17 Austos 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28738

TEBL

Maliye Bakanlndan:

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBL

(SER NO: 5)

6495 sayl Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun uygulamasna ilikin dzenlemeler getirilmitir.

6495 sayl Kanunun 103 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi uyarnca geici 2 nci maddenin birinci fkras 1/6/2013 tarihinden geerli olmak zere, ikinci ve nc fkralar ise yaym tarihinde yrrle girmitir.

I - KANUN HKM

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesi hkm aada yer almaktadr.

GEC MADDE 2- (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun kapsamnda borlar yaplandrlan ve bu maddenin yaymland tarih itibaryla Kanundan yararlanma haklar devam eden il zel idareleri, belediyeler ve bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulularn, 6111 sayl Kanun kapsamnda 2013 ylnn Haziran, Temmuz, Austos ve Eyll aylarnda denmesi gereken taksitleri, bu borlularn 6111 sayl Kanunun 18 inci maddesine gre tercih ettikleri taksit saysna gre belirlenen son taksit deme sresinde denir. Bu ekilde deme sresi uzatlan taksitlerin son taksitle birlikte denmesi hlinde bu taksitlere ge deme zamm tatbik edilmez.

(2) 2918 sayl Kanun ve 4925 sayl Kanuna gre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) nce verilen ve bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla vadesi geldii halde denmemi olan ya da deme sresi gememi bulunan veya dava alm ya da dava ama sresi gememi olan idari para cezalar iin Ekim 2013 ay sonuna kadar 6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanmak zere ilgili vergi dairelerine bavuruda bulunulmas hlinde sz konusu cezalar 6111 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre yaplandrlr. u kadar ki, 6111 sayl Kanun hkmlerine gre hesaplanan tutar, 1,05 kat says ile arplr ve Kanun hkmlerine gre denecek tutar bulunur, bulunan tutarn tamamnn; Kasm 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarnda eit taksitte denmesi arttr. Bu hkm, fkra kapsamna giren ve asl denmi idari para cezalarnn ferleri hakknda da uygulanr. Bu maddenin yaymland tarihten nce bu madde kapsamna giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye ilgisine gre 6111 sayl Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kamu kurum ve kurulular yetkilidir.

Bu Teblide, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin nc fkras uyarnca 6111 sayl Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fkrasnn Bakanlmza verdii yetkiye istinaden geici 2 nci maddenin uygulamasna ynelik usul ve esaslar belirlenmitir.

II - UYGULAMAYA LKN AIKLAMALAR

A- Geici 2 nci Maddenin Birinci Fkra Hkmnn Uygulamas

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras hkm ile;

- 1/6/2013 tarihi itibaryla 6111 sayl Kanundan yararlanma haklar devam eden,

- l zel idareleri, belediyeler ve bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulularn,

6111 sayl Kanun kapsamnda 2013 ylnn Haziran, Temmuz, Austos ve Eyll aylarnda denmesi gereken taksitlerinin, ayn Kanunun 18 inci maddesine gre tercih ettikleri taksit saysna gre belirlenen son taksit deme sresi ierisinde denmesine imkan salanmtr.

Bu itibarla, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkrasndan 1/6/2013 tarihi itibaryla 6111 sayl Kanundan yararlanma haklar devam eden il zel idareleri, belediyeler ve bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulular yararlanabileceinden, bu borlularn dnda 6111 sayl Kanundan yararlanm olan dier borlularn bu fkra hkmnden yararlanmalar mmkn bulunmamaktadr.

Fkra hkmnden yararlanacak olan il zel idareleri, belediyeler ve bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulularn bu fkra hkmnden yararlanabilmek iin herhangi bir bavuruda bulunmalar gerekmemektedir.

Anlan fkra uyarnca 6111 sayl Kanun kapsamnda 2013 ylnn Haziran, Temmuz, Austos ve Eyll aylarnda denmesi gereken taksitlerin, bu borlularn 6111 sayl Kanunun 18 inci maddesine gre tercih ettikleri taksit saysna gre belirlenen son taksit deme sresi sonuna kadar denmesi hlinde bu taksitlere 6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesine istinaden hesaplanan ge deme zamm tatbik edilmeyecektir. Ancak, sz konusu taksitlerin 6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesine istinaden son taksiti izleyen ayda denmesi halinde bir aylk sre iin ge deme zamm hesaplanacaktr.

te yandan, deme sreleri uzatlan taksitler, ilgili aynda denebilecei gibi son taksit deme sresinden nce de denebilecektir.

