7 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28731

YNETMELK

Abdullah Gl niversitesinden:

ABDULLAH GL NVERSTES LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abdullah Gl niversitesinde yrtlen lisans programlarna renci kabul ve kayt ilemleri ile lisans eitim retimi ve snavlarna ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abdullah Gl niversitesinde lisans eitim-retim programlarna, renci kabulne, dnem ders kaytlarna, snav ve deerlendirme esaslarna, devaml ve geici ayrlma ilemlerine, staj, bitirme almas, diploma ve dier retim almalar ile akademik danmanlk ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: renci i ykne dayal Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami ders yk: rencinin bir yarylda alabilecei en fazla AKTS kredisini,

c) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek iin, blm bakannn nerisi zerine, dekan veya mdr tarafndan grevlendirilen retim elemann,

) Faklte: Yksek dzeyde eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn yapan; kendisine birimler balanabilen yksekretim kurumunu,

d) GANO: Genel Arlkl Not Ortalamasn,

e) MS: Abdullah Gl niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu ngilizce muafiyet snavn,

f) Kurul: Fakltelerde faklte kurulu, yksekokullarda yksekokul kurulunu,

g) Normal ders yk: rencinin bir yarylda almas gereken otuz AKTS kredisini,

) Ortak zorunlu ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini,

h) DB: renci leri Daire Bakanln,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

i) Senato: Abdullah Gl niversitesi Senatosunu,

j) niversite (AG): Abdullah Gl niversitesini,

k) YANO: Yaryl arlkl not ortalamasn,

l) Ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu,

m) Yksekokul: niversite bnyesinde lisans eitimi veren yksekokullar

ifade eder.

KNC BLM

Eitim - retime likin Esaslar

retim dili

MADDE 5 (1) niversitenin lisans programlarnda retim dili ngilizcedir. Ancak Trke veya baka bir dilde yaplmas zorunlu olan dersler Senato tarafndan belirlenir.

(2) Lisans rencilerinin programlara kaytlar ngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra yaplr.

(3) Lisans programlarna yerletirilen, kabul edilen veya kurumlar aras yatay gei yapan rencilerin ngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve hazrlk snfnda retim, ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(4) renimine, izin veya kayt yenilememe nedeni ile st ste drt yaryl ya da daha uzun sre ara veren lisans rencilerinin yeniden kayt yaptrabilmeleri iin MS veya Senato tarafndan kabul edilen edeer bir snav ile ngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekir. Ancak son drt yaryl iinde en az bir yaryl eitim dili tmyle ngilizce olan yurt ii veya yurt d yksekretim kurumlarnda renim grdn ve baarl olduunu belgeleyenlerde bu koul aranmaz.

Giri ve kayt artlar

MADDE 6 (1) niversiteye bal faklte ve yksekokullara kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) SYM tarafndan yaplan snavlar sonucunda, o retim ylnda niversitenin faklte veya yksekokullarna merkezi yerletirme sistemi ile kayt hakk kazanm olmak ya da zel yetenek snav ile renci alnacak birimlerde, o retim yl iin geerli olan puan ve artlara sahip bulunmak.

c) Kayt iin Senato tarafndan belirlenen belgeleri getirmek.

(2) Adaylarn kayt iin bizzat bavurmalar gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, vekilleri veya kanun temsilcileri aracl ile de kayt yaptrabilirler.

Eitim-retim sresi

MADDE 7 (1) Normal eitim retim sresi, lisans programlar iin sekiz yaryldr.

(2) Azami eitim retim sresi, lisans programlar iin on drt yaryldr.

(3) rencinin, ngilizce hazrlk programnda geirdii sre ile ynetim kurulunca izinli sayld yaryllar normal ve azami eitim retim sresine dahil deildir.

(4) rencilerin lisans programna ilk kayt yaptrd tarihten itibaren kaytl olduu veya kayt yenilememe nedeni ile kaytsz olarak geirdii tm yaryllar normal ve azami eitim retim sresine dahildir.

(5) niversiteden sreli uzaklatrma cezas alan rencilerin ceza sreleri normal ve azami eitim retim sresinden saylr.

