16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Maliye Bakanl ile Salk Bakanlndan:

BAKIMA MUHTA ENGELL BREYLERE YNELK ZEL

BAKIM MERKEZLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, gerek kii ve zel hukuk tzel kiileri tarafndan alacak bakma muhta engelli bireylere ynelik zel bakm merkezlerinin al izinlerinin verilmesi, alma artlar, personel standard, denetlenmeleri, meyyideleri, bakm hizmetlerinin kapsam, bakm hizmeti iin bavuru ekli ile cret tespiti ve demelerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, gerek kii ve zel hukuk tzel kiileri tarafndan alacak bakma muhta engelli bireylere ynelik zel bakm merkezlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun 34 ve ek 7 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

b) Bakma muhta engelli birey: Engellilik snflandrmasna gre ar engelli olduu belgelendirilenlerden, gnlk hayatn allm, tekrar eden gereklerini nemli lde yerine getirememesi nedeniyle hayatn bakasnn yardm ve bakm olmadan devam ettiremeyecek derecede dkn olan kiiyi,

c) Bakc personel: Salk meslek lisesi, liselerin ocuk geliimi ve eitimi, engelli veya yal bakm blm mezunu ya da bu lise ve blmlerin n lisans programlar mezunu ya da Mill Eitim Bakanl onayl asgari 400 saatlik Engelli Bireyler in Bakm Eleman Modl Program veya yksekretim kurumlarnn ayn amal, edeer eitim programlarndan sertifika alan kiiyi,

) Bireysel bakm plan: Bakma muhta engelli bireyin bakmna ilikin fiziksel, psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaanan sorunlar, bu sorunlarn sebeplerini ve tespit edilen veriler dorultusunda hangi alanlarda ve kapsamda bakma ihtiyac olduunun belirlenmesini, belirlenen ihtiyalar dorultusunda yaplabilecek almalar ieren ve genel erevesi Bakanlka belirlenen plan,

d) l mdrl: Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrln,

e) Merkez: Bakma muhta engelli bireylerin bakm iin yatl veya gndzl hizmet veren, gerek kii ve zel hukuk tzel kiileri tarafndan alan sosyal hizmet kuruluu statsndeki zel bakm kurumlarn,

f) Meslek personeli: Ald lisans eitimi ile sosyal almac/sosyal hizmet uzman, psikolog, psikolojik danman, gerontolog, ocuk geliimci ve ergoterapist unvanna sahip olanlar ile fakltelerin zel eitim blm mezunlarn,

g) Salk personeli: Hemire, ebe, acil tp teknisyeni ve teknikeri ile yal ve evde hasta bakm teknikerini,

) Usta retici: En az ortaretim mezunu olan ve istihdam edilecei alanda mezun veya sertifika sahibi olduunu belgelendiren reticileri,

ifade eder.

KNC BLM

Merkez Ama, Hizmete Balama, Devir ve Nakil

Merkez amak iin bavurunun yaplmas ve deerlendirilmesi

MADDE 5 (1) Merkez amak isteyen gerek kii ve zel hukuk tzel kiilerinin talebi halinde, il mdrlnce grevlendirilecek personel tarafndan rehberlik amal n grme yaplr.

(2) Merkez amak isteyen gerek kii ve zel hukuk tzel kiileri aada belirtilen belgelerle birlikte il mdrlne bavurur:

a) Merkez binas olarak kullanlacak yerin maliki olmas veya szleme ile kullanmas halinde merkezin ad, bakm hizmeti verilecek engel grubu veya gruplar, hizmetin yatl veya gndzl olarak verilecei, binann ak adresini ieren dileke ile 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen belgeler.

b) Merkez binasnn yeni ina edilecek olmas halinde merkezin ad, bakm hizmeti verilecek engel grubu veya gruplar, hizmetin yatl veya gndzl olarak verilecei, ina edilecek binann ak adresi ile arazi bilgileri ve Bakanlka belirlenmi olan ihtiya programna uygun proje ile 8 inci maddede belirtilen belgeler.

(3) kinci fkra uyarnca yaplan bavuru zerine;

a) l mdrlnce, bir il mdr yardmcs ve en az iki meslek personelinden bir inceleme heyeti oluturulur. Heyet, otuz i gn iinde dosya zerinde inceleme yapar ve merkez binasnn fiziki artlarn veya yeni ina edilecekse araziyi yerinde inceler. Yaplan inceleme sonucunda merkez binasnn, kurucunun ve sorumlu mdrn artlara uygunluunun tespit edilmesi hlinde bu husus tutanak altna alnarak, n izin talebinin karara balanmas amacyla dosyann bir nshas Bakanla gnderilir.

b) Bakanlk bnyesinde oluturulacak komisyon tarafndan dosya zerinde ve ihtiya duyulmas halinde yerinde inceleme yaplr. Bakanln karar il mdrl aracl ile kurucuya bildirilir. n izin konusundaki kararn olumlu olmas halinde kurucu 13 nc maddede belirtilen sre iinde bavuru dosyasn tamamlamak zere ilemleri balatr.

(4) Sosyal hizmet kurulularnn corafi ve sosyal adan yurt sathnda dengeli dalmnn salanmas ve bakma muhta engelli bireyin yksek yarar dorultusunda bakm ihtiyacnn kurumsal bakm yerine ncelikle ailesinin yannda veya yaad yerde karlanmas esastr. Bu dorultuda, bir ilde engelli bireylere ynelik hizmet veren resmi ve zel bakm merkezlerinin toplam kapasitesi il nfusunun on binde nden fazla olamaz.

(5) Yeni merkez ama, kapasite artrm ve il d nakil ilemlerinde drdnc fkrada belirlenen lt uygulanr.

(6) Yeni merkez ama, kapasite artrm ve il d nakil taleplerinde, ulalacak toplam kapasitenin, o il iin drdnc fkra kapsamnda belirlenen kapasiteyi aacak olmas halinde, il mdrl ilde bakm hizmetine olan ihtiya kapsamnda talebi deerlendirir. Olumlu deerlendirilen talepler, gerekeleri de ieren birer rapor halinde Bakanla bildirilir. Uygun grlen talepler, Bakanlk Makamnn onayna sunulur. Onay zerine talebe ilikin ilemler balatlr.

Merkezin ad

MADDE 6 (1) Merkez adnda, mevcut resm ve zel bakm merkezlerinde kullanlan ad ve unvanlar ile yabanc dildeki kelime ve deyimler kullanlamaz.

(2) Merkez adnda hizmet verilecek engel grubu belirtilemez.

(3) Merkez tabelasnda Bakanlk ambleminin kullanlmas zorunludur. Amblem, merkez tabelas haricinde kullanlamaz.

Kurucu ve sorumlu mdr olacak kiilerde aranan genel artlar

MADDE 7 (1) Kurucu ve sorumlu mdr olacak kiilerde aadaki artlar aranr:

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, milli savunmaya kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk sularndan veya cinsel dokunulmazla kar ilenen sulardan veya 59 uncu maddenin birinci fkras ile ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen fiillerden mahkm olmamak.

Kurucudan istenecek belgeler

MADDE 8 (1) Kurucu olacak gerek kii ve zel hukuk tzel kiilerinin temsilcisinden aadaki belgeler istenir:

a) Trkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) En az ilkokul mezunu olduuna dair belge,

) Ticaret irketi eklinde yaplanm tzel kiiler iin, irket ilannn yaynland kuruluun al faaliyetleri kapsamnda olduunu gsterir ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaymlanmsa ticaret sicil gazetesinin asl veya il mdrl onayl rnei), bal bulunulan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan, noter onayl imza sirklerinin asl veya il mdrl onayl rnei ile irket temsilcisinin hissedarlar arasnda olduunu gsterir il mdrl onayl belge ve karar rnei,

d) Tzel kiinin sermaye irketi olmas hlinde gsterilen temsilcinin hissedarlar arasndan olduunu ve irketi temsile yetkili olduunu gsterir noterden onayl belge ve karar rnei,

e) Kurucunun dernek veya vakf olmas hlinde; vakf senedi veya dernek tznde engellilik alannda faaliyette bulunabileceini gsterir belge ve karar rnei ile temsilcinin, dernek veya vakf ynetim kurulu yesi ve tzel kiilii temsile yetkili olduunu gsterir belge,

f) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Gvenlik Kurumuna prim borcu olmadna dair belge,

g) Daha nce bu alanda faaliyet gsterip gstermediine dair yazl beyan.

