20 Temmuz 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28713

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 26)

4760 sayl zel Tketim Vergisi (TV) Kanunu1 uygulamasna ilikin olarak aada belirtilen hususlara gre ilem yaplmas uygun grlmtr.

A) RAFNERCDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLMNE LKN BLDRM FORMU

zel Tketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun2 87 nci maddesi kapsamnda 25/2/2011 tarihinden geerli olmak zere gncellenmi olup, bu gncelleme uyarnca (I) sayl listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T..P. numaral uak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T..P. numaral benzin tipi jet yakt ve 2710.19.21.00.00 G.T..P. numaral jet yakt (kerosen) isimli hava yaktlar olarak bilinen mallarn TV tutarlar birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmitir.

Bununla birlikte 6111 sayl Kanunla ayn tarihte yrrle giren ve zel Tketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaral fkrasnn (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermi olduu yetkiye istinaden yaymlanan 25/2/2011 tarihli ve 2011/1435 sayl Bakanlar Kurulu eki Kararn3 1 inci maddesi ile sz konusu mallarn TV tutar sfr olarak belirlenmi, 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735 sayl Bakanlar Kurulu eki Kararn4 3 nc maddesi ile de bu tutarlar korunmutur. Kald ki zel Tketim Vergisi Kanununun yrrle girdii 1/8/2002 tarihinden gnmze kadar sz konusu yaktlar iin bu Kanunda belirtilen vergi tutarlar bahsi geen yetki kapsamnda yaymlanan Bakanlar Kurulu Kararlar ile sfr olarak uygulanmaktadr.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununda5 tanmlanan datclarn, ayn Kanunda tanmlanan rafinericilerden satn aldklar hava yaktlarnn teslimlerine ilikin olarak (zel Tketim Vergisi Kanununun istisna maddeleri hkmleri ile 8 inci maddesinin (2) numaral fkras hkm kapsamnda satn alarak teslim ettikleri hava yaktlar dahil) bu Tebli ekinde (EK:1) olarak yer alan Rafinericiden Satn Alnan Hava Yaktlarnn Teslimine likin Bildirim Formu nu Gelir daresi Bakanlnn www.gib.gov.tr web adresinde hizmet veren nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine gndermeleri uygun grlmtr. Buna gre bu bildirim formunun, her ayn ilk on be gnlk birinci ve kalan gnlerinden oluan ikinci dnemlerini kapsayacak ekilde yaplm olan teslimler iin dzenlenmesi ve bu dnemleri takip eden 10 uncu gn akamna kadar gnderilmesi gerekmektedir.

Bu amala (EK:1) bildirim formuna konu hava yaktlarn teslim eden datclar, vergi dairelerinden kullanc kodu ve kiisel ifre alacaklardr. ifre alnabilmesi iin 1 Seri No.lu TV Genel Teblii ekindeki (EK:15 ve EK:16) nternet Hizmetleri Kullanm Bavuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Bakanln "www.gib.gov.tr" adresindeki nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden dkm alnarak dzenlenmesi ve TV ya da KDV ynnden bal olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu bavuru zerine mkelleflere kiisel ifre ve kullanc kodu verilecektir.

nternet ortamnda dzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kiisel ifre ve kullanc kodu kullanlmak suretiyle Bakanln internet vergi dairesine gnderilecektir. Gnderilen bildirimlerin ieriinde mkelleflerce deiiklik yaplmak istenmesi halinde, yeniden dzenlenen bildirimler onaylanarak gnderilebilecektir. Gelir daresi Bakanlnca gerekli grlmesi halinde bu bildirim formunun ieriinde deiiklikler yaplabilecektir.

Bu bildirim formlarn sresinde gndermeyenler hakknda 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca zel usulszlk cezas uygulanacaktr.

