13 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28734

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan 23 nolu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Sıra No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet

23

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız kahve yapmaya mahsus cihazlar)

25

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız çay yapmaya mahsus cihazlar)

40

”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2013

28624