15 Austos 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28736

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesine bal enstitler tarafndan gz ve bahar yaryllar ile yaz dneminde yrtlen lisansst eitim retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesine bal enstitlerde uzaktan/rgn eitim yoluyla yrtlen, tezli ve tezsiz yksek lisans ile doktora, sanatta yeterlik ve btnleik doktora programlarndan oluan lisansst eitim retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik takvim: Lisansst eitimlerde yaryl, yaz dnemi, yeterlik ve benzeri tarihleri ierecek ekilde Senato tarafndan belirlenerek, ilgili enstitlerce ilan edilen eitim dnemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Akademik Kurul: Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalnn lisansst eitim programlarnda grev alan profesr, doent ve yardmc doent unvanl retim yeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvan alm retim grevlilerinden oluan kurulu,

) Anabilim Dal/Ana Sanat Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim retim Enstitlerinin Tekilt ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde lisansst program bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim Dal/Ana Sanat Dal Bakan: Bu fkrann (d) bendinde tanmlanan akademik birimin bakann,

e) Bilimsel hazrlk: Lisansst programlara kabul edilen rencilerin gerektiinde eksikliklerini gidermek iin en ok bir takvim yl sren tamamlama eitimini,

f) Danman: Enstitde kaytl lisansst rencilerine rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulunca atanan Gazi niversitesindeki retim yesini veya doktora/sanatta yeterlik unvan alm retim grevlisini,

g) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik snavlarn dzenlemek ve yrtmek zere enstit anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun kararyla iki yl iin grevlendirilen be retim yesinden oluan komiteyi,

) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel aratrma raporu biiminde sunulmu eklini,

h) Enstit: Gazi niversitesinde lisansst eitim veren bir enstity,

) Enstit Kurulu: Enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ve enstit anabilim ve anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

i) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ile enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

j) lgili bakanlk: Enstitde ak bulunan lisansst program yrten ilgili anabilim/ anasanat/bilim/sanat dal bakanln,

k) kinci danman: Tezli yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan rencinin tez veya uygulama konusunun zellii gerei enstit ynetim kurulunca atanan, doktora/sanatta yeterlik unvan alm yurtii ve yurtdndaki herhangi bir yksekretim kurumundaki ya da yksekretim kurumu dndaki kiiyi,

l) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

m) renci: Lisansst eitim yapmak zere enstitde kaytl olan lisans ya da yksek lisans mezunlarn,

n) Rektrlk: Gazi niversitesi Rektrln,

o) Seminer: Lisansst rencilerin ders dneminde hazrladklar, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, szl olarak sunularak deerlendirilen yazl bir metinden oluan almay,

) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

p) Tez: Tezli yksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel bir almay,

r) Tez zleme Komitesi: Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek, ynlendirmek grevini stlenen biri danman olmak zere en az retim yesinden oluan komiteyi,

s) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

) niversite: Gazi niversitesini,

t) Yaryl: Gz ve bahar yaryllarndan oluan, yaryl sonu snav gnleri hari, en az 14 haftalk alma dnemini kapsayan, balang ve biti tarihleri her akademik yl iin enstit ynetim kurullar tarafndan nerilen ve Senato tarafndan onaylanan eitim sresini,

u) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Belirleme Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlar, Programlara Bavuru, Kesin Kayt ve

Kayt Yenileme ile lgili Genel Hkmler

Lisansst programlar ile ilgili genel hkmler

MADDE 4 (1) Lisansst programlar; enstitlerin anabilim ve anasanat dallar esas alnarak alr ve yrtlr.

(2) lgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dal akademik kurulu karar, enstit kurulunun nerisi, Senatonun onay ve Yksekretim Kurulu kararyla bir enstit, anabilim veya anasanat dalnda o anabilim veya anasanat dalndan farkl bir ad tayan bir baka lisansst program da aabilir.

(3) Enstitlerde enstit kurulunun nerisi, Senatonun onay ve Yksekretim Kurulu karar ile lisansst eitim yapmak zere, bir faklte, blm veya anabilim dalndan farkl bir ad tayan, disiplinler aras bir enstit anabilim dal kurulabilir. Bu tr bir enstit anabilim dalnn bakan, enstit mdr tarafndan yl sre ile atanr ve Rektrle bilgi verilir.

(4) Yksek lisans program, tezli veya tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlar ilgili anabilim dalnn nerisi, ilgili enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile alr.

(5) kinci retimde, Yksekretim Kurulunun belirledii esaslar erevesinde enstit kurulunun nerisi, Senatonun onay ve Yksekretim Kurulu kararyla tezsiz yksek lisans program alabilir. kinci retimde; tezli yksek lisans ve doktora program almaz.

(6) Lisansst programlar, ilgili mevzuat hkmlerine aykr olmamak kouluyla yurtii ve yurtdnda birbirini tamamlayan lisansst programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, Senatonun teklifi zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

(7) Enstitdeki lisansst programlara renci alnp alnmamasna, alnd takdirde kontenjanlarn tespitine, ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun gr ve ilgili bakanln teklifi zerine enstit ynetim kurulunca karar verilir.

Yatay gei, deiim programlar ve programlar aras geile renci kabul

MADDE 5 (1) Enstitnn ya da baka bir yksekretim kurumunun bir lisansst programnda en az bir yaryln tamamlam ve ald derslerin tamamndan baarl olmu aratrma grevlileri, ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu kararyla enstitde yrtlen lisansst programlara yatay gei yapabilirler. Bavuran adaylarn bu Ynetmeliin ilgili maddesindeki asgari bavuru koullarn salamas gerekir.

(2) ERASMUS, FARAB ve MEVLANA gibi renci deiim programlarna ilikin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirledii esaslar erevesinde yaplr.

(3) Enstitnn herhangi bir doktora programna lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baaryla tamamlam bir renci, varsa ayn bilim/sanat dalnn (bilim/sanat dal olmayan programlar iin ayn anabilim/ana sanat dal) tezli yksek lisans programna gei yapabilir. lgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile geii uygun grlen rencinin programa intibak yaplr.

(4) Ayn bilim/sanat dalnda (bilim/sanat dal olmayan programlar iin ayn anabilim/ana sanat dal) olmak kouluyla tezli yksek lisans programndan, tezsiz yksek lisans programna gei, adayn bavurusu zerine ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile gerekleir.

