24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/15)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici RB Karesi İth. İhr. Teks. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve diğer yerli üreticiler Kimtex Teks. İnş. Tic. ve San. A.Ş., Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş., Altınsu Tekstil Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti., Asya Dokuma San. Tic. Ltd. Şti., Barutçu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., İpekler Tekstil Tic. ve San. A.Ş ve Saydam Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Çin Tayvanı, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Malezya ve Tayland Krallığı (Tayland) menşeli "sentetik filamentten dokunmuş mensucatın (giyim için olanlar)" ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 54.07 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın giyim için kullanılanlarıdır. Önlem kapsamında olan gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) Ek’te verilmektedir.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlemler

MADDE 4 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/2) ile ÇHC, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli Ek’te yer alan listede belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) karşılığı eşya tanımı ürünlerin ithalinde %8,67 ile %70,44 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlemlerin, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/25) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, Malezya dışındaki ülkeler için değiştirilmeden, Malezya’da yerleşik Hualon firması için ise Malezya’da yerleşik diğer üretici/ihracatçılar için uygulanan dampinge karşı önlem oranında değiştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Bu kapsamda, ÇHC menşeli ithalat için CIF değerin %70,44’ü oranında, Çin Tayvanı menşeli ithalat için CIF değerin %13,91 ile %30,84’ü arasında değişen oranlarda, Güney Kore menşeli ithalat için CIF değerin %14,64 ile %40’ı arasında değişen oranlarda, Malezya menşeli ithalat için CIF değerin %15,93’ü oranında ve Tayland menşeli ithalat için CIF değerin %8,67 ile %30,93’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

(4) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile Filipinler’de yerleşik belirli firmaların yürürlükteki önlemleri etkisiz kıldığı tespit edildiğinden, 2002/2 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatta (giyim için olanlar)” uygulanan CIF bedelin %70,44’ü oranındaki dampinge karşı önlem, Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı ürünün Türkiye’ye ithalatında da geçerli olacak şekilde yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Malezya, Güney Kore, Tayland ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin temini amacıyla, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve şikayet konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca ÇHC, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland’ın Ankara’daki resmî temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Soruşturma sonucunda, bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında bahsi geçen Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatta (giyim için olanlar) uygulanan dampinge karşı önlem soruşturmaya bağlı olarak soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Söz konusu önlemin soruşturma sonucunda alınacak karara göre muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına ya da kaldırılmasına karar verilebilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 17/ 212 77 02

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs148@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.