B) 1 SER NO.LU ZEL TKETM VERGS GENEL TEBLNDE YAPILAN DEKLKLER

1 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Tebliinin6 (16.4./g) blm aadaki ekilde deitirilmitir.

thal edilen mallarn 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayl Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu TV Genel Tebliinde belirlenen usul ve esaslar erevesinde beyan edilmesi zerine datclar, her ayn ilk on be gnlk birinci ve kalan gnlerinden oluan ikinci vergilendirme dnemleri kapsamnda yapm olduklar teslimler iin en az bu dnemlerin her birini kapsayacak ekilde, TV ynnden bal olduklar vergi dairesi mdrlne verecekleri bir dileke ile ithalde alnan teminatn zm talebinde bulunabileceklerdir. Bu dileke ile birlikte Gelir daresi Bakanlnn "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi zerinden, deniz yakt kullanclarna dzenlenen ve tahsil edilmeyen TV tutarlarn gsteren faturalarn bilgilerini ieren tablonun doldurularak gnderilmesi gerekmektedir. lgili vergi dairesince talep edilmesi halinde sz konusu faturalarn onayl rneklerinin ibraz zorunludur.

lgili vergi dairelerince, ithalde alnan teminatn zm talepleri ile ilgili olarak aadaki ilemler yaplacaktr.

i. Talep dilekesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmad tespit edilecek ve eksiklik bulunmas halinde eksikliklerin giderilmesi iin datcya yaz gnderilecektir.

ii. Muhteviyat eksiklii bulunmamas halinde sz konusu bilgiler, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn TVsiz Yakt Bilgi Sistemindeki (TVBS) bilgiler ile karlatrlmak suretiyle teyit edilecektir. Datclar tarafndan vergi dairesine gnderilen bilgiler ile TVBSde yer alan bilgilerin farkl olmas halinde, Tebli tarihinden itibaren otuz gnlk sre verilmek suretiyle datclardan yazl izahat istenecektir. Bu sre ierisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatn vergi dairesince uygun bulunmamas halinde, teminat zm talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

iii. Datclar tarafndan vergi dairesine gnderilen bilgiler ile TVBSde yer alan bilgilerin teyidi zerine, zm talep edilen teminat tutarnn ve deniz yakt teslim edilen kullanclarn %5ine kadarlk ksmna, kullanclarn bal olduklar vergi dairelerince yoklama yaplmas veya yaptrlmas salanacaktr. Bu yoklamalar iin seilecek kullanclar rnekleme yntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracna bizzat gidilmek suretiyle; deniz arac, kullancs, kullancnn mkellefiyet bilgileri, yakt alm defterinde yer alan teslim bilgileri ve jurnal defteri/gemi hareket kayt jurnalinde yer alan bilgiler ayrntl olarak tespit edilecektir. Bu yoklamalarn, yoklama talebinin alnd tarihten itibaren on be gn iinde yaplarak ayn sre ierisinde datclarn vergi dairesine gnderilmesi gerekmektedir. Datcnn vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karlatrmak suretiyle teyit ilemini gerekletirecektir.

Yoklamalar sonucunda yakt alm defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyumamas veya datclarca 6 Seri No.lu TV Genel Tebliinde7 belirlenen usul veya esaslara uyulmadnn tespiti halinde, ilgili dilekeye konu teminat zm taleplerinin tamam vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr. Dier taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakt kullanclarnca 6 Seri No.lu TV Genel Tebliinde belirlenen usul veya esaslara uyulmadnn tespiti sz konusu ise yalnzca bu kullanclara yaplan teslimlere ilikin teminatn zm talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

Yukarda belirtilen teyit ilemlerinin sonulanmas zerine datclarn bal bulunduklar vergi dairesince, Tecil Edilen/denen TV Tutar ve Vergi Dairesi Alnds Tarih No. stunlar doldurulmadan (EK:12) bilgi formu dzenlenerek ilgili gmrk idaresine gnderilecektir. Gmrk idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarna isabet eden TV tutar kadar teminatn zm ilemi gerekletirilecektir.

