7 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28731

YNETMELK

Abdullah Gl niversitesinden:

ABDULLAH GL NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abdullah Gl niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abdullah Gl niversitesinde yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 19, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez almas dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesini,

c) EADB: Enstit anabilim/anasanat dal bakanln,

) EK: Enstit kurulunu,

d) Enstit: niversiteye bal enstitleri,

e) EYK: Enstit ynetim kurulunu,

f) GANO: Genel arlkl not ortalamasn,

g) Ortak danman: Tez almasnn niteliinin gerektirdii durumlarda atanan ikinci danman,

) Rektr: Abdullah Gl niversitesi Rektrn,

h) Rektrlk: Abdullah Gl niversitesi Rektrln,

) Senato: Abdullah Gl niversitesi Senatosunu,

i) Tez: Yksek lisans veya doktora tez almasn,

j) TK: Tez izleme komitesini,

k) niversite (AG): Abdullah Gl niversitesini,

l) YK: Abdullah Gl niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Programlara bavuru, renci Kabul ve Kaytlara likin Esaslar

Programlara bavuru

MADDE 5 (1) Yksek Lisans programlarna, bir lisans diplomasna sahip olan, Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (ALES) veya Graduate Record Examination (GRE) genel veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puan, ngilizce bilgi dzeyi ve EADB'ce uygun grlen ve adaylara duyurulan dier ltler deerlendirilerek bavurular alnr. Yksek lisans programlarna kabul edilmek iin bavurulan programn puan trnde 60 puandan aa olmamak artyla, Senato tarafndan belirlenecek ALES taban puanna sahip olmak gerekir. ALES puannn %50'den az olmamak artyla hangi arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir.

(2) Doktora programlarna lisans ve/veya yksek lisans baar dzeyleri, ALES veya GRE genel veya GMAT puan, ngilizce bilgi dzeyi ve EADB'ce uygun grlen ve adaylara duyurulan dier ltler deerlendirilerek bavurular alnr. Doktora programlarna kabul edilebilmek iin yksek lisans veya lisans diplomasna ve bavurulan programn puan trnde 70 puandan aa olmamak artyla Senato tarafndan belirlenecek ALES taban puanna sahip olmak gerekir. ALES puannn %50'den az olmamak artyla hangi arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir. Doktora programlarna lisans diplomasyla bavuran adaylarn kabul edilmesi iin genel not ortalamasnn en az 3.00 olmas gerekir. Sanatta yeterlik programna bavurularda ALES art aranmaz.

(3) Lisansst programlara bavuran adaylarn ngilizce bilgi dzeyleri niversite tarafndan yaplan ngilizce yeterlik snav veya edeerlii niversite Senatosunca belirlenen dier ngilizce bilgi dzeyi belirleme snavlar sonularna gre llr. Baar notunun alt snr Senato tarafndan belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programlarnda, ngilizce n artnn hangi blmlerde uygulanaca ve baar notunun alt snrnn ne olaca Senato tarafndan belirlenir.

(5) Lisansst programlara kabul edilebilmek iin gerekli snav baar notu her bir EADB'nin nerisi ve EK karar ile belirlenir.

renci kabul

MADDE 6 (1) Lisansst programlara aday bavurular ve kaytlarla ilgili tm bilgiler niversite tarafndan duyurulur. Bavurular, dorudan renci leri Daire Bakanlna veya internet zerinden yaplabilir.

(2) EYK, bavurular incelemek ve deerlendirmek zere ilgili her bir enstit anabilim dalnda, en az retim yesinden oluan komisyonlar kurar. Komisyonlar, adaylarn daha nceki eitimlerini, akademik baarlarn, bavuru ilannda belirtilen artlar ve ngilizce dil becerilerini gz nne alarak hangi adaylarn mlakata arlacana karar verir ve mlakat sonularn deerlendirerek kabul nerilerini EADBye iletir.

(3) Yksek lisans programn niversitede tamamlayan renciler, doktora programlarna, EADBnin de gr alnarak, yeni bir bavuru srecinden gemeksizin, dorudan kabul edilebilirler. niversitede yksek lisans programn tamamladktan sonra en ok bir yl ara vererek doktora programlarna devam edecek rencilerin dosyalarnda yer alan ve giri koullarnn salanm olduunu gsteren belgeler, tekrar istenmez.

