20 Temmuz 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28713

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

ERLEBLRLK ZLEME VE DENETLEME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, umuma ak hizmet veren her trl yaplar ve ak alanlar ile toplu tama aralarnda eriilebilirliin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonlarn tekili, alma usul ve esaslar, Kanun ile belirtilen ykmllklerin yerine getirilmesi iin ek sre verilmesine, idari para cezalarnn uygulanmasna ve genel bteye gelir kaydedilen idari para cezas tutarlarnn kullanmna ilikin hususlar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayl Engelliler Hakknda Kanunun geici 2 nci ve 3 nc maddelerinde yer alan umuma ak hizmet veren her trl yaplar ve ak alanlar ile toplu tama aralarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 5378 sayl Kanunun geici 2 nci ve 3 nc maddeleri hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

b) Eriilebilirlik: Binalarn, ak alanlarn, ulam ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletiim teknolojisinin engelliler tarafndan gvenli ve bamsz olarak ulalabilir ve kullanlabilir olmasn,

c) Eriilebilirlik belgesi: Komisyon tarafndan denetlenen umuma ak hizmet veren her trl yaplar ve ak alanlar ile toplu tama aralarnn denetim tarihi itibari ile eriilebilirlik mevzuatna uygun olduunu ieren komisyonca dzenlenecek belgeyi,

) Eriilebilirlik standartlar: Trk Standardlar Enstitsnn eriilebilirlikle ilgili yaymlad TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS 23600 ve dier standartlarn,

d) Eriilebilirlik tespiti: Umuma ak hizmet veren her trl yaplar ve ak alanlar ile toplu tama aralarnn Ynetmeliin EK-1, EK-2 ve EK-3ndeki eriilebilirlik izleme ve denetleme formlarnda yer alan hususlarn yerinde ve/veya konu ile ilgili dokmanlar araclyla yaplan incelemeler sonucu standartlara uygunluk durumunun belirlenmesini,

e) Genel Mdrlk: Engelli ve Yal Hizmetleri Genel Mdrln,

f) l mdrl: Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrln,

g) l mdr: Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrn,

) zleme ve denetleme formu: Eriilebilirlik standartlarna gre oluturulan ve izleme veya denetlemede kullanlacak olan formu,

h) zleme ve denetleme plan: Komisyonun izleme ve denetleme nceliklerini ve hedeflerini belirleyen ve Genel Mdrlk tarafndan hazrlanan belgeyi,

) zleme ve denetleme program: Komisyon tarafndan izleme ve denetleme plan erevesinde yl iinde gerekletirilmesi amalanan faaliyetleri ieren belgeyi,

i) Kanun: 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayl Engelliler Hakknda Kanunu,

j) Komisyon: Eriilebilirlik standartlarnn uygulanmasn izleyen ve denetleyen komisyonu,

k) TSE: Trk Standardlar Enstitsn,

l) Ulusal eriilebilirlik izleme sistemi: Kamu kurum ve kurulularna ait mevcut resm yaplar, mevcut tm yol, kaldrm, yaya geidi, ak ve yeil alanlar, spor alanlar ve benzeri sosyal ve kltrel alt yap alanlar ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplm ve umuma ak hizmet veren her trl yaplarda eriilebilirlik standartlarnn uygulanmasnn takip edilmesini,

m) Umuma ak hizmet veren yap: Kamu hizmeti iin kullanlan resmi binalar ile ibadet yerleri, zel eitim, zel salk tesisleri, sinema, tiyatro, opera, mze, ktphane, konferans salonu gibi kltrel binalar ile gazino, dn salonu gibi elence yaplar, otel, zel yurt, i han, bro, pasaj, ar, alveri merkezi gibi ticari yaplar, spor tesisleri, yzme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar,

ifade eder.