C) 6 SER NO.LU ZEL TKETM VERGS GENEL TEBLNDE YAPILAN DEKLKLER

6 Seri No.lu TV Genel Tebliinde bu Tebliin yaym tarihinden itibaren geerli olmak zere aadaki deiiklikler yaplmtr.

a) Tebliin;

-Tanmlar balkl 1 inci blmne ifade eder. ibaresinden nce gelmek zere TVsiz Yakt Bilgi Sistemi (TVBS): Kararname kapsamndaki deniz yakt uygulamasnn usul ve esaslarnn Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca takip ve kontrol amacyla yaplandrlm elektronik sistemi, ibaresi,

-Kararname Kapsamnda Deniz Yakt Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve lemler balkl 3 nc blmne nc paragrafndan sonra gelmek zere Kendilerine datm izin belgesi dzenlenen datclar, TVBSye kayt edilmek iin Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlna yazl olarak istenilen belgelerle birlikte bavuruda bulunurlar. Datc firma TVBS hakknda bilgilendirilir. TVBSye kaydedilen datc firmaya kullanc ad ve ifre tahsis edilir. Datclar, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca TVBSnin kullanm kapsamnda belirlenen usul ve esaslara uygun faaliyet gsterir. paragraf

eklenmitir.

b) Teblide yer alan katma bteli ibareleri zel bteli olarak, Tebliin 3 nc blmnde yer alan 2.000.000 ibaresi 10.000.000 olarak deitirilmitir.

c) Tebliin Kararname Kapsamnda Deniz Yakt Teslimine likin Uygulama balkl 4 nc blmnde yer alan;

-a- Deniz aracnn donatan tarafndan iletilmesi balkl alt blm bal ile birlikte aada yer ald ekilde,

a) Yakt alm defterinin onaylattrlmas ve deniz yakt alm

Kararname kapsamnda deniz yakt alacak olan vergi kimlik numaras sahibi gerek ya da tzel kiiler, bu Tebliin ekinde (EK:1) yer alan ve her ylbanda yenilenecek olan yakt talep taahhtnamesi ile DTO merkez ya da temsilciliklerine mracaat edeceklerdir. DTO, taahhtnamelerde yer alan bilgilerin uygunluunu kontrol ederek ve gerekirse dzeltme ilemini yaptrarak, taahhtnamenin bir rneini alacak ve yakt alm defterini doldurup onaylayarak kullancya teslim edecektir. Genel ve zel Bteli dareler, l zel dareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular, zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas kamuya ait olan kurulular ile balk gemileri iin (5590 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin (h) fkrasnda saylan balklkla ilgili gemi ileten firmalar hari) DTOya mracaat ihtiyaridir.

Yakt alm defterinin DTO tarafndan onaylanmasndan sonra, yakt talep taahhtnamesinin bir rnei ile liman bakanlna mracaat edilecektir. DTOdan yakt alm defteri almam olan balk gemileri ise yakt alm defteri alabilmek iin 3 rnek olarak dzenledikleri yakt talep taahhtnamesi ile liman bakanlna mracaat edeceklerdir. Liman bakanl, deniz yakt kullanclarnn deniz yakt kullanma taleplerini uygun bulmas halinde, yakt alm defterini onaylar. DTO tarafndan onaylanan yakt alm defterinde yer alan bilgilerin liman bakanl tarafndan uygun bulunmamas halinde, yakt alm defterindeki bilgiler liman bakanlnca dzeltilerek onaylanacak ve liman bakanlklarnn onaylad bilgiler geerli olacaktr.

Yakt alm defterinin liman bakanl tarafndan onaylanmasndan sonra, onayl yakt alm defteri ve yakt talep taahhtnamesinin bir rnei ile KDV ynnden mkellefiyet kaydnn bulunduu vergi dairesine (gerek usulde vergilendirilmeyen balklar iin deniz aracnn balama limannn bulunduu yer vergi dairesine) mracaat edilir. Deniz yakt kullancs, vergi dairesince de onaylanan yakt alm defteri ile vergisi indirilmi deniz yakt alma hakkna sahip olacaktr. Deniz yakt kullancs, teslim ald deniz yaktn deniz aracnn jurnaline ilemek zorundadr.

Vergi dairesi ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan gerekli grld takdirde, yakt alm defterinde yer alan yakt tank kapasiteleri, bir defada veya bir ylda alnabilecek azami yakt miktarlar (mt), (m3) ve yllk azami sarf miktarlar deitirilebilir. Bu kapasite ve miktarlar, gemi tipleri, alma sahalar ve blgeleri itibariyle, yllk alma saatleri ve mevsimlere gre ayr ayr belirlenebilir. Tm deiiklik ve tespitler, yakt alm defterine ilenmek ve liman bakanl ile vergi dairesi mdrl tarafndan onaylanmak suretiyle geerlilik kazanr.