Sorumlu mdrden istenecek belgeler

MADDE 9 (1) Merkezde sorumlu mdr olacak kiiden aadaki belgeler istenir:

a) Trkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) Engelli bireylere ynelik hizmet alanlarnda en az iki yl deneyimli olduuna ilikin belge,

) zgemiini ieren yazl beyan,

d) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen meslek personeli ile (g) bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan salk personelinin ve tabibin mezuniyet belgesi rnei,

e) Meslek personeli ve salk personeli ile tabip unvanna sahip olmayan lisans mezunlar iin Mill Eitim Bakanl onayl Engelli Bireyler in Bakm Eleman Modl Program sertifikas ya da Yksekretim Kurumlarndan ayn amal, edeer eitim programlarndan alnacak belge rnei,

f) Kurucu ile sorumlu mdr arasnda yaplacak i szlemesi.

(2) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen hkmlln merkezde almaya baladktan sonra gereklemesi halinde de sorumlu mdrn alma onay iptal edilir.

Merkezde altrlacak dier personel iin istenecek belgeler

MADDE 10 (1) Merkezde altrlacak personel iin aadaki belgeler istenir:

a) Personelin alma talebine ilikin dileke,

b) Trk vatandalar iin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras beyan, yabanc uyruklular iin alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca dzenlenen alma izninin rnei,

c) renim durumunu gsterir belge,

) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen sulardan hkmll bulunmadna dair yazl beyan,

d) zgemiini ieren yazl beyan,

e) Kurucu ile personel arasnda yaplacak i szlemesi.

(2) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen hkmlln merkezde almaya baladktan sonra gereklemesi halinde de personelin alma onay iptal edilir.

altrlacak personel iin yaplacak ilemler

MADDE 11 (1) Merkezde altrlacak personel iin aadaki ilemler yaplr:

a) Merkezde altrlacak personel iin istenilen belgelerin asllarnn ibraz edilmesi artyla suretleri iki nsha hlinde il mdrlne teslim edilir.

b) l mdrlnce, belgeler 10 uncu madde ve nc blmde belirtilen artlar ynnden incelenerek uygun olanlara be i gn iinde alma onay verilir.

c) Personelin belgeleri ve alma onaynn bir nshas il mdrlnde merkeze ilikin oluturulan dosyada muhafaza edilir, dier nsha merkeze gnderilir.

) alma onay verilen personel iin merkez tarafndan fotorafl kimlik kart dzenlenir. Kimlik kartnda personelin ad, soyad, grevi, greve balay tarihi ve nfus bilgileri yer alr. Kimlik kart il mdr tarafndan imzalanr ve mhrlenir. Merkezde grevli tm personel kimlik kartn grevi sresince grnr bir ekilde zerinde tar.

d) alma onay verilmeyen personel merkezde altrlamaz; (b) bendinde belirtilen onay sreci balayan personel iin eksik personel altrmadan dolay ceza verilmez.

e) Merkezde alacak olan personel ile merkez arasnda i szlemesi yaplr.

f) Personelin sigortal ie giri bildirgeleri, merkez tarafndan Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlna bildirilir.

Merkez binas iin istenen belgeler

MADDE 12 (1) Merkezin alaca binaya ilikin olarak aadaki belgeler istenir:

a) Binann tapu senedi veya kullanm hakknn elde edildiine dair szleme rnei,

b) Binann, yap kullanma izin belgesi rnei ve yetkili birimlerden alnacak Depreme Dayankllk Raporu,

c) Merkezin yerleimini ve hizmet blmlerini gsterir kroki ile onayl mimari proje rnei,

) Tefriten sonra merkezin hizmet blmlerini, kullanm alanlarn, d cephesini ve tabelasn gsteren fotoraflar veya farkl formatlarda grnt kaytlar,

d) Merkezin, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olduuna dair rapor,

e) Binann trafik emniyetine uygun bir yerleim alannda olduuna dair rapor,

f) Binann asayi ynnden uygun bir yerleim alannda olduuna dair rapor.

Merkez amak iin dosyalarn tamamlanma sresi

MADDE 13 (1) Merkez amak isteyen kurucu, merkez binasn szleme ile edinecekse ya da sahibi olduu mlk kullanacaksa 5 inci maddenin nc fkrasnn (b) bendi kapsamnda tarafna yaplan bildirim tarihinden itibaren bir yl iinde; merkez iin yeni bina ina edilecekse yl iinde dosyasn tamamlayarak il mdrlne teslim eder. Bu sre iinde dosyalarn teslim etmeyen kurucularn bavurusu iptal edilir. Ancak, bu sreler sonunda eksikliklerin tamamlanamamas halinde, balanm ilerin bitirilmesi amacyla iletilen ek sre talebi il mdrl tarafndan deerlendirilir. Uygun grlmesi halinde bir yla kadar ek sre verilebilir. l mdrlnce talep hakknda verilen karar, gerekesi ile birlikte Bakanla bildirilir.

Al izni iin yaplacak ilemler

MADDE 14 (1) Al izni iin aada belirtilen ilemler yaplr:

a) Al izni iin gerekli olan ve 8, 9, 10 ve 12 nci maddelerde belirtilen belgeler iki dosya hlinde hazrlanarak, incelenmek zere kurucu tarafndan il mdrlne teslim edilir. 5 inci maddenin nc fkrasnn (a) bendinde belirtilen inceleme heyeti tarafndan dosya incelenir ve merkezin fiziki artlar ile tefri durumu yerinde grlr. Uygun grlmesi halinde ayrntl deerlendirme raporu ile birlikte dosyann bir nshas il mdrl tarafndan otuz i gn iinde Bakanla gnderilir.

b) Bakanlka, 5 inci maddenin nc fkrasnn (b) bendinde belirtilen komisyon tarafndan dosya zerinde ve ihtiya duyulmas halinde yerinde inceleme yaptrlr. Komisyonca hazrlanan inceleme raporu Bakanla sunulur. Bakanln uygun grmesi halinde al onay dosya ile birlikte il mdrlne gnderilir. l mdrl dzenleyecei sorumlu mdr belgesi ve al izin belgesini resm yaz ile kurucuya gnderir. Bakanlka talebin reddi ya da eksiklik tespiti halinde, karar il mdrl araclyla kurucuya bildirilir.

c) Bakanlka onaylanan dosyann asl il mdrlnde muhafaza edilir. Bir sureti kurucuya imza karl teslim edilir.

) Al izin belgesi ve sorumlu mdr belgesi merkezin grlebilecek bir yerine aslr.

d) Al izin belgesi verilen merkezle ilgili olarak iveren, i yeri ad ve yaplan iin niteliine ilikin bilgiler il mdrl tarafndan bir ay iinde alma ve i kurumu il mdrlne ve defterdarla bildirilir.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden ncekiler de dhil olmak zere, al, devir ve nakil izni olmadan usulsz olarak merkez atndan dolay veya Bakanlka yaplan denetimler sonucunda veya mevzuata aykr uygulamalardan dolay merkezi kapatlan ya da merkezini bu Ynetmelik ile belirlenen usullere uymadan kapatan gerek kiiler ile gerek kiinin hissedar olduu tzel kiiliin merkez amak istemesi halinde merkeze al izni verilmez. Bu fkraya aykr bir ekilde verildii tespit edilen al izinleri iptal edilir.

(3) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen hkmlln merkez aldktan sonra gereklemesi halinde al izin onay ve belgesi iptal edilir.

Merkezin hizmete balamas

MADDE 15 (1) Al izin belgesi dzenlenen merkeze engelli birey kabul edilebilmesi iin en az bir meslek personeli, bir salk personeli, drt bakc personel ve nbet sorumlusu istihdam edilmesi zorunludur.

(2) Merkez tarafndan personelin sigortal ie giri bildirgeleri Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlna bildirilir.

ube almas

MADDE 16 (1) Merkezlerin alndaki usule uygun olarak ube alabilir. Her ube iin ayr sorumlu mdr ve personel istihdam zorunludur.

Ek bina almas

MADDE 17 (1) Merkez binas ile ayn bahe iinde olan binalar, merkezin al amacna uygun olarak hizmet vermek amacyla kullanlabilir. Merkez binas olarak kullanlacak bu binalarla ilgili bavuru ve dier ilemler, yeni merkez alndaki ilemler gibi gerekletirilir. Ek binalar iin ayr sorumlu mdr istenmez.

