16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GEBE VEYA EMZREN KADINLARIN ALITIRILMA ARTLARIYLA

EMZRME ODALARI VE OCUK BAKIM YURTLARINA

DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, gebe, yeni doum yapm veya emziren alann iyerlerindeki salk ve gvenliinin salanmas ve gelitirilmesini destekleyecek nlemlerin alnmas ve bu alanlarn hangi dnemlerde ne gibi ilerde altrlmalarnn yasak olduunu, altrlabilecei ilerde hangi art ve usullere uyulacan, emzirme odalarnn veya ocuk bakm yurtlarnn nasl kurulacan ve hangi artlar tayacan belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki kadn alan altran iyerlerine uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Gebe alan: Herhangi bir salk kuruluundan alnan belge ile gebelii hakknda iverenini bilgilendiren alan,

b) Emziren alan: Tabi olduu mevzuat hkmleri uyarnca st izni kullanmakta olan ve iverenini durum hakknda bilgilendiren alan,

c) Emzirme odalar: alanlarn bir yandan kk ocuklarn emzirmeleri iin ayrlan odalar,

) Yeni doum yapm alan: Yeni doum yapm ve iverenini durumu hakknda bilgilendiren alan,

d) Yurt/ocuk bakm yurdu/Kre: 0-60 aylk ocuklar ile velisinin istei zerine ilkokula kayd yaplmayan 60-66 aylk ocuklarn bakm ve eitimlerinin yapld yerleri,

ifade eder.

KNC BLM

Genel ve zel Hkmler

Uygulamada ncelik

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasnda ncelikle alann tabi olduu ilgili mevzuat hkmleri dikkate alnr.

(2) 6331 sayl Kanun kapsamnda olup kendi zel mevzuatlarnda hkm bulunmamas halinde alanlar asndan bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) Bu Ynetmeliin oda ve yurtlarla ilgili drdnc blmnde yer alan hkmlerin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 1 inci maddesinin birinci fkras kapsamna giren alanlar iin uygulanmasnda, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Kurum ve Kurulularnca Alacak ocuk Bakmevleri Hakknda Ynetmelik hkmleri sakldr.

(4) Oda ve yurt ama ykmll iin alan says bakmndan stat ayrm yaplmakszn 6331 sayl Kanuna tabi btn alanlar hesaba katlr. Ancak bu alanlarn kendi zel mevzuatlarna gre kurulmu oda, yurt, kre veya ocuk bakmevinin bulunmas halinde sz konusu ykmllk yerine getirilmi saylr.

Bilgilendirme ve deerlendirme

MADDE 6 (1) alan, gebelik ve emzirmeye balama halinde iverenini bilgilendirir.

(2) veren, gebe veya emziren alann salk ve gvenlii iin tehlikeli saylan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve alma srelerinin alanlar zerindeki etkilerini deerlendirir. Bu deerlendirme sonucuna gre EK-Ide belirtilen genel ve zel nlemleri alr.

(3) veren, iyerindeki maruziyetin eklini, dzeyini ve sresini EK-II ve EK-IIIteki etkenler, sreler, alma koullar veya zel bir riske maruz kalma olasl bulunan ileri de;

a) salk ve gvenlik risklerinin, gebe veya emziren alanlar zerindeki etkilerini belirlemek

b) alnacak nlemleri kararlatrmak

zere deerlendirir. Bu deerlendirmede kiisel olarak alan etkileyen psikososyal ve tbbi faktrleri de dikkate alr.

(4) Gebe veya emziren alan, iyerinde yaplan deerlendirmenin sonular ile salk ve gvenlik amacyla alnmas gereken nlemler hakknda bilgilendirilir.

Deerlendirme sonularn izleyen eylem

MADDE 7 (1) Deerlendirme sonular, gebe veya emziren alan iin salk ve gvenlik riskini veya alann gebelii veya emzirmesi zerindeki bir etkiyi ortaya kardnda iveren, ilgili alann alma koullarn ve/veya alma saatlerini, alann bu risklere maruz kalmasn nleyecek bir biimde geici olarak deitirir.

