16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 30/7/2003 tarihli ve 25184 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 12 - Fakltede normal eitim-retim sresi 6 yl, azami renim sresi ise 9 yldr. Ancak azami renim sresi sonunda eitimini baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Kayt dondurma sreleri eitim-retim sresinden saylmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 17 Fakltenin normal renim sresini am renciler renci katk payn yatrmak suretiyle akademik takvimde belirtilen kayt yenileme/ders kayd sresi ierisinde ders kayd yaparlar. Normal sre ierisinde renim gren renciler ise katk pay yatrmadan sadece kayt yenileme/ders kayd ilemini yaparlar. Akademik takvimde belirtilen kayt yenileme sresi ierisinde hakl ve geerli bir nedenle kaydn yenileyemeyenlere, kayt sresinin bitiminden itibaren be gn iinde mazeretlerini Dekanla bildirmeleri ve mazeretlerinin Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi kouluyla ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da kaydn yenilemeyen renci devamsz saylr ve hibir ders ve snava alnamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 41 Mazereti nedeniyle herhangi bir ders kurulu snavna giremeyen renciler, hakl ve geerli mazeretlerinin bitiminden itibaren be ign ierisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili dekanla yazl bavuruda bulunabilirler. Faklte birim ynetim kurulunca mazereti kabul edilenler, ders kurulu snav haklarn ayn yaryl iinde dekanlka belirlenen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez. Ancak mazeretinin devam nedeniyle, yaplan mazeret snavna giremeyen renciye ynetim kurulu karar ile yeni bir snav hakk verilebilir. rencinin katlmad yl sonu genel ve yl sonu btnleme snavlar ile staj sonu ve staj btnleme snavlar iin mazeret snav almaz. Ancak lkemizi veya niversitemizi temsil amacyla ulusal ve uluslararas bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif etkinliklere katlan renciler iin Faklte Ynetim Kurulunca girilmeyen snavlar iin mazeret snav alabilir.

Salk mazereti nedeniyle ders kurulu snavna/snavlarna giremeyen rencilerden salk raporu getirecek olanlarn; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldklar raporlar dndaki raporlarn Diyarbakr li hudutlar dhilinde niversite Hastanesi veya Salk Bakanlna bal yatakl tedavi kurumlarndan, Diyarbakr li hudutlar dnda alnan raporlarn ise mahallin en st dereceli salk kuruluundan alnm olmas gerekir. renci, rapor sresince devamsz saylr. Rapor sresince renci snavlara giremez, girmi ise snav geersiz saylr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.