Temsilcinin deimesi

MADDE 18 (1) zel hukuk tzel kiilerince merkez ama yetkisi verilen temsilcinin deimesi durumunda, temsilcinin kurucu olmas ile ilgili ynetim kurulu kararnn tasdikli rnei ve bavuru iin 8 inci maddede istenen belgeler iki nsha halinde hazrlanarak il mdrlne bavurulur. Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak iin belirlenen artlara uygun olmas hlinde, il mdrl yeni temsilcinin kabul edildiini resm yaz ile tzel kiilie ve Bakanla bildirir. Al izin belgesi sadece temsilci deiikliini belirtecek ekilde yeniden dzenlenir.

Devir ilemleri

MADDE 19 (1) Merkezin devredilmek istenmesi halinde, devretme ve devralma talebinde bulunan gerek kii ve zel hukuk tzel kiileri, bu taleplerini ieren dilekeler ile 8 inci maddede istenen belgeleri iki nsha halinde hazrlayarak il mdrlne mracaat ederler. l mdrl bavuruya ilikin belgeleri Bakanla gnderir. Yaplan inceleme sonunda devir ileminin uygun grlmesi halinde devir onay il mdrlne gnderilir. l mdrlnce devir ileminin gerekletiine ilikin noter belgesine istinaden al izin belgesi dzenlenerek resm yaz ile devralan gerek kii ve zel hukuk tzel kiilerine bildirilir.

(2) Devre ilikin Bakanlk onayn mteakiben noter ileminden nce il mdrlnce oluturulacak komisyon tarafndan 37 nci madde uyarnca merkezde zorunlu olarak bulundurulmas gereken her trl belge, defter ve dosyalar ile engelli bireyin kendisi ya da yasal temsilcisi tarafndan merkeze teslim edilen ve emanet kasa ve hesabnda tutulan para, mcevher ve kymetli ktlar ile harlklar, tutanakla tespit edilir; devir ileminin gereklemesini mteakiben komisyon huzurunda sorumlu mdr ve devralan kurucuya teslimi salanr.

Nakil ilemleri

MADDE 20 (1) Merkez binasnn deitirilmek istenmesi hlinde:

a) Binann ayn il iinde olmas durumunda, yeni binann adresini ieren bir dileke ile il mdrlne bavurulur. Nakil izni iin yeni merkez alnda uygulanan ilemler yaplr. Ancak nakil izni verilmesinde tefrile ilgili artlar aranmaz.

b) Binann baka bir ilde olmas halinde (a) bendinde belirtilen ilemlerin yan sra merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylerin nakil durumu da deerlendirilir. Merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylerin veya yasal temsilcilerinin nakil ilemine rza gstermesi halinde merkezin tand il mdrlnce mevcut belgeler zerinden engelli bireylerin nakil onay verilir. Engelli birey veya yasal temsilcisi tarafndan rza gsterilmemesi halinde, il mdrlnce engelli birey iin uygun hizmet modeli belirlenir.

c) Doal afetler, salgn hastalk ve seferberlik gibi olaanst durumlarda il mdrlnn teklifi ve Bakanlk onay ile merkez, sresi Bakanlka belirlenmek zere engelli bireyler ile birlikte farkl bir ildeki adrese tanabilir. Bu durumda, Bakanlk tarafndan denen bakma muhta engelli bireylerin bakm cretleri, merkezin kurulduu ildeki il mdrl tarafndan denir, merkezin takip ve kontrol ise nakledilen il mdrl tarafndan yaplr.

Sorumlu mdrn deimesi

MADDE 21 (1) Sorumlu mdrn grevinden ayrlmas veya grevine son verilmesi hlinde; bu durum ve veklet edecek sorumlu mdr merkez kurucusu tarafndan ayn gn iinde il mdrlne bildirilir, ilgili evrak yedi i gn iinde il mdrlne teslim edilir. Sorumlu mdrn ayrlmasn mteakiben otuz gn iinde merkez iin yeni sorumlu mdr belirlenir ve belgeleri il mdrlne teslim edilir.

(2) Sorumlu mdrln vekleten yrtlecei dnem iin sorumlu mdr artlarn tayan personel bulunmamas halinde sorumlu mdrn yetki ve grevleri kurucu tarafndan yerine getirilir.

(3) Birinci fkrada belirtilen srede sorumlu mdr artlarn tayan kii bulunamamas hlinde, merkeze otuz gn ilave sre verilebilir. Bu fkrada dzenlenen ek sre bir takvim yl iinde ancak bir kez verilebilir.

Sorumlu mdrn izne ayrlmas

MADDE 22 (1) Sorumlu mdrn eitli nedenlerle izne ayrlmas hlinde merkezde alan bir meslek personeli vekil olarak braklr. Sorumlu mdr izne ayrlmadan nce kullanlacak izin sresi ve veklet edecek personel ayn gn iinde il mdrlne bildirilir, ilgili evrak yedi i gn iinde il mdrlne ulatrlr.

(2) Sorumlu mdr, yllk ya da mazeret iznine ayrlmas halinde, izne ayrlmadan nce vekilini belirterek izin formunu imzalar. Salk iznine ayrlmas halinde ise izin formu kendisi ya da kurucu tarafndan imzalanr. Bu formlar il mdr tarafndan onaylanr.

(3) zin formu merkezin gelen evrak kayt defterine tarih ve say verilerek kaydedilir ve sorumlu mdrn dosyasnda on yl sreyle muhafaza edilir.

(4) demeye esas belgeler iinde yer alan personel listesinde, sorumlu mdrn izinli olduu belirtilir.

Grevden ayrlan personelin bildirimi

MADDE 23 (1) Merkezden ayrlan, vefat eden, grevine son verilen, yllk veya salk iznine ayrlan personel ayn gn iinde il mdrlne bildirilir, ilgili evrak yedi i gn iinde il mdrlne ulatrlr.

(2) Personelin yllk, mazeret ya da salk izni iin doldurulan izin formu sorumlu mdr tarafndan onaylanr.

(3) zin formu, merkezin gelen evrak kayt defterine tarih ve say verilerek kaydedilir ve personelin dosyasnda on yl sreyle muhafaza edilir.

(4) demeye esas belgeler iinde yer alan personel listesinde, izinli olan personel belirtilir.

Merkezin kurucu tarafndan kapatlmas

MADDE 24 (1) Merkezin kurucu tarafndan kapatlmas durumunda:

a) Kurucu, en az bir ay nceden il mdrlne, personele, bakma muhta engelli bireye veya yasal temsilcisine yazl olarak merkezi kapatma isteini ve merkezi kapataca tarihi bildirir.

b) Merkeze ait al izin belgesini il mdrlne teslim eder.

c) l mdrl merkezin usulne uygun olarak kapandn ve kapatlma tarihini Bakanla, alma ve i kurumu il mdrlne ve defterdarla bildirir.

) Merkezin kapatlmas hlinde, merkezde kalan ve bakm cretleri Bakanlk tarafndan denen bakma muhta engelli bireylerin bakm ihtiyalar, il mdrlnce il iindeki veya evre illerdeki dier merkezlerde salanr.

NC BLM

Merkez Personelinin Nitelikleri, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Merkezde altrlacak personel

MADDE 25 (1) Yatl ve gndzl hizmet veren merkezlerde, altrlmas zorunlu olan personelin yan sra, usta retici, bro memuru, gvenlik grevlisi, hizmetli, kuruluta yemek yaplyorsa a, 65 ya st engelli bireylere hizmet verilmesi durumunda gerontolog ve merkezin ihtiya duyduu dier personel altrlabilir.

(2) Merkez, ya 0-18 aralnda olan engelli bireylere hizmet verecek ise ocuk geliimci; ruhsal engelli bireylere hizmet verecek ise psikolog altrmak zorundadr. Bedensel engelli bireylere hizmet veren merkez, baklan engelli birey says altm atnda fizyoterapist altrmak zorundadr.

(3) Salk personeli ve bakc personelin, merkez tarafndan belirlenerek il mdrlne bildirilen i kyafetini giymesi zorunludur.