(4) Bir anabilim dalndaki program tamamlamadan kendi istei ile ayrlm rencilerin, yine bu anabilim dalndaki lisansst programlara kabul durumunda, daha nce tamamlanmam programda geirilmi srelerin ne kadarnn, yeni kabul edildikleri programda geirilmi saylacana, kabul srasnda EADB nerisi ile EYK karar verir.

ngilizce hazrlk program ve muafiyet

MADDE 7 (1) niversitede retim dili ngilizcedir. Ancak, Trke veya baka bir dilde yaplmas zorunlu olan dersler Senato tarafndan belirlenir. Lisansst programa kabul edilecek adaylardan, tm dier artlar yerine getirdii halde, yalnzca ngilizce becerileri ile ilgili koullar salayamayanlar, bavurduklar lisansst programa koullu olarak kabul edilebilir ve ngilizce dil becerilerini gelitirmeleri iin bir yl sre verilir. Adaylar bir yllk srede, dil becerilerini gelitirip ilgili dil koullarn saladktan sonra, lisansst programlarna balarlar.

(2) ngilizce dil koullar salanmadan, bilimsel hazrlk ve sanatsal hazrlk programlar da dahil, lisansst programlar kapsamndaki dersler alnamaz, tez almas yaplamaz.

(3) renci kendine tannan sreden daha nce ngilizce dil artn salamas durumunda, gelecek ilk akademik dnemde, kesin kayt yaptrp derslere balayabilir.

(4) Lisansst programlara bavuran adaylardan ngilizce snavndan muaf tutulacaklar unlardr:

a) Herhangi bir lisansst programna, niversitenin bir lisans programndan mezun olduktan sonra en ok drt yaryl iinde bavurmu olanlar.

b) niversitenin bir yksek lisans programndan mezun olduktan sonra, en ok drt yaryl iinde bir doktora programna bavuranlar.

(5) renimine drt yaryl st ste ara veren ve/veya kayt yaptrd halde derslere devam etmeyen rencilerin, yeniden kayt yaptrabilmeleri iin niversite tarafndan yaplan ngilizce yeterlik snav veya Senato tarafndan kabul edilen edeer bir snav ile ngilizce yeterliklerini kantlamalar gerekir.

Lisansst renci kabul snav jrilerinin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Snav jrileri, ilan edilen her program iin, EADBnin nerecei en az yedi retim yesi arasndan EYK tarafndan belirlenen asil ve iki yedek yeden oluur.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 9 (1) Lisans veya yksek lisans derecesini, bavurduklar EADB dndaki programlardan alm olan adaylarn eksiklerini gidermek amacyla, EADBnin uygun grmesi halinde bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir yksek lisans rencisinin ders program, lisans seviyesindeki derslerden oluur. Bu dersler yksek lisans programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez.

(3) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen bir doktora rencisinin almas gereken zorunlu dersler, ilgili doktora programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez.

(4) Bilimsel hazrlk programndaki renciler, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra danmann nerisi ve EADB'nin onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazrlk programnn normal retim sresi iki yaryldr. Bu sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program normal ve azami srelerine dahil edilmez. Ancak, normal retim sresi dndaki geirilen sreler, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program normal ve azami srelerine dahil edilir.

(6) Bilimsel hazrlk programnda baarsz olan renciler, lisansst programa balayamazlar.

Deiim rencileri ve zel renciler

MADDE 10 (1) Deiim rencileri, niversitenin uluslararas deiim programlar erevesinde niversitede bir veya daha fazla dnem iin eitim grme hakkn kullanan yurt d yksekretim kurumlar rencileridir. Bu rencilerin, seilme, ders alma, muafiyet, kredi ve kabul ilemleri, zel renciler ve deiim programlar uygulama esaslar ve ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(2) Bir yksekretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, EADBnin gr ve EYKnn onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu rencilere diploma veya sertifika verilmez, ancak kaytl olduklar dersleri ve aldklar notlar gsteren bir belge verilir. zel renci kabulne ilikin olarak, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

(3) Ders ald dnemi takip eden alt yaryl ierisinde, niversitenin bir lisansst programna girmeyi baaran zel rencilerin baardklar dersler, EADB'nin nerisi ve EYK'nn onay ile izledikleri program iin geerli saylabilir. Ancak zel renci olarak, lisansst program mezuniyet kredi saysnn en ok yars alnabilir.

Yatay gei yolu ile renci kabul

MADDE 11 (1) Yurt iindeki veya yurt dndaki bir yksekretim kurumunda lisansst programlarda kaytl ve en az bir yaryl tamamlam baarl rencilerin, yatay gei ile edeer bir programa kabulne ilikin olarak, EYKnn belirledii esaslar uygulanr. niversite dndaki bir niversiteden yatay gei yapan rencilerin ngilizce dil dzeyleri, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen artlar salamas gerekir.