Deniz yakt kullanclar, yakt alm defterinde belirlenmi olan azami yakt miktarlarnn zerinde deniz yakt alamazlar ve her yakt tesliminde, yakt alm defterinde alc iin ayrlm olan ksmlar doldurarak imzalamak zorundadrlar.

b) YMM faaliyet raporu dzenlenmesi

Kararname kapsamnda deniz yakt kullanan gelir ve kurumlar vergisi mkellefleri (ticari ve zirai kazanlar gerek usulde tespit edilmeyenler hari), her takvim ylnn ilk alt aylk 1 inci dnemi ve kalan alt aylk 2 nci dneminde kullandklar deniz yakt ile gerekletirdikleri ticari ve zirai faaliyetlerine ilikin olarak, yeminli mali mavir (YMM) tarafndan dzenlenen faaliyet raporunu, bu dnemleri takip eden ay bandan itibaren bir ay ierisinde, KDV mkellefiyetlerinin bulunduu vergi dairesine vereceklerdir. Ancak Genel ve zel Bteli dareler, l zel dareleri, Belediyeler ve sermayesinin % 51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular ile zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas kamuya ait olan kurulularn, sz konusu dnemlerde satn aldklar deniz yakt ile gerekletirdikleri faaliyetleri ieren ve kurum yetkililerince imzalanm olan bir raporu vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM raporu aranmayacaktr. Yukarda anlan YMM raporlarnn, bir aylk sre iinde ibraz edilemeyeceine ilikin olarak deniz yakt kullancs ya da YMM tarafndan makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayl Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine gre bir aylk srenin bir katn gememek zere ek sre verilebilecektir.

c) thal veya imal edilen deniz yaktnn teslimi

Kararname kapsamnda teslim edilecek olan deniz yaktn, yalnzca datm izin belgesini haiz datclar teslim edebilirler. Deniz yakt almak isteyen deniz aralar, yakt alm defteri ile datclardan yakt talep edebileceklerdir. Datc deniz yakt almak iin mracaat eden deniz aracna, yakt alm defterindeki azami miktarlar amamak kaydyla ve sz konusu defterin sayfa dipnotlarnda yer alan aklamalar erevesinde yakt verecek, deniz yaktnn teslimine ilikin olarak teslimat annda, yakt alm defterini yakt teslim alan alc ile doldurarak kae tatbik edip imzalayacaktr. Datclar ithal ettikleri veya imal ettikleri deniz yaktnn tesliminde, TV tutarn sfr olarak uygulayacaklar ve tahsil etmedikleri TV tutar ile yakt alan deniz aracna ait yakt alm defteri numarasn dzenlenen faturada ayrca belirteceklerdir. Datclar TV tahsil etmeden teslim ettikleri deniz yakt miktarlarn, teslimin yapld dneme ait (I) numaral TV beyannamesinin Vergi Bildirimi blmnn A Cetvelindeki rnler ksmnda yer alan 2003/5868 Sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ibaresini seerek zerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte datclar TV beyannamesinin Ekler blmnde yer alan 2003/5868 Sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ksmn da dolduracaklardr.

d) Rafinericilerden alnan deniz yaktnn teslimi ve mahsup ilemleri

Datclar, rafinericilerden TV deyerek aldklar deniz yaktn teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri deniz yaktna ilikin olarak dzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki TV tutarn teslim bedeline dhil etmeyeceklerdir. Teslim bedeline dhil edilmeyen TV tutar ile yakt alan deniz aracna ait yakt alm defteri numaras faturada ayrca belirtilecektir. Datclarn bu suretle yaptklar teslimlere ilikin tahsil etmedii TV tutar, rafinericilerden ald mallar iin hesaplanacak TV tutarndan mahsup edilecektir.