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras 1/6/2013 tarihinden geerli olmak zere yrrle girmekle birlikte geici 2 nci maddenin ikinci fkrasnda yer alan Bu maddenin yaymland tarihten nce bu madde kapsamna giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. hkm nedeniyle maddenin yaymland 2/8/2013 tarihi itibaryla taksitlere ynelik yaplm olan tahsilatlarn red ve iade edilmeyecei tabiidir.

te yandan, deme sresi bu fkra ile uzatlan taksitler, 6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda yaplacak deerlendirmede, tercih edilen taksit seeneine gre belirlenen son taksitin deme sresinin rastlad takvim ylnda denecek taksitler olarak dikkate alnacaktr.

Dier taraftan, 6111 sayl Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerine gre hesaplanan veya artrlan vergilere ilikin olarak fkra hkmnden yararlanacak olan borlularn, 2013 ylnn Temmuz ve Eyll aylarnda demeleri gereken taksitlerinin deme sreleri, tercih ettikleri taksit seeneine gre belirlenen son taksit deme sresi olarak yeniden belirlendiinden, bu sre ierisinde bu taksitlere ynelik yaplacak demelere 6111 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen gecikme zamm hesaplanmayacaktr.

rnek 1 - 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda borlarn yaplandran ve 36 taksit deme seeneini tercih eden (A) Belediyesi, geici 2 nci maddenin birinci fkrasnn yrrle girdii 1/6/2013 tarihi itibaryla 6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanmaya devam etmektedir. 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras gereince Temmuz 2013 ve Eyll 2013 ayna ilikin taksitlerin deme sresi, son taksit olan Mart 2017 ayna uzatldndan, (A) Belediyesi tarafndan bu taksitlerin Mart 2017 aynda denmesi halinde herhangi bir ge deme zamm hesaplanmayacaktr. Ancak, bu taksitlerin son taksit deme sresi olan Mart 2017 aynda denmeyip, bu taksiti izleyen Nisan 2017 aynda denmesi halinde bir aylk sre iin ge deme zamm hesaplanmas gerekmektedir.

te yandan, (A) Belediyesi tarafndan 2017 takvim ylnda Ocak 2017 ve Mart 2017 aylarnda denmesi gereken taksit says Temmuz 2013 ve Eyll 2013 aylarna ilikin taksitler ile birlikte drt olmutur. 6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesi gereince bir takvim ylnda ikiden fazla taksitin sresinde denmemesi halinde Kanun hkmlerinden yararlanma hakk kaybedildiinden, (A) Belediyesinin, Kanun hkmnden yararlanmaya devam edebilmesi iin 2017 takvim ylnda denmesi gereken drt taksitten en az ikisini deme sresi ierisinde demesi gerekmektedir. Dier iki taksitin ise en ge, son taksit olan Mart 2017 ayn takip eden Nisan 2017 aynda ge deme zamm ile birlikte denmesi gerektii tabiidir.

rnek 2 - 6111 sayl Kanunun 4 nc maddesi kapsamnda borlarn 6 taksit seeneine gre yaplandran (B) Belediyesinin ilk taksit deme sresi, ubat 2013 aynda balamaktadr.

(B) Belediyesi, 6495 sayl Kanunun yaymland tarih itibaryla ubat 2013, Nisan 2013 ve Haziran 2013 taksitlerini dememitir.

6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesi uyarnca bir takvim ylnda ikiden fazla taksitin sresinde denmemesi halinde Kanun hkmlerinden yararlanma hakk kaybedilmektedir.

Ancak, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras 1/6/2013 tarihinden geerli olmak zere yrrle girdiinden, Haziran 2013 aynda denmesi gereken taksit, son taksit deme sresi olan Aralk 2013 aynda denebilecektir. Bu nedenle, (B) Belediyesi Haziran 2013 ayna ilikin taksiti sresinde dememesi nedeniyle 6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanma hakkn kaybetmeyecek, bu kapsamda demelerini yapabilecektir.