(4) Merkezde, i sal ve gvenlii mevzuatnn ngrd personel ayrca altrlr.

altrlmas zorunlu personel ve says

MADDE 26 (1) Merkezde sorumlu mdrn haricinde zorunlu altrlmas gereken asgari personel says aada belirtilmitir:

a) Gndzl hizmet veren merkezlerde; baklan her otuz alt bakma muhta engelli birey iin bir meslek personeli, her krk sekiz bakma muhta engelli birey iin bir salk personeli ve her alt bakma muhta engelli birey iin bir bakc personel altrlr.

b) Yatl hizmet veren merkezlerde; ulusal bayram ve genel tatil gnleri haricindeki haftann alt i gnnde 08.00-16.00 saatleri arasnda baklan her otuz alt bakma muhta engelli birey iin bir meslek personeli ve her krk sekiz bakma muhta engelli birey iin bir salk personeli altrlr. Ulusal bayram ve genel tatil gnleri ile 08.00-16.00 saatleri haricindeki alma saatlerinde ise nbet sorumlusu olarak bir meslek personeli veya salk personeli altrlr.

c) Yatl hizmet veren merkezlerde; haftann yedi gn 00.00-08.00 saatleri arasnda her yirmi drt bakma muhta engelli birey iin bir bakc personel, 08.00-16.00 saatleri arasnda her alt bakma muhta engelli birey iin bir bakc personel, 16.00-24.00 saatleri arasnda her on iki bakma muhta engelli birey iin bir bakc personel altrlr.

(2) Merkezde altrlan bakc personel says kanuni izinlerini kullanan veya refakati olarak grevlendirilen personel dhil olmak zere, merkezde baklan bakma muhta engelli birey saysnn te birinden az olamaz. Hesaplamada ksurlu saylar bir st sayya tamamlanr.

(3) Merkezde baklan bakma muhta engelli birey says altm getiinde; merkezde bulunmas gereken asgari bakc personel says, altmn zerindeki her bir engelli birey iin toplam bakc personel says yzde bir orannda artrlmak suretiyle aadaki forml esas alnarak hesaplanr. Hesaplamada ksurlu saylar bir st sayya tamamlanr. Aada belirtilen formle gre hesaplanan bakc personel says; 00.00-08.00 saatleri arasnda 1 bakc personel, 08.00-16.00 saatleri arasnda 4 bakc personel, 16.00-24.00 saatleri arasnda 2 bakc personel oranlarna uygun ekilde datlarak vardiyalarda altrlacak bakc personel says belirlenir.

 

 

(4) Sorumlu mdrn 4 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen unvanlara sahip kiilerden olmas hlinde, merkezde zorunlu olarak altrlmas gereken meslek personeli saysna; (g) bendinde belirtilenlerden lisans mezunu olan salk personeli olmas hlinde ise merkezde zorunlu olarak altrlmas gereken salk personeli saysna dhil edilir.

Personelin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 27 (1) Personelin grev, yetki ve sorumluluklar aada belirtilmitir:

a) Sorumlu mdr, merkezin idari, mal, hukuk, mesleki ve dier tm ilerinin hizmetin amacna ve mevzuata uygun olarak yrtlmesinden kurucu ile birlikte birinci derecede sorumludur. Sorumlu mdr, il mdrl ve dier kurum ve kurululara kar merkezi temsil eder. Meslei ile ilgili programlarn uygulanmasnda grev alr. Dier meslek personeli idari anlamda sorumlu mdre bal olarak almalarn srdrr. Bir kii birden fazla merkezin sorumlu mdr olamaz ve alma saatleri iinde baka bir ite alamaz.

b) Meslek personeli, meslei ile ilgili yetki ve sorumluluklarnn yan sra bu Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen hizmetleri yrtr. Merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylere ynelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tbbi ve ekonomik adan zarar veren her trl tutum ve davran ile ihmal, istismar ve iddeti nlemeye ynelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu mdre bildirir. Ayrca, bakc personelin hizmetlerini ynlendirir.

c) Salk personeli:

1) Acil durumlarda mesleinin gerektirdii uygulamalar yapar.

2) Merkez ortamn s, k, havalandrma, temizlik ynnden deerlendirir ve gerekli tedbirlerin alnmasn salar.

3) lalarn gvenli bir ekilde temin edilmesini ve saklanmasn salar.

4) Narkotik ilalarn kullanm, saklanma, kontrol ve kaytlarnn tutulmasn konuya ilikin talimatlar erevesinde yrtr.

5) Verilen hizmetler ile ilgili kaytlar doru, eksiksiz ve zamannda tutar.

6) Engelli bireylerin muayene, tetkik ve tedavi amacyla randevularn alr, transferleri iin gerekli planlamalar yapar.

7) Engelli bireylerin tedavileri ve tbbi rehabilitasyon srecinde salk kurumlarnda bulunan salk personeli ile ibirlii yapar.

8) Engelli bireylere salk kurumlarnca nerilen tedavinin uygulanmas iin gerekli takip ve uygulamalar yapar.

9) Engelli bireylerin ila kullanmn takip eder, enjeksiyon ve pansumanlarn yapar.

10) Bakc personele koruyucu salk hizmetlerine ilikin rehberlik hizmetlerini yapar.

11) Salkl bir bakm ortamnn olumas iin koruyucu salk hizmetleri anlamnda gerekli kontrolleri yapar, bu hizmetlerin bakc personel tarafndan yaplmasn sorumlu mdr ile ibirlii iinde salar.

12) Engelli bireylerin, dzenli ve yeterli soluk alp verme, yeme, ime, boaltm, gvenli bir evre salama, kiisel temizlik, giyinme, vcut ss kontrol, hareketlilik ve yeterli uyku gibi gnlk yaam aktivitelerine ynelik fizyolojik ihtiyalarnn karlanmas aamalarnda gerekli mesleki uygulamalar yapar. Bu ihtiyalarn karlanp karlanmadn takip eder ve bakc personelce verilmesi gereken hizmetlerin yaplmasn salar.

13) Merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylere ynelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tbbi ve ekonomik adan zarar veren her trl tutum ve davran ile ihmal, istismar ve iddeti nlemeye ynelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu mdre bildirir.

) Bakc personel:

1) Sorumlu bulunduu gruptaki bakma muhta engelli bireylerin bireysel bakm plan dorultusunda kiisel bakm ile ilgili tuvalet eitimi, yeme ime, banyo, el yz temizlii, giyinme ve soyunma gibi gnlk, haftalk, aylk ihtiyalarn karlar, yardm ve takip eder.

2) Merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylere ynelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tbbi ve ekonomik adan zarar veren her trl tutum ve davran ile ihmal, istismar ve iddeti nlemeye ynelik kontrolleri yapar, bu hallerin tespiti halinde sorumlu mdre bildirir.

d) A, kuafr, ofr, terzi, teknisyen, zel gvenlik grevlisi, bro eleman ve hizmetli gibi personel sorumlu mdrn verdii grevleri yapar. Bu personel, merkezde bakm hizmeti alan engelli bireylere ynelik fiziksel, cinsel, psikolojik, tbbi ve ekonomik adan zarar veren her trl tutum ve davran ile ihmal ve istismar tespit etmesi halinde sorumlu mdre bildirir.

(2) Merkezde grev yapan tm personelin merkeze giri ve k saatleri, sorumlu mdr tarafndan onaylanan aylk imza takip izelgesi ile takip edilir. Sz konusu izelge on yl sre ile merkez tarafndan muhafaza edilir.

(3) Merkezde personelin ve nbet sorumlularnn alma gnleri ve saatleri sorumlu mdr tarafndan belirlenir. Bu listeye gre alan tm personelin grev yapt gn ve saatler iin imza cetveli dzenlenir.

(4) Her bakc personelin, her vardiyada bakmndan birinci derecede sorumlu olduu engelli bireylerin belirlendii listeler, sorumlu mdr tarafndan grup birimlerinde veya nitelerde grlen yerlere aslr. Bakc personel ya da bakc personelin sorumlu olduu engelli bireylerin deimesi halinde listeler gncellenir.

(5) Grup birimlerinde veya nitelerde grevli bakc personelin ilave bir grev sebebiyle grev yerinden ayrlmas halinde yerine bakacak bakc personeli gsterir bir liste sorumlu mdr tarafndan hazrlanr ve grup birimlerinde veya nitelerde grlen yerlere aslr.

(6) Engelli bireyler merkez iinde bulunduklar yerlerden ayrlrken bakc personel tarafndan gzetim ve denetim altnda tutulur. Engelli bireyler merkez iinde ve bahesinde gvenlik asndan srekli gzetilir.