(2) Doktora programna lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci, yksek lisans programna geebilir. Geii uygun grlen rencinin EADB'nin nerisi ve EYK karar ile programa intibak yaplr.

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 12 (1) Yabanc uyruklu rencilerin kabulnde, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

zel artl renci kabul

MADDE 13 (1) Engelli ve birinci derece ehit yaknlarnn ilgili programlara kabulnde Senatonun belirledii esaslar uygulanr.

Katk pay ve renim creti

MADDE 14 (1) Lisansst programlara kayt hakk kazanan ve kaytl renciler, gz ve bahar yaryllar banda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katk pay veya renim cretini demekle ykmldr. Katk pay ve renim cretleri 2547 sayl kanunun 46 nc maddesince hesaplanarak Senato tarafndan ilan edilir. Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyen ve mazeretleri EYKca kabul edilmeyen renciler, o dnem iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu sre, katk pay ve renim creti hesaplamalarnda azami renim sresinden saylr.

Kayt yenileme, derslerin durumu, kredi aktarma ve farkl niversiteden ders alma

MADDE 15 (1) Lisansst programlara kayt hakk elde eden adaylar ile renime devam eden rencilerin kayt yenileme ilemleri, rencilerin kayt yaptrdklar ders ya da derslerin almamas durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farkl niversiteden/enstitden ders alma durumlar akademik takvimde belirlenen sre iinde EYKnn belirledii esaslara gre yrtlr.

Danman, proje danman belirleme, ortak danman atama

MADDE 16 (1) Danman, proje danman belirleme, ortak danman atama ve danman, proje danman deiikliiyle ilgili hususlar, EADBnin nerisi ve EYKnn kararna gre belirlenir.

Tez ve proje yazm dili

MADDE 17 (1) Tez ve proje yazm ve oaltlmas ile ilgili hususlar; enstitlerce hazrlanp Senato tarafndan onaylanan niversite Tez Yazm Klavuzunda belirtilir. Tez ve projeler, ngilizce yazlr.

NC BLM

Eitim-retim ve Snavlara likin Esaslar

Eitim-retim yl

MADDE 18 (1) Bir eitim-retim yl, iki yaryldan oluur. Senato tarafndan kabul edilen baz tezsiz yksek lisans programlarnda bir akademik yl yaryldan oluabilir.

(2) Akademik yln kapsad kayt, ders, snav ve benzeri faaliyetlerin sre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafndan belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dnemler ierisinde dzenlenmesi, ilgili blmlerin gr alnarak renci ileri tarafndan yaplr ve ilan edilir.

(4) renciler, derslere, uygulamalara, seminerlere, yaryl ii ve yaryl sonu snavlarna ve dier btn almalara katlmakla ykmldr.

(5) Lisansst retim sresinde izlenecek retim programlar, mezuniyet iin gerekli artlar, EADB tarafndan hazrlanan programlar, EKnn olumlu gr ve Senatonun onay ile kesinleir.

(6) Programlarn uygulanmasna ilikin esaslar, EYK tarafndan belirlenir.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 19 (1) rencilere lisansst program erevesinde aldklar dersler iin retim elemanlar tarafndan aadaki tabloda yer alan notlardan birisi verilir:

a)

Not

Katsay

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

65-69

DD

1,00

60-64

FD

0,50

50-59

FF

0,00

00-49

NA

0,00

--

b) Ortalamaya katlmayan notlar:

1) S: Yeterli

2) U: Yetersiz

c) Bilgilendirme harfleri:

1) EX: Muaf.

2) NI: Program d dersler.

3) RM: Tamamlayc bilimsel hazrlk dersi.

4) R1, R2, Rn: Ders tekrar says.

5) W: Dersten ekildi.

6) Q: Yeterlie hazrlanyor.

(2) renciler, yksek lisans iin CC ve doktora iin CB notunun altnda aldklar zorunlu dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadr. Eer bu ders sonraki dnemlerde almazsa, danmann olumlu gr alnarak ve EYK onay ile baka bir ders alnabilir. Baarsz olunan ders semeli ise, renci ayn dersi tekrarlayabilecei gibi, danmann uygun grecei baka bir dersi de alabilir.

(3) NA notu, derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarna ilikin artlar yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere retim yesince takdir olunur. NA notu, not ortalamalar hesabnda FF notu gibi ilem grr.