(6) Deiim programlar kapsamnda yurt ii veya yurt d yksekretim kurumlarnda geirilen yaryllar normal ve azami eitim retim sresine dahildir.

(7) Azami eitim retim sresinde mezun olamayanlar; 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesine gre ilgili dneme ait renci katk tutarn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Katk tutarn yatrmak artyla, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn eitimlerine devam ederler.

Eitim-retim dnemleri ve akademik takvim

MADDE 8 (1) Bir eitim retim yl, yaryl sonu ve btnleme snavlar hari, her biri en az on drt haftalk iki yaryldan oluur.

(2) Eitim retim yl kapsamnda yaz okulu alabilir. Yaz okulunda eitim retim Senato kararlar erevesinde yaplr.

(3) Bir eitim retim ylndaki kayt, ders, snav ve benzeri faaliyetlerin sre ve tarihleri akademik takvim ile dzenlenir.

(4) Yaryllarda ve yaz okulunda derslerin haftalk programlar DB koordinasyonunda ilgili blm bakanlklar tarafndan dzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yaryllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili blm bakanl tarafndan belirlenerek ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Bu derslerin gruplar, kapasiteleri ve kriterlerine ilikin dzenlemeler ilgili blm bakanl tarafndan yaplr.

Kayt yenileme

MADDE 9 (1) renciler her yaryl akademik takvimde gsterilen sre iinde ders kaydn yaptrmak ve danmanna onaylatmak zorundadr. Ancak normal renim sresini tamamlam renciler ile uluslararas renciler katk payn veya renim cretini demekle ykmldr.

(2) Akademik takvimde belirtilen srelerde katk payn veya renim cretini yatrmayan ve kaydn yeniletmeyen renci, o yarylda rencilik haklarndan yararlanamaz, derslere devam edemez ve snavlara giremez.

(3) Sresi iinde kaydn yeniletmeyenlerden hakl ve geerli mazereti olan rencinin kaydnn yenilenmesi iin akademik takvimde belirtilen mazeret kayt sreleri ierisinde mazeretini belirten dileke ile bavurmas kaydyla, ynetim kurulu karar verir. Kayt yenileme ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

(4) Kayt yenileme sresini takip eden bir haftalk sre ierisinde renci, danman onay ile yeni ders seebilir veya setii dersi brakabilir.

retim programlar, uygulama ve stajlar

MADDE 10 (1) Eitim retim mfredat programlar, ilgili blm bakanlnn nerisi zerine kurullarca karara balanarak en ge haziran ay iinde Rektrle sunulur ve Senatonun onay ile kesinleir.

(2) retim program; teorik dersler, seminer, atlye, laboratuvar, arazi uygulamas, staj ve benzeri uygulamalardan oluur.

(3) Bir yaryldaki ders ve stajlarn AKTS kredilerinin toplam 30 olmak zorundadr.

(4) Eitim retim programlarndaki semeli derslerin AKTS kredileri, retim programnn toplam AKTS kredisinin %25inden az olamaz.

(5) Bir lisans programndan mezun olabilmek iin stajlar dahil 240 AKTS kredilik dersten baarl olmak gerekir.

(6) Bitirme tezi olan programlarda bitirme almas, staj zorunluluu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri almalarla ilgili esaslar kurullarn teklifi zerine Senato tarafndan belirlenir.

Danmanlk

MADDE 11 (1) Her renci iin ilgili blm bakanlklarnn nerisi ve ynetim kurullarnn kararyla retim elemanlar arasndan akademik danmanlar grevlendirilir. Danman, renimi boyunca renciyi izler ve rencinin devam etmekte olduu lisans ve ift ana dal/yan dal programlar erevesinde almas gereken zorunlu ve semeli derslerle ilgili olarak renciye tavsiyelerde bulunur. renci, yaryl kaytlarnn yaplmas veya yenilenmesi srasnda derslerini danman ile iletiime geerek seer ve danmanna onaylatr.