(7) Merkezde 46 nc maddeye gre oluturulan her engelli grubu iin ayr bir grup izleme defteri tutulur. Her bakc personel grevde olduu vardiya sresince grevli olduu birimin veya nitenin adn, sorumlu olduu engelli bireylerin isimlerini, bu engelli bireylere sunduu hizmetleri, engelli bireyin bakmnda yaanan olaan d olaylar bu deftere kaydeder ve imzalar.

(8) Nbet defterinin sayfalar numaralandrlarak il mdrl tarafndan onaylanr. Nbet defterleri sorumlu mdrn grevlendirecei idari personel veya grup sorumlular tarafndan takip ve kontrol edilir.

(9) Vardiyasn bitiren bakc personel grev yerinden ayrlmadan nce, nbet defterinde belirttii bilgileri kendisinden sonra hizmeti srdrecek olan bakc personele szl olarak bildirir ve nbet defterini sorumlu mdrn grevlendirecei idari personele veya grup sorumlusuna imzalatarak teslim eder.

(10) Bakc personel, merkez sorumlu mdrnn grevlendirecei idari personelin veya grup sorumlularnn gzetiminde ve denetiminde grev yapar.

Hizmet ii eitim

MADDE 28 (1) Merkezde sunulan hizmetin kalitesini arttrmak amacyla alan personele ynelik hizmet ii eitimler dzenlenir. Merkez, istihdam ettii personele ilki greve balad tarihten itibaren ay iinde olmak zere her yl asgari on saatlik hizmet ii eitim verilmesini salar. Hizmet ii eitim programlarnn ierii ve uygulama esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir. Hizmet ii eitim programnn bir rnei dosyada muhafaza edilir.

Stajyer renci uygulamas

MADDE 29 (1) niversitelerin psikoloji, psikolojik danmanlk, sosyal hizmetler, ocuk geliimi, fizyoterapi, ergoterapi, gerontoloji ve hemirelik alanlarnda lisans veya lisans st renim gren renciler ile nlisans ve lise dzeyinde salk hizmetleri alannda personel yetitiren okullarda renim gren renciler merkezde staj yapma talebiyle, blm veya okulundan alnan staj yapmak istedii alan ve sreyi belirten bir yaz ile il mdrlne bavurur. l mdrl, talebi uygun grmesi halinde merkeze bildirir. Talebin merkez tarafndan da uygun grlmesi halinde stajyer rencinin meslek ya da salk personeli ile birlikte gzlem ve uygulama yapmasna izin verilir. Stajyer renci tek bana uygulama yapamaz, meslek personeli ile salk personelinin yerine istihdam edilemez. rencinin stajnn bittii, il mdrlne bildirilir.

DRDNC BLM

Fiziksel ve evresel artlar ile Donanm

Merkezin konumu ve evresel artlar

MADDE 30 (1) Merkez grlt ve hava kirliliine maruz olmayan, insan saln olumsuz ynde etkileyecek endstriyel kurulular ile her trl gayrishh messeselerden uzak, ulama elverili, toplu yaam alanlarnn iinde ve evre dzenlemesi yaplm bir yerde alr. Merkez binasnn bulunduu yerin, bakma muhta engelli bireylerin geli gidilerinde trafik ynnden uygun ve emniyetli olmas art aranr.

(2) Merkez binas evresinde patlayc ve yanc madde satan veya depolayan kurulular bulunmas hlinde, Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun mesafelerin korunmas ve tedbirlerin alnmas salanr. Anlan Ynetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadna dair rapor, alma ruhsat vermeye yetkili birimlerden alnr.

Merkez binasnn kullanm ve fiziksel artlar

MADDE 31 (1) Merkez binas sadece engelli bireylere ynelik hizmetler iin kullanlr.

(2) Merkez binasnda aada belirtilen artlar aranr:

a) Bina ahap olmamaldr.

b) Merkez binas, Bakanlk tarafndan Trk Standardlar Enstitsnn ilgili standartlar ve hizmet verilen engelli gruplarnn zellikleri dikkate alnarak hazrlanacak uygulama klavuzunda belirlenen eriilebilirlik standartlarna uygun olmaldr.

c) Merkez, binalarn dz veya yksek girii olan zemin kat ve en fazla ilk katnda hizmete alr. Binann kattan fazla olmas hlinde nc katn zerindeki katlar 32 nci maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentleri ve ikinci fkrasnda belirtilen blmler ile mutfak dhil olmak zere hizmetin ileyiini engellemeyecek amalarla kullanlabilir. Binann zemin katnda eczane ve salk merkezi gibi salk hizmeti veren birimler bulunabilir. Bodrum veya yarm bodrum katlarnda engelli bireylerin kulland yatakhane, yemekhane, ok amal salon ve dinlenme salonu oluturulamaz.

) Bakma muhta engelli bireylerin kullanaca odalarn taban sala zarar vermeyen ve kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanr.

d) Merkezde bakma muhta engelli bireylerin kullanaca odalarn gn alacak ekilde pencereli olmas ve doal aydnlanmas salanr.

e) Tuvalet ve banyolarn tabanlar ve duvarlarnn tamam ykanmaya elverili ve tabanlar engelli bireyin gvenliini salayacak ekilde kaymayan malzemeyle kaplanr.

f) Merkezde, her drt bakma muhta engelli birey iin en az bir tuvalet, her sekiz bakma muhta engelli birey iin en az bir banyo bulunur.

g) Merkezde engelli bireylerin kulland yatakhane, yemekhane, ok amal salon ve dinlenme salonu gibi blmler doal yollarla havalandrlabilmelidir. Gerektiinde merkezin havalandrlmas iin ek nlemler alnr.

) Havalandrma ve merdiven boluklar iin gerekli gvenlik tedbirleri alnr.

h) Radyatrlerin sy engellemeyecek ekilde gvenlik asndan korunakl olmas salanr.

) Merkez hizmet binasnda bakma muhta engelli bireylerin ihtiyac olan hizmetlere eriebilirlii salanr. Merkezin bedensel engelli bireylere zemin st katlarda hizmet vermesi halinde asansr veya merdiven asansr bulunmas zorunludur.

i) Yataa baml bakma muhta engelli bireylerin zel durumlar da dikkate alnarak hareketli ve haval yatak kullanlmas salanr. Bu kiilerin banyo ihtiyalarnn karlanmasnda lift gibi zel dzenekler kullanlr.

j) Pencere ve balkonlarda bakma muhta engelli bireyler iin risk oluturmayacak ekilde gerekli nlemler alnr.

(3) Merkez binasnn fiziksel bykl aada belirtilen ekilde hesaplanr:

a) Merkezin kapasitesinin tespitinde yatak odas olarak kullanlan alanlarn bykl esas alnr.

b) Gndzl hizmet veren merkezlerde bakma muhta engelli bireyin gerektiinde dinlenebilecei veya uyuyabilecei en fazla kiilik yatak odalar bulunur. Yatak odas olarak kullanlacak odann her kiiye en az 5 metrekare decek byklkte olmas zorunludur.

c) Yatl hizmet veren merkezlerde yatak odalar en fazla kiilik olarak planlanr. Yatak odalar, oda iinde yer alan banyo ve tuvalet hari olmak zere, bakma muhta bedensel engelli bireyler iin bir kiilik oda en az 12 metrekare, iki kiilik oda en az 20 metrekare, kiilik oda en az 28 metrekare; bakma muhta ruhsal veya zihinsel engelli bireyler iin bir kiilik oda en az 9 metrekare, iki kiilik oda en az 15 metrekare, kiilik oda en az 21 metrekare byklnde olmaldr.

) Yaam alanlar olarak kullanlacak grup etkinlik odalar, dinlenme odalar ve ok amal salonlarn toplam bykl, yatak odas olarak kullanlacak zorunlu alanlarn toplam byklnn yarsndan az olamaz. Grup etkinlik ve dinlenme odalarnda en fazla on iki engelli birey bir arada bulunabilir.

d) Merkez binasnn bahesinin bykl, yatak odas olarak kullanlacak zorunlu alanlarn toplam byklnden az olamaz.

Merkezin blmleri

MADDE 32 (1) Merkezde aada saylan blmlerin bulunmas zorunludur:

a) Sorumlu mdr odas,

b) Bro,

c) Bekleme odas,

) Personel odas,

d) Grup etkinlikleri odas,

e) Dinlenme odas,

f) Bireysel grme odas,

g) ok amal salon,

) Mutfak ve yemekhane,

h) Bahe,

) Yatak odas,

i) Salk odas,

j) Banyo ve tuvalet,

k) zel bakm odas,

l) Sosyal servis,

m) badethane.

