16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile Mill Savunma Bakanlndan:

ASKER YERLER LE YURT GVENL N GEREKL MADDELER

RETLEN YERLERNN DENETM, TEFT VE BU YERLERNDE

N DURDURULMASI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; asker iyerleri ile yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinin alma hayatna ilikin denetim ve teftii ile sonularna dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, asker iyerleri ile yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 91 inci maddesi ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 24 nc maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asker iyerleri: Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl) ve ileri Bakanl (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl) tarafndan dorudan doruya iletilen asker iyerlerini,

b) Dier asker iyerleri: kili veya ok tarafl uluslararas anlamalar ile Trkiyede kurulan asker iyerlerini,

c) Yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerleri: 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayl Harp Ara ve Gereleri ile Silh, Mhimmat ve Patlayc Madde reten Sanayi Kurulularnn Denetimi Hakknda Kanunun 4 nc maddesine gre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp ara ve gereleri ile silah, mhimmat ve bunlara ait yedek paralar ve patlayc maddeler reten iyerlerinden (a) ve (b) bendi kapsam dnda kalan iyerlerini,

ifade eder.

KNC BLM

Tefti Yetkisi ve in Durdurulmas

Asker i mfettileri

MADDE 5 (1) Asker i mfettileri, asker iyerlerinde yaplacak teftilerde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl i mfettileriyle ayn yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Asker iyerlerinin denetim ve teftii

MADDE 6 (1) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen asker iyerlerinin alma hayatna ilikin denetim ve teftii asker i mfettileri tarafndan yaplr. Asker i mfettileri tarafndan yaplan denetim ve teftiler, alma hayat ile ilgili mevzuatn iyerlerinin denetim ve teftii ile ilgili hkmlerine gre yrtlr.

(2) Asker i mfettilerinin iin durdurulmas kararlar dhil her trl denetim ve tefti raporlarnn iyerlerine teblii, ilgililere duyurulmas ile uygulanmas ve izlenmesi ileri Mill Savunma Bakanlnca yrtlr.

Dier asker iyerleri ile yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinin denetim ve teftii

MADDE 7 (1) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen iyerlerinin denetim ve teftii alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl i mfettilerince yaplr.

(2) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen dier asker iyerlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn hangi i mfettilerinin tefti edecei alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca Mill Savunma Bakanlna bildirilir. Bu mfettilere Mill Savunma Bakanlnca sz konusu asker iyerlerinin teftii iin zel kimlik kart verilir. zel kimlik kart verilenler, teftie balamadan nce zel kimlik kartlarn iveren vekiline gstermek zorundadr. Tefti yetkileri her ne sebeple olursa olsun sona eren i mfettilerinin zel kimlik kartlar alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca Mill Savunma Bakanlna iade edilir.

(3) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen dier asker iyerlerinin unvanlar, adresleri, faaliyet konular ve bu bilgilerle ilgili deiiklikler Mill Savunma Bakanlnca alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna bildirilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasnda; 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resm Gazetede yaymlanan Savunma Sanayii Gvenlii Ynetmeliinin 16 nc maddesinin yedinci fkrasnda belirtilen hkmler sakldr.

Tefti zaman ve iyeri belgeleri

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan iyerlerinin denetim ve teftileri iyerlerinin alma saatleri iinde yaplr ve bu iyerlerine ait kayt ve belgeler her ne sebeple olursa olsun iyeri dna kartlmadan iyerinde incelenir.

Asker iyerlerinde iin durdurulmas

MADDE 9 (1) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan asker iyerlerinde ayn Kanunun 25 inci maddesi gereince yaplacak iin durdurulmas ilemleri 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan yerlerinde in Durdurulmasna Dair Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Ancak, anlan Ynetmelikte Tefti Kurulu Bakanlna verilen grevler Asker Tefti Kurulu Bakanlnca yerine getirilir ve iin bir blmn veya tamamn durdurma karar vermeye yetkili heyet i sal ve gvenlii ynnden teftie yetkili asker i mfettilerinden oluturulur.

Dier asker iyerleri ile yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinde iin durdurulmas

MADDE 10 (1) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan dier asker iyerleri ile yurt gvenlii iin gerekli maddeler retilen iyerlerinde ayn Kanunun 25 inci maddesi gereince yaplacak iin durdurulmas ilemleri yerlerinde in Durdurulmasna Dair Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Ancak, iin bir blmn veya tamamn durdurma karar vermeye yetkili heyet yelerinden biri i sal ve gvenlii ynnden teftie yetkili asker i mfettileri arasndan seilir.

(2) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen dier asker iyerlerinde iin bir blmn veya tamamn durdurma karar vermeye yetkili heyet ierisinde yer alacak alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl i mfettilerinin Mill Savunma Bakanlnca verilmi zel kimlik kartna sahip olmalar gerekir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler ve atflar

MADDE 11 (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asker yerleriyle Yurt Gvenlii in Gerekli Maddeler retilen yerlerinin Denetim ve Teftii Hakknda Ynetmelik ile 11/1/1989 tarihli ve 20046 sayl Resm Gazetede yaymlanan Asker yerleriyle Yurt Emniyeti in Gerekli Maddeler mal Olunan yerlerinde in Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yaps, alma ekli ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Birinci fkrada belirtilen ynetmeliklere yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve Mill Savunma Bakanlnca birlikte hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile Mill Savunma Bakan birlikte yrtr.