NC BLM

Dersler, Snavlar ve Not Deerlendirmeleri

Ders Alma

MADDE 12 (1) Ders alma ile ilgili ilemler aadaki ekilde yrtlr:

a) rencinin bir yarylda alabilecei azami ders yk 40 AKTS kredidir.

b) renci, yaryl banda ncelikle devamsz veya uygulamadan baarsz olduu dersler ile alt snflardan hi almad dersleri almak kaydyla, bulunduu yaryl derslerinden de alabilir.

c) Birinci snf rencileri hari GANOsu 2.00n stnde olan renciler en fazla iki st yaryla kadar olmak kaydyla ders alabilirler. Ancak, azami ders ykn aamazlar.

) renci st yaryldan ders alarak, normal renim sresinden daha ksa srede mezun olabilir.

d) ki yaryl st ste YANOsu 1.80in altnda olan renciler, GANOsunu 2.00 ve zerine karmadan daha nce almad dersleri alamaz sadece kald derslerden alabilirler.

e) renci daha nce alp baarl olduu dersi not ykseltmek iin tekrar alabilir. Bu durumda alnan son not geerli olur.

f) Kayt dondurma ve uzaklatrma nedeniyle dnem kaybeden veya ders kayd yaptrmayan renciler renimlerine kaldklar yaryldan devam ederler.

g) Programdan kaldrlan ve yerine yeni bir edeer ders konulmayan herhangi bir dersten baarsz olan renci, mezun olabilmesi iin gerekli asgari kredi ykn tamamlamak artyla, o dersten sorumlu tutulmaz.

) Talepleri, ynetim kurulu tarafndan uygun grlen renciler, yurt ii veya yurt dndaki niversiteler ile niversite bnyesindeki baka fakltelerden ders alabilirler.

(2) Ayn anda yan dal veya ift ana dal programna devam eden rencilerin haftalk toplam ders yk azami ders ykn geemez.

Zorunlu ve semeli dersler

MADDE 13 (1) Dersler zorunlu ve semeli olmak zere iki tiptedir. Zorunlu dersler, rencinin bulunduu programda baarl saylabilmesi iin almak zorunda olduu derslerdir. Semeli dersler, rencinin nerilenler iinden seerek alabilecei derslerdir.

(2) Semeli dersler, her blmn eitim-retim programnda belirlenmi ders gruplar iinden seilir.

Derslere devam

MADDE 14 (1) renciler ilgili faklte veya yksekokullarn belirledii ilkeler dorultusunda teorik derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek zorundadr. Teorik derslerin %70ine, uygulamal ve laboratuvar derslerinde ise %80ine devam etmekle zorunludur. Aksi halde renci o dersin yaryl sonu snavna giremez. rencilerin devam durumlar, ilgili retim eleman tarafndan izlenir.

(2) Tekrarlanan derslerde nceki dnemde devam art yerine getirilmi ise, ara snavlara girmek kaydyla bu derslerde devam art aranmaz. Ancak uygulama snav yaplan dersler bu dzenlemenin dndadr. Tekrar alnan derslerin nceki yaryl ii ve yaryl sonu notlar dikkate alnmaz.

(3) Devamsz rencilerin durumu yaryl sonu snavlarndan nce ilgili retim eleman tarafndan ilan edilir. Bu durumdaki rencilere bu dersten NA notu verilir.

(4) Laboratuvar uygulamas olan derslerin laboratuvarndan devamszl nedeniyle baarsz olan renci dersten de devamsz saylr.

Snavlar

MADDE 15 (1) Snavlar; ara snav, yaryl sonu snav, btnleme snav, muafiyet snav, mazeret snav ve ek snavlardr. Bu snavlar yazl, szl veya uygulamal olarak yaplabilir.

(2) Snav programlar, ilgili blm bakanlklarnca hazrlanr ve snavlardan en az on be gn nce ilan edilir. Snavlar, programda gsterilen gn, yer ve saatte yaplr. renciler, snava ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve renci kimliklerini yanlarnda bulundurmak zorundadrlar.

(3) lgili dekanlk/mdrlk tarafndan gerekli grlmesi durumunda cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir.

(4) retim elemanlar, tm snav sonularn akademik takvimde belirtilen tarihler ierisinde otomasyon sistemine girerek ilan etmek ve snav evrakn ilgili blm bakanlna teslim etmek zorundadr. Snavlara ilikin belge ve tutanaklar dekanlk veya mdrlklerce en az iki yl saklanr. niversitede aada belirtilen snavlar yaplr:

a) Ara snav: Her ders iin her yaryl en az bir ara snav yaplr. Bir yaryl programnda yer alan derslerden bir gnde en fazla iki dersin ara snav yaplabilir.

b) Yaryl sonu snav: Bir dersin yaryl sonu snav, o dersin tamamland yaryl sonunda yaplr. Yaryl sonu snavna, devam zorunluluunu yerine getiren ve uygulamal olan derslerin uygulamalarndan baarl olan renciler girebilir. Bir yaryl programnda yer alan derslerden bir gnde en fazla iki dersin yaryl sonu snav yaplabilir.

c) Btnleme snav: lgili yaryl sonunda alm olduklar derslerin yaryl sonu snavna girme hakk elde eden rencilerden yaryl sonu snavnda baarsz olanlarla, baarl olup not ykseltmek isteyen ve snava girme artlarn salad halde yaryl sonu snavna girmeyen rencilere her ders iin tannan snav hakkdr. Btnleme snav yaryl sonu snav yerine geer.

) Mazeret snav: Mazeret snav hakk, mazereti nedeniyle ara snavlara giremeyen rencilere tannr. Bunun dnda baka hibir snav iin mazeret snav hakk verilmez. Ara snavlara girme hakk olduu halde bu snavlara giremeyen rencilerden hakl ve geerli mazeretleri ynetim kurullarnca kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde, derslerin son haftasnda, dekanlk veya yksekokul mdrlnce tespit ve ilan edilen gn, yer ve saatte kullanrlar. Ara snavlara hakl ve geerli bir nedenle katlamayanlar mazeretlerini, snav tarihinden itibaren en ge bir hafta iinde bildirmek zorundadr.

d) Ek snav: Mezun olabilmek iin devam artn yerine getirdii halde en fazla dersi kalan veya kald dersi olmad halde GANOsu 2.00 olmayan rencilere CC ve altnda ald en ok dersten ek snav hakk verilir. Bu snavda alnan not dorudan ortalama saylr, ara snav art aranmaz.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 16 (1) renciler snav sonularna, notlarn ilanndan itibaren en ge bir hafta iinde dekanla veya yksekokul mdrlne yazl olarak itirazda bulunabilir. tiraz zerine idarece yaplacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli dzeltmeler ynetim kurulu karar ile kesinlik kazanr ve sonu renciye ve DBye bildirilir.

Baar notunun tespiti

MADDE 17 (1) Her dersin deerlendirme faaliyetleri arasnda en az bir ara snav ve bir yaryl sonu snav olur. lgili retim eleman uygun grd takdirde dev, laboratuvar ve benzeri yaryl ii almalar ara snav olarak deerlendirebilir.

(2) Yaryl sonu ders harf notu, ara snavlar ve yaryl sonu snav sonular ile yaryl ii almalar ve derslere devam gz nnde tutularak retim eleman tarafndan belirlenir.

(3) Yaryl ii almalarn trleri, yaryl sonu snav notunun ders baar notuna katks, dersi veren retim eleman tarafndan her yaryl balangcnda rencilere duyurulur.

(4) Ara snav ve yaryl sonu snav arlklaryla elde edilecek ham baar puan, her bir ders iin ilgili blm bakanlnn nerisi ve Senatonun onayyla kesinleir.

(5) Ham baar puannn ders harf notuna dntrlmesinde ilgili retim eleman yetkilidir. Uygulamal derslerde ders harf notu rencinin yaryl ii almalar deerlendirilerek takdir olunabilir. Bu dersler, ilgili blm bakanlnn nerisi ve faklte/yksekokul kurulunun karar ile belirlenir. Yaryl sonundaki ders harf notlar ilgili retim eleman tarafndan akademik takvimde belirtilen gne kadar otomasyon sistemine girilir. Notlar aada gsterilmitir:

a)

Harf Notu

Katsay

Puan

Stat

AA

4.00

90-100

Mkemmel

BA

3.50

85-89

ok iyi

BB

3.00

80-84

yi

CB

2.50

75-79

Orta

CC

2.00

70-74

Geer

DC

1.50

65-69

artl Geer

DD

1.00

60-64

artl Geer

FD

0.50

50-59

Baarsz

FF

0.00

0-49

Baarsz

(6) Beinci fkradaki notlara ek olarak;

a) NA notu, bir dersten devamszlk nedeni ile baarsz olan rencilere verilir. Ortalama hesabnda FF notu gibi ilem grr.

b) SF notu, ortak zorunlu derslerden baarl olan rencilere verilir ve ortalama hesabna katlmaz.

c) US notu, ortak zorunlu derslerden baarsz olan rencilere verilir ve ortalama hesabna katlmaz.

) EX notu, mfredatlarda yer alan baz derslerden muaf olan renciler ile bir yksekretim kurumundan dikey/yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken ya da mezun olup, SYM snavna girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar ve ynetim kurulu karar ile intibak yaplan derslere verilir. Bu not ortalama hesabna katlmaz.

d) WD notu, bir dersten ekilen rencilere verilir ve ortalama hesabna katlmaz. Bu notu ald dersi tekrar etmek zorundadr.

Arlkl not ortalamas

MADDE 18 (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alnan harf notunun katsaysnn arpm o dersin arlkl notu olarak belirlenir. rencinin bir faklte veya yksekokula kaydolmasndan itibaren ald ortalamaya dahil edilen btn derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin AKTS kredi toplamna blnmesi ile GANO elde edilir.

(2) rencinin bir yarylda ald ortalamaya dahil edilen btn derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin AKTS kredi toplamna blnmesi ile YANO elde edilir.

(3) GANO ve YANO hesaplanrken ondalk ksmn ilk basama dikkate alnr. Virglden sonraki ikinci hane, nc hanenin beten kk olmas durumunda aynen, be veya daha byk olmas durumunda bir fazlas alnarak tespit edilir.

Baar denetimi

MADDE 19 (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, SF, EX notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr. DC ve DD artl geer notlar olup GANOsu 2.00n zerinde olan renciler ilgili yarylda bu derslerden baarl saylr, GANOsu 2.00n altnda ise baarsz saylr. Ayrca FD, FF, NA, US notlar baarsz notlar olup, baarsz olunan derslerin tekrar alnmas zorunludur.

Onur, stn onur rencileri

MADDE 20 (1) rencilii sresince uyarma dnda disiplin cezas almam olmak kaydyla, bir yaryl sonunda YANOsu 3.00-3.49 olan renciler onur rencisi, 3.50-4.00 arasndaki renciler stn onur rencisi saylrlar. Onur/stn onur rencisi saylabilmek iin ilgili yarylda ortalamaya dahil en az ders alm olmas ve CCden dk notunun olmamas gerekir.

(2) DB tarafndan dzenlenen belgeler ilgili faklte/yksekokul onayndan sonra onur/stn onur rencilerine verilir.

DRDNC BLM

Genel Hkmler

Kayt silme ve sildirme

MADDE 21 (1) rencinin yazl olarak kaydnn silinmesini istemesi dnda, aada belirtilen hallerde ilgili ynetim kurulu karar ile niversiteyle iliii kesilir:

a) rencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazete de yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas.

b) rencinin ruhsal hastal sebebiyle renimine devam edemeyeceinin salk raporu ile belgelendirilmesi.

c) rencinin herhangi bir nedenle baka bir yksekretim kurumuna gei yapmas.

(2) liii kesilen rencilere DBye bavurmalar halinde durumlarn gsteren bir belge verilir. Kayt srasnda alnan belgelerden sadece lise diplomas, arkasna ilem yaplarak geri verilir. Diplomann bir fotokopisi rencinin dosyasnda saklanr.

Mazeretler

MADDE 22 (1) Hakl ve geerli mazereti bulunan renciler; mazeret durumunu bildiren dileke ve varsa mazeretini gsterir belge ile birlikte mazeretlerinin biti tarihinden itibaren en ge be gn iinde dekanla veya yksekokul mdrlne bavurmak zorundadrlar. Bu sre iinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Ynetim kurulunca kabul edilecek geerli mazeretlerle ilgili olarak, aadaki esaslara gre ilem yaplr:

a) rencinin, geerli mazereti sebebiyle katlamad ders saatlerindeki devamszl; bu Ynetmeliin 14 nc maddesinde belirtilen snrlar at takdirde, devamsz olduu derslerle ilgili haklar rencinin talebi zerine dondurulur. renciler bu dersleri, ald ilk yarylda alrlar. Bu ekilde kaybedilen sre, normal eitim-retim sresine eklenir.

b) rencinin mazereti bu Ynetmelikte ngrlen devam sresine dhil edilmez.

zin ve haklarn sakl tutulmas

MADDE 23 (1) renciye ynetim kurulu karar ve Yksekretim Kurulunca tespit edilen hakl ve geerli nedenler ile bir defada en ok iki yaryl sre ile izin verilebilir. Bir renciye renim hayat boyunca en fazla drt yaryl izin verilebilir. zinli saylan renci, kaytl olduu yksekretim programna devam edemez ve izinli olduu yarylda snavlara giremez.

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi ngrlemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yaryl sresi iinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin snav dneminde ortaya kmas halinde ayn ekilde ilem yaplr. Yaryl iinde izin verilmesi halinde renci yaryl bandan itibaren izinli saylr. Snav dnemi banda veya snav dnemi iinde izin alndnda, bu izin verildii tarihten geerli olup, rencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden snav dnemindeki haklar sakl kalr. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin snavnn alaca ilk snav dneminde kullanlr.

(3) Yukarda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, olayn meydana geldii tarihten itibaren en ge on be gn iinde dekanla/yksekokul mdrlne bavurmas ve olay belgelerle kantlamas zorunludur.

(4) Ynetim kurullarnca kabul edilebilecek ekonomik veya dier nedenlerle izin ancak yaryl banda verilebilir. Bu takdirde izin iin bavurunun, nedenlerinin aklanmas ve belgelenmesinin, yaryln balang tarihinden itibaren bir ay iinde yaplmas zorunludur.

(5) niversite adna kltrel ve sportif faaliyetlere, yurt ii ve yurt dndaki msabakalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmalar Rektrlk tarafndan uygun grlerek grevlendirilen renciler grevlendirilme sresi ierisinde giremedikleri ders veya snavlar iin izinli ve mazeretli saylrlar.

Yurtii ve yurtd niversitelerle renci deiimi

MADDE 24 (1) niversite ile yurt ii veya yurt dndaki bir niversite arasnda yaplan anlamalar uyarnca, renci deiim programlar erevesinde, niversite tarafndan bir veya iki yaryl yurt ii ve yurt dndaki niversitelere renci gnderilebilir. Bu kapsamda yurt ii veya yurt d niversitelere gnderilen rencilerin niversitedeki kayd devam eder ve bu sre normal ve azami retim sresinden saylr. Bavuru koullar, kabul artlar, baar notlarnn niversitedeki baar durumuna nasl yanstlaca ve bu kapsamdaki dier hususlar Senato ve ilgili ynetim kurulu kararlar ile belirlenir.

zel renci stats

MADDE 25 (1) zel renciler, niversitede herhangi bir programa kaytl olmayan, bilgi ve becerilerini gelitirmeleri amacyla kendilerine dardan derslere katlma izni verilen rencilerdir.

(2) zel rencilerin bavurular, alabilecekleri dersler ve ders saati toplam ilgili blm bakanlnn gr alnarak ynetim kurulunca karara balanr.

(3) zel rencilere renci kimlik kart, diploma ve unvan verilmez. Ancak, devam ve baar durumlarn gsteren bir belge verilebilir.

(4) zel renciler ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yatay ve dikey geiler, ift ana dal ve yan dal program

MADDE 26 (1) Yurt ii veya yurt d yksekretim kurumlarndan niversitenin ayn dzeydeki edeer diploma programlarna veya ayn dzeydeki diploma programlar arasnda yaplacak yatay gei ve intibak ilemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yaplr.

(2) Meslek yksekokullar mezunlarnn lisans programna dikey gei ilemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri ile Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yaplr.

(3) Bu Ynetmelik uyarnca yatay veya dikey gei yapacak renciler, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen yabanc dil yeterliine ilikin koullar da salamak zorundadrlar. Bu koullar salayamayan renciler ngilizce hazrlk snfna devam etmekle ykmldrler.

Muafiyet ve intibak

MADDE 27 (1) niversiteye kayt hakk kazanan rencilerden ngilizce yeterlii salayarak, birinci snfna kaydn yaptran rencilerden, daha nceden herhangi bir yksekretim kurumundan mezun olan veya mezun olmad halde baarl olduu dersleri belgeleyenlerin renime balayacaklar eitim-retim ylnn ilk haftas iinde bavurmalar halinde, nceden dier yksekretim kurumlarnda baardklar derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde okuduu snfn her yarylndan %70 AKTS kredilik dersten muaf olan renci bir st snfa intibak ettirilir. ntibak ettirilen sre normal ve azami renim sresinden dlr.

(2) Akretim sistemiyle retim yapan yksekretim kurumlarnda okumu olan renciler 2547 sayl Yksekretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu ortak derslerden muaf olabilirler. Bu derslerden muafiyet iin ders ierii istenmez.

Mezuniyet

MADDE 28 (1) Bir rencinin kaytl olduu programdan mezun olabilmesi iin o programdaki tm dersleri baarm olmas ve GANOsunun en az 2.00 olmas gerekir.

(2) rencinin mezuniyet tarihi, o yaryl sonu snavlarnn bittii tarihten sonraki ilk i gndr. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme devi/tezi, arazi almas ve benzeri sebeplerle mezun olamayan renciler; mezuniyet snavnda baarl olduu veya bu almalarn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olurlar.

Diplomalar

MADDE 29 (1) niversitenin bir faklte veya yksekokulunun eitim-retim programnda mevcut olan btn dersleri, uygulamalar, staj ve benzeri almalar baar ile tamamlayan rencilere o programn lisans diplomas ve diploma eki verilir. Diplomann ekli ve zerinde yer alacak bilgiler DB tarafndan dzenlenir.

(2) Diplomann kayb halinde, rencinin istei zerine ikinci bir diploma dzenlenir. Bu diplomann n yznde kinci Nsha olduu belirtilir.

(3) Bir lisans programnn en az ilk drt yarylnn btn derslerinden baarl olanlara istemeleri halinde nlisans diplomas verilir. nlisans diplomas almak iin yaplacak bavurular herhangi bir sre ile snrl deildir. nlisans diplomas alanlarn iliii kesilmi saylr.

(4) Diploma ve diploma eki, mezun durumdaki rencinin bizzat kendisine veya kanuni vekiline teslim edilir.

Tebligat

MADDE 30 (1) rencilere resmi olarak yaplmas gereken her trl tebligat ilgili mevzuat hkmlerine gre renci iin oluturulan elektronik posta adresine yaplabilir. Bunun olmad durumlarda tebligat, rencilerin niversiteye kayt srasnda bildirdikleri adrese iadeli ve taahhtl olarak yaplmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(2) renci niversiteye bildirdii veya niversite tarafndan salanan elektronik posta adresine gnderilen iletileri izlemekle ykmldr.

(3) niversiteye kayt srasnda bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, bunu DBye bildirmeyen veya yanl ya da eksik bildiren renciler, mevcut adreslerine tebligat yaplmas halinde, kendilerine tebligat yaplmadn iddia edemezler.

Disiplin

MADDE 31 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato, faklte/yksekokul ynetim kurulu ve faklte/yksekokul kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abdullah Gl niversitesi Rektr yrtr.