(2) alma koullarnn ve/veya alma saatlerinin uyarlanmas mmkn deilse, iveren ilgili alan baka bir ie aktarmak iin gerekli nlemleri alr.

(3) Salk raporu ile gerekli grld takdirde gebe alan, salna uygun daha hafif ilerde altrlr. Bu halde alann cretinde bir kesinti yaplmaz. Baka bir ie aktarlmas mmkn deilse, alann salk ve gvenliinin korunmas iin gerekli sre iinde, istei halinde alann tabi olduu mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla cretsiz izinli saylmas salanr. Bu sre, yllk cretli izin hakknn hesabnda dikkate alnmaz.

NC BLM

alma Koullar ve zinler

Gece almas

MADDE 8 (1) Kadn alanlar, gebe olduklarnn salk raporuyla tespitinden itibaren douma kadar geen srede gece almaya zorlanamazlar.

(2) Yeni doum yapm alann doumu izleyen bir yl boyunca gece altrlmas yasaktr. Bu srenin sonunda salk ve gvenlik asndan sakncal olduunun salk raporu ile belirlendii dnem boyunca gece altrlmaz.

alma saatleri

MADDE 9 (1) Gebe veya emziren alan gnde yedi buuk saatten fazla altrlamaz.

Analk ve st izni

MADDE 10 (1) alann tabi olduu mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla analk ve st izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 74 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Gebe alann muayene izni

MADDE 11 (1) Gebe alanlara gebelikleri sresince, periyodik kontrolleri iin cretli izin verilir.

Emziren alann altrlmas

MADDE 12 (1) Emziren alanlarn, doum izninin bitiminde ve ie balamalarndan nce, almalarna engel durumlar olmadnn raporla belirlenmesi gerekir. almasnn sakncal olduu hekim raporu ile belirlenen alan, raporda belirtilen sre ve ilerde altrlamaz.

DRDNC BLM

Oda ve Yurtlarla lgili Genel Hkmler

Oda ve yurt ama ykmll

MADDE 13 (1) Yalar ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadn alan olan iyerlerinde, emziren alanlarn ocuklarn emzirmeleri iin iveren tarafndan, alma yerlerinden ayr ve iyerine en ok 250 metre uzaklkta EK-IVte belirtilen artlar tayan bir emzirme odasnn kurulmas zorunludur.

(2) Yalar ve medeni halleri ne olursa olsun, 150den ok kadn alan olan iyerlerinde, 0-6 yandaki ocuklarn braklmas, bakm ve emziren alanlarn ocuklarn emzirmeleri iin iveren tarafndan, alma yerlerinden ayr ve iyerine yakn EK-IVte belirtilen artlar tayan bir yurdun kurulmas zorunludur. Yurt, iyerine 250 metreden daha uzaksa iveren tat salamakla ykmldr.

(3) verenler, ortaklaa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt ama ykmlln, kamu kurumlarnca yetkilendirilmi yurtlarla yapacaklar anlamalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt ama ykmllnn belirlenmesinde, iverenin belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunan tm iyerlerindeki kadn alanlarn toplam says dikkate alnr.

(5) Emzirme odas ve/veya yurt kurulmas iin gereken kadn alan saysnn hesabna erkek alanlar arasndan ocuunun annesi lm veya velayeti babaya verilmi olanlar da dhil edilir.

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar

MADDE 14 (1) Oda ve yurtlardan, kadn alanlarn ocuklar ile erkek alanlarn annesi lm veya velayeti babaya verilmi ocuklar faydalanrlar. Odalara 0-1 yandaki, yurtlara velisinin istei zerine ilkokula kayd yaplmayan 66 ayla kadar ocuklar alnr.

(2) Oda ve yurtlarda, ocuklar ve grevliler dnda bakasnn bulunmas ve bunlarn ama dnda kullanlmas yasaktr. Yurtlarda 0-24 aylk, 25-48 aylk ve 49-66 aylk ocuklar birbirinden ayr bulundurulur.

(3) ocuklar, oda ve yurtlara iba yaplmadan nce braklr, iin bitiminde alnr. Anne ve babalar, odalarn ve yurtlarn disiplin ve ynetimine dair kurallara uymak artyla ara dinlenmesinde ocuklarn grp bakmlaryla ilgilenebilirler.

