16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES KUR'AN-I KERM VE KIRAAT UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dicle niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Dicle niversitesi Kuran- Kerim ve Kraat Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle niversitesi Kuran- Kerim ve Kraat Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dicle niversitesi Rektrn,

d) niversite: Dicle niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Kraat ilmi ile ilgili uygulamalar aratrmak ve gelitirmek.

b) Usulne gre Kur'an- Kerimin okunmasn salamak.

c) Kraat ilmi ile ilgili aratrma yapmak, sonularn sunmak.

) Kuran- Kerim kraatnn retilmesi ve gelitirilmesini salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kuran- Kerim ve kraat alannda aratrma, inceleme, uygulama ve gelitirme almalar ve projeleri yapmak.

b) lahiyat faklteleri ve Diyanet leri Bakanlnn Tashih-i Huruf, Kraat- Aere ve Takrib Eitim merkezleri ile ortak almalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararas kurulular ile ibirlii yapmak, ortak almalar zendirmek. organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantlar dzenlemek ve yayn yapmak.

) Aratrma ve uygulama almalar sonunda konu ile ilgili bilimsel yayn yapmak.

d) Kraatla ilgili kaynak tespiti ve yazma eserlerin gn yzne karlmas.

e) Kraatlar ve tashihi huruf konusunda dersler vermek.

f) Hafzlk yaptrmak.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitedeki retim yeleri arasndan drt yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitedeki retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar, Mdrn verdii grevleri yapar. Mdr bulunmad durumlarda, yardmclarndan birini vekil tayin eder. Mdr yardmclarnn grev sresi en ok drt yldr. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek.

c) alma programn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna nermek, Ynetim Kurulunca karara balanan alma programn yrtmek.

) Yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin birimlerini Merkezin amalar dorultusunda ynetmek.

e) Merkezin amalar dorultusunda, faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, szleme ve benzeri ilemleri yapmak.

f) Faklte, enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, konservatuar, uygulama ve aratrma merkezleri ve Rektrle bal blm bakanlklarnda Merkez programlaryla ilgili koordinasyonu salamak.

g) Eitim ve sosyal etkinlik programlarnn baarl ve amacna uygun olarak gereklemesi iin gerekli nlemleri almak.

) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik ynden ileyiini salamak.

h) Merkez adna her trl koordinasyonu salamak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve yardmclar ile Mdrn nerdii niversite retim elemanlarndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi drt yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek karar alr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(4) st ste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erer.

(5) Ynetim Kurulu;

a) Teklif edilen eitim programlarnn ve faaliyetlerin dzenlenmesine karar verir,

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit ederek sunulan raporu deerlendirir,

c) Bir sonraki dneme ait alma programn dzenler.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Mdr ve Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek drt kii olmak zere toplam be kiiden oluur.

(2) niversite retim elemanlar arasndan konu ile ilgili olarak grevlendirilecek yeler, Mdr tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan dorudan doruya grevlendirilir.

(3) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yl olup, sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(4) Danma Kurulunun sekreterya hizmetleri, Ynetim Kurulu tarafndan yerine getirilir. Danma Kurulu; Rektrn veya Mdrn daveti ile ylda en az bir kez, Rektrn veya Mdrn bakanlnda toplanr.

(5) Danma Kurulu;

a) Ynetim Kurulunun her yl dzenleyecei faaliyet raporunu deerlendirir,

b) Yaplmakta olan almalar hakknda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir,

c) almalarn daha etkin hale getirilmesi amacyla Mdrn koordinasyonunda faaliyet alanlar ile ilgili alma gruplar veya komisyonlar oluturabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi, Merkez Mdrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrtlmekte olan hizmetler

GEC MADDE 1 (1) niversitenin dier birimleri tarafndan Merkezin faaliyet alanlarna giren konularda yrtlmekte olan hizmetler, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren Merkez tarafndan yrtlr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.