7 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28731

YNETMELK

Abdullah Gl niversitesinden:

ABDULLAH GL NVERSTES NGLZCE HAZIRLIK SINIFI

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Abdullah Gl niversitesine bal lisans ve lisansst programlara kabul edilen rencilerin ngilizce dil seviyelerini niversitedeki dersleri takip edebilecek dzeye getirmek amacyla yabanc dil hazrlk snfnda yrtlen eitim-retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Abdullah Gl niversitesi yabanc dil hazrlk snfnda yrtlen eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7, 14, 44 ve 49 uncu maddeleri hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dnem: Yedi-sekiz hafta arasnda deien retim sresini,

b) Hazrlk snf: Yabanc dil hazrlk snfn,

c) MS: YDYO ngilizce Hazrlk Program Muafiyet Snavn,

) Lisans: En az sekiz yaryllk bir program kapsayan yksekretimi,

d) Lisansst: Yksek lisans ve doktora eitimini,

e) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

f) Rektr: Abdullah Gl niversitesi Rektrn,

g) Rektrlk: Abdullah Gl niversitesi Rektrln,

) Senato: Abdullah Gl niversitesi Senatosunu,

h) niversite: Abdullah Gl niversitesini,

) YDYO: Abdullah Gl niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu,

i) Ynetim Kurulu: Abdullah Gl niversitesi YDYO Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

Programa yerletirme ve muafiyet

MADDE 4 (1) niversitede eitim ve retim dili ngilizcedir. niversiteye kabul edilen lisans veya lisansst rencilerin ngilizce dil bilgilerinin yeterlii, MS ya da Senato tarafndan kabul edilen dier dil snavlarndan biri ile belirlenir. ngilizce dil bilgileri yeterli saylanlar, yerletirildikleri lisans veya lisansst programa dorudan kayt yaptrabilirler.

(2) Aadaki renciler MS'den muaftr:

a) Son iki yl iinde, Senato tarafndan kabul edilen dil snavlarndan biri ile ngilizce yeterliini kantlayanlar.

b) Lisans programna mracaat eden adaylar iin: niversitedeki bir lisans programndan mezun olduktan sonra en ok iki akademik yl iinde bavurmu olanlar ile en az son ylnda, ngilizce dilinin anadil olarak konuulduu bir lkede, eitim dili ngilizce olan ortaretim kurumlarnda eitim grp, orta retimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin zerinden en ok iki yl gemi olanlar.

c) Lisansst programa mracaat eden adaylar iin: niversitedeki bir lisans ve/veya yksek lisans programndan mezun olduktan sonra, iki akademik yl iinde bir lisansst programa bavuranlar ile en az son drt ylnda ngilizce dilinin anadil olarak konuulduu bir lkede, eitim dili ngilizce olan yksekretim kurumlarnda eitim grp, yksek retimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin zerinden en ok iki yl gemi olanlar.

(3) Hazrlk snfnda kredili sistem uygulanr. Hazrlk snfnda alnan krediler rencinin lisans ve/veya lisansst eitiminde alaca toplam krediye dahil edilmez.

(4) rencilerin, hazrlk snf retim programndan muaf olacaklar dersler MS'den aldklar sonuca gre belirlenir.

(5) rencilerin, hazrlk snf retim programndan alacaklar dersler Ynetim Kurulu tarafndan ilan edilen artlar ve rencinin ilgi alanlarna gre belirlenir.

(6) Hazrlk snf retim programnda baarsz olan renciler, ngilizce yeterlik koullarn salamak amacyla retim ylnn banda yaplan MS'ye girebilirler.

(7) Hazrlk programna devam ederken, bu Ynetmeliin drdnc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen snavlardan biri ile yeterliini kantlayan renciler, bavurmalar halinde hazrlk snfndan muaf saylabilirler.

retim sresi ve devam zorunluluu

MADDE 5 (1) Hazrlk snfnda normal retim sresi en az yedier haftalk drt dnemden oluan bir akademik yldr. Normal retim sresi sonunda baarl olunamayan dersler iin renciye bir yl daha devam etme hakk verilebilir. Bu srenin sonunda da baarsz olan renciler beklemeli statye alnrlar. Beklemeli statde olan renciler, snavlara girme dnda rencilik haklarndan yararlanamazlar. rencinin talebi halinde, SYM tarafndan Trke eitim veren edeer bir yksekretim programna, edeer programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine yerletirilir. Ancak bunun iin, kayt yaptrd yl itibaryla, rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

(2) renciler, derslerin en az %80'ine devam etmekle ykmldr. Devamszl toplam ders saatinin %20'sini aan rencilerin mazeretlerini yazl olarak bildirmeleri gerekir. Mazereti Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen renciler, derslere devam etme hakkn kazanr.

Dersler, deerlendirme, baar ve itiraz

MADDE 6 (1) rencinin hazrlk snfn tamamlamas iin Ynetim Kurulunun belirledii zorunlu ve semeli derslerden en az krk alt kredi almas gerekir.

(2) Hazrlk snfnda verilecek dersler, kredileri ve alaca dnem retim yl banda Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Derslerin sresi bir dnemle snrldr.

(4) Zorunlu derslerde ve baz semeli derslerde n art uygulanr.

(5) Bir dersten baarl saylmak iin 100 zerinden en az 70 puan almak gerekir.

(6) Derslerin baar puan, %50si dnem sonu snavndan ald not, %40 ksa snavlar ve devlerden ald notlar, %10'u ise retim elemannn kanaat notundan oluur.

(7) Derslerin deerlendirilmesi, baar artlar ve n artlarla ilgili detaylar, retim yl banda Ynetim Kurulu tarafndan belirlenip YDYO'nun resmi internet sitesinde duyurulur.

(8) Snavlarn deerlendirilmesinde maddi hata yapld dncesinde olan renciler, notlarn ilann takip eden gn ierisinde YDYO Mdrlne bavurur. Bavurular, YDYO Mdrl tarafndan oluturulacak komisyon tarafndan incelenerek sonulandrlr.

zinli ayrlma

MADDE 7 (1) Hazrlk snfna kaytl olan renciler dnem izni iin bavurabilir. znin kabul ve sresi Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.

Devamszlk ve mazeret

MADDE 8 (1) Hazrlk snfnda derslere devam zorunludur. Herhangi bir nedenle derse girmeyen renci yoklamalarda devamsz gsterilir.

(2) renciler derslerin en az %80ine devam etmekle ykml olduklarndan, yedi gnden daha az raporlu olmalar durumunda, bu mazeretleri %20 devamszlk sresi kapsamnda saylr. Snav yaplacak tarihlerde drt gnden daha ksa sre raporlu olan rencilere sadece telafi snavna girme hakk verilir. Yedi gn ve zeri raporlu olan renciler, raporlarn bir dileke ekinde Ynetim Kuruluna sunmak zorundadrlar. Ynetim Kurulu tarafndan raporun uygun bulunmas halinde, rencinin devamszlk hakk raporda belirtilen sre kadar uzatlabilir.

Yaz okulu eitimi

MADDE 9 (1) Yaz okulu eitimi, hazrlk snf rencilerinin isteine bal olup herhangi bir nedenle baarsz olduu ya da hi almad dersleri telafi etmek iin katlabilecekleri bir programdr.

(2) Yaz okulu ders yk, normal dnem ders yknn %75'inden fazla olamaz.

(3) rencilerin yaz okuluna katlm ile ilgili dier kurallar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abdullah Gl niversitesi Rektr yrtr.