(5) Ayn bilim/sanat dalnda (bilim/sanat dal olmayan programlar iin ayn anabilim/ana sanat dal) olmak kouluyla tezsiz programdan tezli programa gei, rencinin tezli lisansst programn asgari bavuru koullarn salamas, ald dersleri baaryla tamamlamas ve genel not ortalamasnn 4,00 zerinden en az 3,50 olmas kouluyla, ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile gerekleir. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

(6) Ayn bilim/sanat dalnda (bilim/sanat dal olmayan programlar iin ayn anabilim/ana sanat dal) yrtlen tezli yksek lisans programnda kaytl ders dnemi rencilerinden asgari bavuru koullarn salayanlara, en az bir yaryln tamamlam, ald derslerin tamamndan baarl olmu ve genel not ortalamas 4,00 zerinden en az 3,50 olan rencinin talebi, ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile btnleik doktora programna gei hakk tannr.

(7) Programlar arasnda gei bir kez yaplr.

Tezli yksek lisans ve tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul

MADDE 6 (1) Yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans diplomas veya Yksekretim Kurulunca verilmi denklik belgesine sahip olmalar gerekir.

(2) Tezli yksek lisans programlarna bavurularda bavurduu programn puan trnde ALESten 60,00 ve zeri; tezsiz yksek lisans programlarna bavurularda bavurduu programn puan trnde ALESten 55,00 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan alm olmalar gerekir. Ancak, enstitlerin Senato tarafndan belirlenen baz ana sanat/sanat dallarna bavuran adaylar iin ALES puan art aranmaz.

(3) Yksek lisans programlarna bavuru iin KPDS/DS/YDS veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan birine ait yabanc dil belgesine sahip olma art ve/veya bu snavlara ait taban puanlar ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulu tarafndan belirlenir.

(4) Yabanc dilde yrtlen programlara bavuracak adaylarn ilgili eitim dilinde KPDS/DS/YDS snavndan 75 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan alm olmalar gerekir.

(5) Aday bavurular ve kaytlarla ilgili tm bilgiler niversite tarafndan duyurulur. Yksek lisans programlarna adaylarn bavurular ilgili enstit mdrlnce belirlenen yntemle yaplr. Adaylar kesin kayt iin istenen belgeleri sresi iinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadr.

(6) Alacak programlarn ilannda ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun nerisi ve/veya enstit ynetim kurulu karar ile zel artlar ve/veya bu Ynetmelikte ngrlen asgari kriterlerin zerinde kriterler de belirlenebilir.

(7) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul artlar ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenir.

(8) Kurum/kurulularn uzman kadrolarn oluturmaya ynelik olarak, ilgili kurum/kurulu ve niversite arasnda eitim/ibirlii protokol imzalanmas halinde, kurum/kuruluta alan lisans diplomasna sahip adaylarn yksek lisans programlarna kabulnde eitim/ibirlii protokolnde belirlenen koullar geerlidir.

(9) lana bavuran adaylar, ilgili bakanln teklif edecei on kiilik jri nerisini dikkate alarak ilgili enstit ynetim kurulu karar ile belirlenen en az , en fazla be asil ve iki yedek yeden oluan jri tarafndan yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat snavna tabi tutulur. lgili akademik birimde yeterli sayda retim yesi bulunmamas halinde on kiilik jri nerisi art aranmaz. Snav usulne ilgili enstit ynetim kurulu karar verir.

Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarna giri baar puan ve ek kontenjan

MADDE 7 (1) Tezli yksek lisans programlarna bavuran adaylardan yetenek snavna/portfoly incelemesine veya mlakata alnacaklarn says, ilan edilen kontenjann kat ile snrlandrlr. Bu say, ALES veya edeer puann %50si ile lisans not ortalamasnn %25inin toplam alnarak belirlenir. ALES art aranmayan anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarnda bu saynn belirlenmesinde lisans bitirme ortalamasnn %65'i esas alnr. Bu ekilde elde edilen puanlar en yksekten balayarak sralanr.

(2) Tezli yksek lisans programlarna giri baar puan; ALES veya edeer puann %50si, lisans not ortalamasnn %25i ve yaplacak yetenek snavnn/portfoly incelemesinin veya mlakat snav notunun %25inin toplam alnarak hesaplanr. ALES art aranmayan tezli yksek lisans programlarna giri baar puan; lisans not ortalamasnn %65i ve yaplacak yetenek snav/portfoly incelemesinin veya mlakat snav notunun %35i alnarak hesaplanr. Elde edilen puanlar en yksekten balayarak sralanr. Yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 40n veya giri baar puan 60n altnda olan adaylar baarsz saylr. Giri baar puan 60 veya zerinde, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 40 veya zerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dhilinde yerletirilir. Giri baar puannn eit olmas halinde srasyla ALES, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat snav notu ile lisans mezuniyet ortalamas yksek olan adaya ncelik verilir. Yetenek snavna/portfoly incelemesine veya mlakata girmeyen adaylar deerlendirmeye alnmaz. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(3) Tezsiz yksek lisans programlarna giri baar puan; ALES veya edeer puann %50'si, ve lisans bitirme ortalamasnn %50'sinin toplam alnarak hesaplanr. ALES art aranmayan anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarnda giri baar puan olarak lisans bitirme ortalamas alnr. Bu ekilde elde edilen puanlar en yksekten balayarak sralanr ve ilan edilmi kontenjan kadar kayt alnr. Giri baar puan 55in altnda olan adaylar baarsz saylr. Giri baar puannn eit olmas halinde srasyla ALES (ALES art arananlarda) ile lisans mezuniyet ortalamas yksek olan adaya ncelik verilir. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(4) Yksekretim kurumlarnn faklte veya drt yllk yksekokul blmlerini/anabilim dallarn birincilikle bitiren adaylar iin mezun olduklar alandaki tezli yksek lisans programlarna ek kontenjan alabilir. Ek kontenjann hangi programda ve ka kontenjanla alacana enstit ynetim kurulu karar verir. Bu bavurular genel bavuru sralamas dnda deerlendirilir. Adaylarn kabulnde asgari bavuru artlarnn yerine getirilmesi gereklidir. Adaylarn baar puanlar en yksekten balayarak sralanr. Yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 40n veya giri baar puan 60n altnda olan adaylar baarsz saylr. Giri baar puan 60 veya zerinde, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 40 veya zerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dhilinde yerletirilir. Giri baar puannn eit olmas halinde srasyla ALES, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat snav notu ile lisans mezuniyet ortalamas yksek olan adaya ncelik verilir. Yetenek snavna/portfoly incelemesine veya mlakata girmeyen adaylar deerlendirmeye alnmaz. Kesin kayt hakk kazanan blm birincileri ilgili enstit tarafndan ilan edilir. Kesin kayt hakk kazanamayan kontenjan fazlas adaylar ise dier bavurularla birlikte genel sralamaya dhil edilir.