(4) S notu;

a) GANO hesabna dahil edilmeyen bir dersin tamamlandn gstermek zere, dersin retim yesi tarafndan,

b) Tez jrisinin onaylad teze, tez danman tarafndan,

verilir.

(5) U notu;

a) GANO hesabna dahil edilmeyen bir dersin baarszln gstermek zere dersin retim yesi tarafndan,

b) Tez almalarn baaryla srdremeyen rencilere, tez danman tarafndan,

verilir.

(6) EX bilgilendirmesi, niversite dndaki niversitelerden alnan ve programa kabul edilen dersler iin ve EADB tarafndan muaf tutulan dersler iin verilir.

(7) NI bilgilendirmesi, rencinin kaytl olduu lisansst programnda yer almayan ancak renci tarafndan fazladan alnan kredili derslerdir. Ortalamaya dahil edilmeyen bu dersler, alnan harf notu ile birlikte not belgesinde gsterilir.

(8) RM bilgilendirmesi, yksek lisans rencilerine n koul olarak ald derslere verilir.

(9) R bilgilendirmesi, rencinin tekrar etmekte olduu zorunlu dersi ya da rencinin baarsz olduu semeli ders yerine ald baka bir semeli dersi tekrarladn belirtmek iin verilir. Dersin kanc defa tekrar edildii R1, R2, Rn ile belirtilir.

(10) W bilgilendirmesi, tez ve n koul dersleri dnda, akademik takvimde belirtilen dersten ekilme sresi dolmadan, program danmannn onayyla rencinin ekildii ders iin verilir.

(11) Q bilgilendirmesi, derslerini baaryla tamamlayp yeterlik snavna girmeye hak kazanan doktora rencilerine, yeterlik snav hazrl yapmakta olduklarn gstermek zere verilir.

(12) Notunda hata olduunu dnen renci, notlarn ilanndan sonra en ge yedi gn ierisinde Enstit Mdrlne dileke ile bavurur. Notlarda herhangi bir hata tespiti halinde ilgili retim eleman gerekeli bir yazyla dersle ilgili enstit mdrlne, itiraz bavurusundan itibaren bir hafta ierisinde bildirir. Notlarn dzeltilmesine ilikin karar, EYK tarafndan verilir.

Ders tekrarlama

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen azami srelerde baarl olamayan rencilerin, program deiiklii veya ismi deimemekle birlikte ders ieriinin deimesi durumunda, kaytl bulunduklar programn mevcut mezuniyet kredisini salayacak ekilde, daha nce baarl olduklar derslerden hangilerini yeniden almalar gerektii EADB tarafndan belirlenir ve EYK karar ile kesinleir.

(2) Baaryla tamamlanan derslerin alnmasnn zerinden yksek lisans iin , doktora iin alt yl gemesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almalar gerektiine rencinin kaytl olduu EADB ve EYK karar verir.

(3) renciler baarm olduklar dersleri danmanlarnn onayyla tekrarlayabilir. Bu derslerden alnan son not geerlidir.

Snavlara katlmama

MADDE 21 (1) EADB tarafndan hakl ve geerli grlen bir nedenle herhangi bir snava giremeyen renciye, EYK karar ile mazeret snav hakk verilebilir.

Genel arlkl not ortalamas hesab

MADDE 22 (1) GANO, not ortalamasna dahil her bir dersin karl olan katsaysnn, o dersin AKTS kredisi ile arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin AKTS kredisi toplamna blnmesiyle elde edilir.

(2) GANO hesabnda virglden sonra haneli ilem yrtlr ve gsterim iki hane zerinden yaplr. Yuvarlama ileminde virglden sonraki nc hane 0-4 ise aa, 5-9 ise yukar yuvarlama yaplr.

Kayt silme

MADDE 23 (1) Aadaki durumlarda rencinin EYK kararyla kayd silinir:

a) Kendi istei ile kaydn sildirmek istediini yazl olarak beyan etmesi.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas almas.

(2) Kayd silinen rencinin demi olduu katk pay ve renim giderleri iade edilmez.

(3) Kayd silinen rencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 24 (1) Lisansst rencileri, disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine tabidir.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnn amac, renciye bilimsel aratrma yapma becerisinin yannda bilgiye erime, deerlendirme, yorumlama, eletiri ve zm nerisi getirebilme yetkinlii kazandrmaktr.

Ders ve AKTS kredi yk

MADDE 26 (1) Tezli yksek lisans program, yz yirmi AKTS kredisinden az olmamak zere, EADBnin ngrd zorunlu ve/veya seimlik en az yedi ders, uzmanlk alan dersleri, seminer almas ve tez almasndan oluur.

