24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ AMBAR

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.