B - Geici 2 nci Maddenin kinci Fkras Hkmnn Uygulamas

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanununa gre verilen ve fkra kapsamna giren idari para cezalarnn, 6111 sayl Kanun hkmlerine gre yaplandrlarak denmesi imkan getirilmektedir.

1 - Kapsam ve Bavuru

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamna giren idari para cezalar ile fkra hkmnden yararlanmak iin yaplacak bavuruya ilikin aklamalar aada yer almaktadr.

a) Kapsam

Geici 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamna, 2918 sayl Kanun ve 4925 sayl Kanuna gre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) nce verilen ve 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin yrrle girdii 2/8/2013 tarihi itibaryla vadesi geldii halde denmemi olan ya da deme sresi gememi bulunan veya dava alm ya da dava ama sresi henz gememi olan idari para cezalar girmektedir.

Bu cezalardan asl denmi olanlarn ferileri hakknda da bu fkra hkmnden yararlanlmas mmkndr. Ayrca, geici 2 nci maddenin yrrle girdii 2/8/2013 tarihi itibaryla asllarndan bir ksm denmi idari para cezalarnn denmemi ksm iin fkra hkmnden yararlanlabilecei tabiidir.

2918 sayl ve 4925 sayl kanunlara gre verilen idari para cezalarnn bu fkra kapsamnda deerlendirilebilmesi iin idari yaptrm karar tutanaklarnn 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) nce dzenlenmi olmas arttr. Bu tarihten sonra dzenlenen idari yaptrm kararlarnda yer alan cezalar iin 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanlamayacaktr.

te yandan, 31/12/2010 tarihinden nce 2918 sayl ve 4925 sayl kanunlara gre verilmi olmakla birlikte 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin yrrle girdii 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibaryla ilgilisine tebli edilmemi idari para cezalar fkra kapsamna girmemektedir.

b) Bavuru

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras hkmnden yararlanlabilmesi iin 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebli ekinde yer alan ve kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi ya da deme sresi gememi olan idari para cezalar iin EK:1 dileke ile dava alm veya dava ama sresi gememi olan idari para cezalar iin ise EK: 2 dileke ile ayr ayr ilgili vergi dairesine bavuruda bulunulmas arttr.

Kapsama giren idari para cezalarndan birden fazla vergi dairesine borcu olan borlularn her bir vergi dairesine ayr ayr bavurmalar gerekmektedir.

Borlular, anlan fkra kapsamna giren tm idari para cezalar iin fkra hkmnden yararlanabilecekleri gibi talep edecekleri cezalar iin de yararlanabileceklerdir.

Bununla birlikte, borlular fkra kapsamndaki kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi ya da deme sresi gememi olan idari para cezas borlar iin bal bulunduklar vergi dairesine dorudan bavurabilecekleri gibi posta yoluyla, Bakanlmz internet adresi (www.gib.gov.tr) zerinden internet vergi dairesine erimek suretiyle ya da bulunduklar ildeki/iledeki motorlu tatlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine bavuru yapmalar mmkndr. Bu takdirde deme planlar mkelleflerin bal olduklar vergi daireleri tarafndan tanzim edilecek ve mkelleflere deme planlar mracaat ettikleri vergi dairesinde imza karlnda elden, gerekli artlarn bulunmas kouluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi zerinden dorudan, e-posta yoluyla veya taahhtl posta yolu ile verilebilecektir.

Tzel kiiler ya da tzel kiilii haiz olmayan teekkller tarafndan alan davalardan vazgeme yetkisi kanuni temsilcilerine ait olduundan, fkra hkmnden yararlanma bavurular bunlarn kanuni temsilcileri tarafndan yaplacaktr. Ayn ekilde, iflas halinde olan mkelleflerin bavurularnn iflas idaresi tarafndan yaplmas gerekmektedir.

Fkra kapsamna giren idari para cezalarn daha nce 6111 sayl Kanun kapsamnda yaplandran ancak bu Kanundan yararlanma hakkn kaybeden borlularn da bu fkra hkmnden yararlanmak iin ilgili vergi dairelerine bavurmalar mmkndr.

