12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KMYASAL MADDELERLE ALIMALARDA SALIK VE

GVENLK NLEMLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, iyerinde bulunan, kullanlan veya herhangi bir ekilde ilem gren kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya kmas muhtemel risklerden alanlarn saln korumak ve gvenli bir alma ortam salamak iin asgari artlar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamna giren ve kimyasal maddelerin bulunduu, kullanld veya herhangi bir ekilde ilem grd tm iyerlerini kapsar.

(2) Salk ve gvenlik nlemleri zel mevzuatla dzenlenen; kimyasal maddelerle almalarda, radyoaktif maddelerle almalarda, zararl kimyasal maddelerin iyeri dnda tanmasnda, sz edilen zel mevzuatta belirtilen nlemler ile birlikte bu Ynetmeliin uygulama kabiliyeti olan hkmleri de uygulanr.

(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kayd ile iyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Ynetmelik hkmleri de uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 6331 sayl Kanunun 30 uncu maddesine dayanlarak,

b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayl, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayl, 8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayl, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayl, 17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU sayl Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alerjik madde: Solunduunda, cilde nfuz ettiinde ar derecede hassasiyet meydana getirme zellii olan ve daha sonra maruz kalnmas durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya kmasna neden olan maddeleri,

b) Alevlenir madde: Parlama noktas 21C - 55C arasnda olan sv haldeki maddeleri,

c) Andrc madde: Canl doku ile temasnda, dokunun tahribatna neden olabilen maddeleri,

) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

d) Biyolojik snr deeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki gstergesinin st snrn,

e) evre iin tehlikeli madde: evre ortamna girdiinde evrenin bir veya birka unsuru iin hemen veya sonradan ksa veya uzun sreli tehlikeler gsteren maddeleri,

f) ok kolay alevlenir madde: 0Cden dk parlama noktas ve 35Cden dk kaynama noktasna sahip sv haldeki maddeler ile oda scaklnda ve basnc altnda hava ile temasnda yanabilen, gaz haldeki maddeleri,

g) ok toksik madde: ok az miktarlarda solunduunda, az yoluyla alndnda, deri yoluyla emildiinde insan sal zerinde akut veya kronik hasarlara veya lme neden olan maddeleri,

) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelikte tanmlanan kanserojen maddeyi,

h) Kimyasal madde: Doal halde bulunan, retilen, herhangi bir ilem srasnda kullanlan veya atklar da dhil olmak zere ortaya kan, bizzat retilmi olup olmadna ve piyasaya arz olunup olunmadna baklmakszn her trl element, bileik veya karmlar,

) Kimyasal maddelerin kullanld ilemler: Bu maddelerin retilmesi, ilenmesi, kullanlmas, depolanmas, tanmas, atk ve artklarn artlmas veya uzaklatrlmas ilemlerini,

i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulamas olmadan, ortam scaklnda hava ile temasnda snabilen ve sonu olarak alevlenen maddeyi veya ate kayna ile ksa sreli temasta kendiliinden yanabilen ve ate kaynann uzaklatrlmasndan sonra da yanmaya devam eden kat haldeki maddeyi veya parlama noktas 21Cnin altnda olan sv haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasnda, tehlikeli miktarda, ok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri,

j) Mesleki maruziyet snr deeri: Baka ekilde belirtilmedike, 8 saatlik srede, alanlarn solunum blgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman arlkl ortalamasnn st snrn,

k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelikte tanmlanan mutajen maddeyi,

l) Oksitleyici madde: zellikle yanc maddelerle olmak zere dier maddeler ile de temasnda nemli lde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri,

m) Patlayc madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yaylm ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya ksmen kapatldnda snma ile kendiliinden patlayan veya belirlenmi test koullarnda patlayan, abucak parlayan kat, sv, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri,

n) Salk gzetimi: alanlarn belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak salk durumlarnn belirlenmesi amacyla yaplan deerlendirmeleri,

o) Solunum blgesi: Merkezi, kiinin kulaklarn birletiren izginin orta noktas olan 30 cm yarapl krenin, ban n ksmnda kalan yarsn,