Datclar, her ayn ilk on be gnlk birinci ve kalan gnlerinden oluan ikinci vergilendirme dnemleri kapsamnda yapm olduklar teslimler iin en az bu dnemlerin her birini kapsayacak ekilde, TV ynnden bal olduklar vergi dairesi mdrlne verecekleri bir dileke ile mahsup talebinde bulunabileceklerdir. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden ay bandan itibaren bir yl ierisinde yaplmas gerekmektedir. Bu dileke ile birlikte Gelir daresi Bakanlnn "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi zerinden, deniz yakt kullanclarna dzenlenen ve teslim bedeline dhil edilmeyen TV tutarlarn gsteren faturalarn bilgilerini ieren tablonun doldurularak gnderilmesi gerekmektedir. lgili vergi dairesince talep edilmesi halinde sz konusu faturalarn onayl rneklerinin ibraz zorunludur.

lgili vergi dairelerince, mahsup talepleri ile ilgili olarak aadaki ilemler yaplacaktr.

i. Talep dilekesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmad tespit edilecek ve eksiklik bulunmas halinde eksikliklerin giderilmesi iin datcya yaz gnderilecektir.

ii. Muhteviyat eksiklii bulunmamas halinde sz konusu bilgiler, TVBSde yer alan bilgiler ile karlatrlmak suretiyle teyit edilecektir. Datclar tarafndan vergi dairesine gnderilen bilgiler ile TVBSde yer alan bilgilerin farkl olmas halinde, Tebli tarihinden itibaren otuz gnlk sre verilmek suretiyle datclardan yazl izahat istenecektir. Bu sre ierisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatn vergi dairesince uygun bulunmamas halinde, mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

iii. Datclar tarafndan vergi dairesine gnderilen bilgiler ile TVBSde yer alan bilgilerin teyidi zerine, talep edilen mahsup tutarnn ve deniz yakt teslim edilen kullanclarn %5ine kadarlk ksmna, kullanclarn bal olduklar vergi dairelerince yoklama yaplmas veya yaptrlmas salanacaktr. Bu yoklamalar iin seilecek kullanclar rnekleme yntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracna bizzat gidilmek suretiyle; deniz arac, kullancs, kullancnn mkellefiyet bilgileri, yakt alm defterinde yer alan teslim bilgileri ve jurnal defteri/gemi hareket kayt jurnalinde yer alan bilgiler ayrntl olarak tespit edilecektir. Bu yoklamalarn yoklama talebinin alnd tarihten itibaren on be gn iinde yaplarak ayn sre ierisinde datclarn vergi dairesine gnderilmesi gerekmektedir. Datcnn vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karlatrmak suretiyle teyit ilemini gerekletirecektir.

Yoklamalar sonucunda yakt alm defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyumamas veya datclarca bu Teblide belirlenen usul veya esaslara uyulmadnn tespiti halinde, ilgili dilekeye konu mahsup taleplerinin tamam vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr. Dier taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakt kullanclarnca bu Teblide belirlenen usul veya esaslara uyulmadnn tespiti sz konusu ise yalnzca bu kullanclara yaplan teslimlere ilikin mahsup talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna gre ilem yaplacaktr.

Yukarda belirtilen teyit ilemlerinin sonulanmas zerine mahsup edilecek vergi tutar ile datm izin belgesi bilgilerini (dzenleyen Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarlk, tarihi, numaras) gsterir bir yaz datclarn bal olduu vergi dairesince rafinericilere gnderilecektir. Buna gre, datclarn sz edilen teslimlerine ilikin teslim bedeline dhil etmedikleri TV tutar, rafinericilerden alacaklar mallar iin hesaplanacak TV tutarndan mahsup edilecektir.

Rafinericiler, datclara mahsuplama suretiyle TV tahsil etmeden teslim ettii mal miktarlarn, (I) numaral TV beyannamesinin Vergi Bildirimi blmnn A Cetvelindeki rnler ksmnda yer alan 2003/5868 sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ibaresini seerek zerinden vergi beyan etmeyeceklerdir. Bununla birlikte rafinericiler mahsuplamann yapld vergilendirme dnemine ilikin olarak verecekleri TV beyannamesinin Ekler blmnde yer alan 2003/5868 sayl Kararname Kapsamnda Yaplan Teslimler ksmn da dolduracaklardr.

