet koullarnda, dengede olmas salanr.

- Kaptan, geminin dengesinin salanmas ve bunun korunmas iin gerekli btn nlemleri alr.

- Geminin dengesinin salanmas ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

2. Mekanik ve elektrik ekipman

2.1. Elektrik ekipman:

- Mrettebatn ve geminin elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelerden korunmas,

- Gemideki olaan ileyii ve yaam koullarn srdrmek iin gerekli ekipmann bir acil g kaynana gereksinim duymadan almas,

- Btn acil durumlarda gvenlik iin gerekli elektrik ekipmannn alabilir durumda olmas

salanr, bu ekipmanlar herhangi bir tehlike oluturmayacak ekilde tasarlanr ve yaplr.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanlmak zere acil durum elektrik g kayna bulundurulur.

Acil durum elektrik g kayna, ak gemiler hari, makine dairesinin dna konulur ve herhangi bir yangn veya ana elektrik ekipmannn almad dier durumlarda, aadaki sistemlerin en az saat sreyle ayn anda almasn salayabilecek ekilde dzenlenir.

- Dahili haberleme sistemi, yangn dedektrleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydnlatmas,

- Telsiz haberleme ekipman,

- Varsa, acil durum elektrikli yangn pompas.

Acil durum elektrik g kaynann ak bataryas olmas durumunda; ana elektrik g kayna arzalandnda, ak bataryas otomatik olarak acil durum elektrik panosuna balanr ve yukarda belirtilen sistemlere en az saatlik sre ile kesintisiz enerji salayabilecek gte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mmkn olduunca, her ikisi birden suya veya yangna maruz kalmayacak biimde yerletirilir.

2.3. Panolar grnr ekilde iaretlenir, sigortalarn deerlerine uygun kullanlp kullanlmad dzenli aralklarla kontrol edilir. Sigorta buonlar tel sarlmak suretiyle tekrar kullanlmaz.

2.4. Ak bataryalarnn muhafaza edildii yerler, uygun ekilde havalandrlr.

2.5. Seyir iin kullanlan tm elektronik aygtlar sk ve dzenli aralklarla test edilir ve alr durumda olmas salanr.

2.6. Kaldrma ilerinde kullanlan tm i ekipmanlarnn kontrol ve testleri 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii erevesinde dzenli aralklarla yaplr.

2.7. Kaldrma ve ekme aralarnn btn paralarnn ve ilgili ekipmanlarn dzenli olarak bakmlar yaplr ve alr durumda olmas salanr.

2.8. Soutma tesisleri ve basnl hava sistemlerinin kontrol ve testleri Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Gvenlik artlar Ynetmelii erevesinde dzenli aralklarla yaplr ve alr durumda olmas salanr.

2.9. Havadan ar gazlarn kullanld piirme ve mutfak ekipmanlar, sadece iyi havalandrlm alanlarda kullanlr ve tehlikeli gaz birikimi nlenir.

Yanc ve dier tehlikeli gazlar ieren tpler, belirgin bir biimde ve ieriklerine uygun ekilde iaretlenir ve ak gvertelerde istiflenir.

Tm vanalar, basn reglatrleri ve tplerden gelen borular hasara kar korunur.

3. Telsiz haberleme ekipman

Telsiz haberleme ekipman, radyo dalgalarnn yaylmas iin normal artlar dikkate alnarak kyda veya karada bulunan en az bir istasyon ile srekli iletiim kurulabilecek zellikte olur.

4. Acil ka yollar ve klar

4.1. Acil ka yolu ve acil k olarak kullanlacak yollarda ve klarda engel bulunamaz ve buralar kolayca eriilebilir, dorudan ak gverteye veya gvenli bir alana alr ve oradan cankurtaran sandallarna ulalabilecek ekilde olmak zorundadr. Bylece alanlarn alma yerlerini veya yaama alanlarn mmkn olduunca abuk ve gvenli biimde terk etmeleri salanr.

