13 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28734

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

HAVA ULAIMINI KOLAYLATIRMA YNETMEL

(SHY-HUK)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sivil hava ulamna ak havaalanlarnda hava ulamnn kolaylatrlmasn salamak amac ile uygulanacak usul ve esaslar dzenlemek ve havaalanlarnda hizmet veren kurum ve kurulular arasnda hava ulamn kolaylatrma kapsamnda gerekli koordinasyonu salamak iin genel esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, sivil hava ulamna ak havaalanlarnda faaliyet gstermekte olan kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile 1/11/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak, ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1inde yer alan standartlara paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AOC: Havayollar letme Konseyini,

b) Bagaj: Hava aracnda tanan yolcunun veya mrettebatn kiisel eyasn,

c) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

d) DHM: Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrln,

e) ECAC: Avrupa Sivil Havaclk Konferansn,

f) Eitim, Aratrma ve Denetleme Uzmanlar Kurulu (EADUK): Milli Sivil Havaclk Gvenlik Programnn oluturulmas, idamesi ve yrtlmesini salamak, btn hava meydanlar iin gvenlik standard oluturmak, sivil havaclk gvenlii sorunlar iin zm yollar gelitirmek, hava meydanlarnda grev yapan kamu ve zel sektre ait kurum ve kurulularda alan personelin, ICAO ve ECAC kural ve standartlarna gre eitim ve denetimini yapmak, aratrmalarda bulunmak amacyla oluturulan kurulu,

g) HALNKOK: Havaliman Kolaylk Komitesini,

) HANKOK: Hava Ulamn Kolaylatrma Komitesini,

h) Hareket kabiliyeti kstl yolcu: Daimi veya geici olarak herhangi bir fiziksel, duyusal veya zihinsel engel, ya veya baka herhangi bir engel sebebinden dolay tamaclk hizmetini kullanrken hareket kabiliyeti kstl olan ve sunulan hizmetlerin kiinin ihtiyalarna gre zel itina ve uyarlanmasn gerektiren yolcuyu,

) Havaalan: Karada ve su zerinde, iersindeki bina, tesis ve donanmlar dahil hava aralarnn kalkmas, inmesi ve yer manevralar iin hazrlanm, hava aralarnn bakm ve dier ihtiyalarnn karlanmasna, yk ve yolcu indirilip bindirilmesine elverili tesisleri bulunan yerleri,

i) Havaalan iletmecisi: Havaalan iletiminden sorumlu kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiileri,

j) Havaalan kullanclar: Hizmet retmek veya vermek iin havaalan tesis ve kolaylklar ile alt yapsn kullanan kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiileri,

k) Hava kargo acentesi: Hava taycs adna, kargo kabul ve sevk etmeye, konimento dzenlemeye yetkili, tama ileri organizasyonunu stlenen, IATA tescilli ve SHGM yetki belgesine sahip kuruluu,

l) Hava Meydan Gvenlik Komisyonu: Hava limanlarnda, gvenlik tedbir ve tertiplerinin gelitirilmesi ve uygulanmasn salamak amacyla oluturulan komisyonu,

m) Hava taycs: Yolcu, posta veya ykn nakliyatnda hava ulatrma aralar ile belirli bir tarife kapsamnda bir hava servisi hizmeti veren veya ileten yerli ve yabanc hava tama irketini,

n) IATA: Uluslararas Hava Tamaclar Birliini,

o) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatn,

) IPU: Uluslararas Posta Birliini,

p) Kabul edilmeyen yolcu: Bir lkeye girii, o devletin makamlarnca kabul edilmeyen ya da edilmeyecek olan yolcuyu,

r) Kargo: Posta, erzak, yolcu bagaj ve yanl muamele grm bagaj dnda hava aracnda tanan ve kargo manifestosuna kaytl herhangi bir mal veya yk,

s) Kural d (Asi) yolcu: Uakta kalk ncesinden uak kapsnn kapanmasndan, indikten sonra tekrar almasna kadar olan srede yolcu ve personelin dzenini veya gvenliini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan uaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havaclk alannda uygulanan mevzuat kurallarna ve mrettebatn uyarlarna uymayan kiiyi,