(2) Merkezde, personel ya da hizmet verilen engelli bireylerin yaknlar iin cretsiz misafirhane oluturulabilir.

(3) Blmlerin donanm iin gerekli malzemeler Bakanlk tarafndan genelge ile belirlenir.

Yangndan korunma ve elektrik tertibat

MADDE 33 (1) Merkezde yangndan korunma iin yeterli sayda yangn sndrme cihaz ve malzemesi, sesli ve kl alarm sistemi ile bakma muhta engelli bireylerin kullanmna uygun yangn tahliye sistemi bulundurulmas zorunludur.

(2) Merkezde elektrik anahtar, priz, lamba gibi elektrikli aletler, kesici delici aletler ile yanc ve yakc maddelerin engelli bireyler iin tehlike oluturmasn nleyecek tedbirler alnr.

(3) Merkezde youn bakm gerektiren ve elektrikli cihaz desteiyle yaamakta olan engelli bireyler iin kullanlan cihazlarn bal olduu kesintisiz g kaynaklarnn alr durumda olmas salanr.

(4) Merkezde kapasitesine gre jeneratr ya da elektrik kesintilerinde dorudan devreye girecek aydnlatma aralar bulundurulur.

Istma, soutma ve scak su

MADDE 34 (1) Merkezde stma ve soutmann merkezi sistemle yaplmas esastr. Ancak, merkezi sistemin olmad yerlerde blgesel farkllklar gz nne alnarak stma ve soutma, bakma muhta engelli bireye risk oluturmayacak ekilde klima, kombi ve benzeri sistemlerle salanabilir.

(2) Merkezde ortam scaklnn gndz saatlerinde 20-28 derece arasnda, gece saatlerinde 16-24 derece arasnda olmas salanr.

(3) Merkezde bakma muhta engelli bireylerin banyo ihtiyac iin srekli scak su salayacak gvenli tertibat kurulur.

Sivil savunma plan

MADDE 35 (1) Yangn, sabotaj ve deprem gibi durumlarda uygulanacak, yetkili mercilerden onayl sivil savunma plan al izin belgesinin kurucuya teslimini takip eden iki ay iinde hazrlanr ve merkezin i meknnda kolay grlebilen bir yere aslr.

BENC BLM

Merkezin alma Gnleri, Evrak leri, cret Tespit ve Tahsili

Merkezin alma gn ve saatleri

MADDE 36 (1) Gndzl hizmet veren merkezler haftann alt gn mesai saatleri iinde, yatl hizmet veren merkezler ise milli ve dini bayramlar ve resm tatil gnleri de dhil olmak zere yedi gn yirmi drt saat esasna gre alr.

Merkezde bulunmas gereken defter ve dosyalar

MADDE 37 (1) Merkezde aadaki defter ve dosyalarn bulundurulmas zorunludur:

a) Gelen evrak kayt defteri,

b) Giden evrak kayt defteri,

c) Zimmet defteri,

) Ktk defteri,

d) Denetleme defteri,

e) Nbet defteri,

f) Grup izleme defterleri,

g) la takip defteri,

) Emanet hesab defteri,

h) Giysi defteri,

) Bakma muhta her engelli birey iin, iinde ilk kabul belgeleri, bireysel bakm planlar, dier tutanak ve izelge gibi belgelerin bulunduu dosya,

i) Bakma muhta engelli bireylerin devam izelgeleri ve personelin alma programn gsteren izelgelerin bulunduu bakma muhta engelli birey ve personel takip dosyalar,

j) Personelin zlk ve salk dosyalar,

k) Ziyareti defteri,

l) Mesleki alma kayt defteri.

(2) Merkez, hizmet verilmeye balanmasndan itibaren tutulan kaytlar ve bakma muhta engelli bireylere ait dosyalar on yl sre ile muhafaza etmek zorundadr. Merkezin yazmalarnda balkl kt ve kae kullanlmas zorunludur.

l mdrlne gnderilecek belgeler

MADDE 38 (1) Merkez tarafndan her ayn ikinci haftasnn cuma gnne kadar bakma muhta engelli birey listesi, personel listesi, sosyal gvenlik prim bildirgesinin bir rnei ile merkezde istihdam edilen tm personelin sosyal gvenliklerinin salandna ilikin aylk prim ve prime ilikin borlarnn olmadna ya da borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanuna gre tecil edildiine ve taksitlendirildiine ya da zel kanunlara gre yaplandrldna ilikin belge il mdrlne gnderilir.

Bakanla gnderilecek belgeler

MADDE 39 (1) Bakanlk merkezde alan personel veya merkezden bakm hizmeti alan bakma muhta engelli bireyler hakknda bilgi isteyebilir. Bu durumda merkez, Bakanlk tarafndan tespit edilecek formattaki bilgileri belirtilen srede il mdrlne gndermek zorundadr.

cret tespiti

MADDE 40 (1) Bakm cretlerinin tespiti ve uygulamas, Bakanlk tarafndan denecekler hari olmak zere, aada belirtilen esaslara gre yerine getirilir:

a) Merkezlerde verilecek bakm hizmetlerinin taban cretleri, valinin ya da grevlendirecei bir yardmcsnn bakanlnda il mdr, defterdar, il ticaret odas temsilcisi, belediye bakanl temsilcisi ile il dhilinde zel bakm merkezlerinin kendi aralarnda seecekleri temsilciden oluan komisyon tarafndan ylda bir kez tespit edilir.

b) Komisyon, her yl aralk aynn ikinci yarsnda toplanr.

c) Taban cretler, retici fiyat endeksindeki art oranlar esas olmak zere, sosyo-ekonomik koullar, merkezlerin personel, kira, stma, onarm ve dier zorunlu giderleri dikkate alnarak belirlenir.

) Komisyon, gndzl ve yatl hizmet ile evde hizmet taban cretlerini tespit eder.

d) Komisyon tarafndan tespit edilen taban cretler valilik onayyla ocak aynn birinci gnnden balamak zere geerlilik kazanr.

e) Merkezler verecekleri hizmet trlerine gre uygulayacaklar cretleri, komisyon tarafndan belirlenen taban cretin altnda olmamak artyla maliyet hesaplarna gre belirler ve il mdrlklerine bildirir.

cret tahsili

MADDE 41 (1) Bakma muhta engelli bireyin bakm cretinin kendisi veya ailesi tarafndan denmesi hlinde; bakm creti, bakm hizmetinin sunulmasn takiben aylk olarak tahsil edilir. Merkez tarafndan cretin tahsiline ilikin belge dzenlenir.

(2) Bakma muhta engelli bireyin bakm cretinin Bakanlk tarafndan denmesi hlinde; bakm creti 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bakma Muhta zrllerin Tespiti ve Bakm Hizmeti Esaslarnn Belirlenmesine likin Ynetmelik hkmlerine gre denir. demeye ilikin evrakn il mdrlne eksiksiz teslimini takiben olaanst haller haricinde be i gn iinde evrak incelemesi tamamlanarak deme ilemi balatlr.

Salk giderleri

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik erevesinde faaliyet gsteren merkezlerde creti Bakanlka denmek suretiyle yatl olarak baklan bakma muhta engelli bireylerin salk giderleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu hkmlerine gre karlanr.

Giysi ve harlk ihtiyac

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik erevesinde faaliyet gsteren merkezlerde creti Bakanlka denmek suretiyle yatl olarak baklan bakma muhta engelli bireylerin, giysi ve harlk ihtiyac; Bakanla bal resmi merkezlerde baklan engelli bireylerin giysi ve harlk ihtiyalarnn karlanmasndaki usul ve esaslar dhilinde ve Bakanlk tarafndan il mdrlne gnderilecek denekten bte imknlar lsnde karlanr.

Engelli bireylerin para, mcevher ve kymetli ktlarnn muhafaza edilmesi ve idaresi

MADDE 44 (1) Bakma muhta engelli bireyin mcevher, kymetli kt ve paras aada belirtildii ekilde emanet hesabnda muhafaza edilir.

a) Emanet hesab; sorumlu mdr bakanlnda meslek ve salk personelinden oluan en az kiilik bir komisyon tarafndan idare edilir.

b) Sorumlu mdr tarafndan bir bankada emanet hesab ad altnda mstakil bir vadesiz hesap alr. Sz konusu hesaba engelli birey ya da yasal temsilcisi tarafndan merkeze teslim edilen para ile il mdrl tarafndan verilen harlklar yatrlr.

c) Sorumlu mdrn odasnda bulunan emanet kasasnda bulundurulacak nakit parann st limiti; merkezde baklan engelli birey says ile engelli bireyin bir aylk net harlk tutarnn arpm sonucunda bulunacak miktarn yarsn geemez.