4.2. Acil ka yolu ve acil k olarak kullanlacak yol ve klarn says, dalm ve boyutlar; alma yerlerinin ve yaama alanlarnn kullanmna, ekipman ve boyutlar ile alabilecek maksimum alan saysna uygun olur.

Acil k olarak kullanlabilen ve kapal olan klar, acil bir durumda herhangi bir alan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanlabilir zellikte olur.

4.3. Acil durum kaplar ile dier acil klar, bulunduklar yerler ve zel ilevlerine uygun yeterli hava ve su szdrmaz zellikte olur.

Acil durum kaplar ve dier acil klar, geminin su szdrmaz blmeleri kadar yangna dayankl olur.

4.4. Acil ka yollar ve klar, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gvenlik ve Salk aretleri Ynetmeliine uygun olarak iaretlenir.

Bu iaretler uygun yerlere konulur ve dayankl olur.

4.5. Aydnlatma gerektiren ka yollar ve yerleri ile acil klar, aydnlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arza durumunda da yeterli aydnlatma salayacak acil durum aydnlatma sistemi ile donatlr.

5. Yangn alglama ve yangnla mcadele

5.1. Geminin boyutlar ve kullanm ekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal zellikleri ile gemide bulunabilecek en ok kii says dikkate alnarak, yaam blmleri ve kapal alma yerleri, makine dairesi ve balk ambar da dahil, uygun yangn sndrme ekipman ile ve gerektiinde yangn dedektrleri ve alarm sistemleri ile donatlr.

5.2. Yangn sndrme ekipman uygun yerlerde ve daima alr durumda tutulur ve acil kullanm iin kolay eriilebilir olur.

alanlar, yangn sndrme ekipmannn yerleri, alma ekilleri ve nasl kullanlmas gerektii konusunda eitilir.

Yangn sndrclerin ve dier tanabilir yangn sndrme ekipmannn var olup olmad, gemi yola kmadan nce daima kontrol edilir.

5.3. Seyyar yangn sndrme ekipman eriilebilir yerlerde ve kullanm kolay olur. Bu cihazlar Gvenlik ve Salk aretleri Ynetmeliine uygun olarak iaretlenir.

Bu iaretler uygun yerlere konulur ve dayankl olur.

5.4. Yangn dedektrleri ve alarm sistemleri dzenli ve uygun aralklarla test edilir ve bakmlar yaplr.

5.5. Dzenli aralklarla yangn sndrme tatbikatlar yaplr.

6. Kapal alma yerlerinin havalandrlmas

Kapal iyerlerinde alma ekline ve alanlarn yaptklar ie gre, ihtiya duyacaklar yeterli temiz hava bulunmas salanr.

Mekanik havalandrma sistemi kullanldnda sistemin her zaman alr durumda olmas salanr.

7. Ortam scakl

7.1. alma yerlerindeki ortam scakl, alma saatleri sresince, kullanlan alma yntemleri, alanlarn harcadklar g ve geminin bulunduu yerlerdeki hava koullar ve bu koullarda olabilecek deiiklikler dikkate alnarak, insan yapsna uygun olur.

7.2. Yaam blmleri, shhi blmler, kantinler ve ilk yardm odalar, kullanm amacna gre yeterli scaklkta olur.

8. Aydnlatma

8.1. alma yerleri mmkn olduu lde yeterli gn alr. Ayrca, alma yerleri, alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye atmadan veya dier gemileri riske sokmadan balklk ilemleri iin uygun suni aydnlatma sistemi ile donatlr.

8.2. alma alanlarnda, basamaklarda, merdivenlerde ve gei yollarndaki aydnlatma tesisat, alanlar iin kaza riski oluturmaz ve geminin seyri iin engel oluturmaz.

8.3. Aydnlatma sistemindeki herhangi bir arzann alanlar iin risk oluturabilecei yerlerde yeterli aydnlatmay salayacak acil durum aydnlatma sistemi bulunur.

