6 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28730

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

CUMHURYET BASAVCILIKLARI LE ADL YARGI LK DERECE CEZA

MAHKEMELER YAZI LER HZMETLERNN YRTLMESNE

DAR YNETMELK

BRNC KISIM

Genel Hkmler

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Cumhuriyet basavclklar ile adl yarg ilk derece ceza mahkemeleri yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesine dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Cumhuriyet basavclklar ile adl yarg ilk derece ceza mahkemelerinde tutulacak kaytlar ve kartonlar ile yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi ve bu ilemlerde UYAPn kullanlmasna dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayl Adalet Bakanlnn Tekilt ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 9 ve 30 uncu maddeleri ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Durumalarn balama saatlerini, taraf bilgilerini, durumann yaplp yaplmad gibi bilgileri durumas olan vatandalara ve avukatlara duyurulmasn salayan sistemi,

b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatlarn elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan UYAP alt bilgi sistemini,

c) Bakanlk: Adalet Bakanln,

) Bilirkii Bilgi Sistemi: Bilirkiilerin elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan UYAP alt bilgi sistemini,

d) Biliim Sistemi: Bilgisayar, evre birimleri, iletiim altyaps ve programlardan oluan veri ileme, saklama ve iletmeye ynelik sistemi,

e) Cumhuriyet basavcl: Adl yarg ilk derece ceza mahkemeleri nezdinde kurulan Cumhuriyet basavcln,

f) D birim: UYAPa dhil olmayan kamu kurumlar ile zel kurulular,

g) Dosya kapak bilgileri: Soruturma evresinde; soruturma, esas, iddianame ve karar numarasn, birim adn, taraflarn sfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suun tr, tarihi ve yeri ile karar tr ve tarihini, kovuturma evresinde ise; esas ve karar numarasn, birim adn, taraflarn sfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suun tr, tarihi ve yeri ile karar tr ve tarihini,

) Elektronik ortam: Biliim sistemi ve biliim andan oluan toplam ortam,

h) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla retilen, tanan veya saklanan kaytlar,

) Eriim: Bir biliim sistemine balanarak kullanm imkn kazanlmasn,

i) Gvenli elektronik imza: Mnhasran imza sahibinin tasarrufunda olan gvenli elektronik imza oluturma arac ile oluturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliinin ve imzalanm elektronik veride sonradan herhangi bir deiiklik yaplp yaplmadnn tespitini salayan, elle atlan imza ile ayn hukuk sonucu douran imzay,

j) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununu,

k) Kapal dosya: Olaan kanun yollarna bavurularak ya da bavurulmakszn kesinleen soruturma, kovuturma ve kabahat dosyalarn,

l) Kayt: Fizik veya elektronik ortamda retilen ya da bu ortama aktarlan veya tanan, bilgi, belge ve verinin saklanmasn,

m) Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunu,

n) Kurum Bilgi Sistemi: Tzel kiilerin elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan UYAP alt bilgi sistemini,

o) Mahkemeler: Adl yarg ilk derece ceza mahkemelerini,

) n bro: Cumhuriyet basavcl ile ceza mahkemelerine sunulan veya buralardan talep edilen her trl evraka ilikin ilemlerin yapld yaz ileri birimini,

p) SEGBS: UYAPta ses ve grntnn ayn anda iletildii, kaydedildii ve sakland ses ve grnt biliim sistemini,

r) Tevzi kriteri: Cumhuriyet basavcl ile ceza mahkemelerinde i ve ilemlerin dalmnn ne ekilde yaplacan gsteren usul ve esaslar,

s) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yrtlmesi amacyla oluturulan Ulusal Yarg A Biliim Sistemini,

) Vatanda Bilgi Sistemi: Vatandalarn elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan UYAP alt bilgi sistemini,

t) Veri: Bilgisiyar kullanlarak zerinde ilem yaplabilen her trl deeri,

ifade eder.

KNC BLM

Yaz leri Hizmetlerinin Genel Esaslar

UYAPn kullanm esaslar

MADDE 5 (1) Cumhuriyet basavcl ve mahkemelerin i srelerindeki veri, bilgi ve belge ak ile dokmantasyon ilemleri, bu ilemlere ilikin kayt, dosyalama, saklama ve arivleme ile entegrasyon salanm d birimlerle yaplacak btn ilemler UYAP ortamnda gerekletirilir. Tm veriler eksiksiz ve doru bir ekilde UYAPa kaydedilir.

(2) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda dzenlenir ve gvenli elektronik imza ile imzalanr. Bu evrak, UYAP kapsamndaki birimlere elektronik ortamda gnderilir. Zorunlu olmadka ayrca fizik olarak gnderilmez.

(3) Yarg birimlerinin ihtiya duyduu nfus, tapu, adl sicil kayd gibi d biliim sistemlerinden UYAP vastasyla temin edilen bilgi, belge ve kaytlar, zorunlu olmadka ayrca fizik olarak istenilmez. UYAPtan d biliim sistemlerine gnderilen bilgi ve belgeler zorunlu olmadka ayrca fizik ortamda gnderilmez.

(4) Zorunlu nedenlerle fizik olarak dzenlenen tutanak, belge ve kararlar, engelin ortadan kalkmasndan sonra derhl elektronik ortama aktarlr. Yetkili kiilerce gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPa kaydedilir ve gerektiinde UYAP zerinden ilgili birimlere iletilir. Bu ekilde elektronik ortama aktarlarak ilgili birimlere iletilen tutanak, belge ve kararlarn asllar mahallinde saklanr, ayrca fizik olarak gnderilmez. Ancak, tutanak, belge ve kararn aslnn incelenmesinin zorunlu olduu hller sakldr. Elektronik ortama aktarlmas imknsz olan belgeler ise fizik ortamda saklanr ve gerektiinde fizik olarak gnderilir.

(5) UYAP zerinden hazrlanarak gvenli elektronik imza ile imzalanm evrakn elektronik ortamda gnderilememesi hlinde; tutanak, belge ve kararn fizik rnei alnp, gvenli elektronik imza ile imzalanm aslnn ayn olduu belirtilerek Cumhuriyet savcs, hkim veya grevlendirdii yaz ileri mdr tarafndan imzalanmak suretiyle gnderilir.

(6) Cumhuriyet basavcl ve mahkemelere fizik olarak verilen veya gnderilen her trl evrak, UYAPa aktarlarak kaydedilir ve ilgili birime gnderilir.

(7) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP zerinden i listesine gelen evrak derhl ilgilisine aktarr. Cumhuriyet savcs veya hkimin onayn gerektiren evrak ilgilinin i listesine ynlendirilir.

(8) Cumhuriyet basavcs, Cumhuriyet basavcvekili, Cumhuriyet savcs, hkim, yaz ileri mdr, zabt ktibi ve dier personel i listesini kontrol etmek ve iin gereklerini yerine getirmekle ykmldr.

(9) Kanunlarda gsterilen istisnalar hari olmak zere, dosyalar gvenli elektronik imza kullanlarak UYAPtan incelenebilir ve her trl ceza muhakemesi ilemi yaplabilir.

(10) Madur, ikyeti, sutan zarar gren, katlan, pheli, sank, mdafii, vekil ve bilirkii ile dier ilgililer gvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle Cumhuriyet basavcl ve mahkemelere UYAPtan bilgi ve belge gnderebilirler.

(11) Elektronik imzal belgenin elle atlan imzal belgeyle elimesi halinde UYAPta kaytl olan gvenli elektronik imzal belge geerli kabul edilir.

(12) Gvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mhrleme ilemi ile kanunlarda birden fazla nshann dzenlenmesini ngren hkmler uygulanmaz.

(13) Sre; elektronik ortamda yaplan ilemlerde gn sonunda, fizik ortamda yaplan ilemlerde mesai saati sonunda biter.

Yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi

MADDE 6 (1) Yaz ileri hizmetleri, ilgisine gre Cumhuriyet basavcs, Cumhuriyet basavcvekili, Cumhuriyet savcs, mahkeme bakan veya hkimin denetimi altnda, yaz ileri mdrnn ynetiminde zabt ktibi, mbair, hizmetli ve dier grevliler tarafndan yrtlr.

(2) Yaz ileri mdrnn grevleri unlardr:

a) Yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesini salamak ve denetlemek,

b) Zabt ktibi, mbair, hizmetli ve dier grevliler arasnda i blm yapmak,

c) Zabt ktibi, mbair, hizmetli ve dier grevlilere ilerin retilmesi de dhil olmak zere hizmetlerin verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesi iin her trl tedbiri almak,

) Cumhuriyet savcs veya hkimin uygun grecei evrakn havalesini yapmak,

d) Mahkeme tarafndan fizik ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili ilemleri yapmak,

e) Gvencenin iadesi gereken hllerde gerekli ilemleri yapmak,

f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Eyas Ynetmelii uyarnca dosyaya ait kymetli evrak ve deerli eyann uygun yerde muhafazasn salamak,

g) Harcn hesaplanmas ve tahsili ile yarglama gideri mzekkerelerini yazmak ve buna ilikin ilemleri yapmak,

) Kararlarn tebliini salamak,

h) Kanun yolu incelemesi iin dosyada bulunan tm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamna aktarldn kontrol etmek, elektronik imza ile imzalamak ve dier gerekli ilemleri yapmak,

) Kesinletirme ilemlerini yapmak, doruluunu kontrol ettikten sonra kesinleen infaz evrakn ve tali karar fiini derhl dzenleyerek Cumhuriyet basavclna verilmek zere mahkeme bakan veya hkimin onayna sunmak,

i) Msaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleen hkme konu eyalar hakknda gerekli ilemlerin yaplmasn salamak,

j) Mhr ve beratn muhafazasn salamak,

k) Arivin dzenli tutulmasn salamak,

l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcs ya da hkim tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(3) Zabt ktibinin grevleri unlardr:

a) blmne gre kendisine verilen ileri biriktirmeden zamannda yapmak,

b) Dosyalar ve evrak zamannda kaydetmek,

c) Soruturma ve kovuturmas devam eden dosyalar eksiksiz ve dzenli bir ekilde muhafaza etmek,

) Cumhuriyet savcs veya hkimin uygun grecei evrakn havalesini yapmak,

d) Duruma, ifade alma, keif, otopsi, l muayenesi ve yer gsterme gibi ilemlerde hazr bulunarak tutana yazmak ve imzalamak,

e) Mzekkereleri yazarak, takip ve tekidini yapmak,

f) Cumhuriyet basavcl ilemleri ile mahkeme ara kararlarnn gereini yapmak,

g) Karar ve tutanaklar Cumhuriyet savcs veya hkimin bildirdii ekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak,

) Cumhuriyet basavclnda, fizik olarak bilirkiilere teslimi gereken dosyalarla ilgili ilemleri yapmak,

h) Her trl tebligat evrakn hazrlamak,

) Dizi pusulas dzenlemek,

i) Dosya incelenmesine nezaret etmek,

j) i biten dosyalar arive kaldrtmak,

k) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcs, hkim ya da yaz ileri mdr tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(4) Mbairin grevleri unlardr:

a) Zabt ktibi tarafndan hazrlanan duruma dosyalarn, duruma gnnden nce incelenmek zere hkim ve Cumhuriyet savcsna gtrmek,

b) Adliye bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde gnlk duruma listesini grlebilecek bir yere asmak,

c) Duruma sras gelenleri duruma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini gstermek ve buna uyulmasn salamak,

) Yemin verilmesi ve kararn aklanmas bata olmak zere, duruma ve keif esnasnda uyulmas gereken davran kurallarn taraflara ve ilgililere aklamak,

d) Durumann kapal yaplmasna dair karar alndnda salonu boaltmak,

e) Ertelenen duruma tarihini yazarak taraflara vermek,

f) Mzekkere ve tebligatlarn ilgili kurum ya da kiilere ulamasn salamak zere posta ve zimmet ilemlerini yerine getirmek,

g) Hkimin talimat dorultusunda dosyadan evrak rnei verilmesini salamak,

) Arive gtrlmesi veya arivden karlmas gereken dosyalara ilikin ilemleri yapmak ve arivi dzenli tutmak,

h) Fizik olarak sunulan evrak en ksa srede dosyasna dzenli bir ekilde takmak,

) Hkimin ve yaz ileri mdrnn verecei dier grevleri yapmak.

(5) Hizmetlinin grevleri unlardr:

a) Adliyeye ait alanlar dzenli ve temiz hlde tutmak,

b) Mbairin olmad ya da yetersiz kald zamanlarda ona ait ileri yapmak ve yardmc olmak,

c) Cumhuriyet savcs, hkim veya yaz ileri mdrnn verecei dier grevleri yapmak.

(6) Yaz ileri mdr, yerine getirmekle ykml olduu grevleri yaz ileri hizmetlerinde grevli personele devredemez.

blm ve denetim

MADDE 7 (1) Yaz ileri mdr, ilgisine gre Cumhuriyet basavcs, Cumhuriyet savcs, mahkeme bakan veya hkimin onayn alarak, zabt ktibi, mbair, hizmetli ve dier grevliler arasnda i blm yapar.

(2) Yaz ileri mdrnn birden fazla hkime bal olarak alt ceza mahkemelerinde yaplacak i blmnde tm hkimlerin onay alnr. blmnn anlama salanamayan ksmlar adl yarg ilk derece ceza mahkemesi adalet komisyonu bakannn grne uygun olarak dzenlenir.

(3) Yaz ileri mdr ve ilgili personel iin gecikmesi ve birikmesinden birlikte sorumludur.

(4) Yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi ve denetlenmesinde gerektiinde Cumhuriyet basavcs Cumhuriyet basavcvekiline veya Cumhuriyet savcsna, mahkeme bakan yelere grev verebilir.

Hkim ve Cumhuriyet savcs adaylar ile avukat stajyerlerinin yaz ileri hizmetlerinde altrlmas

MADDE 8 (1) Hkim ve Cumhuriyet savcs adaylar, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adl Yarg Hkim ve Savc Adaylar ile dar Yarg Hkim Adaylarnn Staj Dnemi ile Staj Mahkemelerine likin Ynetmelik hkmlerine gre yaz ileri hizmetlerinde altrlabilir.

(2) Avukat stajyerleri, ilgisine gre Cumhuriyet basavcs, mahkeme bakan veya hkimin uygun grmesi hlinde uygulama bilgilerini gelitirmek amacyla yaz ileri hizmetlerinde altrlabilir. Ancak, bir defa grmekle renilebilecek iler devaml yaptrlamaz.

Danma masas ilemleri

MADDE 9 (1) Danma masas personelinin grevleri unlardr:

a) Adliyeye mracaat eden kiilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasn yazarak vermek,

b) Duruma iin gelen kiilere duruma tarihi, saati ve salonu hakknda bilgi vermek,

c) ikyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek iin gelen kiileri kayt altna alp giri kart vererek Cumhuriyet savcsna ynlendirmek,

) Mracaat iin doldurulmas gerekli olan form ve dilekeleri mracaat eden kiiye vererek ilgili birime ynlendirmek,

d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hkmlleri ziyaret etmek isteyen kiileri kayt altna alp giri kart vererek Cumhuriyet savcsna ynlendirmek,

e) n bro tarafndan yerine getirilemeyip kstl alanda yaplmas gerekli olan ilemler iin mracaat eden kiileri kayt altna alp giri kart vererek ilgili bro veya kaleme ynlendirmek,

f) Hkim, Cumhuriyet savcs veya personeli ziyarete gelen kiilere ilgilinin onayn aldktan sonra kayt altna alp giri kart vermek,

g) Hukuk konularda bilgi almak isteyen vatandalara bilgilendirme brorleri vermek,

) Talep eden kiilere Vatanda ve SMS Bilgi Sistemi hakknda bilgi vermek.

KNC KISIM

Cumhuriyet Basavcl Yaz leri Hizmetleri

BRNC BLM

Kaytlar ve Tahsis Amac

Kaytlar

MADDE 10 (1) Cumhuriyet basavclnca, aada gsterilen kaytlarn UYAPta tutulmas zorunludur:

a) Soruturma kayd,

b) Su eyas kayd,

c) l muayenesi ve otopsi kayd,

) Uzlama kayd,

d) ndeme kayd,

e) Bilirkiilik kayd,

f) Tercman kayd,

g) SEGBS kayd,

) stinabe kayd,

h) Yakalama kayd,

) Ailenin korunmas kararlarnn kayd,

i) Esas kayd,

j) nfaz kayd,

k) Denetimli serbestlik kayd,

l) Hapis ile tazyik kayd,

m) Tazyik hapsi kayd,

n) Disiplin hapsi kayd,

o) stinaf kayd,

) Temyiz kayd,

p) Muhabere kayd,

r) dar yaptrm kararlarnn kayd,

s) Zimmet kayd,

) Kitaplk kayd.

Soruturma kayd

MADDE 11 (1) Cumhuriyet basavclnca, soruturma evresine ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, madur, ikyeti ve phelinin kimlik bilgileri, suun tr, su tarihi, soruturmann kaydedildii tarih, geldii birim, Cumhuriyet savcs, phelinin gzaltna alnma, tutuklanma, salverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onayland tarih ile esas numaras ve karar bilgileri, kovuturmaya yer olmadna dair karara itiraz edilmi ise sonucuyla dnceler stunlarn ierir.

(3) Kimlik bilgisi stunlarna adres dnda varsa ev, i, cep telefonu ve faks numaralar; elektronik posta adresi ve dier iletiim bilgileri ile tzel kiilii bulunan kurumlarn vergi kimlik numaralarnn da yazlmas gerekir.

(4) Aada belirtilen hllerde evrak kaydedilerek soruturma numaras alr.

a) hbar veya ikyet zerine ya da resen Cumhuriyet basavclnca soruturma balatlmas,

b) Adl kolluk mercileri tarafndan dzenlenen fezlekeli evrakn Cumhuriyet basavclna gelmesi,

c) Baka yer Cumhuriyet basavclndan yetkisizlik ya da asker savclktan grevsizlik karar ile soruturma evraknn gelmesi.

(5) ddianamenin iadesine dair verilen karar kesinletiinde ya da iade kararna Cumhuriyet basavclnca itiraz edilmemesi hlinde evrak yeni bir soruturma numarasna kayt edilir. nceki soruturma numarasnn dnceler stununa bu durum not edilir.

Su eyas kayd

MADDE 12 (1) Cumhuriyet basavclnca, elkonulan veya muhafaza altna alnan su eyasna ilikin bilgilerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, Cumhuriyet basavcl soruturma numaras, mahkeme esas numaras, muhafaza altna alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararn veren makam ile kararn tarihi ve says, eyann geldii tarih ile cinsi, adeti ve vasflar, eya sahibinin kimlik ve adres bilgileri, emanet parasna ilikin bilgiler, eyann mahkeme veya Cumhuriyet basavclna teslim ve iade tarihleri, eya elden karlm, iade ya da msadere edilmi veya satlm ise; kararn tarihi ve says, teslim tarihi ile teslim alann kimlik bilgileri, hesab cari defteri ve mal memurluu makbuz numaras ile dnceler stunlarn ierir.

l muayenesi ve otopsi kayd

MADDE 13 (1) Cumhuriyet basavclnca, l muayenesi ve otopsi ilemlerine ilikin safahatn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, lenin kimlik bilgileri, lm tarihi ve sebebi, raporun tarihi ve says, soruturma sonucunda verilen karar ile dnceler stunlarn ierir.

Uzlama kayd

MADDE 14 (1) Cumhuriyet basavclnca yaplan uzlama ilemlerine ilikin safahatn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, madur, ikyeti, pheli, mdafii, vekil veya kanun temsilci ile uzlatrmacnn kimlik bilgileri, uzlatrmacnn grevi ve meslei, suun tr, kararlatrlan edimin tr ve sresi, dosyann uzlatrmacya verildii tarih, uzlatrma raporunun teslim edildii tarih, uzlatrma ileminin sonucu ve uzlatrmacya denen cret ile dnceler stunlarn ierir.

ndeme kayd

MADDE 15 (1) Cumhuriyet basavclnca uygulanan ndemeye ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, pheli ve kanun temsilcisinin kimlik bilgileri, suun tr, denecek miktar, tebli ve deme tarihi, soruturma gideri ve ilemin sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

Bilirkiilik kayd

MADDE 16 (1) Cumhuriyet basavclnca atanan bilirkiilere ilikin bilgi ve ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, bilirkiinin kimlik bilgileri, meslei ve grevi, atanma nedeni, dosyann bilirkiiye teslim tarihi ile verilen sre, raporun sunulduu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmedii ve takdir edilen cret ile dnceler stunlarn ierir.

Tercman kayd

MADDE 17 (1) Cumhuriyet basavclnca atanan tercmana ilikin bilgi ve ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, tercmann kimlik bilgileri, meslei ve grevi, atand tarih, tercmenin yapld dil, takdir edilen cret ile dnceler stunlarn ierir.

SEGBS kayd

MADDE 18 (1) Cumhuriyet basavclnca, dinlenilmesine gerek grlen kiilerin SEGBS kullanlarak dinlenilmesi, grnt ve seslerinin kayda alnmas ve saklanmas ile ilgili ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, Cumhuriyet basavcl ad ve soruturma numaras, dinlenen kiinin sfat ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suun tr, ifadenin alnaca birim ad, ifadenin alnaca salon ad ile dnceler stunlarn ierir.

stinabe kayd

MADDE 19 (1) Baka yer Cumhuriyet basavcl veya asker savclk tarafndan yrtlen soruturma kapsamnda Cumhuriyet basavclna gelen istinabe taleplerine ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, istinabe talebinin tarih ve numaras, istinabe talebinin geldii tarih, talepte bulunan merci, taraflarn sfat ve kimlik bilgileri, yaplmas istenilen ilem, sonucu, istinabe evraknn iade tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

Yakalama kayd

MADDE 20 (1) Cumhuriyet basavclnca, hakknda yakalama emri karar verilen pheli, sank ve hkmllerin yakalanmalarna ilikin yaplan ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, evrakn geldii tarih, evrak gnderen merci, tarih ve numaras, aranan ahsn kimlik bilgileri, suun tr, pheli veya sank ise suun ilendii tarih, yakalama kararnn tarih ve numaras, hkml ise hkmn kesinletii tarih, cezann tr ve miktar, aranan ahsn yakalanmas iin yaplan ilem ile dnceler stunlarn ierir.

(3) nfaznn yaplmas hlinde yakalama emri UYAPtan derhl kaldrlr.

Ailenin korunmas kararlarnn kayd

MADDE 21 (1) 1/3/2012 tarihli ve 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddetin nlenmesine Dair Kanun uyarnca hkim tarafndan verilerek Cumhuriyet basavclna gnderilen tedbir kararlar ile zorlama hapsi kararlarnn safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, hakknda koruma karar veya zorlama hapsi verilen kiinin kimlik bilgileri, uygulanan kanun maddesi, kararn tarihi, tr ve sresi, karar veren mahkeme ve esas numaras, kararn konusu ile kararn geldii tarih, kararn uygulanmaya balama ve biti tarihleri, dosyann kapan tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

Esas kayd

MADDE 22 (1) ddianamenin dzenlenmesiyle balayp kovuturmann sonuna kadar devam eden safahatn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, soruturma numaras, madur veya ikyeti ile phelinin kimlik bilgileri, suun tr, mahkeme esas numaras, gzalt ve tutuklama tarihi, salverilme ve tahliye tarihi, evrakn mahkemeye verili tarihi ve kanun yolu ilemleri ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Mahkemelerce ykmllk belirlenmeksizin verilen erteleme veya hkmn aklanmasnn geri braklmas kararlar ile ilgili olarak bu kayda sadece erh dlr.

nfaz kayd

MADDE 23 (1) Mahkeme ilmlarnn infazna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, hkmlnn kimlik bilgileri, ilm veren mahkeme, ilmn tarih ve numaras, ilmn geldii tarih, Cumhuriyet basavcl esas numaras, hkmn zeti, evvelce gzaltnda ve tutuklu kalmsa salverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna girdii ve kt tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya baland ve sona erdii tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme filerinin gnderildii tarih ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Bir hkm ile ayn ahs hakknda hrriyeti balayc ceza, adl para cezas ve gvenlik tedbirine birlikte hkmedilmesi hlinde, bu cezalarn her biri ile gvenlik tedbirlerine ait ilmlar ayr ayr numaralara kaydedilir.

(4) Gereken hllerde infaz kayd; ar ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun 10 uncu maddesi ile grevli ar ceza mahkemesi ilmlar, tara ilmlar ve ocuklar hakknda ilgili mahkemelerce verilen ilmlar ayr ayr gruplanabilir. Adl para cezasna ilikin ilmlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanununa, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda Kanuna, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 57 nci maddesine gre verilen, muayene ve tedavi kararlar ile dhil ve haric ilmlar hakknda da mstakil bir kayt tutulabilir.

(5) Mahsup ilemi yapldnda bu durum ilgili mahkeme dosyasnn safahatna otomatik olarak erh dlr.

Denetimli serbestlik kayd

MADDE 24 (1) pheli, sank veya hkmller hakknda mahkeme tarafndan verilen ve denetimli serbestlik mdrlnce yerine getirilmesi gereken seenek ceza, tedbir ve ykmllk kararlarna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, pheli, sank veya hkmlnn kimlik bilgileri, suun tr, uygulanan kanun maddesi, kararn tr ve sresi, karar veren mahkemenin ad, karar tarihi, numaras ve konusu ile kararn geldii tarih, kararn uygulanmaya balama ve biti tarihleri, dosyann kapan tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Denetimli serbestlik kaydna;

a) 5237 sayl Trk Ceza Kanununun;

1) 50 nci maddesinin birinci fkrasnn (c), (d), (e) ve (f) bentleri,

2) 51 inci maddesinin drdnc fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri ile beinci fkras,

3) 53 nc maddesinin beinci ve altnc fkras,

4) 191 inci maddesinin ikinci, nc ve altnc fkras,

5) 221 inci maddesinin beinci fkras,

b) Kanunun;

1) 109 uncu maddesinin nc fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) ve (l) bentleri,

2) 171 inci maddesinin ikinci fkras ile birlikte 5395 sayl Kanunun 36 nc maddesi,

3) 231 inci maddesinin beinci fkras ile birlikte 5395 sayl Kanunun 36 nc maddesi,

4) 231 inci maddesinin sekizinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri,

c) 5275 sayl Kanunun;

1) 105/A maddesi,

2) 107 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkras,

3) 108 inci maddesinin drdnc ve altnc fkras,

4) 110 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri,

) 5395 sayl Kanunun;

1) 5 inci maddesinin birinci fkras ile birlikte 36 nc maddesi,

2) 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri,

gereince verilen kararlar ile dier kanunlarda dzenlenen ve denetimli serbestlik mdrlklerinin grev alanna giren kararlar kaydedilir.

(4) Adl kontrol kararlarnn infaz ilmat ve infaz brosunca takip edilir. Bu kararlar denetimli serbestlik mdrlne gnderilir.

Hapis ile tazyik kayd

MADDE 25 (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve fls Kanununun 76 nc ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 60 nc maddesi ile dier kanunlar uyarnca verilen kararlara ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, borlunun kimlik bilgileri, borcun tr ve miktar, karar veren merci, kararn tarih ve numaras, borlunun yakaland ve salverildii tarih, ceza infaz kurumuna alnd ve tahliye edildii tarih, tutulaca sre, dosyann kapan tarihi, kapanma nedeni ile dnceler stunlarn ierir.

Tazyik hapsi kayd

MADDE 26 (1) 2004 sayl cra ve fls Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci fkras ile 340, 341, 343, 344 nc maddeleri ve dier kanunlar uyarnca verilen kararlara ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, borlunun kimlik bilgileri, suun tr, karar veren merci, kararn tarih ve numaras, yakaland ve salverildii tarih, ceza infaz kurumuna alnd ve tahliye edildii tarih, hapsin sresi, dosyann kapan tarihi, kapanma nedeni ile dnceler stunlarn ierir.

Disiplin hapsi kayd

MADDE 27 (1) Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarnn infazna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, ilgilinin kimlik bilgileri, karar veren mahkeme, kararn tarih ve numaras, hapsin sresi, ceza infaz kurumuna giri ile k tarihi ve saati, dosyann kapan nedeni ile dnceler stunlarn ierir.

stinaf kayd

MADDE 28 (1) Mahkemece verilen hkm aleyhine Cumhuriyet basavclnca yaplan istinaf kanun yolu bavurularna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, hkmn esas ve karar numaras, istinafa bavuran Cumhuriyet savcs, bavurma tarihi, dosyann istinaftan geldii tarih ve sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

Temyiz kayd

MADDE 29 (1) Mahkemece verilen hkm aleyhine Cumhuriyet basavclnca yaplan temyiz kanun yolu bavurularna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, hkmn esas ve karar numaras, temyize bavuran Cumhuriyet savcs, bavurma tarihi, dosyann temyizden geldii tarih ve sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

Muhabere kayd

MADDE 30 (1) Dier kaytlara ilenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet basavcl, mahkeme veya dier mercilerden gelen ya da bu mercilere gnderilen evrakn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, evrakn tarih ve numaras, gnderilen veya gnderen merci, geli ve gnderilme tarihi, evrakn zeti, gidi tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Bu kayda, soruturma dolaysyla dier mercilere yazlan mzekkereler ile bunlara verilen cevaplar ve istinabe kaydna kaytl ilere ait yazmalar geirilmez. Bunlar sadece zimmet kaydna ilenir.

(4) Muhabereye kaytl yazya gelen cevap ayr bir kayt ilemine tbi tutulmaz. Sadece kaytta ald numarann karsna geldii iaret olunur.

(5) Bakanlk ve Kurulla yaplan yazmalar ile hkim, Cumhuriyet savcs, avukat ve en st dereceli kolluk amirleri hakknda yaplan aratrma, inceleme veya soruturmalar iin ayr ayr muhabere kayd tutulur.

dari yaptrm kararlarnn kayd

MADDE 31 (1) Cumhuriyet basavclnca, idar yaptrm gerektiren eylemlere ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, ihbar eden veya ikyeti ile kabahat eylemini ileyen kiinin kimlik bilgileri, kabahat eyleminin tr, tarihi ve uygulanan yaptrm, karar ve tarihi, karar veren Cumhuriyet savcs, bavuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu, infaz iin merciine gnderilme tarihi, infaz tarihi ve dnceler stunlarn ierir.

Zimmet kayd

MADDE 32 (1) Cumhuriyet basavclnca, UYAP zerinden gnderilemeyen evrakn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, evrak numaras, gnderildii merci, alnd tarih, evrak alann kimlik bilgileri, grevi ve imzas ile dnceler stunlarn ierir.

Kitaplk kayd

MADDE 33 (1) Cumhuriyet basavcl ve mahkemelere gnderilen kanun, tzk ve ynetmelikler ile dier kitap ve dergilerin ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; demirba numaras, yayn ad, yaynlayan birim, basm tarihi ve yeri, basm yl, konusu, yeri, geli tarihi, sayfa says, bask numaras ve yazar ile dnceler stunlarn ierir.

KNC BLM

Kaytlara Ait Dier Hkmler

Kaytlarn dzeni ve sorgulanmas ile yeni kayt ve stun ekleme

MADDE 34 (1) Cumhuriyet basavclnca, kaytlar UYAPta; tarih, sra numaras, hazrlayan veya onaylayan kiiye gre sorgulanabilir bir ekilde tutulur.

(2) Bu kaytlardaki verilerin bir veya birka bir arada sorgulanp raporlanabilir.

(3) Kaytlarn dzgn ve salkl bir ekilde tutulmasndan zabt ktibi ile birlikte yaz ileri mdr sorumludur.

(4) Bu Ynetmelikte dzenlenen kaytlara gerek grldnde Bakanlk tarafndan yeni kaytlar ve mevcut kaytlara yeni stunlar eklenebilir.

Soruturma evraknn birletirilmesi

MADDE 35 (1) Soruturma evraknn birletirilmesine karar verildii takdirde, birletirilen evrakn hangi soruturma evrak ile birletirildii hususu dnceler stununa yazlr ve birletirilen soruturma evrak zerinden ilemlere devam olunur.

Soruturma evraknn ayrlmas

MADDE 36 (1) Soruturma evraknn ayrlmasna karar verildii takdirde, ayrlan evraka yeni bir soruturma numaras verilir ve soruturmaya ilikin ilemler bu numara zerinden yrtlr. Soruturma kaydndaki eski ve yeni kaytlarn karlarndaki dnceler stunlarna bu hususlar ilenir.

(2) Ayrlan soruturma evrakna, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanlarn birer rnei aktarlr.

NC BLM

Kartonlar ve Tahsis Amac

Kartonlar

MADDE 37 (1) Cumhuriyet basavclnca, aada gsterilen karar ve ilemlerin kartonunun UYAPta tutulmas zorunludur. Ayrca aadaki (), (i) ve (j) bentlerinde gsterilen kartonlarn fizik olarak da tutulmas gerekir.

a) ddianame kartonu,

b) Kovuturmaya yer olmadna dair karar kartonu,

c) Fezleke kartonu,

) Grevsizlik ve yetkisizlik karar kartonu,

d) Kamu davasnn almasnn ertelenmesine ilikin karar kartonu,

e) dar yaptrm karar kartonu,

f) Deiik iler kartonu,

g) Hapis cezasnn infaznn ertelenmesi karar kartonu,

) Adl tebligat ve posta gnderileri kartonu,

h) cetvelleri kartonu,

) Tefti tavsiyeler listesi kartonu,

i) Denetleme kartonu,

j) Zimmet kartonu.

ddianame kartonu

MADDE 38 (1) Cumhuriyet basavclnca dzenlenen iddianamelerin sakland kartondur.

(2) Her mahkeme iin ayr bir iddianame kartonu tutulur.

(3) Elektronik ortamda hazrlanan iddianame, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

Kovuturmaya yer olmadna dair karar kartonu

MADDE 39 (1) Cumhuriyet basavclnca verilen kovuturmaya yer olmadna dair kararlarn sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan karar, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

Fezleke kartonu

MADDE 40 (1) Cumhuriyet basavclnca grev nedeniyle ar ceza mahkemesi Cumhuriyet basavclna gnderilen fezlekelerin sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan fezleke, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

Grevsizlik ve yetkisizlik karar kartonu

MADDE 41 (1) Cumhuriyet basavclnca verilen grevsizlik ve yetkisizlik kararlarnn sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan karar, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr. Gerekli hallerde bu kartonlar ayr tutulabilir.

Kamu davasnn almasnn ertelenmesine ilikin karar kartonu

MADDE 42 (1) Cumhuriyet basavclnca verilen kamu davasnn almasnn ertelenmesine ilikin kararlarn sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan karar, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

dari yaptrm karar kartonu

MADDE 43 (1) Cumhuriyet basavclnca verilen idar yaptrm kararlarnn sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan karar, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

Deiik iler kartonu

MADDE 44 (1) Cumhuriyet basavclnca, dier kartonlarda saklanmas gerekmeyen ilem ve kararlarn sakland kartondur.

Hapis cezasnn infaznn ertelenmesi karar kartonu

MADDE 45 (1) Cumhuriyet basavclnca, 5275 sayl Ceza ve Gvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarnca verilen hapis cezasnn infaznn ertelenmesine dair kararlarn sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazrlanan karar, Cumhuriyet savcs tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPta saklanr.

Adl tebligat ve posta gnderileri kartonu

MADDE 46 (1) Grevli tarafndan imza ve mhr ile teslim alnan tebligat ve posta evrakna ait sevk irsaliyelerinin bir rnei ile deme talimatnn ve aylk posta gideri cetvelinin bir rneinin konulduu ve sakland kartondur.

(2) Temyiz ve istinaf kanun yoluna gnderilen dosyalar ile haric ilmlar hakknda ayr irsaliyeler dzenlenir ve bunlar ayr kartonlarda muhafaza edilir.

cetvelleri kartonu

MADDE 47 (1) Cumhuriyet basavclnca, Bakanlk ve Kurula gnderilen i cetvellerinin sakland kartondur.

Tefti tavsiyeler listesi kartonu

MADDE 48 (1) Tefti sonucunda dzenlenen tavsiye listelerinin sakland kartondur.

Denetleme kartonu

MADDE 49 (1) Cumhuriyet basavclnca, noterlik ve icra mdrl ilemlerinin denetimi sonucunda dzenlenen raporlar ile mahkeme yaz ileri mdrleri ve paray elinde bulunduran dier grevlilerin kasa hesaplarnn tespit ve denetimine ilikin tutunaklarn birer rneinin konulduu ve sakland kartondur.

(2) Bu kartona konulacak rapor rneklerinde ve tutanaklarda Cumhuriyet savcsnn imzas ile Cumhuriyet basavcl mhrnn bulunmas zorunludur.

Zimmet kartonu

MADDE 50 (1) Cumhuriyet basavclnca, UYAP zerinden gnderilemeyen evrakn teslimine ilikin belgelerin konulduu ve sakland kartondur.

(2) Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra taranarak UYAPa aktarlr ve kartonda muhafaza edilir.

DRDNC BLM

eitli Hkmler

Cumhuriyet basavclna gelen soruturma ve ilerin tevzii

MADDE 51 (1) Soruturma ve istinabe evrak ile dier iler puanlama yntemine gre Cumhuriyet savclarna tevzi edilir. Her Cumhuriyet savcsna eit puanda i gnderilmesi esastr. Puanlama kriterleri, Kurulun gr alnarak Bakanlk tarafndan UYAPta dzenlenir.

(2) Tevziden kaynaklanan uyumazlklar Cumhuriyet basavcs tarafndan tevzi kriterleri esas alnarak karara balanr.

Gelen evrakn havalesi

MADDE 52 (1) Cumhuriyet basavclna gelen evrak, Cumhuriyet savcs tarafndan havale edildikten sonra gerekli ileme tbi tutulur.

(2) Cumhuriyet savcs, uygun grecei evrak havale etme konusunda yazl olarak yaz ileri mdr veya zabt ktibine yetki verebilir.

(3) n bro kurulan yerlerde Cumhuriyet basavclna gelen evrakn havale ilemi Cumhuriyet basavcsnn yetki verecei yaz ileri mdr veya zabt ktipleri tarafndan yaplr.

(4) Evrakn alndna ve elektronik ortama aktarldna dair bavuru sahibine cretsiz olarak bir alnd belgesi verilir. Bu belge ayn zamanda havale yerine geer.

Cumhuriyet basavcl n bro ilemleri

MADDE 53 (1) Cumhuriyet basavcl n bro personelinin grevleri unlardr:

a) Kapal dosyalarda; madur, ikyeti, sutan zarar gren ve vekilleri ile pheli ve mdafiin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar rneini kimlik tespiti yaparak vermek,

b) Kstlama karar olmayan derdest soruturma dosyalarnda; madur, ikyeti, sutan zarar gren ve vekilleri ile pheli ve mdafiin talebi hlinde dosya ierisindeki belgelerin rneini kimlik tespiti yaparak vermek,

c) Kapal ve derdest soruturma dosyalarnda; kapak bilgisi, belge ve karar rnei talep eden kiinin dosyadaki sfat hususunda tereddt olumas hlinde, talep konusunda karar vermek zere Cumhuriyet savcsn bilgilendirerek talimat dorultusunda gereini yapmak,

) Derdest soruturma dosyalarna ibraz edilen dileke, belge ya da dier evrak kimlik tespiti yaparak teslim alp, ikinci fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen ilemleri yapmak, ayrca tutuklu soruturma dosyalarnda derhl ilgili zabt ktibini bilgilendirmek,

d) Baka yer Cumhuriyet basavcl veya dier mercilere gnderilmesi talebiyle verilen dileke, belge ya da dier evrak kimlik tespiti yaparak teslim alp ikinci fkrann (a), (b) ve () bentlerinde belirtilen ilemleri yapmak ve muhabere brosunun i listesine ynlendirmek,

e) PTT ve kargo araclyla gelen evrak hari olmak zere, Cumhuriyet basavclna gelen evrak teslim alarak ikinci fkrann (a), (b), (c) ve () bentlerinde belirtilen ilemleri yapmak,

f) Fezlekeli evrak hari olmak zere, adl kolluktan gelen evrak teslim alarak ikinci fkrann (a), (c) ve () bentlerinde belirtilen ilemleri yapmak,

g) Hakknda yakalama karar veya infaz evrak bulunan kiileri kolluk marifetiyle ilgili broya ynlendirmek,

) Baka yer ak ceza infaz kurumundan izinli olarak kan hkmlnn iznini belirtilen yerde geirdiinin tespiti amacyla izin kdna erh dlmesi iin Cumhuriyet basavclna bavurmas hlinde, hkmlnn izin kdna geldii tarih ve saat belirtilmek suretiyle gerekli erhi dmek ve onaylamak,

h) SMS araclyla hakkndaki kovuturma ilemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.

(2) Kapal ve derdest soruturma dosyasna dileke, belge ya da dier evrak ibraz etmek isteyen kiinin UYAPta yaplan sorgulamada madur, ikyeti, sutan zarar gren ve vekilleri ile pheli ve mdafii olduunun anlalmas hlinde srasyla aadaki ilemler yaplr:

a) Evrak taranarak UYAPa kaydedilir.

b) Bavuru sahibine, evrakn alndna ve elektronik ortama aktarldna dair ayn zamanda havale yerine geen bir alnd belgesi cretsiz olarak verilir.

c) Evrak UYAPtan zabt ktibinin i listesi ekranna gnderilir.

) Fizik evrak ilgili personel tarafndan ayn gn zimmet karlnda teslim alnmak zere n broda muhafaza edilir.

Soruturma evraknn incelenmesi ve rnek alnmas

MADDE 54 (1) Kanunun baka hkm koyduu hller sakl kalmak ve savunma haklarna zarar vermemek artyla soruturma evresindeki usul ilemleri gizlidir.

(2) pheli ve mdafii soruturma evresinde dosya ieriini inceleyebilir ve istedii belgelerin bir rneini fizik ya da elektronik ortamda harsz olarak alabilir.

(3) pheli ve mdafiin dosya ieriini incelemesi veya belgelerden rnek almasna ilikin yetkisi, soruturmann amacn tehlikeye drebilecek ise Cumhuriyet savcsnn istemi ve ilgili hkimin kararyla kstlanabilir.

(4) Yakalanan kiinin veya phelinin ifadesini ieren tutanak ile bilirkii raporlar ve ad geenlerin hazr bulunmaya yetkili olduklar dier adl ilemlere ilikin tutanaklar hakknda nc fkra hkm uygulanmaz.

(5) Bu maddenin ierdii haklardan madur, ikyeti, sutan zarar gren ve vekilleri de yararlanr.

(6) ncelemenin yapldna ya da belge rnei alndna dair dzenlenen dosya inceleme veya belge rnei alma tutana, dosyay inceleyen ya da belge rnei alan ile nezaret eden grevli tarafndan imzalandktan sonra taranarak UYAPa aktarlr.

(7) Soruturma evrak soruturmay geciktirmemek kaydyla Cumhuriyet savcsnn belirleyecei personel huzurunda kalemde veya n broda incelenir.

Sre belgesi

MADDE 55 (1) lm infaz eden Cumhuriyet basavclnca, ceza infaz kurumuna tesliminde hkmlye; infaz kayd numarasn, ceza infaz kurumuna alnd ve salverilecei tarihi, ceza sresi ile cezann hangi mahkeme ve hkme ilikin olduunu ihtiva eden belge verilir. Hkmlnn ceza infaz kurumuna kabulnde de belgenin bir rnei kurum idaresine gnderilir.

NC KISIM

Adl Yarg lk Derece Ceza Mahkemeleri Yaz leri Hizmetleri

BRNC BLM

Kaytlar ve Tahsis Amac

Kaytlar

MADDE 56 (1) Mahkemelerce, aada gsterilen kaytlarn UYAPta tutulmas zorunludur:

a) ddianamenin deerlendirilmesi kayd,

b) Esas kayd,

c) Duruma gnleri kayd,

) Keif gnleri kayd,

d) Uzlama kayd,

e) ndeme kayd,

f) Bilirkiilik kayd,

g) Tercman kayd,

) SEGBS kayd,

h) stinabe kayd,

) Karar kayd,

i) stinaf kayd,

j) Temyiz kayd,

k) nfaz hkimlii kayd,

l) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar kayd,

m) Sorgu kayd,

n) Deiik iler kayd,

o) Muhabere kayd,

) Zimmet kayd.

ddianamenin deerlendirilmesi kayd

MADDE 57 (1) ddianame ve soruturma evraknn UYAPtan mahkemeye gnderildii tarihten balayp, mahkemece kabul veya iadesine karar verildii tarihe kadar geen srecin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, Cumhuriyet basavcl iddianame ve esas numaras, mahkeme esas numaras, soruturma evraknn geldii tarih, kabul veya iade karar tarihi, iade kararna kar itiraz ilemleri, iade hlinde Cumhuriyet basavclna tevdi tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Mahkemenin iade veya kabul karar bu kayda ilenir. Cumhuriyet savcs bu kayt zerinden iddianamenin iadesi kararna itiraz edebilir.

Esas kayd

MADDE 58 (1) Davalarn aamalarnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, Cumhuriyet basavcl esas numaras, madur, ikyeti, katlan ve sann kimlik bilgileri, suun tr, dosyann geldii tarih, tutuklama ve salverilme tarihi, hkmn zeti, tarihi ve numaras, taraflarn yokluunda verilen hkmn tebli tarihi, itiraz ilemleri, dosyann istinaf veya temyize gnderilme tarihi ile geldii tarih ve neticesi, ilmn Cumhuriyet basavclna tevdi tarihi, ceza fiinin mahall adl sicil birimine gnderilme tarihi, har tahsil mzekkeresinin tevdi tarihi, ilmat numaras ile dnceler stunlarn ierir.

(3) Aada belirtilen hllerde dosya kaydedilerek esas numaras alr.

a) ddianamenin kabul edilmesi,

b) ddianame yerine geen kararn mahkemeye gelmesi,

c) Baka mahkeme veya asker mahkemeden grevsizlik, yetkisizlik ya da nakil karar ile dosyann gelmesi.

(4) Mahkemece verilen kararn, temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak mahkemeye iadesi hlinde, dosyaya yeni bir esas numaras verilir. Ancak bu husus dosyann ilk esas numaras karsndaki dnceler stununda gsterilir.

(5) Kanunun 231 inci ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanununun 23 nc maddesi uyarnca verilen hkmn aklanmasnn geri braklmas kararnda belirtilen denetim sresi ierisinde kasten yeni bir su ilenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilikin ykmllklere aykr davranlmas ile 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin ikinci veya altnc fkras uyarnca verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararlarna uyulmamas ya da bu kararlara itiraz zerine, itiraz merciince kararn kaldrlmas hlinde dosya yeniden ele alndnda yeni esas numaras zerinden ilem yaplr.

(6) Kanun kapsamnda mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararlar esas numaras zerinden Cumhuriyet basavclna gnderilir.

Duruma gnleri kayd

MADDE 59 (1) Mahkemenin i durumuna gre duruma yaplacak gn ve saatlerin bir sra dhilinde ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, esas numaras, deiik i numaras, duruma gn ve saati, madur, ikyeti, katlan ve vekilleri ile sank ve mdafiin ad ve soyad, suun tr, durumann brakld tarih ile dnceler stunlarn ierir.

Keif gnleri kayd

MADDE 60 (1) Mahkemenin i durumuna gre keif yaplacak gn ve saatlerin bir sra dhilinde ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, esas numaras, deiik i numaras, keif gn ve saati, suun tr, bilirkii, madur, ikyeti, katlan ve vekilleri ile sank ve mdafiin kimlik bilgileri ile dnceler stunlarn ierir.

Uzlama kayd

MADDE 61 (1) Mahkemece yaplan uzlama ilemlerine ilikin safahatn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, mahkeme ad ve esas numaras, madur, ikyeti, sank, mdafi, vekil veya kanun temsilci ile uzlatrmacnn kimlik bilgileri, uzlatrmacnn meslei ve grevi, suun tr, kararlatrlan edimin tr ve sresi, dosyann uzlatrmacya verildii tarih, uzlatrma raporunun teslim edildii tarih, uzlatrma ileminin sonucu, uzlatrmacya denen cret ile dnceler stunlarn ierir.

ndeme kayd

MADDE 62 (1) Mahkemece uygulanan ndemeye ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, mahkeme ad ve esas numaras, sann ve kanun temsilcisinin kimlik bilgileri, suun tr, denecek miktar, tebli ve deme tarihi, yarglama gideri ve ilemin sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

Bilirkiilik kayd

MADDE 63 (1) Mahkemece atanan bilirkiilere ilikin bilgi ve ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, mahkeme ad ve esas numaras, bilirkiinin kimlik bilgileri, meslei ve grevi, atanma nedeni ve dosyann bilirkiiye teslim tarihi ile verilen sre, raporun sunulduu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmedii ve takdir edilen cret ile dnceler stunlarn ierir.

Tercman kayd

MADDE 64 (1) Mahkemece atanan ya da sank tarafndan seilen tercmana ilikin bilgi ve ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, mahkeme ad ve esas numaras, tercmann kimlik bilgileri, meslei ve grevi, atand tarih, tercmenin yapld dil, takdir edilen cret ile dnceler stunlarn ierir.

SEGBS kayd

MADDE 65 (1) Mahkemece, dinlenilmesine gerek grlen kiilerin SEGBS kullanlarak dinlenilmesi, grnt ve seslerinin kayda alnmas ve saklanmas ile ilgili bilgilere dair ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, mahkeme ad ve esas numaras, dinlenen kiinin sfat ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suun tr, ifadenin alnaca birim ve salon ad ile dnceler stunlarn ierir.

stinabe kayd

MADDE 66 (1) Baka yer mahkemesi veya asker mahkemede grlmekte olan dava kapsamnda gnderilen istinabe taleplerine ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, istinabe talebinin tarih ve numaras, istinabe talebinin geldii tarih, istinabe talebinde bulunan merci, taraflarn sfat ve kimlik bilgileri, yaplmas istenilen ilem ve sonucu, istinabe evraknn iade tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

Karar kayd

MADDE 67 (1) Mahkemece verilen karara ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, esas numaras, karar tarihi, sann kimlik bilgileri, suun tr, karar veren mahkemenin bakan ve yeleri ile hkim ve Cumhuriyet savcs, karar tr, taraflarn kanun temsilcileri ile vekil ve mdafiin kimlik bilgileri, karar sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

stinaf kayd

MADDE 68 (1) Mahkemece verilen hkm aleyhine yaplan istinaf kanun yolu bavurularna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, istinaf numaras, hkmn tarihi ile esas ve karar numaras, bavuranlarn sfat ve kimlik bilgileri, dilekenin verildii veya beyann tutanaa geirildii tarih, aleyhine istinafa bavurulanlarn sfat ve kimlik bilgileri, aleyhine istinafa bavurulana ve Cumhuriyet basavclna tebli tarihi, ilm numaras ve tarihi, istinafa sresinde bavurulup bavurulmad, dosyann istinafa gnderildii tarih, dosyann istinaftan geldii tarih ve sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

Temyiz kayd

MADDE 69 (1) Mahkemece verilen hkm aleyhine yaplan temyiz kanun yolu bavurularna ilikin ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, temyiz numaras, hkmn tarihi ile esas ve karar numaras, bavuranlarn sfat ve kimlik bilgileri, dilekenin verildii veya beyannn tutanaa geirildii tarih, aleyhine temyiz olunanlarn sfat ve kimlik bilgileri, aleyhine temyiz olunana ve Cumhuriyet basavclna tebli tarihi, ilm numaras ve tarihi, temyizin sresinde yaplp yaplmad, dosyann temyize gnderildii tarih, dosyann temyizden geldii tarih ve sonucu ile dnceler stunlarn ierir.

nfaz hkimlii kayd

MADDE 70 (1) nfaz hkimliince yaplan ilemlerin safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, ilgilinin sfat ve kimlik bilgileri, bavuru konusu, karar veren hkim, karar numaras, tarihi ve tr ile dnceler stunlarn ierir.

Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar kayd

MADDE 71 (1) Mahkeme veya ocuk hkimi tarafndan, 5395 sayl ocuk Koruma Kanunu kapsamnda verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarnn safahatnn ilendii kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, hakknda tedbir uygulanan ocuun kimlik bilgileri, tedbirin tr, sresi, kararn gnderildii tarih, karar uygulayacak kurum, kararn uygulanmasna balanld, bitirildii tarih ve yaplan ilem ile dnceler stunlarn ierir.

(3) ocuk hakknda ayn kararla birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbire hkmedilmesi hlinde bu tedbirler ayr ayr