) Tahri edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun sreli veya tekrarlanan temasnda lokal eritem, eskar veya dem oluumuna neden olabilen, andrc olarak snflandrlmayan maddeleri,

p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayc, oksitleyici, ok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, ok toksik, zararl, andrc, tahri edici, alerjik, kanserojen, mutajen, reme iin toksik ve evre iin tehlikeli zelliklerden bir veya birkana sahip maddeleri ve mstahzarlar veya yukarda sz edilen snflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik zellikleri ve kullanlma veya iyerinde bulundurulma ekli nedeni ile alanlarn salk ve gvenlii ynnden risk oluturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet snr deeri belirlenmi maddeleri,

r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduunda, az yoluyla alndnda, deri yoluyla emildiinde insan sal zerinde akut veya kronik hasarlara veya lme neden olan maddeleri,

s) reme iin toksik madde: Solunduunda, az yoluyla alndnda, deriye nfuz ettiinde erkek ve diilerin reme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doacak ocuu etkileyecek kaltmsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluumunu hzlandran maddeleri,

) Zararl madde: Solunduunda, az yoluyla alndnda, deri yoluyla emildiinde insan sal zerinde akut veya kronik hasarlara veya lme neden olan maddeleri,

ifade eder.

KNC BLM

verenin Ykmllkleri

Genel ykmllk

MADDE 5 (1) veren, kimyasal maddelerle almalarda, alanlarn bu maddelere maruziyetini nlemek, bunun mmkn olmad hallerde en aza indirmek ve alanlarn bu maddelerin tehlikelerinden korunmas iin gerekli tm nlemleri almakla ykmldr.

Risk deerlendirmesi

MADDE 6 (1) veren, iyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadn tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunmas halinde, alanlarn salk ve gvenlii ynnden olumsuz etkilerini belirlemek zere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii hkmlerine uygun ekilde risk deerlendirmesi yapmakla ykmldr.

(2) Kimyasal maddelerle almalarda yaplacak risk deerlendirmesinde aada belirtilen hususlar zellikle dikkate alnr:

a) Kimyasal maddenin salk ve gvenlik ynnden tehlike ve zararlar.

b) malat, ithalat veya satclardan salanacak Trke malzeme gvenlik bilgi formu.

c) Maruziyetin tr, dzeyi ve sresi.

) Kimyasal maddenin miktar, kullanma artlar ve kullanm skl.

d) Bu Ynetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet snr deerleri ve biyolojik snr deerleri.

e) Alnan ya da alnmas gereken nleyici tedbirlerin etkisi.

f) Varsa, daha nce yaplm olan salk gzetimlerinin sonular.

g) Birden fazla kimyasal madde ile allan ilerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileimleri.

(3) veren, tedarikiden veya dier kaynaklardan risk deerlendirmesi iin gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanclara ynelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yrrlkteki mevzuatta yer alan zel risk deerlendirmelerini de ierir.

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler ieren yeni bir faaliyete ancak risk deerlendirilmesi yaplarak belirlenen her trl nlem alndktan sonra balanr.

Tehlikeli kimyasal maddelerle almalarda alnmas gereken nlemler

MADDE 7 (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle almalarda alanlarn salk ve gvenlii ynnden riskler aadaki nlemlerle ortadan kaldrlr veya en az dzeye indirilir:

a) yerinde uygun dzenleme ve i organizasyonu yaplr.

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle almalar, en az sayda alan ile yaplr.

c) alanlarn maruz kalacaklar madde miktarlarnn ve maruziyet srelerinin mmkn olan en az dzeyde olmas salanr.

) yerinde kullanlmas gereken kimyasal madde miktar en az dzeyde tutulur.

d) yeri bina ve eklentileri her zaman dzenli ve temiz tutulur.

e) alanlarn kiisel temizlikleri iin uygun ve yeterli artlar salanr.