8.4. Acil durum aydnlatma sisteminin verimli almas salanr ve dzenli aralklarla test edilir.

9. Gverteler, su geirmez blmeler ve baalt

9.1. alanlarn bulunabilecei btn alanlar, kaymaz malzemeden yaplr veya kaymay ve dmeyi nleyen aralarla donatlr ve bu alanlarda mmkn olduunca engel bulunmaz.

9.2. Blmeler halindeki alma yerleri, yaplan iin tr ve alanlarn fiziksel aktiviteleri dikkate alnarak, yeterince ses geirmez ve yaltlm olmak zorundadr.

9.3. alma alanlarndaki gverte, blme ve baalt yzeyleri, hijyen kurallarna uygun ekilde temizlenebilir, dezenfekte edilebilir veya yenilenebilir malzemeden yaplm olmaldr.

10. Kaplar

10.1. Kaplar, zel bir ekipman gerekmeden her zaman ieriden alabilecek durumda olur. alma yerlerindeki kaplar, alma srerken, her iki taraftan da alabilir olmaldr.

10.2. Kaplar ve zellikle kullanlmas zorunlu rayl kaplar, zellikle kt hava ve deniz koullarnda alanlar iin mmkn olan en gvenli biimde alp kapanabilir olmaldr.

11. Ulam yollar tehlikeli alanlar

11.1. Geitler, st gvertede bulunan kamara ve benzeri alanlarn d ksmlar ve genel olarak btn ulam yollar, gemideki almalar srasnda alanlarn gvenliini salayacak biimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri aralarla donatlr.

11.2. Eer alanlarn gvertedeki boluklara veya bir gverteden dierine dme riski varsa, buralarda yeterli koruma salanr.

Bu koruma demir korkuluklar ile salanyor ise, en az 1 metre ykseklikte olur.

11.3. alanlarn, herhangi bir alma veya bakm amacyla gverte zerindeki tesisata gvenli bir ekilde ulamlar salanr.

Dmeleri nlemek iin, uygun ykseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu aralar salanr.

11.4. Kpeteler veya gemiden denize dmeyi nlemek iin bulundurulan dier aralar uygun koullarda tutulur.

Kpeteler, gvertede toplanan suyun abuk atlabilmesi iin frengi delikleri veya dier benzer aralar ile donatlr.

11.5. Ktan trol atan ve toplayan rampal balk gemilerinde, rampann st ksm, alanlarn rampaya dme riskine kar koruma amal olarak, kpete veya dier bitiik aralarn ykseklii ile ayn ykseklikte bir kap veya baka bir koruyucu ara ile donatlr.

Bu kap veya dier koruyucu aralar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile alp kapanabilmeli ve sadece a atmak ve ekmek iin almaldr.

12. alma blmlerinin dzeni

12.1. alma alanlar; temiz tutulmal ve mmkn olduunca denizden korunmal ve alanlarn gemi zerinde dmeleri veya gemiden dmelerine kar yeterli koruma salamaldr.

Kullanm alanlar, hem ykseklik hem de yzey alan bakmndan yeterli bykle sahip olmaldr.

12.2. Eer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmi, ses geirmez ayr bir blmden kontrol edilebilmeli ve bu alanlar makine dairesine girmeden ulalabilir olmaldr. Kpr st, belirlenen koullara uygun bir alan olarak deerlendirilmelidir.

12.3. ekme ekipmannn kumanda sistemleri, operatrlerin rahata alabilmeleri iin uygun ve yeterli genilikteki bir alanda tesis edilmelidir.

ekme ekipman, ayn zamanda acil durdurma tertibatlar da dahil olmak zere, acil durumlar iin uygun koruyucu donanmlara sahip olmaldr.

12.4. ekme ekipman operatr, ekipman ve alanlar rahata grebilecek bir gr asna sahip olmaldr.