Kayt ve k

MADDE 15 (1) Oda ve yurtlara kabul edilen ocuklar, EK-Vte belirtilen kayt ve kabul defterine yazlr.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrlan ocuklarn, ayrl nedeni, tarihi, kiminle kt, gzlem kadna ve kayt kabul defterine ilenir. ocuun zel dosyas anne veya babasna verilir.

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ila ve tbbi gereler

MADDE 16 (1) Oda ve yurtlarn gereken yerlerine ocuklarn vcut slarnn llmesi iin termometreler konulur, buralarda EK-VIdaki izelgede yazl olan ve ayrca iyerinde grevli hekim tarafndan gerekli grlen ila ve tbbi gereler bulundurulur. Bunlar zel bir dolap iinde ve kolayca kullanlabilecek ekilde saklanr ve dzenli olarak iyerinde grevli hekim tarafndan gzden geirilerek bozulmu veya kullanlmaz duruma gelmi yahut tkenmi bulunanlarn yerlerine yenileri konulur.

Personel, ynetim ve gzetim

MADDE 17 (1) Oda ve yurtlarda alacak ynetici, salk personeli ve dier personelin nitelikleri ve grevleri aada belirtilmitir;

a) Ynetici: Oda ve yurtlarn amacna uygun olarak, ileyile ilgili idari konulardaki her trl ilerden ve oda ve yurtlardaki ocuklarn salk kurallarna uygun bir ortam iinde yaama, gelime ve eitimlerinin salanmasndan birinci derecede sorumlu olmak zere aadaki niteliklerden birine sahip kiilerden biri ynetici olarak grevlendirilir:

1) Eitim ynetimi, sosyal hizmetler, ocuk geliimi ve eitimi, okul ncesi eitim, psikoloji, ocuk sal veya ocuk geliimi ve anaokulu alanlarndan birinde yksekrenim grm olmak,

2) Okul ncesi retmeni unvann alm olmak.

b) Salk personeli: Oda ve yurtlar, iyeri hekiminin tbbi gzetimi altndadr. ocuklarn salk durumlar dzenli aralklarla kontrol edilir ve gerei yaplr. yeri hekimi ile iyeri hemiresi, ocuklarn periyodik salk kontrollerini yapmak, salkla ilgili kaytlarn tutmak, salgn ve bulac hastalklara kar gerekli nlemleri almak veya aldrmak, salk ve temizlik ynnden gerekli denetimleri yapmakla grevlidir.

c) Dier personel:

1) Oda ve yurtlarn emzirme odalarnda her 10 ocuk iin bir kadn ocuk bakcs bulundurulur. ocuk bakclarndan en az birinin Kz Meslek Lisesi ocuk Geliimi ve Eitimi Blm mezunu veya benzeri mesleklerden olmas zorunludur. Yurtlarda, her 20 ocuk iin bir ocuk bakcs ile Kz Meslek Lisesi ocuk Geliimi ve Eitimi Blm mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

2) Oda ve yurtlardaki toplam ocuk ve grup saysna gre beslenme, temizlik ve dier hizmetler iin yeterli sayda personel istihdam edilir. Bu personel iin en az ilkokul diplomas veya okur yazarlk belgesi alm ve salkl olma art aranr.

) Yukarda belirtilen personel dnda, iverence gerekli grld takdirde, sosyal hizmet uzman, beslenme uzman ve psikolog, Kz Meslek Lisesi ocuk Geliimi ve Eitimi Blm mezunlaryla mzik, gzel sanatlar ve spor dalnda ihtisas sahibi elemanlar grevlendirilebilir. Bunlar kendi alanlar ile ilgili alma programlar erevesinde faaliyet gsterirler.

d) Oda ve yurtlarda bulunan ocuklarn korunmalar amacyla buralarda altrlacak tm personelin ie girite ve periyodik olarak akl ve vcut sal ve bulac hastalklar ynnden salk kontrol yaplr. Bulac hastal bulunanlar ile ocuklarn salk ve geliimlerini olumsuz etkileyebilecek personel altrlmaz.

ocuklarn muayeneleri

MADDE 18 (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek ocuklar nce gzlem odasna alnr ve iyeri hekiminin muayenesinden geirilir. Bulac veya tehlikeli bir hastal bulunmayan veya portr olmayan ocuklar hakknda rapor dzenlenir, raporlar ocuklarn zel dosyalarnda saklanr.