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atk ve artklarn iyerinde en uygun ekilde ilenmesi, kullanlmas, tanmas ve depolanmas iin gerekli dzenlemeler yaplr.

g) kame yntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine alanlarn salk ve gvenlii ynnden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanlr. Yaplan iin zellii nedeniyle ikame yntemi kullanlamyorsa, risk deerlendirmesi sonucuna gre ve ncelik srasyla aadaki tedbirler alnarak risk azaltlr:

1) alanlarn salk ve gvenlii ynnden risk oluturabilecek bakm onarm ileri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle almalarda ve teknolojik gelimeler de dikkate alnarak uygun proses ve mhendislik kontrol sistemleri seilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanlr.

2) Riski kaynanda nlemek zere; uygun i organizasyonu ve yeterli havalandrma sistemi kurulmas gibi toplu koruma nlemleri uygulanr.

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden alanlarn toplu olarak korunmas iin alnan nlemlerin yeterli olmad hallerde bu nlemlerle birlikte kiisel korunma yntemleri uygulanr.

) Alnan nlemlerin etkinliini ve srekliliini salamak zere yeterli kontrol, denetim ve gzetim salanr.

h) veren, alanlarn sal iin risk oluturabilecek kimyasal maddelerin dzenli olarak lmnn ve analizinin yaplmasn salar. yerinde alanlarn kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koullarda herhangi bir deiiklik olduunda bu lmler tekrarlanr. lm sonular, bu Ynetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet snr deerleri dikkate alnarak deerlendirilir.

) veren, 6 nc maddede belirtilen ykmllkleri yerine getirirken, bu maddenin birinci fkrasnn (h) bendinde belirtilen lm sonularn da gz nnde bulundurur. Mesleki maruziyet snr deerlerinin ald her durumda, iveren bu durumun en ksa srede giderilmesi iin koruyucu ve nleyici tedbirleri alr.

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayl Resm Gazetede yaymlanan alanlarn Patlayc Ortamlarn Tehlikelerinden Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kaydyla iveren, risk deerlendirmesi sonularn ve risk nleme prensiplerini temel alarak, alanlar kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal zelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak iin, bu maddelerin ilenmesi, depolanmas, tanmas ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasnn nlenmesi de dhil olmak zere, yaplan iin zelliine uygun olarak aada belirtilen ncelik srasna gre teknik nlemleri alr ve idari dzenlemeleri yapar:

1) yerinde parlayc ve patlayc maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulamas ve kimyasal olarak kararsz maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunmas nlenir. Bu mmkn deilse,

2) yerinde yangn veya patlamaya sebep olabilecek tututurucu kaynaklarn bulunmas nlenir. Kimyasal olarak kararsz madde ve karmlarn zararl etki gstermesine sebep olabilecek artlar ortadan kaldrlr. Bu da mmkn deilse,

3) Parlayc ve/veya patlayc maddelerden kaynaklanan yangn veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsz madde ve karmlarnn zararl fiziksel etkilerinden alanlarn zarar grmesini nlemek veya en aza indirmek iin gerekli nlemler alnr.

j) ekipman ve alanlarn korunmas iin salanan koruyucu sistemlerin tasarm, imali ve temini, salk ve gvenlik ynnden yrrlkteki mevzuata uygun ekilde yaplr. veren, patlayc ortamlarda kullanlacak btn donanm ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 nc Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Tehizat ve Koruyucu Sistemlerle lgili Ynetmelik (94/9/AT) hkmlerine uygun olmasn salar.

k) Patlama basncnn etkisini azaltacak dzenlemeler yaplr.

l) Tesis, makine ve ekipmann srekli kontrol altnda tutulmas salanr.

m) yerlerinde, sv oksijen, sv argon ve sv azot bulunan depolama tanklarnn yerletirilmesinde Ek-4te belirtilen asgari gvenlik mesafelerine uyulur.

Acil durumlar

MADDE 8 (1) veren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayl Resm Gazetede yaymlanan yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Ynetmelikte belirtilen hususlar sakl kalmak kaydyla iyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda zellikle aadaki hususlar dikkate alnr:

a) Acil durumlarn olumsuz etkilerini azaltacak nleyici tedbirler derhal alnr ve alanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en ksa srede normale dnmesi iin gerekli almalar yaplr ve etkilenmi alana sadece bakm, onarm ve zorunlu ilerin yaplmas iin acil durumlarda grevlendirilen alanlar ile iyeri dndan olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir.

b) Etkilenmi alana girmesine izin verilen kiilere uygun kiisel koruyucu donanm ve zel gvenlik ekipman verilir ve acil durum devam ettii srece kullanmalar salanr. Uygun kiisel koruyucu donanm ve zel gvenlik ekipman bulunmayan kiilerin etkilenmi alana girmesine izin verilmez.