(2) Bir renci bir yarylda en ok krk AKTS kredi ders alabilir.

(3) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri tez danman tarafndan, tez danman atanncaya kadar ise, EADB tarafndan yrtlr.

(4) renci, danman atanmasn izleyen dnem bandan itibaren, her yaryl kendi tez danmannca alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr.

(5) renci, yksek lisans programnda, lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla ve danmannn onayyla lisans dersleri alabilir. Lisans derslerinden en ok iki tanesi, ders ykne ve yksek lisans kredisine saylabilir.

(6) renci, danmann nerisi ve EYK kararyla, izledii programn ders ykne saylmak zere niversite dndaki niversitelerden, EYKnn belirledii sayy amamak artyla, lisansst ders alabilir.

Baar denetlemesi

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans yapan rencinin, tez aamasna geebilmesi iin GANOsu 3.00'dan az olamaz. Ortalama artn salayncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadr.

(2) renci, ilk iki yarylda AKTS kredi ykn tamamlamak ve en az bir yaryln tez almasnda geirmek kaydyla yarylda mezun olabilir.

Sre

MADDE 28 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlamak iin azami sre alt yaryldr.

(2) Azami sre sonunda yksek lisans programn baaryla tamamlayamayan renciler, ilgili dneme ait renci katk payn bu Ynetmeliin 14 nc maddesine gre demek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danmannn ve tez konusunun belirlenmesi ve deitirilmesi

MADDE 29 (1) EADBnin gr alnarak, EYK tarafndan her renciye en ge ikinci yaryl sonuna kadar tam zamanl bir retim yesi tez danman olarak atanr. Tez almasnn niteliinin, birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda, enstitnn ilgili anabilim dal dndan olmak artyla, ikinci bir tez danman atanabilir.

(2) rencinin gerekeli bavurusu ve EADBnin gr alnarak, EYK yeni bir tez danman atayabilir.

(3) renci en az altm AKTS ders kredisini tamamladktan sonra tez konusunu belirleyerek danmann onayn tayan tez neri formunu, akademik takvimde belirlenen sreler ierisinde EADBye teslim eder. EADB kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez nerisi, EYK karar ile kesinleir.

(4) renci akademik takvimde belirtilen srede danmann onayn tayan tez deiiklii neri formunu, EADBye teslim eder. EADB kurulu karar ile ilgili enstitye iletilen tez konusu deiiklii EYK karar ile kesinleir.

(5) Tez konusu EYK karar ile deitirilen renci, renim sresi iinde EYK karar tarihini takip eden alt aydan nce tezini teslim edemez.

(6) Tez sresince st ste iki kere U notu alan veya st ste iki yaryl kayt yaptrmayan renciler, tez danmannn nerisi ve EYK karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar.

Tez savunma jrisi ve tez savunma snav

MADDE 30 (1) Yksek lisans tez almasn belirtilen sre iinde tamamlayan renci, elde ettii sonular niversite Tez Yazm Klavuzuna uygun biimde ngilizce yazmak ve tezini jri nnde ngilizce olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez danmannca tezi kabul edilen renci, tez snavna girmek iin EADB'ye bavurur. EADB, tez jrisi nerisiyle birlikte tezin ciltlenmemi bir kopyasn ilgili enstitye iletir.

(3) Yksek lisans tez jrisi, EADB'nin nerisi ve EYK kararyla atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir EADBden veya niversite dndan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(4) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere aktr.

(5) Snav sonunda jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda "kabul", "ret" veya "dzeltme" kararn salt ounlukla verir. Jri karar, EADB tarafndan en ge gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu renciler, uzatma aldklar yaryla kayt yaptrmak zorundadr.

(6) Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye EYK karar ile yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 31 (1) Tezi kabul edilen renci, tez savunma snav tarihini takip eden bir ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ve enstit tarafndan istenen dier belge ve dokmanlar da tamamlayarak enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine Tezli Yksek Lisans Diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EADB programnn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans programlar, uzaktan eitim olarak da yrtlebilir. Uzaktan eitim lisansst programlar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Ders ve AKTS kredi yk

MADDE 33 (1) Tezsiz yksek lisans program, doksan AKTS krediden az olmamak kouluyla, EADB bakanlnn ngrd zorunlu ve/veya seimlik en az on adet ders ile proje almasndan oluur. Dnem projesi dersi ortalamaya katlmaz ve baarl S veya baarsz U olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(2) Bir renci bir yarylda en ok krk AKTS kredilik ders alabilir.

