17 Austos 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28738

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Says : 2013/5171

Ekli Okul St Program Uygulama Esaslar Hakknda Kararn yrrle konulmas; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 18/7/2013 tarihli ve 11790 sayl yazs zerine, Bakanlar Kurulunca 22/7/2013 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

S. ERGN F. AHN E. BAI N. ERGN

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOLU M. Z. ALAYAN

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ S. KILI M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

M. GLER C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU B. YILDIRIM

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

OKUL ST PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kararn amac; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Milli Eitim Bakanl ve Salk Bakanl tarafndan ortaklaa yrtlecek Okul St Program (Program) kapsamnda bamsz anaokulu, uygulama snf, anasnf ve ilkokul rencilerine st ime alkanlnn kazandrlmas ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkda bulunarak salkl byme ve gelimelerinin salanmas amacyla, 2013-2014 eitim retim ylndan balamak zere 2 eitim retim yl sresince UHT ime st datlmasna ilikin esaslarn belirlenmesidir.

(2) zel retim kurumlar (bamsz anaokulu, uygulama snf, anasnf ve ilkokul) Programa edeer st veya st rn tketilmesini salamalar halinde velinin istei esas alnarak kurum ynetiminin karar dorultusunda Programn kapsam dnda tutulur.

Miktar, takvim, retim ve sevkiyat

MADDE 2 (1) Milli Eitim Bakanlnca belirlenecek okullarda her renciye, bu maddede belirtilen esaslar erevesinde haftada 3 gn, 200 ml sade, yal UHT ime st datlr.

(2) Program dorultusunda datlacak stn temini ve datm takvimi, her eitim ve retim yl iin 7 nci madde kapsamnda karlacak teblile belirlenir.

(3) Program sresince yaplacak okul st sevkiyatlar Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca belirlenecek kriterlere uygun olarak yaplr.

(4) Okul st sevkiyatlar, il iinde, il milli eitim mdrlklerinin organizasyonu ve kontrolnde yklenici tarafndan yaplr.

(5) UHT ime st; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda, lke iinde UHT ime st retimi yapan gda iletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu erevesinde temin edilir.

Grev, sorumluluk ve organizasyon

MADDE 3 (1) Bu Karar kapsamnda;

a) Programn koordinasyonu ile okul stnn tedariki ve illere datmndan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl,

b) Okul St Komisyonu tarafndan kabul edilen stn muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi ve uygun artlarda tketiminin salanmasndan Milli Eitim Bakanl,

c) Program uygulama dneminde rencilerin st tketim alkanlklarndaki deiikliklere ve uzun dnemde gelimelerine ilikin almalarn yaplmas, incelenmesi ve sonularn Milli Eitim Bakanl ile paylalmasndan Salk Bakanl,

sorumludur.

(2) Aile hekimleri, retmenler ve/veya veliler tarafndan ste kar duyarll tespit edilen renciler okul ynetimleri tarafndan Program dnda tutulur.

(3) Program sresince okul stnn teslim alnmas, depoda muhafazas ve tketimi ile ierik ve format Salk Bakanl ve Milli Eitim Bakanlnca birlikte belirlenecek renci bilgilerinin e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanmas ve zamannda ulalabilir olmas Milli Eitim Bakanlnca salanr.

(4) Datlacak UHT ime st, yurt iinde retilen i stten Trk gda mevzuatna uygun olarak elde edilir ve ambalajnn ekli Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Salk Bakanl ve Milli Eitim Bakanlnca belirlenir.

(5) llerde; milli eitimden sorumlu vali yardmcs bakanlnda il gda, tarm ve hayvanclk mdrl, il milli eitim mdrl, defterdarlk ve il halk sal mdrl temsilcilerinden oluan ve Programn yrtlmesinden sorumlu l Okul St Komisyonu kurulur. l Okul St Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak grev yapar ve sekreteryas il milli eitim mdrlnce yrtlr.

(6) Datlacak okul stlerinin retiminden tketimine kadarki aamalarnda, Trk gda mevzuat ile ihale teknik artnamesine uygunluunun denetimi il gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerince yaplr.

(7) Teknik artnameye uygun olduu halde eitli nedenlerle (okullarn kaytl renci saylarndaki deiiklik, renci devamszl, resmi tatil, hava koullar, mahalli dzeyde eitime geici olarak ara verilmesi ve benzeri) datm yaplamayan stler l Okul St Komisyonlarnca, ncelik veli izni olan dier kurumlardaki renciler olmak zere mahallinde deerlendirilir.

Eitim ve tantm

MADDE 4 (1) Programn tantm, iletiim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kii ve kurulularn eitimleri Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Milli Eitim Bakanl ve Salk Bakanlnn katlmyla Ulusal St Konseyi tarafndan yaplr.

(2) Program iin gerekli eitim ve tantm etkinlikleri ile materyallerinin temini, datm, yaym ve iletiim faaliyetleri Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl koordinasyonunda, Ulusal St Konseyi tarafndan yaplr.

Finansman ve demeler

MADDE 5 (1) Bu Karar uyarnca yaplacak demeler iin gerekli kaynak Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna genel bteden tahsis edilen denekten karlanr.

(2) Okul St Komisyonu tarafndan uygun grlerek kabul edilen stlere ilikin olarak, 7 nci madde kapsamnda karlacak teblide belirtilecek sreler iinde Valiliklerce dzenlenecek onayl muayene ve kabul tutana yazyla Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna gnderilir. demeler, sz konusu teblide belirtilecek esaslar erevesinde, muayene ve kabul tutanaklarna istinaden Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca hazrlanacak icmallere gre yaplr.

Denetim ve cezai hkmler

MADDE 6 (1) Programla ilgili demeler ve dier hususlarda denetimi salayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarna gre Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Milli Eitim Bakanl ve Salk Bakanl alr.

(2) Haksz demelerin yaplmasnda demeyi salayan belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulur.

Uygulamaya ilikin usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Bu Kararn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar; Milli Eitim Bakanl ve Salk Bakanlnn uygun gr zerine Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca karlacak teblile belirlenir.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Karar hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.