(5) Stratejik deeri yksek, ulusal veya uluslararas Tbitak ve Ulusal Ajans projelerinde grev alan adaylar iin altklar alanla uyumlu tezli yksek lisans programlarna, almalarn tez konusu yapmak kouluyla proje ekibinin teklifi, enstit ynetim kurulunun karar ile ek kontenjan alabilir. Bu bavurular genel bavuru sralamas dnda deerlendirilir. Adaylarn kabulnde asgari bavuru artlarnn yerine getirilmesi gereklidir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci kabul

MADDE 8 (1) Doktora/sanatta yeterlilik programna bavurabilmek iin adaylarn, yksek lisans not ortalamasnn en az 2,50/4,00 olmas ve bir tezli yksek lisans diplomas veya Yksekretim Kurulunca verilmi denklik belgesine sahip olmalar gerekir.

(2) Lisans sonras doktora (btnleik doktora)/sanatta yeterlilik programna Enstit Ynetim Kurulu karar ile ilan edilen kontenjann 1/2sine kadar ek kontenjan verilebilir.

(3) Btnleik doktora programna bavuran adaylar ayn programn tezli yksek lisans programna da bavurmu saylr.

(4) Bir programda ayn anda hem btnleik doktora hem de yksek lisans yaplamaz.

(5) Lisans sonras doktora (btnleik doktora)/sanatta yeterlilik programna bavurabilmek iin adaylarn lisans not ortalamasnn en az 3,50/4,00 olmas kaydyla bir lisans diplomas veya Yksekretim Kurulunca verilmi lisans eitimi denklik belgesine sahip olmalar gerekir.

(6) Hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olan adaylar, yksek lisans yapmadan doktora programlarna bavurabilirler.

(7) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavurularda; tezli yksek lisans sonras iin bavurulan programn puan trnde ALESten 60 ve zeri, lisans sonras iin bavurulan programn puan trnde ise 85 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan alnm olmas gerekir. Ancak, enstitlerin Senato tarafndan belirlenen baz ana sanat/sanat dallarna bavuran adaylar iin ALES puan art aranmaz.

(8) Tezli yksek lisans sonras bavurularda KPDS/DS/YDS snavndan 55 ve zeri, lisans sonras doktora ve sanatta yeterlilik program iin bavurularda ise 75 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan alnm olmas gerekir.

(9) Yabanc dilde yrtlen programlara bavuracak adaylarn ilgili eitim dilinde KPDS/DS/YDS snavndan 75 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan alm olmalar gerekir.

(10) Yabanc diller zerine yrtlen programlara giri iin; adaylarn ilgili tezli yksek lisans programndan mezun olmalar veya ilgili yabanc dilde KPDS/DS/YDS snavndan 80 ve zeri veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puanlarda yabanc dil belgesi alm olmalar gerekir.

(11) Aday bavurular ve kaytlarla ilgili tm bilgiler niversite tarafndan ilan edilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarna aday bavurular, ilgili enstit mdrlnce belirlenen yntemle yaplr. Adaylar kesin kayt iin istenen belgeleri sresi iinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadr.

(12) Alacak programlarn ilannda; ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun nerisi ve/veya enstit ynetim kurulu karar ile zel artlar ve/veya bu Ynetmelikte ngrlen asgari kriterlerin zerinde kriterler de belirlenebilir.

(13) lana bavuran adaylar, ilgili bakanln teklif edecei on kiilik jri nerisini dikkate alarak ilgili enstit ynetim kurulu karar ile belirlenen en az , en fazla be asil ve iki yedek yeden oluan jri tarafndan yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat snavna tabi tutulur. lgili akademik birimde yeterli sayda retim yesi bulunmamas halinde on kiilik jri nerisi art aranmaz. Snav usulne ilgili enstit ynetim kurulu karar verir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarna giri baar puan ve ek kontenjan

MADDE 9 (1) Bavuran adaylardan yetenek snavna/portfoly incelemesine veya mlakata alnacaklarn says, ilan edilen kontenjann kat ile snrlandrlr. ALES veya edeer puann %50si, ve btnleik doktoraya bavuracak adaylar iin lisans, dier adaylar iin tezli yksek lisans not ortalamasnn %25inin toplam ile elde edilecek puanlar en yksekten balayarak sralanr.

(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna giri baar puan; ALES veya edeer puann %50si, btnleik doktoraya bavuracak adaylar iin lisans, dier adaylar iin tezli yksek lisans not ortalamasnn %25i ve yaplacak yetenek snavnn/portfoly incelemesinin veya mlakat snav notunun %25inin toplam alnarak hesaplanr.

(3) ALES art aranmayan programlarda giri baar puan; lisans sonras doktoraya bavuracak adaylar iin lisans, dier adaylar iin tezli yksek lisans not ortalamasnn %65i ve yaplacak yetenek snavnn/portfoly incelemesinin veya mlakat snav notunun %35inin toplam alnarak hesaplanr.

(4) Elde edilen puanlar en yksekten balayarak sralanr. Yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 50nin veya giri baar puan 70in altnda olan adaylar baarsz saylr. Giri baar puan 70 veya zerinde, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat notu 50 veya zerinde olanlar, belirlenen kontenjanlar dhilinde yerletirilir. Giri baar puannn eit olmas halinde srasyla ALES, yetenek snav/portfoly incelemesi veya mlakat snav notu ile btnleik doktoraya bavuracak adaylar iin lisans, dier adaylar iin tezli yksek mezuniyet ortalamas yksek olan adaya ncelik verilir. Yetenek snavna/portfoly incelemesine veya mlakata girmeyen adaylar deerlendirmeye alnmaz. Sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(5) Stratejik deeri yksek, ulusal veya uluslararas TBTAK ve Ulusal Ajans projelerde grev alan adaylar iin altklar alanla uyumlu doktora/sanatta yeterlik programlarna, almalarn tez konusu yapmak kouluyla proje ekibinin teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile ek kontenjan alabilir. Bu bavurular genel bavuru sralamas dnda deerlendirilir. Adaylarn kabulnde asgari bavuru artlarnn yerine getirilmesi gereklidir.

Yabanc uyruklu ya da eitimini yurtdnda tamamlayan rencilerin kabul

MADDE 10 (1) Yabanc uyruklu renciler, Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilmi lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmak, doktora ve sanatta yeterlik programna bavuranlardan anadilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DS/KPDS/YDSden en az 55 veya Yksekretim Kurulunca denklii verilmi snavlardan edeer puan almak ve enstit ynetim kurulu tarafndan ilgili program iin belirlenen artlar yerine getirmek kaydyla, ilgili bakanln gr ve enstit ynetim kurulu kararyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dhilinde lisansst programlara kabul edilir.