Fkra kapsamna girdii halde tutanaklar ilgili vergi dairelerine intikal etmemi olan idari para cezalaryla ilgili olarak, borlular vergi dairelerine idari yaptrm karar tutanaklarn ibraz ederek bavuruda bulunabileceklerdir.

2- Alacak Tutarnn Tespiti

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda olan idari para cezalarnn 6111 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre yaplandrlmas gerektiinden, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii 2/8/2013 tarihi itibaryla; kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi ya da deme sresi gememi olan idari para cezalar 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi hkmlerine gre, dava alm ya da dava ama sresi gememi olan idari para cezalar ise anlan Kanunun 3 nc maddesi hkmlerine gre yaplandrlacaktr.

a) 6495 sayl Kanunun Geici 2 nci Maddesinin kinci Fkrasnn Yrrle Girdii 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) tibaryla Kesinlemi Olan dari Para Cezalar

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda olan idari para cezalarndan anlan fkrann yrrle girdii 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibaryla kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi veya deme sresi gememi olanlar 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi hkmlerine gre yaplandrlacandan, sz konusu idari para cezalarnn tamam ile bunlara bal feri amme alacaklar yerine, 6111 sayl Kanunun yaymland 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn; denmemi alacan sadece feri alacaktan ibaret olmas halinde feri alacak yerine TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn, fkrada belirtilen katsay ile arplmas sonucu bulunan tutarn geici 2 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ve ekilde denmesi artyla cezaya bal ferilerin tamamnn tahsilinden vazgeilecektir.

Fkra kapsamnda olup geici 2 nci maddenin ikinci fkrasnn yrrle girdii 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibaryla kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi veya deme sresi gememi olan idari para cezalar veya asl denmi idari para cezasna bal feri alacaklar, 12/3/2011 tarihli ve 27872 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan 1 Seri No.lu Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda 6111 Sayl Kanun Genel Tebliinin II/B blmnn ilgili aklamalarna gre yaplandrlacaktr.

Ayrca, 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma artlarndan birisi de dava almamas, alm davalardan vazgeilmesi ve kanun yollarna bavurulmamas olduundan, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras hkmnden yararlanmak zere bavuran borlularn, tahsilat ilemleriyle ilgili olarak dava amamalar, alm davalardan vazgemeleri ve kanun yollarna bavurmamalar gerekmektedir.

rnek 3- 26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarl trafik idari para cezas 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarih itibaryla kesinlemi ve denmemi alacak halindedir. Bu alacak iin anlan fkra hkmnden yararlanlmak istenmesi durumunda denmesi gereken alacak tutar ile tahsilinden vazgeilen alacak tutar 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda aadaki ekilde hesaplanacaktr.

 

Faiz Hesaplanan Sre

dari Para Cezas Tutar

Faiz Oran

Faiz Tutar

TEFE/FE Hesaplanan Sre

Toplam TEFE/FE Oran

TEFE/FE Tutar

26/2/2010 -1/8/2013

1.321,00

% 200*

2.642,00

26/2/2010 -24/2/2011

% 10,37

136,99

 

* Vade tarihinden 6495 sayl Kanunun yaymland tarihe kadar (bu tarih hari) geen sre iin hesaplanan faiz oran %210 olmakla birlikte 2918 sayl Kanunun 115 inci maddesine gre trafik idari para cezalarna hesaplanacak olan faiz tutar trafik idari para cezasnn iki katn geemeyeceinden, faiz oran %200 olarak dikkate alnmtr.

 

denecek Tutar

dari Para Cezas : 1.321,00 TL

TEFE/FE Tutar (% 200 Faiz Yerine) : 136,99 TL

Katsay Tutar (1,05) : 72,90 TL

TOPLAM : 1.530,89 TL

 

Tahsilinden Vazgeilen Alacak

% 200 Faiz : 2.642,00 TL

TOPLAM : 2.642,00 TL

 

Yukarda belirtilen ekilde katsay dahil hesaplanan toplam 1.530,89 TL'nin Kanunda ngrlen sre ve ekilde denmesi durumunda, toplam 2.642,00 TL tutarndaki faizin tahsilinden vazgeilecektir.

rnek 4- 10/12/2010 tarihinde 2918 sayl Kanuna gre verilen 2.763,00 TL tutarl trafik idari para cezas, mkellefe 10/10/2011 tarihinde tebli edilmitir. 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarih itibaryla sz konusu idari para cezas kesinlemi ve denmemi alacak halindedir. Sz konusu trafik idari para cezas iin 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanlmak istenmesi durumunda denmesi gereken alacak tutar 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda aadaki ekilde hesaplanacaktr.

