27 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28720

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLÂHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER

HAKKINDA KANUN KAPSAMINA ALINAN MÜNHASIRAN SPORDA

KULLANILAN ATEŞLİ VE YİVLİ SPOR SİLÂHLARI HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/1981 tarihli ve 17534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silâhları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.