) Emanet hesab defterinden, emanet kasasndaki hareketler ve emanet banka hesab takip edilir. Sorumlu mdr, defteri her trl denetimde sunulmak zere hazr bulundurur.

d) Emanet hesaptan yaplan harcamalara ilikin belgeler, komisyon tarafndan imzalanarak her engelli birey iin ayr dosyada olmak zere on yl sre ile muhafaza edilir.

e) Emanet hesabnn ve defterinin kullanlmasna ilikin dier hususlar Bakanlka karlacak genelge ile belirlenir.

ALTINCI BLM

Merkezde Sunulacak Bakm Hizmetleri

Bakm hizmetlerinin kapsam

MADDE 45 (1) Bakm hizmetleri, bakma muhta engelli bireyin bakmna ynelik kiisel bakm ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

(2) Bakma muhta engelli bireyin zellikleri dikkate alnarak aada belirtilen bakm hizmetleri sunulur:

a) Kiisel bakm hizmetleri;

1) Banyo yaptrlmas,

2) Tuvalet ihtiyacn gidermede yardm edilmesi ve gerektiinde temizliinin yaplmas,

3) Trnaklarnn kesilmesi,

4) Salarnn taranmas,

5) Dilerinin temizlenmesi,

6) Yiyecek ve iecek ihtiyacnn giderilmesi,

7) El, yz ve ayak temizliinin yaplmas,

8) Sakal trann yaplmas,

9) stenmeyen tylerin temizlenmesi,

10) Elbiselerinin giydirilmesi ve karlmas,

11) Burun ve kulak temizliinin yaplmas,

12) Yatann temizlenmesi ve dzeltilmesi,

13) Odasnn temizlenmesi,

14) amarlarnn ykanmas,

15) Tehlikelere kar korunmas ve gzetilmesi

gibi hizmetleri ierir.

b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;

1) Bakma muhta engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine ynelik olarak kiisel veya grup almas yntemleriyle verilecek hizmetler,

2) Bakma muhta engelli bireyin mevcut durumunu ve yerletirildii ortam kabullenmesine, bilgilenmesine ve geliim alanlarnda desteklenmesine ynelik olarak kiisel ve grup almas yntemleriyle verilecek hizmetler,

3) Bakma muhta engelli birey ve ailesinin sosyal haklarn ve mevcut kaynaklarn etkin kullanmasna ynelik olarak kiisel ve grup almas yntemleriyle verilecek hizmetler,

4) Bakma muhta engelli bireyin bamsz yaama, sosyal hayata uyumuna ve katlmna ynelik sosyal, kltrel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tr etkinliklere katlabilmesi iin gerekli refakat hizmetleri,

5) Bakma muhta engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, mitsizlik, intihar etme, yalnzlk ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarlmasna, depresyon ve stres gibi durumlarn yaanmasnn engellenmesine ynelik olarak kiisel veya grup almas yntemleriyle verilecek hizmetler

gibi hizmetleri ierir.

Bakm hizmeti iin gruplarn oluturulmas

MADDE 46 (1) Bakm hizmeti iin bakma muhta engelli gruplar aadaki hususlar dikkate alnarak oluturulur:

a) Merkezde her bir engelli grubu, engelli bireylerin kiisel talepleri, bakm ihtiyac, ya ve dier zellikleri, sunulacak bakm hizmeti ile hedeflerinin birbirine yaknl ve fiziksel koullar dikkate alnarak en fazla alt bakma muhta engelli bireyden oluturulur.

b) Bakm hizmeti hedeflerinin farkllamas veya ihtiya duyulmas hlinde, bakma muhta engelli bireylerin gruplar deitirilir.

c) Grup sorumluluu, grubun amacna ve niteliine uygun olarak meslek veya salk personeline verilir.

) Merkezde alan her meslek ve salk personelinin en az bir grubun sorumlusu olmasna zen gsterilir.

d) Dinlenme odalarnda veya grup etkinlikleri odalarnda en fazla iki grup ayn anda bir arada bulunabilir.

e) Gruplarn gnlk faaliyet programlar aylk periyotlarla hazrlanr ve uygulama raporlar engelli bireylerin dosyalarnda muhafaza edilir.

Bakm hizmetlerinin uygulanmas

MADDE 47 (1) Merkezde bakm hizmetlerinin uygulanmasyla ilgili hususlar aada belirtilmitir:

a) Merkezler, 45 inci maddede belirtilen genel ereveyi esas alarak, merkezin ve bakma muhta engelli bireylerin zelliklerine gre hizmetlerini gelitirir ve uygular.

b) Bakma muhta engelli bireyin merkeze kabul ilemlerini yrtmek, ailesi ve yaknlar ile iletiimini devam ettirmek, merkeze uyumunu salamak, merkeze uyum sorunu olan bakma muhta engelli bireyler hakknda deerlendirmelerde bulunarak alma plan hazrlamak, bakma muhta her engelli birey iin bireysel bakm plan hazrlamak ve merkezin hizmetlerine ilikin her trl veri ve raporlar hazrlamak zere meslek ve salk personelinden kiilik deerlendirme heyeti oluturulur. Deerlendirme heyetinin sekretarya, ariv, veri taban oluturma ve koordinasyon ileri sosyal almac/sosyal hizmet uzman tarafndan yrtlr.

c) Bakma muhta engelli bireylerin bireysel zellikleri de dikkate alnarak hazrlanan bireysel bakm plan sorumlu mdrn onayndan sonra uygulanr.

) Bireysel bakm plannn ierii ve uygulama esaslar, Bakanlk tarafndan belirlenir.

d) Merkezde bakm hizmeti alan ve zel eitim almas uygun olan bakma muhta engelli bireylerin, zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinden veya resmi zel eitim kurumlarndan destek eitimi almalar iin gerekli tedbirler alnr.

Beslenme

MADDE 48 (1) Merkezde bakm hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslenmesinin nitelii ve yemek servisi ile ilgili aadaki hususlara uyulur:

a) Bakma muhta engelli bireylerin ya ve fiziki geliimleri, mevsimsel zellikler, blgenin artlar ve benzer kurulularn listeleri dikkate alnarak bir diyetisyen marifetiyle hazrlanan kii ba gda rasyonuna uyumlu aylk yemek listesi en ge bir nceki ayn on beine kadar il mdrl tarafndan merkezlere bildirilir.

b) Bakma muhta engelli bireylerin beslenme ihtiyac, yatl merkezlerde en az ana ve iki ara n, gndzl merkezlerde ise en az bir ana ve bir ara n verilerek karlanr.

c) Salk durumlar sebebiyle zel diyet hazrlanmas gereken bakma muhta engelli bireyler iin tabibin tavsiyeleri dorultusunda diyet yemei hazrlanr.

) Bakma muhta engelli bireylere verilen yemek numuneleri yetmi iki saat muhafaza edilir. Yemek listelerinin bir rnei her trl denetimde gsterilmek zere dosyasnda muhafaza edilir.

d) Merkez tarafndan gerekletirilecek gezi ve piknik benzeri sosyal faaliyetler iin farkl yemek listesi hazrlanabilir.

e) Yemek salonlarna kendiliinden gelemeyen ya da hasta olan bakma muhta engelli bireyin yemei bulunduu yerde ve gerektiinde yardmla yedirilir.

YEDNC BLM

Merkezin leyiine likin Esaslar

Merkezin genel alma esaslar

MADDE 49 (1) Merkez her bir hizmet binasnda veya girii ve bahesi ayr olan blounda bakma muhta engelli bireylerden bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli gruplarndan sadece birisine ynelik hizmet verebilir. Al izin belgesinde bu gruplardan hangilerine hizmet sunulaca belirtilir.

(2) On ve zeri yalardaki bakma muhta engelli bireyler iin cinsiyetlerine gre ayr katlarda, bunun mmkn olmamas durumunda birbirinden ayr blmlerde hizmet verilir.

(3) On dokuz ya alt ile on dokuz ve st yalardaki bakma muhta engelli bireyler iin ayr katlarda, bunun mmkn olmamas durumunda birbirinden ayr blmlerde hizmet verilir.

