7 Austos 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28731

TEBL

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

GEC VE YABANCI PLAKALI TAITLARDAN ALINACAK

GE CRETLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 68)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, karayolunun bakm, korunmas ile karayolu ve tamann ynetimine ilikin giderlere katkda bulunmak zere; snr kaplarmzdan giri ve k yapan yabanc veya geici plakal tatlardan alnacak gei cretlerinin dzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanununun 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

b) Birim tat: Yar rmorkuyla veya rmorkuyla birlikte ekiciyi veya ara tescil belgesinde rmork takabilir ifadesi varsa rmorkuyla birlikte veya tek bana kamyonu veya tek bana kamyoneti,

c) Geici plakal tat: Bir lkeden baka bir lkeye satlan ve lkemiz zerinden transit geen tat,

) Gei belgesi: Uluslararas anlamalar erevesinde, akit taraflardan biri tarafndan kendi topraklarna girmek ve kmak veya bu topraklardan transit gemek zere dier lkede kaytl bir karayolu aracna verilen belgeyi,

d) Kamyonet: Azami ykl arl 3.500 kilogram gemeyen ve yk tamak iin imal edilmi motorlu tat veya src ve yanndaki oturma yerleri dnda baka oturma yeri de bulunabilen, src blm gvde ile birleik panelvan,

e) Karayolu: Trafik iin kamunun yararlanmasna ak olan arazi eridi, yol, otoyol, kprler ve benzeri yap ve alanlar,

f) Minibs: Srcs dahil oturma yeri on yediyi amayan otobs,

g) Motorlu tat: Karayolunda insan, hayvan veya eya tamaya yarayan ve makine gcyle yrtlen arac veya tat,

) Otobs: Yolcu tamaclnda kullanlan, srcs dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu tat,

h) Otomobil: Yaps itibaryla, srcs dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan tamak iin imal edilmi bulunan motorlu tat,

) Tat: Karayolunda kullanlabilen motorlu, motorsuz ve zel amal tatlar ile i makineleri ve lastik tekerlekli traktrlerin genel adn,

i) Tat katar: Karayolunda bir birim olarak seyretmek zere birbirine balanm en az bir eken ve en ok iki ekilen rmork veya bir yar rmork ile bir rmorktan oluan arac,

j) Transit gei: Herhangi bir lkede balayan ve en az bir lke topraklar zerinden getikten sonra bir baka lkede sona eren, balama ve sona erme lkeleri dnda kalan lkeler zerinden yaplan yolcu veya eya tamalarn,

k) nc lke tamas: Yolcu ve eyann bindirme, indirme, ykleme, boaltma noktalarnn tatn kaytl olduu lkenin dndaki lkeler arasnda yaplan tamalar,

ifade eder.

Eya/yk tamaya mahsus yabanc plakal tatlarn gei cretine ilikin esaslar

MADDE 4 (1) Eya/yk tamaya mahsus yabanc plakal dolu veya bo tatlardan;

a) Anlamal lke tatlarndan bir birim tat veya tat katar iin;

Tat + Yk toplamnn Ton x Km'si iin 0,01 Euro veya karl Trk Liras,

b) Anlamasz lke tatlarndan bir birim tat veya tat katar iin;

Tat + Yk toplamnn Ton x Km'si iin 0,015 Euro veya karl Trk Liras,

gei creti alnr ve bu tatlarn giri ve klarna izin verilir.

(2) Bir birim tatta veya bir tat katarnda yer alan tatlarn farkl yabanc lkelerde kaytl olmas halinde; bu birim tat veya tat katar iin alnacak gei cretinin hesaplanmasnda; gei creti tarifesi yksek olan tatn lkesi esas alnr.

(3) Bir birim tatta veya bir tat katarnda yer alan tatlardan herhangi birinin Trkiyede kaytl olmas ve/veya gei cretinden muaf bir lkeye ait olmas halinde; bu birim tat veya tat katar iin alnacak gei cretinin hesaplanmasnda, yabanc veya gei cretine tabi olan tatn lkesi esas alnr.

Geici plakal tatlara ilikin esaslar

MADDE 5 (1) Otomobiller hari, geici plakal tatlarn lkemizden transit geilerinde snrdan girite olmak zere;

a) Bo motorlu ve motorsuz tatlardan tat bana 600 Euro veya karl Trk Liras cret alnr.

b) Ykl motorlu ve motorsuz tatlardan tat bana 1200 Euro veya karl Trk Liras cret alnr.

c) Kamyonet ve minibs cinsi tatlardan bu fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cretin (bir bl drd) alnr.

) Bir birim tatta veya bir tat katarnda yer alan tatlarn herhangi birinin geici plakal tat olmas durumunda geici plakal tatn bo veya dolu olmasna bal olarak bu fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen cret alnr.

d) Bir birim tatta veya bir tat katarnda yer alan tatlarn her birinin geici plakal tat olmas durumunda her bir tat iin tatn bo veya dolu olmasna bal olarak bu fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen cret alnr.

(2) Trkiyeye ithal edilerek getirilen eya/yk tamaya mahsus geici plakal ykl tatlardan snrdan girite tat bana 600 Euro veya karl Trk Liras cret alnr.

stisnai haller

MADDE 6 (1) Gei belgesi veya Bakanlmz zel iznini gerektirdii halde; gei belgesiz veya zel izin alnmakszn yaplan eya/yk tamalarnda her tama tr iin birim tat veya tat katar iin 3.000 (bin) Euro veya karl Trk Liras gei creti alnr ve bu tatlarn lkemize/lkemizden giri ve klarna izin verilir.

(2) Uygun olmayan gei belgesiyle yaplan nc lke eya/yk tamalarnda, birim tat veya tat katar iin 3.000 (bin) Euro veya karl Trk Liras gei creti alnr ve bu tatlarn lkemize/lkemizden giri ve klarna izin verilir.

Gei cretlerinin tahsili

MADDE 7 (1) Bu Teblide yazl cretlerin tahsili Maliye Bakanlnca yaplr. Bu Tebliin 4 nc ve 5 inci maddelerinde belirtilen cretlerin usulne uygun olarak giri snr kapsnda ilgili maliye veznesine denmediinin veya eksik dendiinin tespiti halinde; denmeyen veya eksik denen miktarlar k snr kapsnda kat olarak tahsil edilir.

Dier hususlar

MADDE 8 (1) Tamir, bakm, onarm, tadilat amacyla veya geici ithal kapsamnda bo olarak lkemize giri yapan ve ihra yk alarak dolu k yapan yabanc lke tatlar iin 600 Euro veya karl Trk Liras cret alnr.

(2) nsani yardm malzemesi/yk tayan yabanc plakal tatlardan bu Tebliin 4 nc ve 5 inci maddelerinde belirtilen cretler alnmaz.

(3) Bu Tebliin uygulanmasna ilikin olarak lkemizin taraf olduu ok tarafl ve ikili anlamalar ve bu anlamalar erevesinde yaplan protokol hkmleri sakldr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayl Resm Gazetede yaymlanan Geici ve Yabanc Plakal Aralardan Alnacak Gei cretlerine likin Tebli (Tebli No: 44) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli, 1/9/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.