(2) Yabanc uyruklu rencilerin bavurularnda btnleik doktoraya girecekler iin lisans, dier adaylar iin tezli yksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dkmlerinin asl ve onayl Trke tercmelerini ve lisansst programlar izleyebilecek Trke bilgisinin olduunu gsterir Trke renim, Uygulama ve Aratrma Merkezlerinden (TMER) en az C1 dzeyinde belgeyi enstitye vermeleri zorunludur. Resmi dili Trke olan yabanc devlet uyruklu rencilerden ve lisans/tezli yksek lisans renimini Trkiyede tamamlam olan yabanc uyruklu rencilerden ve yabanc dilde yrtlen programlara bavuracak adaylardan Trke yeterlilik belgesi istenmez.

(3) Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile imzalanm protokol, ikili anlama, Avrupa Birlii Uyum Program, renci deiim programlar ve benzeri anlamalar ile gelen yabanc uyruklu hkmet burslusu ve anlamal renciler, bu Ynetmeliin 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hkmlere baklmakszn programa kabul edilirler.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 11 (1) Tezli yksek lisans programlarna kabul edilen, ancak lisans derecesini bavurduklar lisansst programdan farkl alanlarda veya bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olanlara ilgili anabilim/anasanat/ bilim/sanat dal akademik kurulunun nerisi zerine enstit ynetim kurulunun karar ile bilimsel hazrlk dersleri aldrlabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarna kabul edilen, ancak tezli yksek lisans derecesini bavurduklar lisansst programdan farkl alanlarda alm olanlara, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile bilimsel hazrlk dersleri aldrlabilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas gereken dersler en az , en fazla alt ders olmak zere ilgili bakanlk tarafndan nerilir ve ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanr. Bilimsel hazrlk dersleri lisans ya da kaytl olduu program dndaki lisansst derslerden oluabilir.

(4) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programnda bilimsel hazrlk uygulanmaz.

(5) Bilimsel hazrlk dersleri, ilgili lisansst program tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine saylamaz.

(6) Bilimsel hazrlk program ile ilgili derslere devam, snavlar, ders notlar, ders tekrar, kayt silme ve dier esaslar iin rencinin ders ald programn mevzuat hkmleri geerlidir. Bilimsel hazrlk dersleri not dkm belgesinde grnr ancak, lisansst not ortalamasnda hesaba katlmaz.

(7) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen rencinin, bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk program derslerinin tmn baarm olmas esas olmakla birlikte; bilimsel hazrlk program devam ederken ilgili bakanln nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile lisansst programna ynelik dersler de aldrlabilir. Bilimsel hazrlk programn baaryla tamamlamayan renciler lisansst derslerini tamamlam saylmaz.

(8) Bilimsel hazrlk program iin belirlenen sre en ok bir takvim yldr. Bu programda geirilen sre, bir yl amamak artyla bu Ynetmelikte belirtilen tezli yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez. Bir yl amas halinde, ilgili programn sresinden kullanlm saylr.

(9) Bilimsel hazrlk programn, lisansst programlarn azami sreleri iinde baaryla tamamlamayan renciye, ilgili bakanln teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile yeni bilimsel hazrlk dersi/dersleri aldrlr.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) Bir lisans veya lisansst programndan mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, enstit ynetim kurulu tarafndan ilan edilen kontenjanlar dhilinde her yarylda en ok iki ders iin zel renci bavurusunda bulunabilirler. Bavurular enstit ynetim kurulunca deerlendirilerek karara balanr.

(2) zel rencilerin kabulnde not dzeyi aranmaz ve giri snav yaplmaz. zel renciler, rencilik haklarndan yararlanamazlar; ancak, asl renciler gibi, dersi/dersleri aldklar yaryl iin niversiteye kar ykmllklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin btn koullarna uymak zorundadrlar.

(3) zel rencilerin giri snavlarn baararak lisansst programlara kabul halinde; son ylda zel renci olarak niversitenin lisansst programlarndan aldklar en fazla drt ders enstit ynetim kurulu karar ile saydrlabilir. Bu derslerden en fazla ikisi enstitnn baka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarndan veya niversitenin dier enstitlerinden alnm olabilir. Program dndan alnan derslerin saydrlmasnda ilgili bakanln gr alnr.

(4) Bilimsel hazrlk dnemi rencileri kaytl olduklar programlarda zel renci olarak ders alamazlar.

(5) zel rencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldklar dersleri ve notlar gsteren bir belge verilebilir. Bu belgede zel rencilik stats belirtilir.

(6) zel rencilerin kredi/saat bana deyecekleri katk pay Senatoca belirlenir.

Lisansst programlara bavuru iin gerekli belgeler

MADDE 13 (1) Lisansst programlara bavuru, akademik takvimde belirtilen sre iinde, niversite tarafndan ilan edilen ekilde ve takvime uygun olarak yaplr.

(2) Lisansst programlara bavuru koullarn salayan adaylar, girmek istedikleri en fazla iki programa bavurabilirler. Bavuru iin aadaki belgeler istenir.

a) ALES sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts (ALES art aranan programlar iin),

b) Yabanc dil belgesinin asl veya bilgisayar kts,

c) Yksek lisans ve btnleik doktora programlar iin lisans, doktora programlar iin tezli yksek lisans diplomasnn asl veya niversitece onayl sureti, yabanc lkelerdeki lisans/tezli yksek lisans programn bitirmi rencilerden diplomalar ile birlikte Yksekretim Kurulundan alnan denklik belgesinin asl veya onayl sureti,

) Diplomaya esas tekil eden, genel akademik baar not ortalamasn ieren renci durum belgesi.

Lisansst programlara kayt

MADDE 14 (1) Lisansst programlara kabul edilen adaylarn listesi asil ve yedek olarak enstit ynetim kurulunun karar ile kesinleir ve enstit tarafndan ilan edilir. Kesin kayt ilemleri enstit tarafndan duyurulan sre ierisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yaplr. Sresi ierisinde kesin kaydn yaptrmayan adaylar renci olma hakkn kaybederler. Bu adaylarn yerine srasyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yaplan ilanlar ve bu ilanlara ilikin gncellemeleri takip etme sorumluluu adaylara aittir.

Kayt yenileme ve ilgili mevzuat kapsamnda yeniden kayt yaptran renciler

MADDE 15 (1) Gz ve bahar yaryllar banda ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde; tezsiz programlarda kaytl renciler ikinci retim cretini, uzaktan retim programnda kaytl renciler Senato tarafndan belirlenen ders cretini, tezli yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarnda kaytl renciler normal srelerini amalar halinde katk payn, yabanc uyruklu renciler ise kaytl olduklar tezli/tezsiz ya da uzaktan retim programlarna ait Senato tarafndan belirlenen cretleri demek ve ilgili enstit mdrlnce istenen kayt yenileme ilemlerini yerine getirmekle ykmldrler.