(3) Tezsiz yksek lisans programnda renci, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en ok tanesi, ders ykne ve yksek lisans kredisine saylabilir.

(4) renci, EADB'nin nerisi ve EYK kararyla, izledii programn ders ykne saylmak zere niversite dndaki niversitelerden lisansst ders alabilir.

Sre

MADDE 34 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlamak iin azami sre alt yaryldr.

(2) Azami sre sonunda yksek lisans programn baaryla tamamlayamayan rencinin, ilgili dneme ait renci katk payn bu Ynetmeliin 14 nc maddesine gre demek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile proje yazma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Danman atanmas

MADDE 35 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, EADB her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi veya grevlisini en ge birinci yaryln sonuna kadar belirler.

(2) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri, danman tarafndan yrtlr. Danman atanmam ise atanncaya kadar EADB tarafndan yrtlr.

Baar denetlemesi

MADDE 36 (1) Tezsiz yksek lisans yapan rencinin, mezun olabilmesi iin bu Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen artlar salanmaldr. Ayrca mezuniyet iin GANOsu 3,00/4,00 olmaldr.

Proje alma konusu belirlenmesi ve deitirilmesi

MADDE 37 (1) Tezsiz yksek lisans program rencisi, dnem projesine kayt olduu yaryln balad tarihten itibaren danmannn onaylad proje konusunu bir ay iinde enstitye bildirir.

(2) renci, proje dersini tekrarlayaca yaryl banda proje dersine tekrar kayt olmak artyla proje konusu deiiklii talebinde bulunabilir.

Proje ve yeterlik snav

MADDE 38 (1) Derslerini baar ile tamamlayan tezsiz yksek lisans program rencileri, proje almasnda elde edilen sonular bir rapor halinde, enstit proje yazm klavuzuna uygun bir biimde ngilizce dilinde hazrlar ve proje savunma snavna alnr.

(2) renci, proje raporunun kopyasn ilgili enstitye teslim etmek ve jri nnde ngilizce olarak savunmakla ykmldr.

(3) Proje savunma ve yeterlik snav aadaki esaslara gre yrtlr:

a) EADBnin teklifi ile EYK tarafndan oluturulmu, biri rencinin proje danman olmak zere en az kiilik jri nnde yaplr.

b) Proje savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri yeleri, salt ounlukla projeyi baarl S veya baarsz U olarak deerlendirir. Bu karar, gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jri tarafndan baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile EADBden yeni bir proje danman nerisi istenir. EYK karar ile proje danman atama ilemi yaplan renci yeni proje danman ile yeni proje konusunu belirler.

(4) Proje snavndan baarl bulunan renci, AKTS kredi ykn tamamlamak ve gerekli not ortalamas artn salamak kaydyla ayn jri nnde yeterlik snavna girer. Yeterlik snav szl olarak yaplr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 39 (1) Proje savunma ve yeterlik snavndan baarl bulanan renci, proje savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, elektronik ortamda kaydedilmi bir kopyasn ve enstit tarafndan istenen dier belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder. renci, EYK karar ile tezsiz yksek lisans derecesi almaya hak kazanr.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu EADB programnn onaylanm ad bulunur.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Ama

MADDE 40 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini salyor olmas gerekir.

Ders ve AKTS kredi yk

MADDE 41 (1) Doktora program, yz seksen AKTS krediden az olmamak artyla, EADBnin ngrd zorunlu ve seimlik, yksek lisans derecesiyle bavuranlar iin en az yedi ders, lisans derecesiyle bavuranlar iin en az on drt ders ile yeterlik snav, tez almas ve her yaryl alnacak uzmanlk alan dersinden oluur.

(2) Bir renci bir yarylda en ok krk AKTS kredilik ders seebilir. AKTS kredi ve deerlendirme esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

(3) Doktora programndaki renciye tez danman, en ge nc yaryl bana kadar EADB'nin nerisi ve EYK kararyla atanr. Doktora tezinin nitelii birden fazla tez danman gerektirmesi halinde ikinci tez danman atanabilir. Tez danman ve varsa ikinci danman doktoral retim yeleri, grevlileri, elemanlar arasndan seilir.

(4) rencinin gerekeli bavurusu ve EADBnin gr alnarak, EYK yeni bir tez danman atayabilir.