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum mdahale ve tahliye prosedrleri kullanma hazr bulundurulur. yerindeki acil durumlarda grevlendirilen alanlarn ve iyeri dndaki ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele gibi konularda faaliyet gsteren kurulularn bu bilgilere ve prosedrlere kolayca ulaabilmeleri salanr. Bu bilgiler;

1) yerindeki acil durumlarda grevlendirilen alanlarn ve iyeri dndaki ilk yardm, acil tbbi mdahale, kurtarma ve yangnla mcadele gibi konularda faaliyet gsteren kurulularn nceden hazr olabilmeleri ve uygun mdahaleyi yapabilmeleri iin, yaplan iteki tehlikeleri, alnacak nlemleri ve yaplacak ileri,

2) Acil durumda ortaya kmas muhtemel zel tehlike ve yaplacak iler hakkndaki bilgileri,

ierir.

alanlarn eitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 9 (1) veren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayl alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen hususlar sakl kalmak kaydyla alanlarn ve temsilcilerin eitimini ve bilgilendirilmelerini salar. Bu eitim ve bilgilendirilmeler zellikle aadaki hususlar ierir:

a) Risk deerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri.

b) yerinde bulunan veya ortaya kabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tannmas, salk ve gvenlik riskleri, meslek hastalklar, mesleki maruziyet snr deerleri ve dier yasal dzenlemeler hakknda bilgileri.

c) alanlarn kendilerini ve dier alanlar tehlikeye atmamalar iin gerekli nlemleri ve yaplmas gerekenleri.

) Tehlikeli kimyasal maddeler iin tedarikiden salanan Trke malzeme gvenlik bilgi formlar hakkndaki bilgileri.

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan blmler, kaplar, boru tesisat ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.

(2) Tehlikeli kimyasallarla yaplan almalarda alanlara veya temsilcilerine verilecek eitim ve bilgiler, yaplan risk deerlendirmesi sonucu ortaya kan riskin derecesi ve zelliine bal olarak, szl talimat ve yazl bilgilerle desteklenmi eitim eklinde olur. Bu bilgiler deien artlara gre gncellenir.

(3) Kimyasal madde reticileri veya tedarikileri, iverenin talep etmesi halinde, risk deerlendirmesi iin gerekli olan, 6 nc maddenin ikinci fkrasnda yer alan hususlar ile ilgili tm bilgileri vermek zorundadr.

alanlarn grlerinin alnmas ve katlmnn salanmas

MADDE 10 (1) veren, bu Ynetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayl Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak alanlarn ve/veya temsilcilerinin grlerini alr ve katlmlarn salar.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yasaklar

MADDE 11 (1) Ek-3te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yaplacak almalarda aada belirtilen hususlara uyulur:

a) alanlarn, Ek-3te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanld ilemlerden kaynaklanan salk ve gvenlik risklerinden korunmas iin bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunmas halinde bu maddelerin retilmesi, kullanlmas ve ilemlerin yaplmas yasaktr.

b) Ancak, tam kapal sistemlerde, mmkn olan en az miktarlarda ve alanlarn bu maddelere maruziyetlerinin nlenmesi art ile Bakanlktan izin alnarak Ek-3te belirtilen maddelerle sadece aadaki hallerde alma yaplr;

1) Bilimsel aratrma ve deneylerde,

2) Yan rnlerde veya atk maddelerde bulunan bu maddelerin ayrlmas ilerinde,

3) Teknoloji gerei ara madde olarak kullanlmas zorunlu olan retimlerde.

c) (b) bendinde belirtilen almalar iin izin isteyenler;

1) zin isteme nedeni,

2) Kimyasal madde veya maddelerin yllk kullanm miktarlar,

3) Bu maddelerde alacaklarn says,

4) Maddelerin kullanlaca iler, reaksiyonlar ve prosesler,

5) alanlarn bu maddelere maruziyetini nlemek iin alnan nlemler,

hakkndaki bilgileri Bakanla vermekle ykmldr.