KNC BLM

Komisyonlarn Tekili, Grev ve Yetkileri,

alma Usul ve Esaslar

llerde kurulacak komisyonlarn tekili

MADDE 5 (1) Komisyon, vali veya grevlendirecei vali yardmcs bakanlnda il mdr, Kanunun geici 3 nc maddesinde belirtilen Bakanlklarn tara tekilatnda grevli tercihen mimar, mhendis, ehir plancs, peyzaj mimar veya inaat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek ye ile toplam drt kiiyi gemeyecek ekilde, engellilerle ilgili konfederasyonlarn farkl engel gruplarn temsil eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden ikier asil ve ikier yedek yeden teekkl eder.

(2) Bakanlk temsilcisi olarak grev yapacak komisyon yeleri valilik tarafndan grevlendirilir.

(3) Komisyonda, ak alanlar ile ilgili konularn grlmesi esnasnda en az bir ehir plancs veya peyzaj mimar, binalar ile ilgili konularn grlmesi esnasnda en az bir inaat mhendisi, tatlar ile ilgili konularn grlmesi esnasnda en az bir makine mhendisi bulunur.

(4) Komisyon yelikleri 3 ylda bir yenilenir. Yeni yeler grevlendirilene kadar mevcut yeler grevine devam eder.

(5) Herhangi bir nedenle bir yl iinde yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri hari drt veya st ste toplantya katlmayan komisyon yelerinin yelikleri sona erer.

(6) Komisyon gerekli grd durumlarda n deerlendirme yapmak ve rapor hazrlayarak komisyona sunmak zere komisyon yelerinden oluan en az ikisi birinci fkrada belirtilen meslek gruplarndan olmak zere kiilik teknik deerlendirme ekipleri kurabilir. Ekipler yerinde inceleme yaparak uygulamann standartlara uygunluunu deerlendirerek rapor hazrlar ve komisyona sunar.

(7) Komisyon yelerine ilikin bilgiler Genel Mdrle bildirilir.

(8) Komisyon yelerinin alma ortam ve yerinin hazrlanmas, yelerin toplantya gidi ve gelileri, izleme ve denetleme amacyla gidecekleri yerlere ulamlar ile izleme ve denetleme iin kullanacaklar ara ve gereler il mdrlnce salanr.

Komisyonun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Komisyonun grev ve yetkileri unlardr:

a) zleme ve denetleme programn hazrlamak.

b) Kamu kurum ve kurulularna ait mevcut resm yap, yol, kaldrm, yaya geidi, ak ve yeil alanlar, spor alanlar ve benzeri sosyal ve kltrel alt yap alanlar ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplm ve umuma ak hizmet veren her trl yaplar ile bykehir belediyeleri ve belediyeler, ehir iinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu tama hizmetlerini EK-1, EK-2 ve EK-3teki formlara gre izlemek, denetlemek ve rapor hazrlamak.

c) Gerekli grlen hallerde teknik deerlendirme ekibi kurmak ve n deerlendirme yapmak zere grevlendirmek.

) Bu maddenin (b) bendi kapsamnda yaplan izleme ve denetleme sonucu grlen eriilebilirlik eksikliklerinin giderilmesi iin ek sre vermek, eksiklik bulunmamas halinde eriilebilirlik belgesi dzenlemek.

Komisyon bakannn grev ve sorumluluklar

MADDE 7 (1) Komisyon bakannn grev ve sorumluluklar unlardr:

a) Komisyona bakanlk etmek.

b) zleme ve denetleme yaplacak umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralar ile ilgili varsa daha nce yaplan izleme ve denetleme bulgularn toplatmak.

c) Komisyonu toplantya armak.

) Komisyon tarafndan dzenlenen raporlarn bir nshasn sekretaryaya iletmek.

Komisyon yelerinin grev ve sorumluluklar

MADDE 8 (1) Komisyon yelerinin grev ve sorumluluklar unlardr:

a) zleme ve denetleme yaplacak umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralar ile ilgili izleme ve denetleme formlarn varsa dier bilgi ve belgeler ile birlikte incelemek ve deerlendirmek.

b) zleme ve denetleme yaplacak umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralarn incelemek, varsa daha nce yaplan izleme ve denetleme bulgularn deerlendirmek.

c) zleme ve denetleme esnasnda yaplan iblm kapsamnda kendisine verilen grevi mevzuata uygun olarak bamsz, tarafsz, etkin ve verimli bir ekilde yrtmek.