) Milli Sivil Havaclk Gvenlik Kurulu (MSHGK): Milli Sivil Havaclk Gvenlik Programnda yaplacak olan deiikliklerin onaylanmas, programn gelitirilmesi ve ilgili yeni politikalarn belirlenmesi ile kurumlar arasnda koordinasyonun salanmasndan sorumlu olmak zere oluturulan kurulu,

t) MSHGP: Milli Sivil Havaclk Gvenlik Programn,

u) Mrettebat yesi: Bir uu grev periyodunda, hava aracnda grev yapmak zere iletmeci tarafndan tayin edilmi kiiyi,

) Posta: IPU kurallar dorultusunda posta servisleri tarafndan teslim edilen ve posta servislerine teslim edilmek zere tanan mektuplarn ve dier kalemlerin sevkiyatn,

v) SHGM: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

y) Snr d edilen yolcular (Deporte): Daha nce bir lke tarafndan kanunen kabul edilen ya da bir lkeye kanuni olmayan yollardan giren, ancak ilgili lkenin yetkili mercilerince resmi olarak sz konusu lkeyi terk etmesi talep edilen kiiyi,

z) Terminal iletmecisi: Sivil hava ulamna ak havaalanlarnda, havaalan iletmecisi dnda yap-ilet-devret modeli, kiralama ve benzeri ekillerde terminal iletmecilii yapan iletmeyi,

aa) TSHD: Trkiye zel Sektr Havaclk letmeleri Derneini,

bb) TRSAB: Trkiye Seyahat Acenteleri Birliini,

cc) Uluslararas havaalan: Gmrk, g, halk sal, hayvan ve bitki karantinas ve benzer prosedrlerin yrtld, uluslararas hava trafii iin giri ve k havaalan olarak devletin topranda yer alan ve devlete tayin edilmi herhangi bir havaalann,

) UTKAD: Uluslararas Tamaclk ve Lojistik Hizmet retenleri Derneini,

dd) Yabanc hava taycs: Herhangi bir yabanc devlet otoritesinden iletme ruhsat alm bulunan iletmecileri,

ee) Yer hizmeti kuruluu: 28/8/1996 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan Havaalanlar Yer Hizmetleri Ynetmelii (SHY-22)nde istenen koullar salayarak havaalanlarnda yer hizmetleri yapmak zere alma ruhsat alan zel hukuk tzel kiilii statsndeki kurulular,

ff) WHO: Dnya Salk rgtn,

gg) WCO: Dnya Gmrk rgtn,

ifade eder.

KNC BLM

Komitelerin Kurulmas, Grevleri ve alma Esaslar

HANKOKun oluumu

MADDE 5 (1) Sivil trafie ak uluslararas havaalanlarnda hava ulamn kolaylatrmak iin, Sivil Havaclk Genel Mdr veya Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, Dileri Bakanl, ileri Bakanl, Salk Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanl, Maliye Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, Havaalan iletmecileri ve Trk Hava Yollar A.O.dan en az daire bakan seviyesinde, uluslararas trafie ak havaalan mlki idare amirleri ve havaalan terminal iletmecileri, Havaalanlar Yer Hizmetleri Ynetmeliine gre A grubu alma ruhsatna sahip yer hizmeti kurulular, TSHD, TRSAB, UTKAD ve AOCden ynetim kurulu bakan, genel mdr veya genel mdr yardmcs dzeyinde temsilcilerden olmak zere birer yenin katlmyla HANKOK oluturulur.

(2) HANKOKa ye olan Bakanlklarn toplant iin katlm ngrlen ilgili Genel Mdrlklerinin isimleri SHGM tarafndan toplant davet yazsnda belirtilir.

(3) Havaalanlarnda hizmet veren ilgili kamu kurum ve kurulular ile gerek kiiler ve zel tzel kiilerin temsilcileri, gerekli grlen durumlarda HANKOK toplantlarna SHGM tarafndan gr almak zere davet edilebilir.

HANKOKun alma esaslar

MADDE 6 (1) HANKOK yeleri, ylda en az iki kez toplantya arlr. SHGM tarafndan ihtiya duyulmas halinde HANKOK katlmclar olaanst toplantya arlabilir. Komitenin alma esaslar aada belirtilmitir:

a) HANKOK, ye tam saysnn en az yardan bir fazlas ile toplanr.

b) HANKOK toplants srecinde emniyet, gvenlik ve mali hususlar dndaki anlamaya varlamayan konular oylamaya sunulur.

c) HANKOKta kararlar oy okluu esasna gre alnr. Katlmc her bir yenin bir oy hakk mevcut olup, ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eit olmas halinde, Bakann oyu iki oy olarak saylr.