(2) Kayt yaptrmayan, katk pay, ders creti veya ikinci retim cretini demeyenlerin kayd yenilenmez kendilerine renci belgesi, staj yazs ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(3) Mazeretsiz iki yaryl kaydn yaptrmayan rencinin danmanl anabilim dal bakanlna aktarlr.

(4) rencinin dileke ile bavurmas halinde enstit ynetim kurulu karar ile kaytl olduu programla iliii kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple iliii kesilip daha sonra 6353 sayl Kanunun 11 inci maddesi ile yeniden kayt yaptran rencilerin intibak ilgili bakanln teklifi zerine Enstit Ynetim Kurulunca yaplr. Bu renciler iin:

a) liii kesilmeden nceki renimde geen sreleri renim srelerinden saylr.

b) Tez dneminde olanlarda, ncelikli olarak iliik kesilmeden nceki danmanlar yeniden atanabilir.

c) Ders dnemi, yeterlik dnemi, tez dnemi ve dier hususlar bu Ynetmelikteki hkmlere tabidir.

NC BLM

Eitim-retim Esaslar

Ders seimi

MADDE 16 (1) Lisansst programlara kayt yaptran renciler ders seimlerini danman onayyla, danman atanmayan renciler ise danman atanncaya kadar ilgili enstit anabilim/bilim dal bakan onayyla yaparlar.

Ders alma ve alnan derslerin kabul

MADDE 17 (1) Lisansst programlara kayt yaptran renciler, danmann uygun grd en ok iki dersi kendi programnn dndan alabilirler.

Ders ekleme ve brakma

MADDE 18 (1) Akademik takvimde belirlenen sre ierisinde ders deiiklii, ders ekleme ve ders brakma ilemleri, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplr.

Eitim-retim takvimi

MADDE 19 (1) Lisansst akademik takvimi her yl Senato belirler.

Dersler, kredi deerleri ve kredi transferi

MADDE 20 (1) Her enstit; anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurul karar ile verilecek derslerin ierikleri, deerlendirme yntemi ve baar kriterleri ile beraber katalounu oluturur. Oluturulan katalog her yaryl ierik asndan ilan edilir, varsa gerekli gncellemeler dersi veren retim yelerince yaplr.

(2) Her yaryl, bilimsel hazrlk programlar hari, alacak lisansst dersler ve bunlarn sorumlu retim yeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvan alm retim grevlileri anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun yazl gr zerine enstit kurulu tarafndan karara balanr. Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile baka yksekretim kurumlarnda grevli retim yeleri de ders vermek zere grevlendirilebilirler. Doktora/sanatta yeterlik unvanna sahip olan kiiler de, gerek grldnde enstit ynetim kurulu karar ile ok disiplinli ve disiplinleraras alanlarda ders vermek zere niversitenin dier birimlerinden veya niversite dndan grevlendirilebilir.

(3) Enstitlerin lisans eitimi olmayan anabilim dallarndaki akademik kurul, o anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalnda ders veren bir nceki ve mevcut dnemdeki retim yeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvan alm retim grevlilerinden oluur.

(4) Anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalndaki akademik kurullardan talep edilen bilgi ve belgelerin enstitye zamannda ulatrlmamas halinde, sz konusu durum iin enstit ynetim kurulu tarafndan resen karar alnr ve uygulanr.

(5) Bir dersin alabilmesi iin gerekli renci says enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Bir derse belirlenen saynn altnda rencinin kayt yaptrmas halinde, bu renciler alm olan derslere yapacaklar tercih dikkate alnarak gei yapabilirler.

(6) Bir rencinin enstitye kayt olmadan nceki son ylda yurtii/yurtd bir yksekretim kurumundan kaytl olduu lisansst programda ald derslerden kaytl olduu anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalna ait olanlardan en fazla iki ders, ilgili bakanln gr ve enstit ynetim kurulunun karar ile devam etmekte olduklar program iin geerli saylabilir. Daha nce mezun olunmu bir lisansst programdan alnan dersler bu kapsam dndadr.

(7) Karlkl deiim programlar erevesinde yurtii ve yurtdndaki yksekretim kurumlarndan alnan lisansst dersler, enstit ynetim kurulunun karar ile devam etmekte olduklar program iin geerli saylr.

(8) Lisansst derslerin kredi deerleri ve hangi derslerin kredisiz olaca enstit kurulu kararyla belirlenir.

(9) renci, enstitnn baka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarndan veya anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile niversitenin dier enstitlerinden veya farkl yksekretim kurumlarndan en fazla iki ders alabilir.

(10) Danmanlar, lisansst programlarda danmanln yapt her renci iin uzmanlk alan dersi aar. renci, her yaryl kendi danman tarafndan alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmakla ykmldr. Uzmanlk alan dersleri, Enstit Ynetim Kurulunca danmann atand tarihte balar ve Enstit Ynetim Kurulunun rencinin mezuniyetine ya da iliiinin kesilmesine karar verdii tarihe kadar devam eder. Bu dersler yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlk alan dersleri krediden saylmaz.

(11) Uzmanlk alan dersinin sonular her yaryl sonunda danman tarafndan BAARILI veya BAARISIZ olarak deerlendirilir. st ste iki dnem uzmanlk alan dersinden baarsz olan renciye yeni bir danman atanr. Atama ilemi, danman belirleme ile ilgili maddelere gre yaplr. Tez rencisi yeni bir tez konusu semek zorundadr.

Devam zorunluluu

MADDE 21 (1) renciler, teorik derslerin %70ine, uygulamal derslerin %80ine katlmak zorundadr. rencilerin devam durumlar dersin retim eleman tarafndan izlenir.

Mazeret ve izin durumu

MADDE 22 (1) Hastalk raporu ya da enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilebilir mazereti olan renciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren be i gn iinde bildirmek kaydyla, rapor sresince veya mazeretine uygun olarak verilecek sre zarfnda izinli saylrlar. zinli renciler raporlu olduklar sre ierisinde snavlara giremezler.

(2) Verilen izinler de dhil devam zorunluluunu yerine getiremeyen renciler o dersten baarsz saylrlar.

(3) zin nedeniyle ara snavna giremeyen renciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara snavna alnrlar. Final ve btnleme snavlar iin mazeret snav yaplmaz. zin nedeniyle yeterlik snavna giremeyen renciler ise bir sonraki dnemde yeterlik snavna girerler.