Salk gzetimi

MADDE 12 (1) 6331 sayl Kanunun 15 inci maddesi uyarnca;

a) Yaplan risk deerlendirmesi sonucunda salk ynnden risk altnda olduu saptanan alanlar uygun salk gzetimine tabi tutulur.

b) yerinde koruyucu nlemlerin alnmasnda salk gzetimi sonular dikkate alnr ve bu gzetimler zellikle;

1) Belirli bir hastalk veya salk ynnden olumsuz bir etkilenmeye neden olduu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sz konusu olduu,

2) alanlarn zel alma artlarnda hastalk veya etkilenmenin ortaya kma olaslnn bulunduu,

3) alanlar zerinde yaplacak tetkiklerin oluturduu riskin kabul edilebilir dzeyde olduu,

durumlarda yaplr.

c) Bu gzetimler, hastalk ve etkilenmeyi tespit edecek geerli tekniklerin bulunduu durumlarda yaplr.

) Ek-2de belirtilen biyolojik snr deeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle almalarda, ayn ekteki prosedre uygun salk gzetimi yaplr. alanlar bu ie balamadan nce bu durumdan haberdar edilir.

d) Salk gzetimine tabi tutulan her alan iin kiisel salk ve maruziyet kaytlar tutulur ve gncellenir.

e) Kiisel salk ve maruziyet ile ilgili kaytlar, yaplan salk gzetimi ve kiinin maruziyet dzeyi izleme sonularnn bir zetini ierir. Salk gzetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alr.

f) leriki bir tarihte deerlendirilmesi asndan, salk ve maruziyet ile ilgili kaytlar, gizlilii de dikkate alarak, uygun bir ekilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kaytlarn bir rnei, istenmesi halinde Bakanla verilir.

) alanlar, kendilerine ait salk muayene sonular ve etkilenme dzeylerine ait bilgileri grme hakkna sahiptir.

h) yerinde faaliyetin sona ermesi halinde, iveren salk ve maruziyet kaytlarn Sosyal Gvenlik Kurumu il mdrlne teslim eder.

) Salk gzetimi sonucunda; iyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan alanda, bu maddeden kaynaklanan tanmlanabilir bir hastalk veya olumsuz salk etkisi grlmesi veya biyolojik snr deerin aldnn tespit edilmesi halinde, alan durumdan haberdar edilir ve kendisine yaplmas gerekli salk gzetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda;

1) Yaplan risk deerlendirmesi gzden geirilir ve gerek grlmesi halinde yenilenir.

2) 7 nci maddeye gre riskin nlenmesi veya azaltlmasna ynelik mevcut nlemler gzden geirilir ve gereken nlemler alnr.

3) alann yapt iten alnarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmad baka bir ite altrlmas da dahil riskin nlenmesi veya azaltlmasna ynelik gerekli nlemlerin alnmasnda, iyeri hekiminin, i gvenlii uzmannn, dier uzman kiilerin veya Bakanlk yetkililerinin nerileri dikkate alnr.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan baka alanlar da varsa salk durumlar kontrol edilir ve bu alanlar srekli salk gzetimi altnda tutulur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kimyasal Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

EK 1(*) (**)

MESLEK MARUZYET SINIR DEERLER

 

EINECS (1)

CAS (2)

Maddenin Ad

Snr Deer

zel aret (3)

TWA (4)

(8 Saat)

STEL (5)

(15 Dak.)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3

ppm

 

 

 

Baryum (Ba olarak znr bileikleri)

0,5

-

-

-

-

 

 

Civa oksit ve civa klorid dahil olmak zere civa ve iki deerlikli inorganik civa bileikleri (civa olarak llen) (8)

0,02

-

-

-

-

 

 

Florrler (inorganik)

2,5

-

-

-

-

231-131-3

 

Gm (Ag olarak znr bileikleri)

0,01

-

-

-

-

 

 

norganik kurun ve bileikleri

0,15

-

-

-

-

 

 

Kalay (Kalay olarak inorganik bileikleri) (9)

