24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

YABANCI MİSYON KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’deki yabancı misyonlarda görev yapan personel ve aile mensuplarına kimlik kartı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yabancı misyon personelini, aile üyeleriyle yakınlarını ve fahri konsolosları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa, 4/9/1964 tarihli ve 3042 sayılı Kanun ile uygun bulunan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine ve 20/5/1975 tarihli ve 1901 sayılı Kanun ile uygun bulunan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile üyeleri: Yabancı misyon personelinin eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarını,

b) Diplomatik kadronun üyeleri: Diplomatik rütbe sahibi olup diplomatik pasaport taşıyan yabancı misyon personelini,

c) Fahri konsolos: Yabancı bir ülkeyi Türkiye’de temsil etmek üzere usulüne uygun şekilde görevlendirilen fahri konsolosluk memurunu,

ç) Hizmet kadrosunun üyeleri: Diplomatik misyonun iç hizmetinde bulunan yabancı misyon personelini,

d) Hizmet personeli mensupları: Bir konsolosluğun iç hizmetlerinde görevlendirilen yabancı misyon personelini,

e) İdari ve teknik kadronun üyeleri: Misyonun idari ve teknik hizmetinde çalışan ve resmi pasaport hamili olan yabancı misyon personelini,

f) Kimlik kartı: Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı misyon personeli, aile üyeleri ve yakınları ile Fahri Temsilcilere bu Yönetmeliğe göre düzenlenen belgeyi,

g) Konsolosluk hizmetlileri: Bir konsolosluğun idari veya teknik hizmetlerinde istihdam edilen ve resmi pasaport hamili olan yabancı misyon personelini,

ğ) Konsolosluk memurları: Konsolosluk şefi dahil olmak üzere, konsolosluk görevlerini yerine getirmek üzere bu sıfatla görevlendirilmiş ve diplomatik pasaport hamili olan yabancı misyon personelini,

h) Uluslararası kuruluş hizmet personeli: Uluslararası bir kuruluşun iç hizmetlerinde görevlendirilen yabancı misyon personelini,

ı) Uluslararası kuruluş idari-teknik personeli: Uluslararası kuruluşun veya temsilciliğinin idari ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen yabancı misyon personelini,

i) Uluslararası memurlar: Uluslararası bir kuruluşun Türkiye’de bulunan merkezinde veya temsilciliğinde bu sıfatla görev yapan yabancı misyon personelini,

j) Yabancı misyon: Türkiye’de bulunan ve akredite edilmiş büyükelçilik, elçilik, muvazzaf başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerini,

k) Yabancı misyon personeli: Türkiye’deki yabancı misyonda sürekli görev yapmak üzere ülkesinden Türkiye’ye gönderilen veya Türkiye’de ikamet etmekte iken yabancı misyon tarafından istihdam edilen yabancı misyonlarda görevli kişileri,

l) Yakınlar: Yabancı misyon personelinin bakmakla yükümlü oldukları 18 yaşından büyük çocuklarını, anne, baba ve birlikte yaşayan vasisi bulunduğu kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartı ve Özellikleri

Kimlik kartının verildiği kişiler ve veren makam

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan kişilere Dışişleri Bakanlığınca kimlik kartı düzenlenir.

Kimlik kartında yer alacak veriler ve özelliklerini belirleyen makam

MADDE 6 – (1) Kimlik kartında yer alacak olan kart hamilinin biyometrik fotoğrafı, kimliğine ve görevine ilişkin bilgiler, 13 üncü maddeye göre belirlenen kırmızı, yeşil  veya siyah renkli bant, kart seri numarası, Dışişleri Bakanlığı kurumsal logosu gibi verilerle kart hamilinin uluslararası hukuktan kaynaklanan ayrıcalık ve bağışıklık statüsünü açıklayan gerekli görülecek özel kayıtların şekil, içerik ve ayrıntıları Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarınca  birlikte belirlenir.

Kimlik kartı için ilk başvuru süresi

MADDE 7 – (1) Yabancı misyon personeli, Türkiye’ye girişini veya Türkiye’de ikamet etmekte ise misyonda göreve başlamasını izleyen yedi gün içinde, kendisi ve aile bireyleri için kimlik kartı almak üzere Dışişleri Bakanlığına başvurur.

Kimlik kartının belge olarak niteliği, kullanımı ve kart hamilinin statüsü

MADDE 8 – (1) 5 inci madde kapsamında yer alan kimlik kartlarının niteliği ve kullanımı ile kart hamilinin statüsüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kimlik kartı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerine göre, kart hamilinin ikamet izninden muaf olduğunu belgeler.

b) Kimlik kartı, her türlü hukuki işlem için kimlik ispatında kullanılan ve kart hamilinin resmi makamlara tanıtılarak uluslararası hukuk ile ulusal mevzuatımızdan kaynaklanan statülerine uygun muamele görmeleri için bilgilendirici işlev görür.

c) Kimlik kartı hamilleri, Türkiye içinde pasaport taşımak mecburiyetinde değildir; kimlik ispatı yabancı misyon kimlik kartıyla sağlanır. Kimlik kartı talep edildiğinde yetkili makamlara ibraz edilir.

ç) Kimlik kartı hamilleri, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışta kimlik kartlarını görevlilere ibraz etmekle yükümlü değildir. Pasaportlarına kimlik kartı süresince geçerli ikamet izninden muafiyet ve görev şerhi Dışişleri Bakanlığınca tatbik edilebilir. Bu kişiler görevleri süresince vize muafiyeti kapsamında işlem görürler.

d) Kimlik kartı hamillerinin hukuki statüleri, Dışişleri Bakanlığı veya konuya göre diğer yetkili makam ve mercilerce uluslararası hukuk ve yürürlükteki ulusal mevzuata göre belirlenir.

e) Dışişleri Bakanlığı, kimlik kartı düzenlenmesinde esas aldığı belgeleri muhafaza etmekle, kart hamillerinin hukuki statülerinin belirlenmesi için, resmi talep üzerine veya resen, gerekli bilgi, belge ve değerlendirmelerini ilgili makam ve mercilere iletmekle görevli ve yetkilidir.

Kimlik kartının geçerlilik süresi

MADDE 9 – (1) Yabancı misyon personeli kimlik kartları en fazla dört yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. İlgili, görevinin uzatılması halinde, kart geçerlilik süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda kart geçerlilik süresi dolmadan önce Dışişleri Bakanlığına başvurarak yenisini almakla yükümlüdür.

Kimlik kartının kaybı

MADDE 10 – (1) Yabancı misyon personeli kimlik kartının kaybı durumunda, Dışişleri Bakanlığına derhal bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu durumda, kaybedilen kimlik kartının geçerlilik süresi esas alınarak Dışişleri Bakanlığınca yeni kart düzenlenir.

İstisnai muamelenin sona ermesi

MADDE 11 – (1) İstisnai muameleden faydalanan Türkiye’de görev yapan yabancı misyon personeli ve aile bireyleri, haklarında o suretle muamele yapılmasını icap ettiren hal ve vaziyetleri sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvururlar.

Kimlik kartının iadesi

MADDE 12 – (1) Yabancı misyon kimlik kartları, görev bitiminde veya kartın iptal edilmesi halinde yabancı misyon tarafından, kart sahibi yurtdışına çıkmış ise ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliği vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına iade edilir.

Kimlik kartının verilme esasları

MADDE 13 – (1) Diplomatik kadronun üyelerine, konsolosluk memurlarına, uluslararası memurlara ve aile üyelerine kırmızı bantlı kimlik kartı düzenlenir.

(2) İdari ve teknik kadronun üyelerine, konsolosluk hizmetlilerine, uluslararası kuruluş idari-teknik personeline ve aile üyelerine yeşil bantlı kimlik kartı düzenlenir.

(3) Hizmet kadrosunun üyelerine, hizmet personeli mensuplarına,  uluslararası kuruluş hizmet personeline ve aile üyelerine, Türk vatandaşı olmamak kaydıyla siyah bantlı kimlik kartı düzenlenir.

(4)  Yabancı misyon personelinin Türk vatandaşı olmayan yakınlarına, karşılıklılık koşuluyla yakını oldukları yabancı misyon personeliyle aynı renk bantlı kimlik kartı düzenlenebilir.

(5) Fahri konsoloslara siyah bantlı kimlik kartı düzenlenir.

Kısıtlama uygulamaları

MADDE 14 – (1)  Dışişleri Bakanlığı, her kategori personel için karşılıklılık ilkesi çerçevesinde veya gördüğü lüzum üzerine, daha kısıtlı seviyede statü tanıyan kimlik düzenlemeye, kimliklerin geçerlilik sürelerini kısıtlamaya, kimlik düzenlemeyi reddetmeye veya geçerli kimlikleri iptal etmeye yetkilidir.

Yabancı misyonlarda geçici görevlendirme

MADDE 15 – (1) Ülkemizde yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilen resmi veya umuma mahsus pasaport hamili personelin pasaportuna, ülkeye giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden muafiyet ve geçici görev şerhi tatbik edilebilir. Bu kişiler görevleri süresince vize muafiyeti kapsamında işlem görür.

İkamet sürelerinin hesaplanması

MADDE 16 – (1) Yönetmelik kapsamında ikamet izninden muafiyete istinaden Türkiye’de geçirilen süreler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen ikamet izni süresi olarak sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut kimlik kartları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut kimlik kartları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerliliğini korur.

Yürürlük

MADDE 18 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.