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamna 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) nce verilmi trafik idari para cezalar girmekte olup bu alacaklarn 6111 sayl Kanun hkmlerine gre yaplandrlmas srasnda 2918 sayl Kanunun 115 inci maddesine gre hesaplanan faiz (aylk %5) yerine 6111 sayl Kanun hkmlerine gre 25/2/2011 tarihine (bu tarih hari) kadar TEFE/FE tutar hesaplanacak ve geici 2 nci maddenin ikinci fkras hkmlerine gre hesaplanan tutarlarn fkrada ngrlen ekilde denmesi durumunda hesaplanan %5 faizlerin tahsilinden vazgeilecektir.

6111 sayl Kanunun yrrle girdii tarihten sonra tebli edilen trafik idari para cezalarnn vade tarihleri 25/2/2011 tarihinden sonra oluacandan, bu durumdaki alacaklara 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda 25/2/2011 tarihine kadar hesaplanacak TEFE/FE tutar bulunmayacaktr. Ancak, tahsilinden vazgeilecek feri alacak olan %5 faizlerin ne kadarnn tahsilinden vazgeildiinin hesabnda trafik idari para cezasnn vade tarihinden 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii 2/8/2013 tarihine (bu tarih hari) kadar geen sre esas alnacaktr.

rnek olayda, trafik idari para cezas 6111 sayl Kanunun yrrle girdii 25/2/2011 tarihi itibaryla ilgilisine tebli edilmemi konumda olduundan vade tarihi 6111 sayl Kanunun yrrle girdii tarihten sonra olumutur. Bu durumda 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda alacan vade tarihinden 6111 sayl Kanunun yrrle girdii tarihe kadar geen sre iin hesaplanmas gereken bir faiz tutar bulunmamakta, dolaysyla hesaplanacak bir TEFE/FE tutar da olumamaktadr. Bu nedenle, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda denecek tutar, alacak aslnn 1,05 katsays ile arplmas suretiyle bulunacak tutardan oluacaktr.

Bu durumda, 2.763,00 TL trafik idari para cezasnn 1,05 katsays ile arplmas sonucu bulunan 2.901,15 TLnin geici 2 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ve ekilde denmesi durumunda aada hesaplanmas gsterilen 2.901,15 TL tutarndaki %5 faizlerden oluan feri alacan tahsilinden vazgeilecektir.

 

Faiz Hesaplanan Sre

dari Para Cezas Tutar

Faiz Oran

Faiz Tutar

10/11/2011-1/8/2013

2.763,00

% 105

2.901,15

 

rnek 5- Antalya Cumhuriyet Basavclnca verilen 28/9/2009 tarihli ve 851,00 TL tutarl trafik idari para cezas ayn tarih itibaryla tebli edilmitir. Sz konusu trafik idari para cezasnn asl 15/6/2011 tarihinde denmitir. Trafik idari para cezasna ilikin faize ait deme emri mkellefe 8/2/2013 tarihinde tebli edilmi ve mkellefe deme emrine kar dava almtr. Ancak, ihtilaf ilk derece yarg merciinde devam ederken yrrle giren 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanmak suretiyle trafik idari para cezasna ilikin faiz alaca denmek istenmitir. Sz konusu alacak 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda yaplandrlabilecektir.

Trafik idari para cezas asl denmi olduundan, trafik idari para cezas alacann vade tarihi olan 28/10/2009 tarihinden dendii tarih olan 15/6/2011 tarihine kadar hesaplanmas gereken %5 faiz yerine, 28/10/2009 tarihinden 6111 sayl Kanunun yrrle girdii 25/2/2011 tarihine (bu tarih hari) kadar geen sre iin TEFE/FE tutarnn hesaplanmas gerekmektedir.

Bu durumda uygulanacak olan toplam TEFE/FE oran % 13,18tir.

Toplam TEFE/FE tutar ise (851,00 x % 13,18 =) 112,16 TL olacaktr.

6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda hesaplanan 112,16 TLnin 1,05 katsays ile arplmas sonucunda bulunan (112,16 x 1,05 =) 117,77 TLlik tutarn, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde hesaplanan %5 faizlerin tutar olan (851,00 x %100 =) 851,00 TLnin tahsilinden vazgeilecektir.

Bu durumda, cezaya muhatap olann 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanma talebinin ve davadan vazgetiine ilikin iradesinin bulunduu bavuru dilekesini 31 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili vergi dairesine vermesi ve vergi dairesince davadan vazgeildiine ilikin iradenin yer ald dilekenin bir rneinin davann devam ettii mahkemeye gnderilmesi gerekmektedir.

rnek 6- 18/10/2010 tarihinde verilen 130,00 TL tutarl trafik idari para cezas 10/3/2011 tarihinde tebli edilmi olup, alacak asl 16/5/2011 tarihinde denmitir. Ancak, vade tarihi olan 10/4/2011 tarihi ile deme tarihi olan 16/5/2011 tarihi arasndaki 2 aylk sreye 2918 sayl Kanunun 115 inci maddesi gereince aylk %5 faiz oran zerinden hesaplanan (130,00 X 2 X %5=) 13,00 TL tutarl feri alacak denmemitir. 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarih itibaryla sz konusu idari para cezasna ilikin feri alacak kesinlemi ve asl denmi alacak halindedir.

Sz konusu trafik idari para cezas dnem itibaryla 6495 sayl Kanun kapsamna girmekte, ancak 6111 sayl Kanunun yrrle girdii 25/2/2011 tarihi itibaryla tebli edilmemi ve dolaysyla vadesi gememi olduundan, bu alacak iin herhangi bir faiz ve buna bal olarak TEFE/FE hesaplamas yaplmas mmkn bulunmamaktadr. Bu nedenle, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda denecek bir tutar bulunmadndan, borlunun bavurusu aranmakszn sz konusu trafik idari para cezasna vade tarihinden deme tarihine kadar geen sre iin hesaplanan 13,00 TLlik faiz tutarnn tahsilinden vazgeilecektir.

b) 6495 Sayl Kanunun Geici 2 nci Maddesinin kinci Fkrasnn Yrrle Girdii 2/8/2013 Tarihi (Bu Tarih Dahil) tibaryla Kesinlememi Olan dari Para Cezalar

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda olan idari para cezalarndan, anlan fkrann yrrle girdii 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibaryla dava alm ya da dava ama sresi gememi olanlar, 2/8/2013 tarihi itibaryla mevcut hukuki durumlar esas alnarak 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesi hkmlerine ve 1 Seri No.lu Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda 6111 Sayl Kanun Genel Tebliinin III/B-6 blmnde yaplan aklamalara gre yaplandrlacaktr.

Alacaklarn yaplandrlmas srasnda hesaplanacak olan TEFE/FE tutarlar, 6111 sayl Kanunun yaymland 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacaktr.

Ayrca, 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesinden yararlanma artlarndan birisi de dava almamas, alm davalardan vazgeilmesi ve kanun yollarna bavurulmamas olduundan, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras hkmnden yararlanmak zere bavuran borlularn, bu alacakla ilgili olarak dava amamalar, alm davalardan vazgemeleri ve kanun yollarna bavurmamalar gerekmektedir.

Davadan vazgeerek fkra hkmnden yararlanmak isteyen borlunun am olduu davada vergi dairesinin dnda bir idarenin taraf olmas halinde, davadan vazgetiine ilikin iradenin yer ald rnek olarak tanzim edilmi bavuru dilekesi vergi dairesine verilecek ve vergi dairesince dilekenin iki rnei ivedilikle taraf olan idareye gnderilecektir. Taraf olan idare ihtilafn aamasna ilikin bilgiyi vergi dairesine bildirecek ve dilekenin bir rneini derhal ilgili mahkemeye gnderecektir.