Eer ekme ekipman kprden kontrol ediliyorsa, operatr, alanlar dorudan veya baka uygun bir ara yardmyla aka grebilecei bir gr asna sahip olmaldr.

12.5. Kpr ile alma gvertesi arasnda gvenli bir haberleme sistemi bulunmaldr.

12.6. Balk avlama ilemleri veya gvertedeki dier almalar srasnda, mrettebat yaklamakta olan ar hava ve deniz koullarnn oluturaca tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu aralar kullanlarak plak halatlar, palamarlar ve ekipmann hareketli paralar ile temasn en az olmas salanr.

12.8. zellikle trol eken balk gemilerinde, hareketli ktleler iin kumanda sistemleri tesis edilir. Bunun iin;

- Bordadaki olta vb. balk tutma ara ve gereleri sabitleyecek,

- Trol torbasnn sallanmasn kontrol altna alacak,

ekipman bulundurulur.

13. Yaam alanlar

13.1. alanlarn yaam blmlerinin ve tesislerinin yeri, yaps, ses geirmezlii, yaltm ve dzeni ve buralara ulam yollar; dinlenmeleri srasnda alanlar rahatsz edebilecek geminin dier blmlerinden gelebilecek kokulardan, grlt ve titreimden, hava ve deniz koullarndan koruyacak biimde tesis edilir.

alanlarn yaam blmleri; geminin tasarm, ebatlar ve amac dorultusunda mmkn olduu lde, hareket ve hzlanma etkilerinin en az hissedildii yerlerde olur.

Sigara imeyenlerin sigara dumanndan rahatsz olmalarn nlemek iin uygun nlemler alnr.

13.2. alanlarn yaam blmleri, srekli temiz hava giriini salayacak ve havann arlamasn nleyecek biimde havalandrlr.

Yaam blmlerinde, aada belirtilen biimde uygun aydnlatma salanr;

- Yeterli genel aydnlatma,

- Dinlenmekte olan alanlar rahatsz etmemek iin azaltlm genel aydnlatma,

- Her ranzada lokal aydnlatma.

13.3. Mutfak ve yemekhane bulunmas durumunda, bunlar yeterli byklkte, iyi aydnlatlm, kolay temizlenebilir zellikte olur ve bu alanlar uygun biimde havalandrlr.

Yiyeceklerin saklanmas iin buzdolab veya souk hava depolar bulunur.

14. Shhi tesisler

14.1. Gemilerin yaam blmlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatlm, souk ve scak akar suyu olan banyo, tuvalet ve el yz ykama yerleri bulunur ve bu alanlar uygun biimde havalandrlr.

14.2 Her alann elbiselerini koyabilecei uygun bir yeri olur.

15. lk yardm

Btn gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha yi Tbb Hizmet Verilmesi iin Gerekli Asgar Salk ve Gvenlik Koullar Hakknda Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ilk yardm malzemesi bulunur.

16. Borda ve giri iskelesi

Gemiye gvenli biimde geii salayan bir borda iskelesi, giri iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

17. Grlt

Geminin bykl dikkate alnarak, alma yerlerindeki ve yaam blmlerindeki grlt dzeyini en aza indirmek iin gerekli teknik nlemler alnr.

Ek-2

MEVCUT BALIKI GEMLER N ASGAR SALIK VE GVENLK

GEREKLER

Bu ekte belirtilen ykmllkler, yapsnn izin verdii lde, mevcut balk gemisinin zellikleri, yrtlen iler, alma koullar veya bulunan bir riskin gerektirdii her durumda uygulanr.

1. Denize elverililik ve denge

1.1. Gemi denize elverili koullarda tutulur, kullanmna ve amacna uygun bir ekilde donatlr.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokmanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaabilir.

1.3. Gemilerin, amalanan btn hizmet koullarnda, dengede olmas salanr.

Kaptan, geminin dengesinin salanmas ve bunun korunmas iin gerekli btn nlemleri alr.