) HANKOKun koordinasyon ve sekretarya ileri SHGM tarafndan yrtlr. HANKOK toplantsnn en az yirmi gn ncesinde SHGM tarafndan ilgili kurum ve kurululara gnderilen toplantya davet yazsnda katlmclarn toplant gndemi ile ilgili grleri talep edilir.

d) HANKOKa ye ilgili kurum ve kurulular, toplant gndemine ilikin gr ve nerilerini toplant tarihinden en az on gn ncesinde SHGMye bildirir.

e) HANKOK gerekli grd durumlarda gndemindeki belirli konular iin alt alma komisyonlar kurabilir. Bu alt komisyonlarn almalar HANKOKta deerlendirilir ve karara balanr. Ayrca, HANKOK gerekli grlen hallerde sorunlarn yerinde incelenmesi, aratrlmas ve rapor hazrlanmas iin inceleme komisyonlar da oluturabilir.

HANKOKun grevleri

MADDE 7 (1) HANKOK, 6 nc maddede belirtilen sreler ierisinde toplanarak sivil hava ulamna ak uluslararas havaalanlarnda hava ulamn kolaylatrmak iin aada belirtilen hususlar yerine getirir:

a) Bu Ynetmelikte bahsedilen uygulamaya ynelik esaslara ilikin ulusal hava nakliyat kolaylklar programnn oluturulmas.

b) HANKOKun sekretaryas tarafndan, havaalanlarnda hizmet vermekte olan kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiiler arasnda gerekli koordinasyonun salanmas iin nlemlerin alnmas.

c) Bu Ynetmelik kapsamnda hava aralarnn, yolcunun, bagajlarn, kargolarn giri ve k ilemleri, salk hizmetleri gibi uygulamalarn uluslararas standartlarda yrtlmesinin salanmas amacyla ilgili kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonun salanmas ve hizmetlerin yrtlmesinin takip edilmesi.

) Uluslararas standartlarda yaplacak olan deiikliklerin ve uluslararas gelimelerin takip edilmesi ve bu deiiklikler ile gelimelere bal olarak uluslararas standartlarn havaalanlarnda uygulanabilmesi iin ilgili kurululara nerilerde bulunularak uygulamalarn takip edilmesi, mmkn olduu zamanlarda yurtii ve yurtdndaki uluslararas havaalanlarna bu hususlarda periyodik inceleme turlarnn dzenlenmesi.

d) Uluslararas sivil havaclk alanndaki gelimeler hakknda HANKOK yelerinin bilgilendirilmesi.

e) Hava ulamnn kolaylatrlmas konusunda yaplacak uluslararas toplantlarn ve alnan kararlarn takip edilmesi ve uygulanmasnn salanmas iin ilgili kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonun oluturulmas.

f) ICAO Genel Sekreterliinin hava ulamn kolaylatrma uzmanlar tarafndan lkemize yaplacak olan ziyaretlerinde, mmkn olduu durumlarda uzmanlarn HANKOK toplantlarna katlabilmelerinin salanmas.

g) HANKOK almalar kapsamnda spesifik ve rnek tekil edebilecek uygulamalarn dier devletlere bildirilmek zere ICAOya iletilmesi.

) Sivil havaclk gvenlii konusunda, HANKOKa ye kurum ve kurulularn grev, yetki ve sorumluluk alanna giren sorunlarn takip edilmesi, gerekli nlemlerin alnmasnn salanmas amacyla ilgili Hava Meydan Gvenlik Komisyonuna, Eitim Aratrma Denetleme Uzmanlar Kurulu veya Milli Sivil Havaclk Gvenlik Kuruluna bildirilmesi ve bunlarn zme kavuturulmasnn takip edilmesi.

h) Yolcu maduriyetinin nlenmesi iin gerekli dzenlemelerin yaplmas, alnan nlemlerin takip edilmesi ve bunlarn uygulanmas iin ilgili kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonun salanmas.