2

-

-

-

-

 

 

Metalik Krom, norganik Krom (II)

Bileikleri ve norganik Krom (III) Bileikleri (znmez)

2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

200-193-3

54-11-5

Nikotin

0,5

-

-

-

Deri

200-467-2

60-29-7

Dietileter

308

100

616

200

-

200-579-1

64-18-6

Formik asit

9

5

-

-

-

2 005 807

64-19-7

Asetik asit

25

10

-

-

-

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

-

-

Deri

200-662-2

67-64-1

Aseton

1210

500

-

-

-

200-663-8

67-66-3

Kloroform

10

2

-

-

Deri

200-679-5

68-12-2

N,N Dimetilformamid

15

5

30

10

Deri

200-756-3

71-55-6

1,1,1-Trikloroetan

555

100

1110

200

-

200-830-5

75-00-3

Kloroetan

268

100

-

-

-

200-834-7

75-04-7

Etilamin

9,4

5

-

-

-

200-835-2

75-05-8

Asetonitril

70

40

-

-

Deri

200-843-6

75-15-0

Karbon dislfit

15

5

-

-

Deri

200-863-5

75-34-3

1,1-Dikloroetan

412

100

-

-

Deri

200-870-3

75-44-5

Fosgen

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Klorodiflorometan

3600

1000

-

-

-

201-142-8

78-78-4

zopentan

3000

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanon

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Propionikasit

31

10

62

20

-

201-245-8

80-05-7

Bisfenol A (solunabilir toz)

10

-

-

-

-

201-297-1

80-62-6

Metil metakrilat

-

50

-

100

-

2 018 659

88-89-1

Pikrik asit (9)

0,1

-

-

-

-

2 020 495

91-20-3

Naftalin

50

10

-

-

-

202-422-2

95-47-6

o-Ksilen

221

50

442

100

Deri

202-425-9

95-50-1

1,2-Diklorobenzen

122

20

306

50

Deri

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzen

100

20

-

-

-

202-500-6

96-33-3

Metilakrilat

18

5

36

10

-

202-704-5

98-82-8

Kmen

100

20

250

50

Deri

202-705-0

98-83-9

2-Fenilpropen

246

50

492

100

-

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

-

-

Deri

202-849-4

100-41-4

Etilbenzen

442

100

884

200

Deri

203-313-2

105-60-2

e-Kaprolaktam (toz veya buhar)

10

-

40

-

-

203-388-1

106-35-4

Heptan-3-on

95

20

-

-

-

203-396-5

106-42-3

p-Ksilen

221

50

442

100

Deri

203-400-5

106-46-7

1,4-Diklorobenzen

122

20

306

50

-

203-470-7

107-18-6

Allil alkol

4,8

2

12,1

5

Deri

203-473-3

107-21-1

Etilen glikol

52

20

104

40

Deri

203-539-1

107-98-2

1-Metoksipropanol-2

375

100

568

150

Deri

203-545-4

108-05-4

Vinil asetat

17,6

5

35,2

10

-

203-550-1

108-10-1

4-Metilpentan-2-on

83

20

208

50

-

203-576-3

108-38-3

m-Ksilen

221

50

442

100

Deri

203-585-2

108-46-3

Resorsinol

45

10

-

-

Deri

203-603-9

108-65-6

2-Metoksi-1-metiletilasetat

275

50

550

100

Deri

203-604-4

108-67-8

Mesitilen (Trimetilbenzenler)

100

20

-

-

-

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

Deri

203-628-5

108-90-7

Monoklorobenzen

23

5

70

15

-

203-631-1

108-94-1

Siklohegzanon

40,8

10

81,6

20

Deri

203-632-7

108-95-2

Fenol

8

2

16

4

Deri

203-692-4

109-66-0

Pentan

3000

1000

-

-

-

203-713-7

109-86-4

2-Metoksietanol

-

1

-

-

Deri

203-716-3

109-89-7

Dietilamin

15

5

30

10

-

203-726-8

109-99-9

Tetrahidrofuran

150

50

300

100

Deri

203-737-8

110-12-3

5-Metilhegzan-2-on

95

20

-

-

-

203-767-1

110-43-0

Heptan-2-on

238

50

475

100

Deri

203-772-9

110-49-6

2-Metioksietil asetat

-

1

-

-

Deri

203-777-6

110-54-3

n-Hekzan

72

20

-

-

-

203-804-1

110-80-5

2-Etoksi etanol

8

2

-

-

Deri

203-806-2

110-82-7

Siklohekzan

700

200

-

-

-

203-808-3

110-85-0

Piperazin

0,1

-

0,3

-

-

2 038 099

110-86-1

Piridin (9)