Geminin dengesinin salanmas ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

2. Mekanik ve elektrik ekipman

2.1. Elektrik ekipman:

- Mrettebatn ve geminin elektriin tehlikelerinden korunmas,

- Gemideki olaan ileyii ve yaam koullarn srdrmek iin gerekli ekipmann bir acil g kaynana gereksinim duymadan almas,

- Btn acil durumlarda gvenlik iin gerekli elektrik ekipmannn alabilir durumda olmas

salanr ve herhangi bir tehlike oluturmayacak ekilde tasarlanr ve yaplr.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanlmak zere acil elektrik g kayna bulunur.

Acil durum elektrik g kayna, ak gemiler hari, makine dairesinin dna konulur ve herhangi bir yangn veya ana elektrik ekipmannn almad dier durumlarda, aadaki sistemlerin en az saat sreyle ayn anda almasn salayabilecek ekilde dzenlenir.

- Dahili haberleme sistemi, yangn dedektrleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydnlatmas,

- Telsiz haberleme ekipman,

- Varsa, acil durum elektrikli yangn pompas.

Acil durum elektrik g kaynann ak bataryas olmas durumunda; ana elektrik g kayna arzalandnda, ak bataryas otomatik olarak acil durum elektrik panosuna balanr ve yukarda belirtilen sistemlere en az saatlik sre ile kesintisiz enerji salayabilecek gte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mmkn olduunca, her ikisi birden suya veya yangna maruz kalmayacak biimde yerletirilir.

2.3. Panolar grnr ekilde iaretlenir, sigortalarn deerlerine uygun kullanlp kullanlmad dzenli aralklarla kontrol edilir. Sigorta buonlar tel sarlmak suretiyle tekrar kullanlmaz.

2.4. Ak bataryalarnn muhafaza edildii yerler, uygun ekilde havalandrlr.

2.5. Seyir iin kullanlan tm elektronik aygtlar sk ve dzenli aralklarla test edilir ve alr durumda olmas salanr.

2.6. Kaldrma ilerinde kullanlan tm i ekipmannn kontrol ve testleri dzenli aralklarla yaplr.

2.7. Kaldrma ve ekme aralarnn btn paralarnn ve ilgili ekipmanlarn dzenli olarak bakmlar yaplr ve alr durumda olmas salanr.

2.8. Soutma tesisleri ve basnl hava sistemlerinin kontrol ve deneyleri dzenli aralklarla yaplr ve alr durumda olmas salanr.

2.9. Havadan ar gazlarn kullanld piirme ve mutfak ekipmanlar, sadece iyi havalandrlm alanlarda kullanlr ve tehlikeli gaz birikimi nlenir.

Yanc ve dier tehlikeli gazlar ieren tpler, belirgin bir biimde ve ieriklerine uygun ekilde iaretlenir ve ak gvertelerde istiflenir.

Tm vanalar, basn reglatrleri ve tplerden gelen borular hasara kar korunur.

3. Telsiz haberleme ekipman

Telsiz haberleme ekipman, radyo dalgalarnn yaylmas iin normal artlar dikkate alnarak kyda veya karada bulunan en az bir istasyon ile srekli iletiim kurulabilecek zellikte olur.

4. Acil ka yollar ve klar

4.1. Acil ka yolu ve acil k olarak kullanlacak yollarda ve klarda engel bulunamaz ve buralar kolayca eriilebilir, dorudan ak gverteye veya gvenli bir alana alr ve oradan cankurtaran sandallarna ulalabilecek ekilde olmak zorundadr.

Bylece alanlarn alma yerlerini veya yaama alanlarn mmkn olduunca abuk ve gvenli biimde terk etmeleri salanr.

4.2. Acil ka yolu ve acil k olarak kullanlacak yol ve klarn says, dalm ve boyutlar; alma yerlerinin ve yaama alanlarnn kullanmna, ekipman ve boyutlar ile alabilecek maksimum alan saysna uygun olur.