(4) Askerlik, yurtd eitim, yurtd grev ve uzun sreli salk kurulu raporu ile belgelenen hastalk sebebiyle eitime devam edemeyen renciler ile 657 sayl Kanunun 104 nc ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalk izinleri, ayn kanun uyarnca kadn memura doum yapmas halinde verilen cretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geen sreler rencilerin azami srelerine eklenir.

(5) Yukarda belirtilen haller dnda kaydn yenilemeyen renciler o yaryl ders seemezler. Yeterlik/tez aamasnda iseler danman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafndan o yaryl deerlendirme d braklarak baarsz saylrlar. Bu durumlarda geen sreler renim sresine dhil edilir.

Ders dnemi snavlar, deerlendirme ve snav sonularna itiraz

MADDE 23 (1) renciler ara snav ve/veya dnem ii almalarndan baka, dnem sonu snavna ve/veya dnem sonu proje almas deerlendirmesine alnr. lgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal tarafndan belirlenen dnem sonu snav program ilgili bakanlka duyurulur.

(2) lgili dersin retim eleman tarafndan dnem banda renciye ilan edilen deerlendirme yntemi ve baar kriterleri erevesinde rencinin baar deerlendirmesi yaplr.

(3) renci baarsz olduu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine baka bir dersi seebilir. renciler, enstit ynetim kurulu karar ile genel not ortalamalarn ykseltmek iin baarl olduklar dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Ara snavlar ve/veya dnem ii almalar, dnem sonu snav ve/veya dnem sonu proje almas 100 puan zerinden deerlendirilir. Bir dersin baar notunun hesaplanmasnda dnem ii ve dnem sonu deerlendirme notunun arl ilgili retim yesinin deerlendirme ve baar kriterleri erevesinde belirlenir. Dnem ii deerlendirme notunun arl en az %25, en fazla %75 olabilir. rencinin ilgili dersten baarl saylabilmesi iin yksek lisansta harf baar notunun CC, doktora, btnleik doktora ve sanatta yeterlikte harf baar notunun CB olmas gerekir.

(5) Kredili bir dersin baar harf notu dersi veren retim eleman tarafndan takdir edilir. Baar harf notunun baar notuna evrilmesinde aadaki izelge esas alnr.

 

Harf Notu

Katsay

Standart Puanlama

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49

 

(6) Ayrca, izelgedeki harf notlarnn dnda kalan deerlendirmeler iin aadaki harfler kullanlr:

B: Baarl/Geer, K: Baarsz/Kalr, D: Devamsz, G: Snava Girmedi.

(7) rencinin bir dersten ald arlkl not, o dersin kredi deeri ile rencinin ald baar notu katsays arplarak bulunur. Genel not ortalamas, alnan derslerin arlkl notlar toplamnn ders kredileri toplamna blnmesi ile elde edilir. Genel not ortalamasna dhil edilmeyen derslerin kredileri, tamamlanmas gerekli olan toplam kredi miktarna saylmaz. Tekrar edilen derslerden alnan en son not, genel not ortalamasna katlr. Btn notlar renci durum belgesine geirilir. Tezli yksek lisans iin 21, doktora/sanatta yeterlik iin 24 krediyi salayan, harf baar notu en yksek dersler genel not ortalamas hesaplanmasnda dikkate alnr ve not ortalamas 4,00 zerinden 3,75in stnde olan renciler stn baarl saylr ve bu rencilere stn baar belgesi verilir.

(8) Mezuniyet iin genel not ortalamasnn tezli yksek lisansta en az 2,50/4,00, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olmas gerekir. Toplam kredisini tamamlad halde mezuniyet artn salayamam olan renciler yeni ders/dersler alarak bu art salarlar.

(9) Derse devam ykmllklerini ya da ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin dnem sonu snavna girme hakkn elde edemeyen renciler devamsz (D) saylr ve bu durumdaki rencilerin harf notu FF olarak ilem grr. Tez almas, seminer ve dnem projesi gibi dersler baarl (B) ya da baarsz (K) olarak deerlendirilir. B ve K notlar genel not ortalamasna katlmaz. Snavlara katlmayan rencilere girmedi (G) notu verilir ve baar harf notu FF olarak ilem grr.

(10) Snav sonularna, yarg yolu ak olmak zere maddi hatalar dnda itiraz edilemez. Maddi hata itirazlar, snav sonularnn renci Bilgi Sisteminde ilan edilmesini izleyen en ge be i gn iinde ilgili enstit mdrlklerine yazl olarak yaplr. Sresi iinde yaplmayan itirazlar dikkate alnmaz. Enstit ynetim kurulunca, gerektiinde dersin sorumlu retim eleman(lar)nn gr de alnarak, snav ktlarnda ve snav not izelgelerinde maddi hata belirlenirse dzeltilir. Maddi hata ilgili renciye de gsterilerek en ge on be gn iinde duyurulur.

(11) Uzaktan eitim programlar ile ilgili eitim-retim esaslar, bu Ynetmelikte belirtilen tezsiz yksek lisans programlarnn esaslarna tabidir.

Cari hizmet maliyetinin hesaplanmas, renci katk pay ve renim cretleri

MADDE 24 (1) renim cretlerine ilikin olarak 2547 sayl Kanunun 44 nc ve 46 nc madde hkmleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uygulanr.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetenei kazanmasn veya sanatsal almalar yapmasn salamaktr.

Tezli yksek lisans sresi

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Bu Ynetmelikte belirtilen ykmllklerin tmn yerine getiren renciler daha ksa srede mezun olabilirler.

Danman atanmas ve derslerin belirlenmesi

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans program; toplam 21 krediden az olmamak zere en az yedi ders ile bir seminer dersi, tez almas ve uzmanlk alan derslerinden oluur. Seminer dersi, tez almas ve uzmanlk alan dersleri kredisizdir.

(2) Enstit ynetim kurulu; rencinin tercihi, anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun gr, ilgili bakanln nerisi ile her renci iin en ge birinci yaryln sonuna kadar niversitenin tam zamanl retim yeleri ya da doktora/sanatta yeterlik unvan alm retim grevlileri arasndan bir danman atar. Danman atamada renci tercihi, uzmanlk alan ve danmanlk ykleri dikkate alnr. Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda, doktora/sanatta yeterlik unvan alm kiiler yurtii ve yurtdndaki herhangi bir yksekretim kurumundan ya da yksekretim kurumu dndan ikinci danman olarak atanabilir. Yurtii ve yurtdndaki niversiteler ile birlikte yrtlen programlarda, dier niversite tarafndan atanan danman da ikinci danman olarak kabul edilir.

(3) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri danman atanana kadar ilgili bakanlk tarafndan yrtlr.