15

5

-

-

-

203-815-1

110-91-8

Morfolin

36

10

72

20

-

203-839-2

111-15-9

2-Etoksietil asetat

11

2

-

-

Deri

203-905-0

111-76-2

2-Butoksietanol

98

20

246

50

Deri

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi)etanol

50,1

10

-

-

Deri

203-933-3

112-07-2

2-Butoksietil asetat

133

20

333

50

Deri

203-961-6

112-34-5

2-(2-Btoksietoksi)etanol

67,5

10

101,2

15

-

204-065-8

115-10-6

Dimetileter

1920

1000

-

-

-

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triklorobenzen

15,1

2

37,8

5

Deri

204-469-4

121-44-8

Trietilamin

8,4

2

12,6

3

Deri

204-661-8

123-91-1

1,4 Dioksan

73

20

-

-

-

204-662-3

123-92-2

zopentilasetat

270

50

540

100

-

204-696-9

124-38-9

Karbondioksit

9000

5000

-

-

-

204-697-4

124-40-3

Dimetilamin

3,8

2

9,4

5

-

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilasetamid

36

10

72

20

Deri

205-438-8

140-88-5

Etilakrilat

21

5

42

10

-

205-480-7

141-32-2

n-Butilakrilat

11

2

53

10

-

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanol

2,5

1

7,6

3

Deri

205-563-8

142-82-5

n-Heptan

2085

500

-

-

-

205-634-3

144-62-7

Oksalik asit

1

-

-

-

-

206-992-3

420-04-2

Siyanamid

1

0,58

-

-

Deri

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3000

1000

-

-

-

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzen

100

20

-

-

-

208-793-7

541-85-5

5-Metilheptan-3-on

53

10

107

20

-

 

620-11-1

3-Pentilasetat

270

50

540

100

-

210-866-3

624-83-9

Metilizosiyanat

-

-

-

0,02

-

 

625-16-1

Amilasetat (tert)

270

50

540

100

-

210-946-8

626-38-0

1-Metilbutilasetat

270

50

540

100

-

211-047-3

628-63-7

Pentilasetat

270

50

540

100

-

212-828-1

872-50-4

n-Metil-2-pirolidon

40

10

80

20

Deri

2 151 373

1305-62-0

Kalsiyumdihidroksit (9)

5

-

-

-

-

215-236-1

1314-56-3

Difosfor pentaoksit

1

-

-

-

-

215-242-4

1314-80-3

Difosfor pentaslfr

1

-

-

-

-

2 152 932

1319-77-3

Krezoller (Tm izomerleri) (9)

22

5

-

-

-

215-535-7

1330-20-7

Ksilen (karm izomerleri, saf)

221

50

442

100

Deri

216-653-1

1634-04-4

Tersiyer-btil-metil-eter

183,5

50

367

100

-

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

-

-

-

Deri

2 311 161

7440-06-4

Platin (Metalik) (9)

1

-

-

-

-

231-131-3

7440-22-4

Gm (metalik)

0,1

-

-

-

-

2 314 843

7580-67-8

Lityumhidrr (9)

0,025

-

-

-

-

231-634-8

7664-39-3

Hidrojen florr

1,5

1,8

2,5

3

-

231-639-5

7664-93-9

Slfrik asit (buhar) (10) (11)

0,05

-

-

-

-

231-595-7

7647-01-0

Hidrojen klorr

8

5

15

10

-

231-633-2

7664-38-2

Ortofosforik asit

1

-

2

-

-

231-635-3

7664-41-7

Amonyak (anhidroz)