Acil k olarak kullanlabilen ve kapal olan klar, acil bir durumda herhangi bir alan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanlabilir zellikte olur.

4.3. Acil durum kaplar ile dier acil klar, bulunduklar yerler ve zel ilevlerine uygun yeterli hava ve su szdrmaz zellikte olur.

Acil durum kaplar ve dier acil klar, geminin su szdrmaz blmeleri kadar yangna dayankl olur.

4.4. Acil ka yollar ve klar Gvenlik ve Salk aretleri Ynetmeliine uygun olarak iaretlenir.

Bu iaretler uygun yerlere konulur ve dayankl olur.

4.5. Aydnlatma gerektiren ka yollar ve yerleri ile acil klar, aydnlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arza durumunda da yeterli aydnlatma salayacak acil durum aydnlatma sistemi ile donatlr.

5. Yangn alglama ve yangnla mcadele

5.1. Yaam blmleri ve kapal alma yerleri, makine dairesi ve balk ambar da dahil olmak zere, geminin boyutlar ve kullanm ekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal zellikleri ile gemide bulunabilecek en ok kii says dikkate alnarak uygun yangn sndrme ekipman ile ve gerektiinde yangn dedektrleri ve alarm sistemleri ile donatlr.

5.2. Yangn sndrme ekipman uygun yerlerde ve daima alr durumda tutulur ve acil kullanm iin kolay eriilebilir olur.

alanlar, yangn sndrme ekipmannn yerleri, alma ekilleri ve nasl kullanlmas gerektii konusunda eitilir.

Yangn sndrclerin ve dier tanabilir yangn sndrme ekipmannn var olup olmad, gemi yola kmadan nce daima kontrol edilir.

5.3. Seyyar yangn sndrme ekipman eriilebilir yerlerde ve kullanm kolay olur. Bu cihazlar Gvenlik ve Salk aretleri Ynetmeliine uygun olarak iaretlenir.

Bu iaretler uygun yerlere konulur ve dayankl olur.

5.4. Yangn dedektrleri ve alarm sistemleri dzenli ve uygun aralklarla test edilir ve bakmlar yaplr.

5.5. Dzenli aralklarla yangn sndrme tatbikatlar yaplr.

6. Kapal alma yerlerinin havalandrlmas

Kapal iyerlerinde alma ekline ve alanlarn yaptklar ie gre, ihtiya duyacaklar yeterli temiz hava bulunmas salanr.

Mekanik havalandrma sistemi kullanldnda sistemin her zaman alr durumda olmas salanr.

7. Ortam scakl

7.1. alma yerlerindeki ortam scakl, alma saatleri sresince, kullanlan alma yntemleri, alanlarn harcadklar g ve geminin bulunduu yerlerdeki hava koullar ve bu koullarda olabilecek deiiklikler dikkate alnarak, insan yapsna uygun olur.

7.2. Yaam blmleri, shhi blmler, kantinler ve ilk yardm odalar, kullanm amacna gre yeterli scaklkta olur.

8. Aydnlatma

8.1. alma yerleri mmkn olduu lde yeterli gn almaldr. Ayrca, alma yerleri, alanlarn salk ve gvenliklerini tehlikeye atmadan veya dier gemileri riske sokmadan balklk ilemleri iin uygun suni aydnlatma sistemi ile donatlr.

8.2. alma alanlarnda, basamaklarda, merdivenlerde ve gei yollarndaki aydnlatma tesisat, alanlar iin kaza riski oluturmaz ve geminin seyri iin engel oluturmaz.

8.3. Aydnlatma sistemindeki herhangi bir arzann alanlar iin risk oluturabilecei yerlerde yeterli aydnlatmay salayacak acil aydnlatma sistemi bulunur.

8.4. Acil aydnlatma sisteminin verimli almas salanr ve dzenli aralklarla test edilir.

9. Gverteler, su geirmez blmeler ve baalt

9.1. alanlarn bulunabilecei btn alanlar, kaymaz malzemeden yaplr veya kaymay ve dmeyi nleyen aralarla donatlr ve buralarda mmkn olduunca engel bulunmaz.

