1 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28725

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2013/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.