) zleme ve denetleme sonunda denetim bulgularn komisyon bakanna sunmak.

Komisyonun toplanma usul ve kararlarn ierii

MADDE 9 (1) Komisyon bakan, izleme ve denetleme program erevesinde grlecek dosya says ve bavurular gz nne alarak aylk toplant saysn belirler.

(2) Toplant gnleri ve gndemleri il mdrlnce belirlenir. Komisyon bakan tarafndan yeler toplantya arlr. Grlecek dosyalar arda yelere bildirilir. yeler grlmesini talep ettikleri dier dosyalar toplant gnnden nce sekretaryaya bildirir. yelere en az be gn nceden toplant gn, saati, yeri ve gndemi bildirilir.

(3) yelerin te birinin istei zerine komisyon bakan tarafndan yeler olaanst olarak toplantya arlr.

(4) Komisyon karar verme srecinde gndemde yer alan konulara ilikin uygulama imar plan, evre dzeni projesi, mimari proje ve dier projeler ile izleme ve denetleme plan kapsamnda hazrlanm belgeleri inceler; fotoraflar, videolar, uydu grntleri, uygulamaya ilikin numunelerin analiz sonular gibi ilgili bilgi ve belgelerden yararlanr.

(5) Komisyon en az alt yenin katlmyla toplanr. Komisyon toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar verir. Oylarn eitlii halinde bakann oyu iki oy saylr.

(6) Komisyon kararlar gerekeli olarak yazlr, yeler tarafndan imzalanr. Karara muhalif olanlar muhalefet erhini gerekeli olarak belirtir.

(7) Komisyon kararlarnda verilecek ek sre aka belirtilir.

(8) Komisyon yesi, kendisinin, einin veya nc dereceye kadar kan ve shri hsmlarnn ilikili veya menfaati olduu konularda, incelemede yer alamaz ve karar alma srecinde oy kullanamaz.

(9) Komisyon yesi, grev yapt veya bal olduu kurumu ile ilgili umuma ak hizmet veren yaplarn, ak alanlarn ve toplu tama aralarnn incelenmesinde yer alamaz ve karar srecinde oy kullanamaz.

(10) Gerek grlen durumlarda grne bavurulmak zere teknik uzmanlar komisyon bakan tarafndan toplantya davet edilebilir.

Birden fazla komisyon kurulmas

MADDE 10 (1) llerde birden fazla komisyon kurulmas ihtiyac bulunmas halinde il mdrlnn teklifi ve valilik onay ile birden fazla komisyon kurulabilir.

Kararlarn bildirimi

MADDE 11 (1) Komisyon tarafndan alnan kararlar izleme ve denetleme talebinde bulunanlara veya izleme ve denetleme yaplan umuma ak hizmet veren yap, ak alan ve toplu tama aralar sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kurulularna il mdrl tarafndan kararn alnd tarihten itibaren on gn iinde yazl olarak bildirilir.

(2) Komisyon tarafndan alnan kararlar Bakanln belirleyecei yntem ile elektronik ortamda Genel Mdrle bildirilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 12 (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri il mdrl tarafndan yerine getirilir.

(2) Komisyon sekretaryas tarafndan aadaki hizmetler yrtlr:

a) Komisyon tarafndan alnan kararlarn ve hazrlanan raporlarn kaydn almak, numaralandrmak, korumak ve arivlemek.

b) Komisyon toplantlarndan nce grlecek konularla ilgili tm bilgi ve materyalleri komisyona sunmak zere hazrlamak.

c) Komisyon ve il mdr tarafndan alnan kararlar ilgililere bildirmek.

NC BLM

zleme ve Denetleme Usul ve Esaslar

zleme ve denetleme plan ve program

MADDE 13 (1) Eriilebilirlik politikas ve stratejisi erevesinde izleme ve denetleme konusundaki ncelikler ile genel ama ve hedefleri belirlemek zere Bakanlk tarafndan ulusal dzeyde yllk plan hazrlanr ve gerekli hallerde deitirilebilir.

