24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET

TARİFESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TARİFE

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tarife 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.