(4) Aile bireylerinin ayn merkezde kalmas hlinde ayr kat art aranmaz. Bu durumdaki bakma muhta engelli bireylerin yerletirilmesi deerlendirme kurulu tarafndan planlanr ve karara balanr.

(5) Merkezler, aada belirtilen ya ve cinsiyet gruplarna gre planlanr;

a) 0 - 12 ya kz ve erkek,

b) 13 - 18 ya kz,

c) 13 - 18 ya erkek,

) 19 ve zeri ya kadn,

d) 19 ve zeri ya erkek.

(6) Yatl hizmet veren merkezler al izin belgelerinde belirtilmesi artyla gndzl olarak da hizmet verebilirler. Bu durumda gndzl hizmet iin ayrca sorumlu mdr aranmaz. Ancak gndzl hizmet iin 26 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtildii ekilde personel altrlr.

(7) Merkez araclyla bakma muhta engelli bireyin ikametghnda bakm hizmeti verilebilir. Bu durumda merkez bnyesinde ikisi meslek, biri salk personeli olmak zere kiiden evde bakm hizmet birimi oluturulur ve aadaki hizmetler verilir:

a) Evde bakm hizmet birimi, sorumlu mdrn gzetim ve denetiminde alr. Evde bakm hizmeti, deerlendirme kurulunca hazrlanacak bireysel bakm plan dorultusunda evde bakm hizmet biriminin denetim ve rehberliinde bakc personel tarafndan verilir. Evde bakm hizmet birimi bakma muhta engelli birey ve ailesini her ay dzenli olarak ikametghnda ziyaret ederek bakm hizmetlerinin sunumunu takip eder, bakma muhta engelli birey ve ailesine psiko-sosyal destek hizmetlerini verir.

b) Bir bakc personel bir gnde en fazla bakma muhta engelli bireye hizmet verebilir. Ancak, bir bakc personelin haftalk toplam alma sresi, yllk fazla alma sresi dhilinde yaptrlacak fazla almalar hari, 4857 sayl Kanununun 63 nc maddesinde belirtilen alma sresini geemez. Bakm hizmetleri cretlerinin denmesinde, haftalk alma srelerine uyulup uyulmad takip edilir.

c) Merkez araclyla ikametghnda bakm hizmeti verilen bakma muhta engelli birey says, merkezde baklan bakma muhta engelli birey says ile birletirilir ve merkezin bakm hizmeti verdii toplam bakma muhta engelli birey saysna gre meslek personeli ve salk personeli altrlr.

(8) Merkezde kapal alanlarda sigara iilmez. Ancak sadece engelli bireylerin kullanm iin merkez bnyesinde sigara ien engelli bireylerin bulunduu katlarda mstakil bir oda dzenlenir. Bu amala kullanlan odalarn zel ve yeterli havalandrma sistemi olmaldr. Bu odada ayn anda en fazla alt engelli birey bulunabilir.

(9) Her bir engelli bireyin durumu ylda iki defadan az olmamak zere il mdrl tarafndan merkezde deerlendirilir. Bu deerlendirme sonucunda, il mdrl tarafndan gerekli grlmesi halinde bakma muhta engelli birey iin uygulanan bakm modelinde; bakm merkezini deitirmek ve ailesinin yanna dndrmek de dhil olmak zere deiiklik yaplabilir. Deerlendirme raporlar on yl sreyle il mdrlnde muhafaza edilir.

Bakm creti Bakanlka denecek bakma muhta engelli bireyin mracaat ve deerlendirilmesi

MADDE 50 (1) Bakma muhta engelli bireylerden durumu 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinde belirlenen kriterlere uygun olanlarn bakm creti Bakanlk tarafndan karlanr. Mracaat ve dier ilemler aadaki ekilde yaplr:

a) Bakm talebine ilikin mracaat, bakma muhta engelli bireyin kendisi ya da yasal temsilcisi tarafndan il mdrlne yaplr.

b) Bakma muhta engelli bireyin bakm talebine ilikin olarak Bakma Muhta zrllerin Tespiti ve Bakm Hizmeti Esaslarnn Belirlenmesine likin Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen belgeler il mdrlne ibraz edilir.

c) braz edilen belgeler il mdrlnce deerlendirilerek bakma muhta engelli birey ve ailesinin psiko-sosyal ve ekonomik durumu ile sunulabilecek hizmetler hakknda birinci fkrann (b) bendinde belirtilen Ynetmelik erevesinde bakm raporu hazrlanr. Bu rapor dorultusunda engelli bireyin bakm ihtiyacna gre almas gereken bakm hizmetleri belirlenir.

(2) zel bakm merkezine yerletirilmesi talep edilmi olsa dahi, bakma muhta engelli birey ncelikle o ilde geici olarak baklabilecei ilk kabul ve mdahale birimine veya dorudan resmi bakm ve rehabilitasyon merkezi ya da durumuna uygun dier resm sosyal hizmet kurulularndan birine il mdrl onay ile yerletirilir.

(3) kinci fkra uyarnca yerletirilen bakma muhta engelli birey, yerletirildii kuruluta en az bir ay sre ile izlenir. Bu sre iinde, engelli bireyin yksek yarar gz nnde bulundurularak durumuna uygun hizmet modeli belirlenir. Hizmet modelinin belirlenmesi srecinde engelli bireyin ncelikle ailesinin yannda veya yaad yerde desteklenmesi, bunlarn mmkn olmamas halinde gndzl bakm hizmetlerinden yararlandrlmas esastr. Uygun hizmet modelini belirlemek iin yaplan izleme srecinin bir aydan ksa bir srede tamamlanmas ve Bakanlka uygun grlmesi halinde izleme sresi ksaltlabilir.

(4) Birinci ve nc fkralara gre yaplan deerlendirme sonucunda bakma muhta engelli bireye zel bakm merkezinde bakm hizmeti verilmesi ngrlm ise, bakm hizmetinin verilecei merkez, bakma muhta engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talepleri de dikkate alnarak engelli bireyin yksek yarar erevesinde il mdrlnce belirlenir.

a) Belirlenen merkezin bakm hizmetini vermeyi kabul etmesi hlinde bakma muhta engelli bireye merkezde bakm hizmetinin verilmesi il mdrlnce onaylanr. Merkeze yerletirilen bakma muhta engelli bireyin bakm cretinin denmesinde, il mdrlnn onay tarihinden nceki bir tarih olmamak zere engelli bireyin merkeze yerletirilme tarihi esas alnr.

b) Bakma muhta engelli birey veya yasal temsilcisinin, merkezde verilen bakm hizmetinden memnun olmamas hlinde, merkezin deitirilmesi talep edilebilir. l mdrlnce talep deerlendirilerek gerekli ilem yaplr.

Bakm creti Bakanlk tarafndan denmeyen engelli bireyin mracaat ve deerlendirilmesi

MADDE 51 (1) Engelli bireyin bakm cretinin kendisi, ailesi veya nc kiiler tarafndan denmesi ya da merkez tarafndan cretsiz baklmas hlinde, nc fkradaki belgelerle birlikte il mdrlne mracaat edilir. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talep ettii merkezin de kabul etmesi hlinde il mdrl yerletirme onayn verir. Merkez, engelli bireyi deerlendirme heyeti araclyla deerlendirir ve bireysel bakm plann hazrlar.

(2) Birinci fkra kapsamnda merkeze kabul edilecek engelli bireyler iin ar engelli olma art aranmaz.

(3) Mracaatta, engelli birey ya da yasal temsilcisinin dilekesi, engelliler iin salk kurulu raporu, iki adet fotoraf ve engelli birey Trkiye Cumhuriyeti vatanda ise kimlik numaras beyan, yabanc uyruklu ise kimlik bilgileri istenir.

Merkeze bakma muhta engelli bireyin kabul

MADDE 52 (1) Merkeze bakma muhta engelli bireyin kabul aada belirtilen ekilde yaplr:

a) Bakm creti Bakanlk tarafndan denecek ise 50 nci maddede belirtilen belgelerden oluan dosyann bir nshas il mdrlnce resm yaz ekinde merkeze gnderilir.

b) Merkez tarafndan bakma muhta engelli birey ve ailesi hakknda ayrntl ilk grme formu dzenlenir.

c) Bakma muhta engelli bireyin bakm ihtiyacna gre deerlendirme kurulunca bireysel bak