) Uu can ve mal emniyetini etkileyen yer kazalarnn nlenmesi iin alnan nlemlerin takip edilmesi ve bunlarn uygulanmas iin ilgili kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonun salanmas.

i) Havaalanlarnda uygulanan slot uygulamalarnn takip edilmesi ve bu konuda neri, ikayet ya da taleplerin ilgili kurum ve kurululara iletilmesi.

j) HALNKOK toplantlarnda zlememesi ve dier havaalanlarn da ilgilendirmesi nedeniyle HANKOKa iletilen sorunlarn tartlarak sonulandrlmas ve gerektiinde ilgili kurum ve kurululara ileterek zme kavuturulmasnn salanmas.

k) HANKOK toplant raporunun ilgili kurum ve kurululara iletilmesi.

HALNKOKun oluumu

MADDE 8 (1) Uluslararas trafie ak havaalanlarnda, ilgili havaalan mlki idare amirinin bakanlnda, havaalan yneticisi, havaalan emniyet ube mdr, gmrk mdr, il turizm mdr, havaalan denetleme merkezi batabibi, THY A.O.nun istasyon ve kargo mdr, havaalan terminal iletmecisi, bulunduu illerde Sivil Havaclk Genel Mdrl temsilcisi, Havaalanlar Yer Hizmetleri Ynetmeliine gre A, B ve C grubu alma ruhsatna sahip yer hizmetleri kurulularnn istasyon yneticileri ile TSHD ve AOCden birer temsilcinin katlmyla HALNKOK oluturulur.

(2) Havaalanlarnda hizmet veren ilgili kamu kurum ve kurulular ile gerek kiiler ve zel tzel kiilerin temsilcileri, gerekli grlen durumlarda HALNKOK toplantlarna gr almak zere davet edilebilir.

HALNKOKun alma esaslar

MADDE 9 (1) HALNKOK olaan zamanlarda her ay toplantya arlr. htiya halinde HALNKOK yeleri olaanst toplantya arlabilir. alma esaslar aada belirtilmitir:

a) HALNKOK, ye tam saysnn yardan bir fazlas ile toplanr.

b) HALNKOK toplantlarnda, emniyet, gvenlik ve mali hususlar dndaki zerinde anlamaya varlamayan konular ile yelerden herhangi birisinin gndeme ilave edilmesini istedii hususlar oylamaya sunulur.

c) HALNKOK kararlar, oy okluu esasna gre alnr. Her yenin bir oy hakk vardr, ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eit olmas halinde, Bakann oyu iki oy olarak saylr.

) HALNKOKun koordinasyon ve sekretarya ileri, havaalan yneticilii tarafndan yrtlr.

d) HALNKOK yesi kurum ve kurulular toplant gndemine ilikin gr ve nerilerini toplant tarihinden en az on gn ncesinde HALNKOKa bildirmekle ykmldr. Gndem maddesi olmamas halinde toplantnn gerekletirilmedii bilgisi, HALNKOK yelerine ve SHGMye bildirilir.

e) HALNKOK gerektiinde belirli grevler iin alt komisyonlar kurabilir. Bu alt komisyon almalar HALNKOKta incelenir ve karara balanr.

HALNKOKun grevleri

MADDE 10 (1) HALNKOK, 9 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde toplanarak uluslararas havaalanlarnda hava ulamnn kolaylatrlmas konusunda karlalan yerel sorunlarn mahallinde zme kavuturulmas iin aada belirtilen hususlar yerine getirir:

a) Ulusal ve uluslararas standartlarn ilgili havaalannda eksiksiz olarak uygulanmas iin gerekli nlemlerin alnmasnn salanmas.

b) Bu Ynetmelik kapsamnda hava aralarnn, yolcunun, bagajlarn, kargolarn giri ve k ilemleri, salk hizmetleri gibi uygulamalarn uluslararas standartlarda yrtlmesinin salanmas amacyla havaalannda ilgili kurum ve kurulular arasnda gerekli koordinasyonun salanmas ve hizmetlerin yrtlmesinin takip edilmesi.

c) HANKOK toplantlarnda alnan kararlarn havaalannda uygulanmasnn salanmas ve takip edilerek sonularnn HANKOKa bildirilmesi.