9.2. Blmeler halindeki alma yerleri, yaplan iin tr ve alanlarn fiziksel aktiviteleri dikkate alnarak tasarlanm, mmkn olduunca ses geirmez ve yaltlm olmak zorundadr.

9.3. alma alanlarndaki gverte, blme ve baalt yzeyleri, hijyen kurallarna uygun ekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yaplr.

10. Kaplar

10.1. Kaplar, zel bir ekipman gerekmeden her zaman ieriden alabilecek durumda olur.

alma yerlerindeki kaplar, alma srerken, her iki taraftan da alabilmelidir.

10.2. Kaplar ve zellikle kullanlmas zorunlu rayl kaplar, zellikle kt hava ve deniz koullarnda alanlar iin mmkn olan en gvenli biimde alp kapanabilmelidir.

11. Ulam yollar-tehlikeli alanlar

11.1. Geitler, st gvertede bulunan kamara ve benzeri alanlarn d ksmlar ve genel olarak btn ulam yollar, gemideki almalar srasnda alanlarn gvenliini salayacak biimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri aralarla donatlr.

11.2. Eer alanlarn gvertedeki boluklara veya bir gverteden dierine dme riski varsa, buralarda yeterli koruma nlemleri alnr.

Bu koruma demir korkuluklar ile salanyor ise, en az 1 metre ykseklikte olur.

11.3. alanlarn, herhangi bir alma veya bakm amacyla gverte zerindeki tesisata gvenli bir ekilde ulamlar salanr.

Dmeleri nlemek iin, uygun ykseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu aralar salanr.

11.4. Kpeteler veya gemiden denize dmeyi nlemek iin bulundurulan dier aralar uygun koullarda tutulur.

Kpeteler, gvertede toplanan suyun abuk atlabilmesi iin frengi delikleri veya dier benzer aralar ile donatlr.

11.5. Ktan trol atan ve toplayan rampal balk gemilerinde rampa, alanlarn rampaya dme riskine kar koruma amal olarak, kpete veya dier bitiik aralarn ykseklii ile ayn ykseklikte bir kap veya baka bir koruyucu ara ile donatlr.

Bu kap veya dier koruyucu aralar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile alp kapanabilmeli ve sadece a atmak ve ekmek iin almaldr.

12. alma blmlerinin dzeni

12.1. alma alanlar; temiz tutulur, mmkn olduunca denizden korunur ve alanlarn gemi zerinde dmeleri veya gemiden dmelerine kar yeterli koruma salanr.

Kullanm alanlar, hem ykseklik hem de yzey alan bakmnda yeterli bykle sahip olur.

12.2. Eer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmi, ses geirmez ayr bir blmden kontrol edilebilmeli ve buralara makine dairesine girmeden ulalabilir olmaldr. Kpr st, belirlenen koullara uygun bir alan olarak deerlendirilir.

12.3. ekme ekipmannn kumanda sistemleri, operatrlerin rahata alabilmeleri iin uygun ve yeterli genilikteki bir alanda tesis edilir.

ekme ekipman, acil durdurma tertibatlar da dahil olmak zere acil durumlar iin uygun koruyucu donanmlara sahip olur.

12.4. ekme ekipman operatr, ekipman ve alanlar rahata grebilecek bir gr asna sahip olur.

Eer ekme ekipman kprden kontrol ediliyorsa, operatr, alanlar dorudan veya baka uygun bir ara yardmyla aka grebilecei bir gr asna sahip olur.

12.5. Kpr ile alma gvertesi arasnda gvenli bir haberleme sistemi bulunur.

12.6. Balk avlama ilemleri veya gvertedeki dier almalar srasnda, mrettebat yaklamakta olan kt hava ve deniz koullarnn oluturaca tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu aralar kullanlarak plak halat, palamar ve ekipmanlarn hareketli paralar ile temasn en az olmas salanr.