(5) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri, danman tarafndan yrtlr. Danman atanmam ise atanncaya kadar EADB tarafndan yrtlr.

(6) renci, danman atanmasn izleyen dnem bandan itibaren her yaryl kendi tez danman tarafndan alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr.

(7) renci, danmann nerisi ve EYK kararyla, izledii programn ders ykne saylmak zere niversite dndaki niversitelerden, EYKnn belirledii sayy amamak artyla, lisansst ders alabilir.

(8) renci, lisans ve/veya yksek lisans programnda baarl olduu dersleri, doktora reniminde alamaz, ders ykne saydramaz.

Baar denetlemesi

MADDE 42 (1) Doktora yapan rencinin, yeterlik snavna girebilmesi iin GANOsunun en az 3.00 olmas gerekir. Ortalama artn salayamayan renci yeterlik snavna giremez ve ortalama artn salayncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadr.

Sre

MADDE 43 (1) Doktora program, yksek lisans derecesi ile bavuranlar iin azami on iki yaryl, lisans derecesi ile bavuranlar iin ise azami on sekiz yaryldr.

(2) Azami sre sonunda doktora programn baaryla tamamlayamayan rencinin, ilgili dneme ait renci katk payn bu Ynetmeliin 14 nc maddesine gre demek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez yazma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yeterlik snav

MADDE 44 (1) Derslerini baar ile tamamlayan rencilerin yeterlik snavlar akademik takvimde belirtilen zamanlarda yaplr.

(2) Yeterlik snavna girmek isteyen renci, bavurusunu ilgili enstitye yapar.

(3) Yeterlik snavlar, EADB tarafndan EADBde grev yapan retim yeleri arasndan nerilen ve EYKca yllna onaylanan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

(4) Doktora yeterlik komitesi, snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla, en az biri niversite dndan ve en az doktor unvanna sahip olmak kaydyla ilgili alandan asil ikisi yedek be kiilik snav jrisini oluturur. Doktora yeterlik jrisi, her renci iin EYK karar ile kesinleir.

(5) Doktora yeterlik snav, yazl ve mlakat olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, yazl ve szl snav sonularn birlikte deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafndan en ge gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(7) kinci defa yeterlik snavnda baarsz olan renci, takip eden yarylda danmannn onaylayaca en az iki ders almak zorundadr. renci bu dersleri de baaryla tamamladktan sonra tekrar yeterlik snav dnemlerinde snava girmek iin yazl bavuruda bulunur.

Tez izleme komitesi

MADDE 45 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin, enstitnn talebi, EADBnin nerisi ve EYK onay ile yeterlik snavn takip eden bir ay iinde TK oluturulur.

(2) TK, EADBce nerilen alt retim yesi iinden, danman dnda EADB iinden ve dndan birer ye olmak zere, sralamaya baklmakszn EYK tarafndan seilen retim yesinden oluur.

(3) Tez nerisi savunma snav ile takip eden izleme snavlar, bu komite tarafndan yaplr. TK yesi olmayan ortak danman, dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(4) TKin kurulduktan sonraki dnemlerde, EADBnin gerekeli nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi sunumu ve TK raporlar

MADDE 46 (1) TK atanan renci, en ge alt ay iinde, EYKnn belirledii formatta hazrlanm tez nerisini, sunum tarihinden on be gn nce komite yelerine ulatrr ve yedi gn nce enstitye danman tarafndan yazl olarak bildirilen yer ve saatte, TK nnde szl olarak sunar.

(2) EYK tarafndan kabul edilmi bir mazereti bulunmadan, komiteye sresi iinde rapor sunmayan veya ilan edilen gn ve saatte sunumu gerekletirmeyen rencinin tez nerisi baarsz saylr.

(3) TK, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafndan sunumu izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(4) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni TK atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde, danman ve tez konusu deien renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Tez nerisi bu savunmada da reddedilen renci iin, EADBnin nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve TK atanr.

(5) Tez nerisi kabul edilen renci iin TK, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda, yaplan almalarn zeti ve bir sonraki yarylda yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas notu komite tarafndan S veya U olarak belirlenir.

(6) TK sunumunda kez baarsz bulunan renci iin enstitnn talebi, EADBnin nerisi ve EYK karar ile yeni bir danman ve TK atanr.

(7) Tez nerisi savunma snav sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme snavlar sonucunda tez konusu deiikliinin sz konusu olduu hallerde, TK konuya ilikin bir rapor hazrlar ve enstitye sunar. EYK, sunulan TK raporunu inceler ve uygun grmesi halinde, tez konusu deiikliine karar verir. EYKnn karar tarihi itibari ile en ge alt ay ierisinde renci tez nerisi savunma snavna girer.

(8) Baarszlktan dolay danman deien veya tez konusu deitirilen renci, sre dndaki srelerde tez almalarna yeni balam renci gibi ilem grr.

Doktora tezinin sonulanmas

MADDE 47 (1) Doktora tezini tamamlayan renci, elde ettii sonular niversite Tez Yazm Klavuzuna uygun biimde ngilizce yazmak ve tezini jri nnde ngilizce olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez danmannca tezi kabul edilen ve EYK tarafndan belirlenen yayn artlarn salayan renci, tez snavna girmek iin EADB'ye bavurur. EADB, tez jrisi nerisiyle birlikte tezin ciltlenmemi bir kopyasn ilgili enstitye iletir.

(3) Doktora tez jrisi, EADB'nin nerisi ve EYK karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesi ve en az biri baka bir niversitenin retim yesi olmak zere be asil, iki yedek yeden oluur. Jri yelerinin doktora derecesine sahip olmas gerekir. ki danmann olmas durumunda, danmanlardan sadece birisi ye olarak jride yer alr.

(4) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur ve dinleyicilere aktr.

(5) Snav sonunda jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda "kabul", "ret" veya "dzeltme" kararn salt ounlukla verir. Jri karar, EADB tarafndan en ge gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en fazla alt ay iinde eksiklerini tamamlayarak tezini ayn jri nnde tekrar savunur. renci, uzatma ald yaryla kayt yaptrmak zorundadr.

(6) Tez savunma snavna katlmayan ya da savunma snav sonunda tekrar baarsz bulunan renci iin, EYK karar ile, EADB karar ile yeni bir danman nerilmesi istenir.

(7) EYK karar ile yeni danman atama ilemi yaplan rencinin EYK karar tarihinden itibaren en ge bir ay ierisinde TKi oluturulur. TKin oluturulmasndan sonra renci en fazla alt ay ierisinde tez neri savunma snavna alnr.

Doktora diplomas

MADDE 48 (1) Tezi kabul edilen renci, tez savunma snav tarihini takip eden iki ay ierisinde, tezinin drt adet ciltlenmi kopyas ile enstit tarafndan istenen dier belge ve dokmanlar tamamlayarak enstitye teslim eder, tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine "Doktora Diplomas" verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EADBdeki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Sanatta Yeterlik Program

Ama ve kapsam

MADDE 49 (1) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr.

(2) Sanatta yeterlik program, yz seksen AKTS krediden az olmamak artyla, EADBnin ngrd zorunlu ve seimlik, yksek lisans derecesiyle bavuranlar iin en az yedi ders, lisans derecesiyle bavuranlar iin en az on drt ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Lisansst dersler, EADBnin nerisi ve EYK onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 50 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami on sekiz yaryldr.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtildii zere on iki yaryl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on sekiz yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye EADBnin nerisi ve EYKnn onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sreler verilir.

(3) Azami sre sonunda sanatta yeterlik programn baaryla tamamlayamayan rencinin, ilgili dneme ait renci katk payn bu Ynetmeliin 14 nc maddesine gre demek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile sergi veya proje hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Danman atanmas

MADDE 51 (1) Tez danman, en ge nc yaryl bana kadar EADB tarafndan, her renci iin ders ve uygulama seimi ile tez, sergi veya proje yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini ilgili enstitye nerir. Danman nerisi, EYK karar ile kesinleir. Sanatta yeterlik almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda, ikinci danman atanabilir.

(2) Danman, retim yeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen retim grevlileri arasndan seilir.

(3) rencinin yazl bavurusu ve EADBnin gr alnarak, EYK yeni bir danman atayabilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 52 (1) Tez hazrlayan renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni, niversite Tez Yazm Klavuzuna uygun biimde ngilizce yazmak ve ayrca tez, sergi veya projesini jri nnde ngilizce olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri, EADBnin nerisi ve EYK onay ile atanr. Jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, EADBce snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en fazla ay iinde gereini yaparak tez, sergi veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir alma konusu verilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 53 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 54 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularda ilgili enstit tarafndan yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm saylr. renci hakkndaki dier bireysel ilemler, ilk kaytta renci tarafndan yazl olarak beyan edilen veya daha sonra yazl bildirimle deitirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebli edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile YK ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 56 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 57 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abdullah Gl niversitesi Rektr yrtr.