16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS TAKVYE EDC GIDALAR TEBL

(TEBL NO: 2013/49)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; takviye edici gdalarn tekniine uygun ve hijyenik ekilde retim, hazrlama, ileme, muhafaza, depolama, tama ve piyasaya arzn salamak zere rn zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; takviye edici gdalar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) 2002/46/EC sayl Gda Takviyeleri ile ilgili ye lke Mevzuatnn Birbirine Yaklatrlmas ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Besin esi: Vitaminler veya mineralleri,

c) Botanikler: Bitkiler, otlar, mantar, alg ve bunlarn ekstraktlarn,

) Dier maddeler: Vitaminler, mineraller ve botanikler dnda besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeleri,

d) Takviye edici gda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, ya asidi, amino asit gibi besin elerinin veya bunlarn dnda besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynakl maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarnn tek bana veya karmlarnn kapsl, tablet, pastil, tek kullanmlk toz paket, sv ampul, damlalkl ie ve dier benzeri sv veya toz formlarda hazrlanarak gnlk alm dozu belirlenmi rnleri,

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki takviye edici gdalarn zellikleri aada verilmitir:

a) Takviye edici gdalarda, sadece Ek-1de yer alan vitamin ve mineraller, Ek-2de belirtilen formlarda kullanlr.

b) Takviye edici gdalarda kullanlan vitamin ve minerallerin gnlk maksimum limitleri Ek-3e uygun olur.

c) Vitaminlerin miktar Ek-4te yer alan evirme faktrleri kullanlarak hesaplanr.

) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen ve takviye edici gdalarn bileiminde bulunan botanikler, Bakanlk tarafndan oluturulan ve Bakanlk resmi internet sitesinde yaymlanan Bitki Listesine uygun olur.

d) 4 nc maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen ve takviye edici gdalarn bileiminde bulunan dier maddelerin Bakanlka oluturulan ve Bakanlk resmi internet sitesinde yaymlanan Takviye Edici Gdalarda Kullanm Yasak ve Kstl Maddeler Listesine uygun olur.

e) Takviye edici gdalar son tketiciye sadece hazr ambalajl olarak sunulur.

f) Vitamin ve mineral ieren takviye edici gdalarda; retici tarafndan tketilmesi tavsiye edilen rnn gnlk porsiyonundaki her bir besin esinin minimum miktar, 11 ya ve zeri bireyler iin 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan beslenme referans deerinin %15i olur. 4-10 ya grubu ocuklar iin ise bu deerin yars alnr.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan katk maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme zellii Tayan Gda Bileenleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Pestisit kalntlar

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki pestisit kalnt miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmelii ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Veteriner ilalar tolerans dzeyleri

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerde bulunabilecek veteriner ilalar kalnt dzeyleri 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Hayvansal Gdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Snflandrlmas ve Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

(2) Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliindeki kurallarn yannda aada belirtilen kurallara da uyulur:

a) Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin Beinci Blm, bu Tebli kapsamndaki rnlere uygulanmaz.

b) Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin 17 nci maddesinin birinci fkras erevesinde, bu Tebli kapsamndaki rnler sadece takviye edici gda ad altnda piyasaya arz edilir.

c) Takviye edici gdalarn etiketinde, sunumunda ve reklmnda; bir hastal nleme, tedavi etme veya iyiletirme zelliine sahip olduunu bildiren veya byle zelliklere atfta bulunan ifadeler yer alamaz.

) Takviye edici gdalarn etiketinde, sunumunda ya da reklmnda; besin elerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karlanamayacan belirten, ima eden veya vurgulayan ifadeler yer alamaz.

d) Takviye edici gdalarda bulunan besin eleri, botanikler ve dier maddelerin miktarlar, rnn tketilmesi nerilen gnlk porsiyonu zerinden etikette saysal olarak belirtilir. Vitamin ve mineraller iin Ek-1de belirtilen birimler kullanlr.

e) Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, (d) bendinde beyan edilen deerler, Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan beslenme referans deerlerinin yzdesi olarak da etikette belirtilir. Vitamin ve mineraller iin referans deerlerinin yzdesi grafik formunda da verilebilir.

f) Beslenme referans deeri olmayan besin eleri iin beslenme referans deeri yoktur. ifadesi etiket zerinde belirtilir.

g) (d) bendinde beyan edilen deerler, reticinin analizlerine dayanarak beyan ettii sapma deerleri ierisinde olmak zorundadr.

) 4 yan altndaki bebek, kk ocuk ve ocuklar iin takviye edici gda retilemez, piyasaya arz edilemez.

h) Bu Tebli kapsamnda 4-10 ya grubuna ynelik rnlerin etiketinde rn adyla birlikte 4-10 ya grubu ocuklarn kullanmna uygundur. ifadesi belirtilir. Bu ya grubuna ynelik olmayan takviye edici gdalarn etiketinde ocuklara ynelik olduunu ima eden ekil, resim, ifade yer alamaz.

) retici tarafndan, yetikin kadn ve erkekler ile genlik ve yallk dnemlerine ynelik tavsiye edilen rnlerin etiketinde rnn, tavsiye edilen kullanc grubu veya ya grubu iin retildiini belirten ifade yer alabilir.

i) Takviye edici gdalarn etiketinde aadaki ifadelerin beyan edilmesi gerekir:

1) rn karakterize eden besin elerini, botanikleri ve dier maddeleri snflandran veya bu maddelerin doasn gsteren isim.

2) retici tarafndan tketilmesi tavsiye edilen gnlk porsiyon miktar.

3) Tavsiye edilen gnlk porsiyonu amayn. ifadesi.

4) Takviye edici gdalar normal beslenmenin yerine geemez. ifadesi.

5) ocuklarn ulaamayaca yerde saklayn. ifadesi.

6) la deildir. Hastalklarn nlenmesi veya tedavi edilmesi amacyla kullanlmaz. ifadesi.

7) Hamilelik ve emzirme dnemi ile hastalk veya ila kullanlmas durumlarnda doktorunuza dann. ifadesi.

8) reticinin dier uyarlar.

j) (i) bendinin 6 numaral alt bendinde yer alan la deildir. ifadesi Ek-5te tanmlanan x yksekliinin en az 3 mm olduu punto byklndeki karakterler kullanlarak yazlr.

Tama ve depolama

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tanmas ve depolanmas, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uygun olur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 15 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alnr ve uluslararas kabul grm analiz metotlar uygulanr.

dari yaptrm

MADDE 16 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Geici hkmler

GEC MADDE 1 (1) Gda iletmecisi, bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce ithal edilen veya retilen veya ilenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliin yrrle girdii tarihten sonra da ithal edilmesi veya retilmesi veya ilenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden ayn takviye edici gdalar 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uygun hale getirmek zorundadr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri