6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK HZMET KALTESNN GELTRLMES VE

DEERLENDRLMESNE DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, salk kurum ve kurulularnda kaliteli hizmet sunumunun salanmas amacyla, hasta gvenlii, alan gvenlii, hasta memnuniyeti ve alan memnuniyetini esas alan salk hizmet kalite standartlar ile bu standartlarn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; tehis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu salk hizmeti sunan kamu ve zel salk kurum ve kurulularn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Salk Bakanln,

b) Blm puan: Salk kurum ve kurulularnda yerinde yaplan deerlendirme neticesinde Salk Hizmet Kalite Standartlarnn blm baznda uygulanma dzeyini gsteren, sfr ile yz arasnda tespit edilen deeri,

c) Deerlendirme: Salk kurum ve kurulularnda Salk Hizmet Kalite Standartlarnn uygulanma dzeylerini belirlemek iin yerinde yaplan ve standartlarn uygulanp uygulanmadn gsteren incelemeyi,

) Deerlendirici: Bakanlka yetkilendirilen ve deerlendirme faaliyetlerini gerekletiren kiiyi,

d) Dnem: Salk kurum ve kurulularnn 1 Ocak - 31 Aralk tarihleri arasnda deerlendirilecei zaman araln,

e) Genel Mdrlk: Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

f) Hasta ve alan gvenlii puan: Deerlendirme sonucunda hasta ve alan gvenliine ilikin standartlarn uygulanma dzeyini gsteren, sfr ile yz arasnda tespit edilen deeri,

g) Kalite puan: Salk kurum ve kurulularnda yerinde yaplan deerlendirme neticesinde Salk Hizmet Kalite Standartlarnn uygulanma dzeyini gsteren, sfr ile yz arasnda tespit edilen deeri,

) Salk Hizmet Kalite Standartlar (SHKS): Bakanlka salk kurum ve kurulular iin gelitirilen kalite standartlarn,

h) Salk kurumu: Kamu ve zel sektre ait hastaneler ile tp/dal merkezleri, az ve di sal merkezleri/hastanelerini,

) Salk kuruluu: Birinci basamak salk hizmeti veren kurulular (aile sal merkezleri/birimleri, halk sal laboratuvarlar, Kanser Erken Tehis Tarama ve Eitim Merkezi gibi), poliklinikleri, tbbi laboratuvarlar ile grntleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,

ifade eder.

KNC BLM

Standartlarn Uygulanmas ve Deerlendirme

Salk Hizmet Kalite Standartlarnn uygulanmas

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki salk kurum ve kurulular; ruhsat iin belirlenen asgari artlar karlamak kayd ile bu Ynetmelik hkmleri dorultusunda uygulama yapmak, gerekli faaliyetleri gerekletirmek, kendi i dzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla ykmldr. Salk kurum ve kurulular, Salk Hizmet Kalite Standartlarn esas alarak uygulamalarn gerekletirmek zorundadr.

(2) Salk kurum ve kurulularnn uygulamas gereken Salk Hizmet Kalite Standartlar ve bunlara ilikin rehberler Bakanln internet sitesinde yaymlanr.

Deerlendirme

MADDE 6 (1) Bakanlk, Salk Hizmet Kalite Standartlar dorultusunda salk hizmeti sunan kurum ve kurulular deerlendirir.

(2) Salk Hizmet Kalite Standartlarnn hazrlanmas, deerlendirme sreci ve deerlendiricilerin belirlenmesine ilikin tm i ve ilemler Genel Mdrlke yrtlr.

(3) Deerlendirmeler her dnem, Bakanln belirledii tarihlerde ve bu Ynetmelik hkmleri erevesinde yaplr.

(4) Salk Hizmet Kalite Standartlarnn tm veya Genel Mdrlke belirlenecek standart ve/veya blmler zerinden deerlendirme yaplabilir.

(5) l ambulans servisi hizmetlerinin deerlendirmesinde Bakanln internet sitesinde yaymlanan il ambulans servisine ilikin kalite standartlar uygulanr. Deerlendirmede; istasyon says 10 ve altnda olan illerdeki btn istasyonlar deerlendirilir. stasyon says 11 ve zerinde olan illerde ise en az 10 istasyon deerlendirilir.

(6) Bakanlk gerekli hallerde, deerlendirme dnemini aya kadar uzatabilir.

(7) Bakanlk, gerekli grd hallerde belirledii deerlendirme tarihleri dnda da deerlendirme yapabilir veya yaptrabilir.

(8) Salk kurum ve kurulular deerlendirme sonucunun tebliinden itibaren somut delillerle birlikte en ge yedi gn iinde yazl olarak Bakanla itiraz edebilir. tiraz bavurular, Bakanlka en ge otuz gn ierisinde sonulandrlr.

(9) tiraz veya gerekli grlen hallerde Genel Mdrlke deerlendirme yaplmas halinde deerlendirme puan olarak, son yaplan deerlendirme puan esas alnr.

(10) Salk kurum ve kurulularnda kalite puan, hasta ve alan gvenlii puan ile blm puan aadaki ekilde hesaplanr.

a) Kalite Puan: [SHKSde deerlendirilen blmlerden elde edilen puan toplam/(SHKSde deerlendirilen blmlerdeki standartlarn puan toplam SHKSde deerlendirilen blmlerdeki standartlardan deerlendirme d braklan puan toplam)] x 100.

b) Hasta ve alan Gvenlii Puan: [SHKSde deerlendirilen blmlerden elde edilen hasta ve alan gvenlii puan toplam / (SHKSde deerlendirilen blmlerdeki hasta ve alan gvenlii standartlar puan toplam SHKSde deerlendirilen blmlerdeki hasta ve alan gvenlii standartlarndan deerlendirme d braklan puan toplam)] x 100.

c) Blm Puan: [SHKSde deerlendirilen blmden elde edilen puan toplam/(SHKSde deerlendirilen blmdeki standartlarn puan toplam SHKSde deerlendirilen blmdeki standartlardan deerlendirme d braklan puan toplam)] x 100.

(11) l Ambulans Servisi kalite puan aadaki ekilde hesaplanr;

a) Kalite puan = (stasyon Ortalama Puan + Ynetim Hizmetleri Puan + Kalite ndikatr Puan) / 3.

b) stasyon Puan = stasyon Hizmetleri Blmnden Elde Edilen Toplam Puan / (stasyon Hizmetleri Blmnn Toplam Puan Deerlendirme D Puan Toplam) x 100.

c) stasyon Ortalama Puan = Her Bir stasyon in Elde Edilen stasyon Puanlarnn Toplam / stasyon Says.

) Ynetim Hizmetleri Puan = Ynetim Hizmetleri Blmnden Elde Edilen Toplam Puan/(Ynetim Hizmetleri Blmnn Toplam Puan Deerlendirme D Puan Toplam) x 100.

d) Kalite ndikatr Puan = Kalite ndikatrleri Blmnden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite ndikatrleri Blmnn Toplam Puan Deerlendirme D Puan Toplam) x 100.

Deerlendirmeye ilikin istisnai durumlar

MADDE 7 (1) Salk hizmeti sunumuna yeni balayan salk kurum ve kurulularnda ilk deerlendirme en erken, faaliyete baladklar tarihten itibaren alt ay sonra yaplr.

(2) Salk kurum veya kuruluu tarafndan sunulan salk hizmetlerinin bir baka hizmet binasnda veya yerlekede verilmeye balanmas veya mevcut salk kurum veya kuruluunun kapasitesinde en az yzde elli orannda genileme olmas durumunda ilgili salk kurum veya kurulular alt ay sresince deerlendirilmez.

(3) Yangn, sel, deprem gibi doal afetlere maruz kalan ve hizmetlerini aksatacak dzeyde hasar gren salk kurum ve kurulular, maruz kalma tarihinden itibaren alt ay sresince deerlendirilmez.

(4) Bakanlk bu madde kapsamnda belirlenen sreleri bir defaya mahsus alt ay sre ile uzatmaya yetkilidir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 8 (1) 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hasta ve alan Gvenliinin Salanmasna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.