(2) zleme ve denetleme plannda yer alan ncelikler erevesinde gerekletirilecek faaliyetleri belirlemek zere komisyon tarafndan il dzeyinde yllk izleme ve denetleme program hazrlanr.

zleme sistemi

MADDE 14 (1) Ulusal eriilebilirlik izleme sistemi ile yllk izleme ve denetleme program kapsamnda umuma ak hizmet veren yap, ak alan ve toplu tama aralarnn eriilebilirlik tespitlerinin yaplmas takvime balanr.

(2) llerde kamu kurum ve kurulularna ait her bir bina, ak alan ve her bir toplu tama tr iin ayr ayr olmak zere yeterli sayda asil ve yedek eriilebilirlik izleme sorumlusu ilgili kamu kurum ve kuruluu personeli arasndan valilik onay ile belirlenir. Sorumlular, sorumlu olduklar bina, ak alan veya tatlarla ilgili tespitlerini eriilebilirlik izleme ve denetleme formunu dzenleyerek ulusal eriilebilirlik izleme sistemine kaydeder.

(3) Ulusal eriilebilirlik izleme sisteminde kaytl olmayan veya kaytlarnda hata tespit edilen bina, ak alan ve toplu tama aralarna ait bilgiler, sisteme girilmek zere il mdrlne bildirilir. Bilgi gncellemesi il mdrlnce yaplr.

(4) TSE tarafndan izleme formlar kullanlmak suretiyle, izleme tarihi itibari ile eriilebilir olduu tespit edilen umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralar iin dzenlenecek belge izlemeye esas kabul edilir. Komisyon tarafndan bavuru zerine veya resen denetleme yaplabilir.

zleme ve denetleme usul ve esaslar

MADDE 15 (1) zleme ve denetleme aada belirtilen usul ve esaslar dorultusunda yaplr:

a) Umuma ak hizmet veren yap, ak alan ve toplu tama aralar iin eriilebilirlik tespitleri ulusal eriilebilirlik izleme sistemi kullanlarak yaplr.

b) Yeniden tespit yaplmas gereken umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralar komisyon tarafndan belirlenir ve yerinde tespit yaplr.

c) Eriilebilirlik karar verilebilmesi iin yerinde inceleme yaplr. nceleme sonucu uygunluu belirlenen umuma ak hizmet veren her trl yap, ak alan ve toplu tama aralar iin eriilebilirlik karar verilir ve komisyon tarafndan uygunluk belgesi dzenlenir.

) Denetim kapsamnda istenilen belgelerin denetleme yapanlara verilmesi zorunludur.

DRDNC BLM

Dier Mevzuatn Uygulanmas

Dier mevzuatn uygulanmas

MADDE 16 (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl veya yetkilendirdii kurum ve kurululardan alnm 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aralarn mal, Tadil ve Montaj Hakknda Ynetmelik kapsamnda tadil edilerek seri tadilat tip onay veya mnferit ara uygunluk belgesi alm olduu ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayl Resm Gazetede yaymlanan Src Koltuuna lave Olarak Sekizden Fazla Koltuu Bulunan ve Yolcu Tamak Amacyla Kullanlan Aralarn zel Hkmleri le lgili Tip Onay Ynetmelii (2001/85/AT)ne uygun imal edilmi olduu izleme sonucu anlalan toplu tama aralar hakknda komisyonca ayrca denetim yaplmaz. Ancak bavuru zerine veya gerekli grlen hallerde komisyon tarafndan bu aralara ilikin ayrca denetleme yaplr.

BENC BLM

Ek Sre Verilmesi, dari Para Cezasnn

Uygulanmas ve Kullanlmas

Ek sre verilmesi

MADDE 17 (1) Komisyon yapt izleme ve denetleme sonucunda, talep zerine veya resen ilgili belediye ve kamu kurum ve kurulular ile umuma ak hizmet veren her trl yap ve ak alan malikleri ile toplu tama aralarnn sahiplerine eksikleri tamamlamas iin 7/7/2015 tarihine kadar uygun ek sre verebilir.

dari para cezas uygulanmas

MADDE 18 (1) Umuma ak hizmet veren her trl yap ve ak alan ile toplu tama aralarnn sahibi olan gerek ve zel hukuk tzel kiilerine her bir tespit iin bin Trk Lirasndan be bin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr. Bu ekilde bir yl iinde uygulanacak idari para cezasnn tutar ellibin liray geemez. Bykehir belediyeleri, belediyeler ve dier kamu kurum ve kurulularna her bir tespit iin bebin Trk Lirasndan yirmibe bin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr. Bu ekilde bir yl iinde uygulanacak idari para cezasnn tutar beyz bin liray geemez.

(2) Ynetmeliin EK-1, EK-2, EK-3 cetvelleri dikkate alnarak komisyon tarafndan hazrlanan rapor gerei iin il mdrlne gnderilir. Gelen rapor dorultusunda il mdrnce ceza miktar belirlenir ve idari yaptrm karar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre ilgiliye tebli edilir. Tebligat metninde idari yaptrm kararna kar bavurulabilecek kanun yolu, mercii ve sresi ak bir ekilde belirtilir.

(3) dari para cezas, idari yaptrm kararnn tebliinden itibaren bir ay iinde muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimlerine denir.

(4) dari para cezasnn dava ama sresi iinde denmesi halinde, idari para cezas tutarnn drtte tahsil edilir.

(5) dari para cezasna muhatap olann ekonomik durumunun msait olmamas halinde idari para cezasnn ilk taksitinin pein denmesi kouluyla, bir yl iinde ve drt eit taksit halinde denmesine il mdrl tarafndan karar verilebilir.

(6) Tahsil edilen idari para cezalar genel bteye gelir kaydedilir.

(7) Kesinleen idari para cezalarnn deme sresi iinde denmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve zamannda denmemesi halinde, denmeyen idari para cezas tutarlar bildirim zerine 6183 sayl Kanun hkmlerine gre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(8) dari para cezalarna kar, tebli tarihinden itibaren 15 gn iinde sulh ceza mahkemesine bavurulabilir. Bu sre ierisinde bavurunun yaplmam olmas halinde idari para cezalar kesinleir.

(9) dari para cezasn tahsil eden mercii, ilde tahsil edilen toplam idari para cezas tutarn her yln Haziran ve Aralk aylarnn ilk haftasnda il mdrlne bildirir.

dari para cezas tutarlarnn kullanlmas

MADDE 19 (1) Bir nceki yl gelir kaydedilen idari para cezas tutarlar dikkate alnarak eriilebilirlik konusundaki projelerde kullanlmak zere Bakanlk btesinde denek ngrlr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Olaanst artlarda yaplacak dzenlemeler

MADDE 20 (1) Komisyon, doal afet ve mcbir sebeplerin varl halinde bu Ynetmelikte belirlenen izleme ve denetim faaliyetlerini belirli bir sre iin erteleyebilir.

zleme ve denetleme programlar ve faaliyet raporlar

MADDE 21 (1) llerin izleme ve denetleme programlar, ilki komisyonun kurulduu tarihten itibaren bir ay iinde, sonraki yllarda ise Ocak ay sonuna kadar Genel Mdrle gnderilir.

(2) Komisyonun izleme ve denetleme faaliyetlerine ilikin alt aylk dnemi ieren raporlar, il mdrlnce Ocak ve Temmuz aylarnn 15ine kadar Genel Mdrle gnderilir.

Formlar ve tutanaklar

MADDE 22 (1) zleme ve denetlemeye ilikin formlar, tutanaklar ve belgelerin ekli ve ierii Bakanlka belirlenir.

Komisyonlarn oluumu

GEC MADDE 1 (1) Komisyon, vali tarafndan bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren bir ay iinde oluturulur.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri