1 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28725

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

0806.20

Kurutulmuş

3.000

*Ton: Brüt ağırlık                                                                                                                                               ”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekli Ek 1’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                               "                                                                                                                                                    EK II

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.