14

20

36

50

-

231-714-2

7697-37-2

Nitrik asit

-

-

2,6

1

-

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

-

-

-

231-954-8

7782-41-4

Flor

1,58

1

3,16

2

-

231-959-5

7782-50-5

Klor

-

-

1,5

0,5

-

231-977-3

7783-06-4

Hidrojen slfit

7

5

14

10

-

231-978-9

7783-07-5

Dihidrojen selenr

0,07

0,02

0,17

0,05

-

232-260-8

7803-51-2

Fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

-

 

8003-34-7

Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arndrlm)

1

-

-

-

-

233-060-3

10026-13-8

Fosfor pentaklorr

1

-

-

-

-

233-113-0

10035-10-6

Hidrojen bromr

-

-

6,7

2

-

2 332 710

10102-43-9

Azotmonoksit

30

25

-

-

-

247-852-1

26628-22-8

Sodyum azid

0,1

-

0,3

-

Deri

252-104-2

34590-94-8

(2-Metoksimetiletoksi)-propanol

308

50

-

-

Deri

 

( * ) 1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayl Direktiflerin ekleridir.

 

(**) 6331 sayl Kanun uyarnca karlan mevzuatn uygulanmasnda uluslararas kurulularca yaymlanm snr deerler de dikkate alnabilir.

 

( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayt numaras.

( 3 ) zel iaret : Deri iareti, vcuda nemli miktarda deri yoluyla geebileceini gsterir.

( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans sre iin llen veya hesaplanan zaman arlkl ortalama.

( 5 ) STEL : Baka bir sre belirtilmedike, 15 dakikalk bir sre iin almamas gereken maruziyet st

snr deeri.

( 6 ) mg/m3 : 20 oC scaklkta ve 101,3 KPa. (760 mm cva basnc) basntaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktar.

( 7 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktar (ml/m3).

( 8 ) : Civa ve iki deerlikli inorganik bileiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet snr deerlerini tamamlayc ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alnacaktr.

( 9 ) : Sala etkileri konusunda, snrl bilimsel veri bulunan maddeler.

( 10 ) : Uygun maruziyet izleme yntemi seilirken, ortamda bulunabilecek dier slfr bileiklerinin olas snrlamalar ve etkileimleri de dikkate alnacaktr.

( 11 ) Buhar : Grtla geen ve havann iletildii kanallara (soluk borusu, bifrkasyonlar) ve cierin solunum ile ilgili blgelerine (toraks) nfuz eden ortalama 10 m apndaki solunabilir partikller olarak tanmlanr.

 

EK 2

 

BYOLOJK SINIR DEERLER VE SALIK GZETM NLEMLER

 

1.                 Kurun ve iyonik kurun bileikleri

1.1.             Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya edeer sonucu veren bir baka metod kullanlarak, kanda kurun seviyesinin (PbB) lmn de kapsar.

Balayc biyolojik snr deer: 70 μg Pb/100 ml kan.

1.2.             Aadaki durumlarda tbbi gzetim yaplr:

1.2.1.        Havadaki kurunun, haftada 40 saat alma sresine gre hesaplanm, zaman arlkl ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise,

1.2.2.        alanlardan herhangi birinin kanndaki kurun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise.

 

 

EK 3

KULLANIMI YASAK OLAN KMYASAL MADDELER LE YAPILMASI YASAKLANAN LER

 

Aada belirtilen kimyasal maddelerin ithali, retimi ve bu maddelerin iyerinde kullanm ile kimyasal maddeler ihtiva eden aada belirtilen ilerin yaplmas yasaktr. Ancak bu maddelerin baka bir kimyasal madde iindeki veya atk maddedeki konsantrasyonu, aada verilen limit deerlerin altnda bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

 

a)          Kimyasal Maddeler:

 

EINECS No ( 1 )
CAS No ( 2 )
Madde Ad

Yasak Uygulanmayacak

Limit Deer

202-080-4

91-59-8

2-naftilamin ve tuzlar

% 0,1 (arlka)

202-177-1

92-67-1

4-aminodifenil ve tuzlar

% 0,1 (arlka)

202-199-1

92-87-5

Benzidin ve tuzlar

% 0,1 (arlka)

202-204-7

92-93-3