(4) renciler aldklar dersleri yl ierisinde tamamlamak zorundadrlar. Bu sre iinde derslerini tamamlamayan renciler iin baaryla alnan dersin/derslerin zerinden yl gemesi halinde sz konusu ders/dersler genel not ortalamas hesaplamasna dahil edilmez ve yerlerine danmann uygun grecei ders/dersler enstit ynetim kurulunca tekrar aldrlr.

(5) lgili bakanln belirledii program erevesinde, derslerin tamamlanaca dnemde renciye tez almasna ynelik bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not deerlendirmesi; dersi yrten retim yesi tarafndan Baarl/Geer (B) ya da Baarsz/Kalr (K) olarak yaplr.

(6) Derslerini baaryla tamamlayan renci, danmannn onay ile almak istedii konu hakknda bir rapor hazrlayarak bir tez nerisi verir. Tez nerisi, enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

(7) Danmann ekilme talebi olmas ya da rencinin danman deiikliine ilikin gerekeli talebinin enstit ynetim kurulunca kabul edilmesi halinde, renciye enstit ynetim kurulunca yeni bir danman atanr. Atama ilemi, danman belirleme ile ilgili maddelere gre yaplr. Danmanl devam ederken emeklilik veya baka bir nedenle kurumdan ayrlan retim elemanlarnn, Enstit Ynetim Kurulu tarafndan tez nerisi kabul edilmi rencisi varsa danmanlklar devam eder.

(8) Bilimsel hazrlk almayan rencinin alaca derslerin en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas koulu ve danmann nerisi ile lisans derslerinden seilebilir. Bu derslerin toplam kredisi alt krediyi geemez. Ayrca alnacak bu dersler, ilgili enstit anabilim dal akademik kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(9) ki yksek lisans programn ayn anda yrtmekte olan renciler her iki programa da saylmak zere en fazla iki ders alabilirler.

(10) Bir rencinin; lisanstan, enstitnn baka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarndan, niversitenin dier enstitlerinden, farkl yksekretim kurumlarndan ald ya da saydrd dersler ile iki yksek lisans programn ayn anda yrtrken her iki programda da saydrd derslerin toplam drtten, kredileri toplam da 12den fazla olamaz.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular enstit kurulu tarafndan belirlenen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) rencinin tez almas ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal/uluslararas konferansta/kongrede/sempozyumda poster ya da szl sunuma kabul edilmi veya sunulmu olmas ya da bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararas hakemli dergilerde yayma kabul edilmi veya yaymlanm olmas; sanat alannda yaplan almalarda ise karma sanatsal etkinlie katlm olmas veya sreli yaynda bir makalesinin ya da tez almasnda yer alan eserinin yaynlanm olmas yksek lisans tez savunmasna girme art olarak aranr.

(3) Yayn artn salayan renci, tez danmannn da onayn alarak jrisi belirlenmek zere yksek lisans tezini enstitye teslim eder.

(4) Tezli yksek lisans tez jrisi; uzmanlk alanlar gz nnde bulundurularak danmann kendisiyle birlikte nerecei be retim yesi ve ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerecei be retim yesi iinden, enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir. Jri, biri rencinin danman ve en az biri enstitlerin baka bir anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalndan ya da baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Ayrca, birisi ilgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalndan, dieri enstitlerin baka bir anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalndan ya da baka bir yksekretim kurumundan olmak zere iki yedek ye belirlenir. kinci danman olan yksek lisans tezleri iin jri be asl ve iki yedek yeden oluur ve ikinci danman da jri yesi olarak atanr. Tez jrisi; enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilen zorunlu sebepler dnda deitirilemez.

(5) renci, enstit ynetim kurulunca atanmalarn izleyen on be gn iinde tezini jri yelerine teslim eder. Jri yeleri enstitnn yazl davetiyle, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. lgili jrinin gerekeli karar ile savunma snav bir ay ertelenebilir. Sresi iinde tez savunmasnn yaplamamas durumunda enstit ynetim kurulu resen yeni bir jri belirler. Jri yeleri, sz konusu tez hakknda kiisel raporlarn hazrlar. Tez savunma snavnn yaplaca yer ve tarih, enstitnn ilgili anabilim/bilim dal tarafndan en az 7 gn nceden duyurulur. Tez snav; tez almasnn sunulmas, savunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere ak olarak yaplr. Dileke ile mazeretini en ge bir gn ncesinden beyan eden asl ye/yeler yerine yedek ye/yeler ilgili bakanlk tarafndan tez savunma snavna davet edilir.

(6) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri; dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, ilgili bakanlk tarafndan snav izleyen gn iinde kiisel raporlar ile birlikte enstitye tutanakla bildirilir. Ret karar veren jri yesinin/yelerinin gerekesi tutanaa eklenir.

(7) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, gereini yaparak tezini en ge ay iinde ayn jri nnde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile yeni bir danman atanr veya rencinin talebi ve ilgili programn tezsiz yksek lisans program bulunmas durumunda, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Yeni danmann teklifi zerine renci iin enstit ynetim kurulu karar ile yeni bir tez konusu belirlenir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(9) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(10) Azami renim sresine ek olarak bir yl sre kullanmasna ramen tezini enstitye teslim etmeyen renci baarsz saylr ve yeni bir konuda almak zere enstit ynetim kurulunca yeni bir danman atanr. Atama ilemi, danman belirleme ile ilgili maddelere gre yaplr. Bu renciler yeni tez almasna balamadan nce danmann nerisi, ilgili bakanln gr ve enstit ynetim kurulu onayyla program iin gerekli olan dersi yeniden alrlar.

(11) Tez savunmas sonucunda baarl bulunan tezin fikri mlkiyet hakk, aksi belirtilmedike, niversiteye aittir.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 29 (1) Yksek lisans tez savunma snavnda baarl olan renci, yksek lisans tezinin ciltlenmi ve jri yelerince imzalanm en az kopyas ile birlikte elektronik ortamda yazlm en az bir kopyasn tez savunma snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde enstitye teslim etmek zorundadr. Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezini ve enstit tarafndan istenen dier belgeleri ilgili enstitye teslim eden ve tezi tez yazm kurallarna uygun bulunan yksek lisans rencisine Tezli Yksek Lisans Diplomas verilir.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Tezsiz yksek lisans ders kredisi/says ve sresi

MADDE 30 (1) Amac rencinin mesleki konuda bilgi dzeyini arttrmak ve mevcut bilginin kullanmn gstermek olan tezsiz yksek lisans program, rencinin toplam 30 krediden az olmamak kouluyla alaca en az on ders ile dnem projesinden oluur. Tezsiz Yksek Lisans Programn tamamlama sresi azami alt yaryldr.

Proje danman atanmas ve derslerin belirlenmesi

MADDE 31 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, her renci iin ilgili bakanln nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile en ge birinci yaryln sonuna kadar bir retim yesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir retim grevlisi danman olarak atanr. Danmannn emeklilik, baka greve atanma, hastalk veya dier nedenlerle ekilme talebi olmas ya da ilgili bakanln veya rencinin gerekeli talebinin enstit ynetim kurulunca kabul edilmesi halinde, renciye yeni bir danman atanr. rencinin ilemleri danman atanana kadar ilgili bakanlk tarafndan yrtlr.

(2) Kesinleen ders listeleri danman tarafndan onaylanr.

(3) renci, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla danmann nerecei en ok dersi lisans derslerinden seebilir.

(4) renciler aldklar dersleri yl ierisinde tamamlamak zorundadrlar. Bu sre iinde derslerini tamamlamayan renciler iin baaryla alnan dersin/derslerin zerinden yl gemesi halinde sz konusu ders/dersler genel not ortalamas hesaplamasna dhil edilmez ve danmann uygun grecei ders/dersler enstit ynetim kurulunca tekrar aldrlr. Mezuniyet iin genel not ortalamas en az 2,50/4,00 olmaldr. renci, dnem projesi dersini alaca yarylda bu derse kayt yaptrmak, yaryl sonunda dnem projesini proje yazm kurallarna uygun biimde yazmak, ilgili bakanln belirledii ve danmannn da katld bir program erevesinde seminer olarak sunmak zorundadr. rencinin dnem projesi dersinin deerlendirmesi Baarl/Geer (B) veya Baarsz/Kalr (K) eklinde danman tarafndan yaplr.

(5) Dersini tamamlayan renci azami renim sresine ek olarak bir yl sre kullanmasna ramen dnem projesi dersinden baarsz olursa yeni bir konuda almak zere enstit ynetim kurulunca yeni bir danman atanr. Gerek grlmesi halinde, yeni danmann nerisi, ilgili bakanln gr ve enstit ynetim kurulu onayyla renciye en fazla ders yeniden aldrlabilir.

(6) Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 32 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan tezsiz yksek lisans rencisine Tezsiz Yksek Lisans Diplomas verilir. Tezsiz Yksek Lisans Diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans program

MADDE 33 (1) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programnn yrtlmesi tezsiz yksek lisans programna ilikin usullere tabidir.

ALTINCI BLM

Doktora ve Sanatta Yeterlik Program

Programn ama ve kapsam

MADDE 34 (1) Doktora/sanatta yeterlik programnn amac; renciye, bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmak ya da zgn ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasn, stn bir yaratclk ve uygulama sergilemeye ynelik bir sanat eseri oluturmasn salamaktr. Doktora/sanatta yeterlik almalar sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime/sanata yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel/sanatsal yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana/sanata uygulama

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programlar ve sresi

MADDE 35 (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarnda; yksek lisans derecesi aldktan sonra balayan renciler iin programn azami sresi alt yl, lisans derecesi aldktan sonra balayan renciler iin programn azami sresi dokuz yldr. Bu Ynetmelikte belirtilen ykmllklerin tmn yerine getiren renciler daha ksa srede mezun olabilirler.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlar, yurtii ve yurtd btnlemi doktora/sanatta yeterlik programlar eklinde de dzenlenebilir.

(3) Di hekimlii ile ilgili doktora programlarnn alan ve klinik almalar, enstit ve fakltenin planlad ekilde yrtlr.

(4) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje eklinde sanatta yeterlik almas yapabilir. Sanatta yeterlik program ile ilgili usuller doktora program usullerine tabidir.

Danman atanmas ve derslerin belirlenmesi

MADDE 36 (1) Doktora program; yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin 24 krediden az olmamak ve yksek lisansta alp saydrm olmamak kouluyla en az sekiz ders, btnleik doktora programna kabul edilmi renciler iin ise, toplam 45 krediden az olmamak zere en az 15 ders, ayrca yeterlik snav, tez nerisi, uzmanlk alan dersi ve tez gibi almalardan oluur.

(2) Enstit ynetim kurulu; rencinin tercihi, anabilim/ana sanat/bilim/sanat dal akademik kurulunun gr, ilgili bakanln nerisi ile her renci iin en ge birinci yaryln sonuna kadar niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan bir danman atar.

(3) Danman atamada renci tercihi, uzmanlk alan ve danmanlk ykleri dikkate alnr. Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda, doktora/sanatta yeterlik unvan alm kiiler, yurtii ve yurtdndaki herhangi bir yksekretim kurumundan ya da yksekretim kurumu dndan ikinci danman olarak atanabilir. Yurtii ve yurtdndaki niversiteler ile birlikte yrtlen programlarda, dier niversite tarafndan atanan danman da ikinci danman olabilir.

(4) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri danman atanana kadar ilgili bakanlk tarafndan yrtlr.

(5) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr. Bu sre iinde derslerini tamamlamayan renciler iin baaryla alnan dersin/derslerin zerinden yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin be yl gemesi halinde sz konusu ders/dersler genel not ortalamas hesaplamasna dhil edilmez ve danmann uygun grecei ders/dersler enstit ynetim kurulunca tekrar aldrlr.

(6) Bu sre iinde derslerini tamamlamayan renciler iin baaryla alnan bir dersin zerinden drt yl gemesi halinde danmann uygun grecei bir ders enstit ynetim kurulunca tekrar aldrlr. Drt yl geen derslere ait notlar genel not ortalamas hesaplamasna dhil edilmez.

(7) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(8) Danmann ekilme talebi ya da rencinin danman deiikliine ilikin gerekeli talebinin anabilim dal gr alndktan sonra enstit ynetim kurulunca kabul edilmesi halinde, renciye enstit ynetim kurulunca yeni bir danman atanr. Atama ilemi, danman belirleme ile ilgili maddelere gre yaplr. Emekli retim yelerinin, Enstit Ynetim Kurulu tarafndan tez nerisi kabul edilmi rencisi varsa danmanlklar devam eder.

(9) ki doktora programn ayn anda yrtmekte olan renciler her iki programa da saylmak zere en fazla iki ders alabilirler.

(10) Bir rencinin; enstitnn baka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarndan, niversitenin dier enstitlerinden, farkl yksekretim kurumlarndan ald ya da saydrd dersler ile iki doktora programn ayn anda yrtrken her iki programda da saydrd derslerin toplam drtten, kredileri toplam da 12den fazla olamaz.

Doktora yeterlik snav

MADDE 37 (1) Doktora yeterlik snavnn amac, rencinin temel konularda bilgi derinliine sahip olup olmadn