e) Datclarn bildirim zorunluluu

Datclar her ayn ilk on be gnlk birinci ve kalan gnlerinden oluan ikinci dnemleri itibariyle, Kararname kapsamnda teslim ettikleri deniz yakt miktarlarnn, deniz yaktn teslim alan alclarn vergi kimlik numaras, ad-soyad/ticaret unvanlar ile yakt alan deniz aralarna ait yakt alm defteri numaralarnn, yaktn fiili teslim yeri, teslim tarihi ve saati bilgilerinin ve tahsil edilmemi olan TV tutarlarnn yer ald bir listeyi, bu dnemleri takip eden 10 uncu gn akamna kadar Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlna, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn belirledii usul ve esaslara uygun olarak gndereceklerdir. Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl datclardan gelen bilgileri, deniz yakt kullanclarnn kullanm kapasiteleri ile satn aldklar miktarlar yakt cinsi baznda kontrol edip deerlendirmek suretiyle istenmesi halinde Bakanln ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylar.

f) Toplu yakt alm hakk

Genel ve zel Bteli dareler, l zel dareleri, Belediyeler ve sermayesinin %51i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulular ile zelletirme kapsam ve programna alnm olup hisselerinin yarsndan fazlas kamuya ait olan kurulularn sahip olduu deniz aralar da Kararname kapsamnda deniz yakt kullanabileceklerdir. Anlan kurum veya kurulular, deniz yakt kullanmak iin Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlna mracaat edecekler ve her bir deniz arac iin yakt alm defteri alacaklardr. Ancak Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan ilgili kurum ve kurulularn tm deniz aralar iin kullanabilecei azami deniz yakt miktar, her bir deniz arac iin ayr ayr belirlenmek yerine, tm deniz aralar iin topluca belirlenebilecektir. Miktarlara ilikin blmleri bo braklarak doldurulmu ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca onaylanm olan yakt alm defterleri, ilgili kurum ya da kuruluun kullanabilecei azami toplam yakt miktarn gsteren izin belgesi ile birlikte, ilgili vergi dairesince de onaylanacaktr.

Yukarda anlan kurum ve kurulular, izin belgesi ile datclardan izin belgesinde belirlenen azami yakt miktarn amamak ve her yakt almnda, alnan yakt miktarn izin belgesine kaydettirmek ve datcya izin belgesini imzalatmak kaydyla birden fazla deniz arac iin, topluca yakt alabileceklerdir. Vergi dairesi ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca onaylanm olan yakt alm defterlerinin kullanmnda, defterlerin ait olduu deniz aralarna yaplan her deniz yakt teslimatnda, defterin teslimata ilikin blmleri kurum ya da kurulu yetkililerince doldurulacak ve imzalanacaktr. Anlan kurum ya da kurulular, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakt miktarnn zerinde deniz yakt alamayacaklardr.

Karada sabit kurulu deniz yakt depolar ve deniz yoluyla dzenli sefer yapmak iin hat izni bulunan, toplu ulam hizmetlerinde kullanlan yolcu ve/veya tat arac tayan deniz aralarn ileten zel sektre ait firmalardan, filolarnda bir ylda alabilecekleri azami deniz yakt miktar toplam asgari 5.000 (m) ya da karl (mt) olan ve en az 15 adet arac bulunanlar da filolarndaki tm bu deniz aralarn kapsamak ve sadece bu depolarndaki deniz yaktn kullanmak artyla; Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ilgili liman bakanlna mracaat ederek, her bir deniz arac iin alacaklar yakt alm defterinde kullanabilecekleri azami deniz yakt miktarnn ayr ayr belirlenmesi yerine, bu kapsamdaki deniz aralar iin kullanabilecekleri azami deniz yakt miktarnn topluca belirlenmesini talep edebileceklerdir.

Sz konusu talepte bulunan firmalar, firma donatan ve/veya kiracs olduklar deniz aralarnn teknik zellikleri, bir ylda yaptklar sefer saylar ile ihtiya duyduklar yakt miktarlarn ieren raporu ilgili liman bakanlna sunacaklardr. Liman bakanlnca oluturulacak komisyon tarafndan hazrlanan rapor dorultusunda uygun grlen yakt miktarlar belirlenerek, bu firmalara bahse konu deniz aralarnda kullanacaklar yakt toplu olarak almalarna ynelik toplu yakt alm izin belgesi dzenlenebilecektir. Bu durumda DTO ile ilgili liman bakanlnca onaylanm olan yakt alm defterleri, firmann kullanabilecei azami toplam yakt miktarn gsteren izin belgesi ile birlikte ilgili vergi dairesince de onaylanacaktr. Bu kapsamda verilmesi gereken toplu yakt talep formu ve taahhtnamelerinin deniz yakt miktarlarna ilikin blmlerinin de doldurulmas gerekmektedir.