) Yolcu maduriyetinin nlenmesi iin alnan kararlarn havaalannda uygulanmasnn salanmas ve takip edilmesi.

d) Havaalan ve evresinin bulac hastalk ve zarar veren dier canllar ile kular cezbeden mahallerin slah iin yerel ynetimle de ibirlii yaparak gerekli tedbirlerin alnmasnn salanmas.

e) HALNKOK toplantlarnda zmlenemeyen ve dier havaalanlarn da ilgilendiren ortak sorunlarn HANKOKa iletilmesi.

f) HALNKOK toplant sonu raporlarn SHGM, DHM ve ilgili kurum ile kurululara gnderilmesinin salanmas.

NC BLM

Hava Arac, Yolcu, Mrettebat, Bagaj, Kargo, Posta,

Yedek Para ve Ekipmann Giri ve k

Hava aralarnn giri ve k

MADDE 11 (1) Trk hava sahasn ve havaalanlarn kullanacak hava aralar ve hava taycsnn giri ve klarnda ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WCO ve Havaclk Bilgi Yayn (AIP)nn GEN blmnde belirtilen kurallara uyulur ve bu ilemlerde ulusal gmrk mevzuatna aykr hibir uygulama yaplmaz.

(2) Hava arac; yolcu, kargo, erzak veya posta ykleyip boaltyorsa aada belirtilen dokmanlarn ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokmannda belirtilen standartlarda beyan talep edilir:

a) Genel beyanname,

b) Yolcu manifestosu,

c) Kargo manifestosu veya zet beyan,

) Posta beyan.

(3) Bu dokmanlar ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokmannda belirtilen bilgilerle snrl olur ve otomatik bilgi ilem sistemi veya kat formunda kabul edilir.

(4) Kargo Manifestosunun otomatik bilgi ilem sistemleri ile salanmas halinde ayrca yazl kargo manifestosu istenmez.

(5) IPUdaki yrrlkteki kurallarnda tanmlanan formlar dnda yazl bir posta beyan istenmez.

(6) Dokmanlar ngilizce ve Trke olarak dzenlenir.

Havaalan salk hizmetleri, hava aralarnn ilalanmas ve dezenfeksiyon ilemleri

MADDE 12 (1) Havaalanlarnda gerekletirilen salk hizmetleri ile ilalama ve dezenfeksiyon ilemlerinin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ve WHO tavsiyeleri ile Uluslararas Salk Tzne uygun olarak Salk Bakanl, havaalan iletmecisi, havaalan kullanclar ve yerel ynetimlerle de ibirlii yaplarak yrtlr.

(2) Hava aralarnn ilalama ilemlerinin ve salk hizmetlerinin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman, ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO tavsiyeleri ile Uluslararas Salk Tz, 12/7/2008 tarihli ve 26790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Havaalan Salk Denetleme Merkezleri Ynetmelii ve ilgili dier mevzuata uygun olarak yaplr.

Yolcu, mrettebat ve bagajlarn giri ve k

MADDE 13 (1) Havaalan iletmecisi ile terminal iletmecisi ilgili kurulular ile gerekli ibirliini salayarak, yolcu, mrettebat yesi, bagaj ve kargonun giri ve k iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO ve WCOda belirtilen standartlarn oluturulmasndan, gerekli nlemlerin alnmasndan ve bu uluslararas standartlar ile ulusal gmrk mevzuatnda belirtilen hususlara ve MSHGPye uyulmasndan sorumludur.

(2) Hava taycs ve havaalan iletmecisiyle ibirlii yaparak, normal denetimden daha fazlasn gerektirmeyen btn yolculara, uan byklne ve programl var saatine baklmakszn, uaktan inii izleyen krk be dakika ierisinde giri izni verilir.

(3) Havaalan iletmecisi tarafndan havaalanna gelen yolcularn ve bagajlarnn gmrk ve karantina denetimleri iin Uluslararas Salk Tz de dikkate alnarak WCO tarafndan istenilen ift kanall bir denetim veya yolcularn akn salayacak baka bir sistem havaalan iletmecisi tarafndan kurulur.

(4) Hava tayclar, havaalan iletmecisi ve terminal iletmecisiyle de ibirlii yaparak, yolcunun havaalannda ilk ilem noktasnda kendini tantmas anndan itibaren, tm yolcularn ilave ilem gerektirmeyen check-in, gvenlik kontrol, pasaport kontrol, fazla bagaj ilemleri gibi konularda zorunlu gidi ilemlerini toplam en ge altm dakikada tamamlar.

(5) Havaalan veya terminal iletmecisi, yolcularn bagajlarn tamada kullanacaklar yeterli saydaki el arabasnn almaya hazr bakml bir ekilde ve gereken yerlerde her zaman bulunmasn salar.

(6) lgili mevzuatlar uyarnca grevli kurum ve kurulular tarafndan mrettebat yelerinin ve bagajlarnn gelite ve gidite kontrollerden gemesi gerektiinde bu kontrollerde gerekli kolaylklar salanr. Yabanc hava taycsnn teknik nedenlerden dolay yolculuuna devam edemeyen bir uan uabilir hale getirebilmeleri iin acilen ihtiya duyaca teknik personelinin lkemize geici olarak giri ilemlerinde ve hava yolu mrettebat yesinin grevli olarak bir uaa katlmas srecinde gecikmeye mahal brakmayacak dzenlemelerin ilgili mevzuatlar uyarnca grevli kurum ve kurulular tarafndan yaplr.

Kargo, posta ve dier maddelerin giri ve k

MADDE 14 (1) Havaalanlarnda kargo, posta ve dier maddelerin giri ve klar iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO, WCO ve IPU tarafndan belirlenen standartlarda gerekli alt yapnn oluturulmas, kolaylklarn salanmas ve bu uluslararas standartlar ile ulusal gmrk mevzuatnda belirtilen hususlara ve MSHGPye uyulur.

thal ve ihra kargosunun giri ve k

MADDE 15 (1) thal ve ihra kargosunun havaalanlarna giri ve klar iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO ve WCOnn belirledii uluslararas standartlarda gerekli alt yapnn oluturulmas, nlemlerin alnmas ve bu uluslararas standartlar ile ulusal gmrk mevzuatnda belirtilen hususlara ve MSHGPye uyulur.

Transit ve transfer yolcu, transit ve transfer kargo ve dier maddelerin giri ve k

MADDE 16 (1) Havaalanlarnda yaplacak transit ve transfer kargo, yolcu ve dier maddelerin giri ve k iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO ve WCO tarafndan belirlenen standartlarda gerekli alt yapnn oluturulmas, kolaylklarn salanmas ve bu uluslararas standartlar ile ulusal gmrk mevzuatnda belirtilen hususlara ve MSHGPye uyulur.

(2) Hava taycs, transit ve transfer yolcularn gmrk, pasaport ve gvenlik kontrolne tabi olmalar iin gerekli nlemleri alr.

(3) Yurt dndan gelip, yurt dna veya yurt iine gnderilen zel kargo statsndeki kargolar, gmrkl sahay terk etmedii ve ithal antreposuna alnmad srece apronda en fazla oniki saat sre ile bekletilebilir ve daha sonra transit ve transfer olarak devam salanr.

(4) Hava yoluyla transit ve transfer tanan eya zet beyan kapsamnda tanr. Ancak, yabanc bir lkeden hava yolu ile gelen serbest dolamda olmayan eyann geici depolama yeri ya da antrepoya alnmakszn ulusal mevzuatta belirtilen sre ierisinde aprondaki bir dier hava aracna yklenmek suretiyle yabanc bir lkeye gnderilmesinde, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin ilgili maddesi erevesinde gmrk idaresinden izin almak artyla herhangi bir beyanname ya da zet beyan dzenlenmesi zorunlu deildir.

(5) Yurt iinden gelip yurt dna giden transit ve transfer kargolarn ihra ilemleri, yetkili gmrk idaresince tamamlanr ve eya k gmrk idaresine transit beyannamesi ile sevk edilir.

(6) Yer hizmetleri kurulular ve hava taycs, transit ve transfer yolcu ve kargo manifestolarnn elektronik ortamda gmrk idarelerine veya ilgili idarelere aktarlmas iin gerekli altyapy hazrlar.

letmecilerin ithal-ihra ettii yedek para veya dier materyallerin giri ve k

MADDE 17 (1) Havaalan iletmecisi, yer hizmetleri kurulular, hava taycs veya bunlarn temsilcileri tarafndan ithal veya ihra edilen hava arac ekipman ve yedek paras, yer ve gvenlik ekipman veya yenileme paralar, erzak ve ihtiya malzemelerinin havaalanna giri ve klar iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i, WHO ve WCO tarafndan belirlenen standartlarda kolaylklarn salanmas ve yaplan ilemlerde bu uluslararas standartlar ile ulusal gmrk mevzuatnda belirtilen hususlara uyulur.

(2) Erzak ve ihtiya malzemelerinin antrepo rejimine uygun ithalatyla ilgili olarak mene belgesi veya konsolosluk tasdikli bir belge ya da zel faturalar gibi destekleyici belge takviyesi talep edilmez.

DRDNC BLM

Hareket Kabiliyeti Kstl, Kabul Edilmeyen ve Kural D Yolcular

Hareket kabiliyeti kstl yolcularn giri ve k

MADDE 18 (1) Hareket kabiliyeti kstl yolcularn havaalanlarna giri ve klar iin ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i ve ulusal mevzuat kapsamnda MSHGPde belirtilen standartlarda kolaylklarn salanmas iin havaalan ve terminal iletmecileri ile hava taycs ve yer hizmeti kurulular tarafndan ulusal mevzuat kapsamnda gerekli alt yap oluturularak, gerekli nlemler alnr.

(2) Hareket kabiliyeti kstl yolcularn gidite havaalanna var noktasndan, gelite havaalanndan ayrlna kadar olan sre iin ulam hizmetlerinden yararlanabilmesinin salanmas, bu kapsamdaki yolcularn alnmas, braklmas, yolcu transfer hizmetlerinde ve ara park tahsisinde gerekli dzenlemeler yaplarak, kolaylatrc tedbirlerin alnmas birinci fkrada belirtilen ilgili kurulular tarafndan salanr.

(3) Hareket kabiliyeti kstl yolculara kesintisiz hizmet verilebilmesi amacyla, havaalan veya terminal iletmecisi, hava taycs ile yer hizmeti kuruluu arasnda gerekli koordinasyon salanmaldr.

Kabul edilmeyen yolcular

MADDE 19 (1) Hava taycsnn herhangi bir yolcuyu tama sorumluluu, bu yolcunun lkeye kesin olarak kabul edildiinde sona erer. Trk havaalanlarn transit olarak kullanmak suretiyle nc lkelere giderek bu lkelerce kabul edilmeyen ve lkemiz havaalanna geri getirilen yolcu ile lkemiz havaalanlarna dorudan kabul edilemez yolcuyu getiren hava taycs, bu yolcularn yolculuunu balatt nokta ile ahsn kabul edilecei baka bir yere gnderilmesinden ve gnderilene kadar iae, ibate ve salk giderlerinin karlanmasndan sorumludur. Havaalan iletmecisi bu tr yolcular iin gerekli alt yapy hazrlar.

(2) Kabul edilmeyen, snr d edilen yolcularn havayolu ile seyahati hususunda risk deerlendirmesi ilgili mlki idare amirliince yaplr. Yalnz balarna seyahat etmelerinde risk grlenlere seyahatleri sresince refakat edilir. Refakati kolluk gc olabildii gibi zel gvenlik personeli de olabilir. Refakatinin emniyet personeli mi yoksa zel gvenlik personeli mi olaca hususunda deerlendirme ilgili mlki idare amiri tarafndan yaplr. Her halkarda refakat edecek kii hava aracna silahsz olarak biner.

(3) Havaalanlarnda lkeye kabul edilmeyen yolcularn giri ve k ilemlerinde ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ile ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1inde ve ulusal mevzuat kapsamnda MSHGPde belirtilen standartlarda gerekli alt yap ilgili kurum ve kurulular tarafndan oluturulur ve gerekli nlemler alnr.

Kural d ve snr d edilen yolcular

MADDE 20 (1) Havaalan iletmecileri, terminal iletmecileri, hava taycs, yer hizmetleri kurulular, kural d yolcularn havada veya yerde uu ve yer emniyeti ve gvenliini bozucu tutum ve davranlar ile alanlara kar olabilecek fiziksel veya szl saldrlarn ve dzen ve disiplini bozucu tutum ve davranlarn nlemek ve bu tr yolculara gerekli yaptrmlarn uygulanmasn salamak amacyla ICAO, ECAC ve IATAnn belirledii standartlarda ve ulusal mevzuat kapsamnda MSHGPde istenen nlemler alnr.

(2) Birinci fkrada belirtilen kurulular, kural d yolcular en yakn polis birimine bildirir. Ayrca havaalan iletmecileri ayda bir bu tr olaylar bildiren bir raporu SHGMye gnderir.

(3) lkemizden snr d edilecek olan ahslar konusunda bu karar veren kamu idaresi tarafndan ilgili iletmecilere yeterli sre ncesinde bildirimde bulunulur ve gerekli bilgiler verilir.

BENC BLM

Vize lemleri ve Seyahat Belgeleri, Havaalan Tesisleri ve Trafik Hizmetleri

Vize ilemleri ve seyahat belgeleri

MADDE 21 (1) Havaalanlarnda uygulanacak vize ve seyahat belgeleri ilemlerinde ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ve ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1i kapsamnda belirtilen standartlarda kolaylklarn salanmas iin gerekli alt yap oluturulur ve gerekli nlemler alnr.

(2) Dzenlenen yolcu seyahat belgelerinin ve uu mrettebat kartlarnn ICAO tarafndan yaymlanan Dokman 9303te belirtilen standartlarda olmas iin ilgili kurum ve kurulular tarafndan gerekli nlemler alnr. Uu mrettebat kartna sahip mrettebatn geilerinde kolaylk salanmas iin gereken tedbirler alnr.

(3) Uu operasyonlar ve kabin emniyet denetilerinin mrettebat yesi olarak kabul edilmeleri iin grev sresince geerli olan sivil havaclk emniyet ve gvenlik deneti belgesinin verilmesi konusunda gerekli kolaylklar salanr ve mrettebat yesine tannan gei izni ayrcalklarndan tefti grevini yerine getiren denetilerin de yararlanmasna imkan verilir.

Havaalan tesisleri ve trafik hizmetleri

MADDE 22 (1) Havaalannn trafik ak kapsamnda giden ve gelen yolcu, mrettebat ve bagajlarn transferi, yolcu ve mrettebatn transiti ve transfer edilmesi, havaalannda ve terminalde kargo, posta tama ve gmrkleme tesislerinin kurulmas, park ve servis gibi hizmetlerin sunulmas ile ilgili olarak ICAO tarafndan yaymlanan Kolaylklar adl EK-9 Dokman ve ECAC tarafndan yaymlanan Kolaylklar konulu Dokman 30un Blm 1inde belirtilen uluslararas standartlarda alt yap oluturulur ve gerekli dzenlemeler yaplr.

(2) Havaalan ve terminal iletmecisi, yolculara havaalanlarnda gerekli hareket kolaylnn salanmas iin gerekli olan iaret, ynlendirme ve uu bilgilendirme tabelalarnn veya ekranlarnn, ICAO standartlarna uygun olarak gerekli olan yerlere yerletirilmesinden ve bunlarn aktif olmas amacyla srekli kontrol edilmesinden sorumludur.

Yolcu haklar ve maduriyetin giderilmesi

MADDE 23 (1) Hava yolu ile seyahat eden yolcularn sahip olduu haklar ve bu haklarn geerli olduu durumlara ilikin uygulamalarda 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcularn Haklarna Dair Ynetmelik hkmleri geerlidir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Sorumluluklar ve yaptrmlar

MADDE 24 (1) Havaalanlarnda hizmet veren kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiiler, HANKOK ve HALNKOK toplantlarnda hava ulamnn kolaylatrlmas iin tespit edilerek bildirilen sorunlar, mevzuatlarna uygun olarak ncelikli ve ivedi olarak zme kavuturarak sonucundan HANKOK ve HALNKOKa bilgi verir.

(2) Havaalanlarnda hizmet veren kamu kurum ve kurulular ile gerek ve zel tzel kiilerin hava ulamn kolaylatrma ve gvenlik nlemlerine ilikin olarak alacaklar nlemler, hava tamacl iin ok nemli olan zaman, hz ve emniyet faktrn engelleyici olamaz.

(3) SHGM, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykr davranan veya HANKOKta tespit edilerek kurumlarna bildirilen sorunlar ncelikli ve ivedi olarak zme kavuturmayan kamu kurum ve kurulularnn grevli memurlar hakknda tbi olduklar disiplin mevzuatna gre ilem yaplmas iin ilgili kamu kurum ve kurulularna bildirimde bulunur.

(4) letmeciler tarafndan ulusal ve uluslararas gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda Trk Sivil Havaclk Kanunu ve bu Kanuna ilikin olarak yaymlanan Ynetmeliklerde yer alan yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.