(2) Bulac veya tehlikeli bir hastal olanlar, hastalk kukusu bulunanlar veya portr olan ocuklar, salkl olduklarnn belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alnmazlar.

(3) Bulac hastala tutulan veya tutulduundan phe edilen oda ve yurtlarda bulunan ocuklar iyeri hekimine muayene ettirilmek zere derhal gzlem odalarna alnrlar. Muayene sonucunda bulac veya tehlikeli bir hastala tutulduu anlalan ocuklar, iyeri hekimince bir salk kuruluuna gnderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her ocuk iin EK-VIIde yer alan gzlem kad doldurulur ve zel dosyasna konur. ocuklar burada kald srece, onlarn salk ve genel gelime durumlar, beden yaplar ve ruhsal zellikleri dzenli aralklarla iyeri hekimince EK-VIIIde yer alan salk muayenesi katlarna ilenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan ocuklarn alarnn yaplp yaplmad iyeri hekimince takip edilir, ocuklarn asz veya eksik al olduunun tespiti durumunda ocuun kaytl bulunduu aile hekimine gtrlmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

ocuklarn beslenmesi

MADDE 19 (1) Oda ve yurtlarda, ocuklarn ihtiyalarna gre gerekli besinler, kahvaltlar ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayc beslenmenin dzenlenmesinde iyeri hekiminin grleri alnr.

(2) ocuklara ayrca, gnde 250er gram dayankl veya pastrize, yoksa kaynam st veya yourt verilir.

ocuklarn eitim ve gelitirilmeleri

MADDE 20 (1) Oda ve yurtlarda, ocuklara psikososyal geliimlerini salayacak okul ncesi eitimlerin verilmesi salanr.

verenin ykmll

MADDE 21 (1) Oda ve yurtlarn bina, kurulu, deme, ara, gere, tat, beslenme gibi giderlerinin tamam iverenlerce karlanr.

(2) Buralar, ayda en az bir defa iveren veya vekili tarafndan denetlenir. veren, iveren vekili, iyeri hekimi veya bu birimlerin ynetim ve gzetiminden sorumlu olanlarca grlen eksiklikler derhal giderilir.

Ortaklaa kurulan oda ve yurtlarn ynetimi

MADDE 22 (1) Oda ve yurtlar birden ok iveren tarafndan kurulduu takdirde, bu iverenler veya iveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin ynetimine dair kararlar alrlar ve uygulanmasn salarlar.

Oda ve yurtlarn bildirilmesi

MADDE 23 (1) verenler, 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerinde atklar oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, alma tarihinden itibaren en ge 30 gn iinde bir rapor halinde Mill Eitim Bakanl ile bal olduklar alma ve Kurumu l Mdrlne gnderirler. Bu raporda aadaki hususlar belirtilir;

a) yerinin unvan, bal olduu alma ve Kurumu l Mdrl sicil numaras ve adresi,

b) yerinde altrlan toplam alan says ve kadn alan says,

c) Kuruma alnan ocuk says, cinsiyeti,

) Kurumun ak adresi, oda says, oyun yerleri, bahenin bykl, bakm ve eitim aralarnn miktar ve eitleri.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gebe veya Emziren Kadnlarn altrlma artlaryla Emzirme Odalar ve ocuk Bakm Yurtlarna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Bildirim ykmll

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 4857 sayl Kanun gereince 23 nc madde kapsamnda yaplan bildirimler geerli saylr.

yerlerinde alan oda ve yurtlarla ilgili bildirim

GEC MADDE 2 (1) 23 nc maddede yer alan 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerinde atklar oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan iverenler 31/12/2013 tarihine kadar Mill Eitim Bakanl ile bal olduklar alma ve Kurumu l Mdrlne bildirim yapmak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri