23 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28716

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/5) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını kapsar.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) 3 üncü maddede belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota miktarı, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı

1.Dönem

(2/7/2013-1/7/2014

2.Dönem

(2/7/2014-1/7/2015)

3.Dönem

(2/7/2015-1/7/2016)

4.Dönem

(2/7/2016-1/7/2017)

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.149 Ton

1.183 Ton

1.218 Ton

1.255 Ton

 

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

İthal lisansı ve ithal lisansının kullanımına ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönemde, 3 üncü maddede belirtilen süreler için geçerlidir.

(2) İthal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya, ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(3) İthal lisansları devredilemez.

(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren on işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar, ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.