Birden fazla dava dosyas bulunan mkellefler dilekelerinde, hangi dava dosyas iin fkra hkmnden yararlanmak istediklerini Teblie ekli (EK:2) dilekede belirteceklerdir.

rnek 7- 20/7/2010 tarihinde verilen ve 24/5/2011 tarihinde tebli edilmi olan 270,00 TL tutarl trafik idari para cezasnn iptali amacyla 30/5/2011 tarihinde sulh ceza mahkemesinde dava almtr. 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarih itibaryla sz konusu idari para cezas ihtilafl ve denmemi alacak halindedir.

Dava devam ederken cezaya muhatap olan kii, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanmak zere davasndan vazgeerek bavuru dilekesini ilgili vergi dairesine vermitir.

Vergi dairesince, bavurunun 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesi kapsamna girip girmediini tespit etmek amacyla iki rnek dileke emniyet birimine gnderilerek ihtilaf aamasyla ilgili bilgi talep edilmitir. lgili idare ihtilafn 2/8/2013 tarihi itibaryla devam ettiini vergi dairesine bildirmi ve dilekenin bir rneini derhal yarglamann devam ettii mahkemeye gndermitir.

rnek olayda, trafik idari para cezasnn vadesi 6111 sayl Kanunun yaymland 25/2/2011 tarihinden sonraki bir tarih olan 24/6/2011 tarihi olduundan, mkellefin 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasndan yararlanmas durumunda, 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesi kapsamnda TEFE/FE tutar hesaplamas yaplamayacaktr.

Geici 2 nci maddenin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarih itibaryla sulh ceza mahkemesinde ihtilaf devam eden trafik idari para cezasnn 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesinin drdnc fkras uyarnca yaplandrlmas gerekmekte olup, alacak aslnn %50si olan (270,00 X %50 =) 135,00 TLnin 1,05 katsays ile arplmas sonucunda bulunan 141,75 TLlik tutarn anlan fkrada belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde bakiye 135,00 TL trafik idari para cezas ile bu alacaa hesaplanmas gereken %5 faizlerin tutar olan 351,00 TLnin tahsilinden vazgeilecektir.

3- deme Sresi, ekli ve Katsay Uygulamas

6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnda 6111 sayl Kanun hkmlerine gre hesaplanan tutar, 1,05 kat says ile arplr ve Kanun hkmlerine gre denecek tutar bulunur, bulunan tutarn tamamnn; Kasm 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarnda eit taksitte denmesi arttr... hkm yer almaktadr.

Bu hkme gre, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasna istinaden 6111 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre alacaklarn yaplandrlmas sonucu bulunan tutarn, (1,05) katsays ile arplmas sonucu bulunan tutar geici 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamnda denmesi gereken tutar olacaktr. Bu ekilde bulunan tutarn eit taksit halinde Kasm 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarnda denmesi gerekmektedir.

Ancak, borlular yaplandrlan alacak tutarn pein olarak da deyebileceklerdir. Pein demelerde de yaplandrlan alacak tutarnn katsay ile arplmas sonucu bulunan tutarn denmesi arttr.

Yaplandrlan alacaa ilikin taksitlerin deme srelerinde denmemesi halinde, 6111 sayl Kanunun 19 uncu maddesi hkmleri bu taksitler iin de uygulanacak ve bu taksitler son taksiti izleyen ayn sonuna kadar (30 Nisan 2014) ge deme zamm ile birlikte denebilecektir.

III- DER HUSUSLAR

1- 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda olup 6111 sayl Kanunun 3 nc maddesi hkmlerine gre yaplandrlacak idari para cezalarna, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinde dzenlenmi olan indirimli deme hkmleri ayrca tatbik edilmeyecektir.

2- Borlularn geici 2 nci maddenin ikinci fkras hkmlerinden yararlanmak amacyla davadan vazgemeleri halinde idarece de ihtilaflar srdrlmeyecektir.