12.8. zellikle trol eken balk gemilerinde, hareketli ktleler iin kumanda sistemleri tesis edilir.

Bunun iin;

- Bordadaki olta ve benzeri balk tutma ara ve gereleri sabitleyecek,

- Trol torbasnn sallanmasn kontrol altna alacak,

ekipman bulunur.

13. Yaam alanlar

13.1. alanlarn yaam blmleri, geminin dier blmlerinden gelebilecek koku, grlt ve titreim ile geminin hareket ve hzlanma etkilerinin en az hissedildii ekilde olur.

Yaam blmlerinde, uygun aydnlatma salanr.

13.2. Mutfak ve yemekhane bulunmas durumunda, bunlar yeterli byklkte, iyi aydnlatlm, havalandrlm ve kolay temizlenebilir zellikte olur.

Yiyeceklerin saklanmas iin buzdolab veya souk hava depolar bulunur.

14. Shhi tesisler

Yaam blmleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mmknse scak ve souk akar suyu bulunan du yerleri bulunur ve buralar uygun biimde havalandrlr.

15. lk yardm

Btn gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha yi Tbb Hizmet Verilmesi iin Gerekli Asgar Salk ve Gvenlik Koullar Hakknda Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan ilk yardm malzemesi bulunur.

16. Borda, kamara iskelesi ve giri iskelesi

Gemiye gvenli biimde geii salayan bir borda kamara iskelesi, giri iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

 

Ek-3

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKPMANI LE LGL ASGAR

GVENLK VE SALIK GEREKLER

Bu ekte belirtilen ykmllkler, geminin zellikleri, yrtlen iler, alma koullar veya bulunan bir riskin gerektirdii her durumda uygulanr.

1. Gemilerde, gemideki kii says ve geminin alma alan dikkate alnarak; alanlar sudan kurtarmak iin gerekli aralarn ve acil yardm isteme telsizinin, zellikle de acil konum gsteren hidrostatik tertibatl telsiz vericisinin bulunduu, yeterli hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipman bulundurulur.

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipman ve tm ksmlar, daima asl yerlerinde, alr ve hemen kullanlabilir durumda bulundurulur.

Bu paralar gemi limandan ayrlmadan nce ve sefer srasnda alanlar tarafndan kontrol edilir.

3. Hayat kurtarma ve hayat srdrme ekipman dzenli olarak belirli aralklarla kontrol edilir.

4. Btn alanlara acil durumlarda yaplmas gereken ilerle ilgili uygulamal eitim ve talimat verilir.

5. Uzunluu 45 metreden fazla olan veya be ve daha ok alan bulunan gemilerde; acil durumlarda grev alacak alanlarn listesi ile grevli her alan iin acil durumlarda yapmas gereken ileri aka gsteren talimatlar hazrlanr.

6. Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikat yaplr.

Bu tatbikatlar, alanlarn, can kurtarma ve hayat srdrme ile ilgili tm ekipmann kullanlmasnda yapacaklar ileri tam olarak anlayp uygulayabilmelerini salar.

Tanabilir telsiz ekipman bulunuyor ise; alanlar, bu ekipmann kurulmas ve altrlmas konusunda da eitilir.

 

Ek-4

KSEL KORUYUCU DONANIM LE LGL ASGAR GVENLK VE SALIK GEREKLER

Bu ekte belirtilen ykmllkler, geminin zellikleri, yrtlen iler, alma koullar veya bulunan bir riskin gerektirdii her durumda uygulanr.

1. alanlarn salk ve gvenliine ynelik riskler toplu veya teknik koruma yntemleriyle nlenemediinde veya yeterince azaltlamadnda, alanlara kiisel koruyucu donanm salanr.

2. Giysi eklinde veya giysi zerine giyilen kiisel koruyucu donanm, deniz ortamyla kontrast oluturacak ve aka grlebilecek parlak renklerde olur.