3- Geici 2 nci maddenin ikinci fkras hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunan ve atklar davalardan vazgeen borlularn bu ihtilaflaryla ilgili olarak maddenin yrrle girdii tarihten sonra tebli edilen yarg kararlar uyarnca ilem yaplmayacak ve bu kararlar ile idare aleyhine hkmedilmi yarglama giderleri ve vekalet creti bulunmas halinde bu tutarlar idareden talep edilemeyecektir. Ayn ekilde, 2/8/2013 tarihinden sonra tebli edilen kararlar zerine ilem yaplamayacandan, idare lehine hkmedilmi yarglama giderleri ve vekalet creti de borludan talep edilemeyecektir.

4- Geici 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamnda olup kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi veya deme sresi gememi olan alacaklara ilikin olarak anlan fkra hkmnden, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunda yer alan sorumluluk dzenlemeleri nedeniyle miraslar, kefiller, irket ortaklar ve kanuni temsilciler gibi amme borlusu saylan kiiler sorumlu olduklar tutar dikkate alnarak yararlanabileceklerdir.

5- 6111 sayl Kanunun 20 nci maddesinin nc fkras hkmlerinin, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras hkmlerine istinaden yaplandrlan alacaklarla ilgili olarak da tatbik edilecei tabiidir.

6- Geici 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamnda denmesi gereken tutarlar Gelir daresi Bakanlnn internet sitesi (www.gib.gov.tr) zerinden kredi kartyla denebilecektir. Ancak, bankalarn uygulama gelitirmeleri halinde, internet siteleri veya ubeleri zerinden de kredi kartyla tahsilat ilemleri yaplmas mmkndr.

7- Geici 2 nci maddenin ikinci fkras kapsamnda olan idari para cezalarndan, 2/8/2013 tarihi itibaryla kesinlemi ancak vadesi geldii halde denmemi veya deme sresi gememi olanlar, 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesi hkmlerine gre yaplandrlacaktr. 6111 sayl Kanunun 2 nci maddesinden yararlanma artlarndan birisi de alm davalardan vazgeilmesi olduundan, 6495 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin ikinci fkras hkmnden yararlanmak zere bavuran borlularn, tahsilat ilemlerinden dolay am olduklar davalardan vazgemeleri zerine bu davalar sulh yoluyla sonulanacaktr.

Bu nedenle, 6183 sayl Kanunun 55 inci maddesi uyarnca alacan takibi iin dzenlenerek tebli edilen deme emrine kar alm olan davalara konu alacaklar iin fkra hkmnden yararlanmak zere bavuruda bulunulmas halinde, deme emrine kar alm davalardan da vazgeildiinden, 6183 sayl Kanunun 58 inci maddesi gereince %10 oranndaki haksz kma zamm talep edilmeyecektir.

8- Geici 2 nci madde kapsamna giren alacaklara karlk;

- Maddenin yaymland 2/8/2013 tarihinden nce tahsil edilmi olan tutarlar,

- Madde kapsamnda tahsil edilen tutarlar,

red ve iade edilmeyecektir.

9- Geici 2 nci maddenin ikinci fkrasndan yararlanmak zere yazl olarak yaplan bavurularn, taahhtl posta veya APS ile gnderilmesi halinde postaya verildii tarih, adi posta ile gnderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kaytlarna intikal ettii tarih bavuru tarihi olarak dikkate alnacaktr.

10- Bu Tebli ekinde yer alan bavuru dilekelerinin borlularca oaltlmak suretiyle kullanlmas mmkndr.

11- Geici 2 nci maddenin ikinci fkrasna istinaden 6111 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre yaplandrlan ve sresinde denen alacaklara, fkrada ngrlen katsay uygulamas hari olmak zere, 6111 sayl Kanunun yaymland 25/2/2011 tarihinden sonraki sreler iin faiz, gecikme zamm gibi herhangi bir feri alacak tatbik edilmeyecektir.

12- Geici 2 nci maddenin birinci fkras ile ilgili olarak bu Teblide yaplan aklamalar il zel idareleri ve belediyeler iin de uygulanacaktr.

13- Geici 2 nci maddenin uygulamasyla ilgili olarak bu Teblide yer alan aklamalarn yan sra 6111 sayl Kanunun genel dzenleyici ilemlerinde yaplan aklamalarn da dikkate alnaca tabiidir.

Tebli olunur.