Yukarda belirtilen firmalar, toplu yakt alm izin belgesinde belirlenen azami yakt miktarn amamak, her yakt teslimatnda alnan yakt miktarn izin belgesine kaydettirmek ve datcya izin belgesini imzalatmak kaydyla birden fazla deniz arac iin, kendilerine ait karada sabit kurulu deniz yakt depolarna datclardan topluca yakt alabileceklerdir. DTO, liman bakanl ve vergi dairesince onaylanm olan yakt alm defterlerinin kullanmnda, defterlerin ait olduu deniz aralarna sz konusu depolardaki sayalardan yaplan her deniz yakt teslimatnda, defterin teslimata ilikin blmleri firma yetkililerince doldurulacak ve kae tatbik edilerek imzalanacaktr. Bu firmalar, izin belgelerinde kendilerine topluca tahsis edilen azami yakt miktarnn zerinde deniz yakt alamayacaklardr. Bu kapsamdaki firmalar iin dzenlenecek yeminli mali mavir faaliyet raporunda, her bir deniz aracnn ilgili faaliyet dneminde ald/kulland yakt miktar ve yaktn tr ile deniz aracnn rapor dneminde ne kadar yol yaptna ilikin bilgilerin de bulunmas gerekmektedir.

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, toplu yakt alm izin belgesine sahip zel sektre ait firmalarn teslimat dzenekleri ile teslimat yntem ve srelerine ilikin dzenleme ve inceleme yapabilir, tedbir alnmasn talep edebilir.

TVsi sfra indirilmi deniz yakt kullanan firmalarn yl ierisinde toplu yakt alm izin belgesi iin bavuru yapmas halinde, bu firmalara deniz aralarnn kulland mevcut yakt miktar yllk yakt limitlerinden dlerek elde edilen toplam miktar iin toplu yakt alm izin belgesi dzenlenebilecek ancak bu durumda yakt talep formu ve taahhtnamelerinin deniz yakt miktarlarna ilikin blmleri doldurulmayacaktr. Bu durumdaki firmalar, mevcut yakt alm defterlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn belirledii usul ve esaslar erevesinde kullanabilecektir.,

-b- Deniz aracnn kiralanmas alt blmnn bal g) Deniz aracnn kiralanmas,

-c- Deniz aracnn donatan/donatanlarnn deimesi alt blmnn bal h) Deniz aracnn donatan/donatanlarnn deimesi,

-d- TVsi Sfra ndirilmi Deniz Yakt Kullanan Deniz Aralarnn Yl erisinde Terkini, Sat veya Kiralanmas Durumunda Yaplacak lemler alt blmnn; bal ) TVsi Sfra ndirilmi Deniz Yakt Kullanan Deniz Aralarnn Yl erisinde Terkini, Sat veya Kiralanmas Durumunda Yaplacak lemler olarak, birinci cmlesinde yer alan Yukarda (b) ve (c) blmlerinde ibaresi ise Yukarda (g) ve (h) blmlerinde olarak

deitirilmitir.

d) Tebliin (5/b) blmnde yer alan 4/a blmnde ibaresi 4/b blmnde olarak deitirilmitir.

D) 25 SER NO.LU ZEL TKETM VERGS GENEL TEBLNDE YAPILAN DEKLKLER

25 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Tebliinin8 adeye likin Dier Hususlar balkl (4.5.) blmne, birinci paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

Bu Tebliin (4.1.1.) ve (4.2.1.) blmlerinde belirtilen dilekelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliin (4.1.2.) blmnde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir daresi Bakanlnca istenebilecek dier liste ve tablolarn ad geen Bakanlka gerekli grlmesi halinde "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren internet vergi dairesi zerinden gnderilmesi zorunluluu getirilebilir. Bu durumda sz konusu dileke ile liste ve tablolarn gnderilmesi amacyla kullanc kodu ve kiisel ifre alnmas gerekmektedir. Kullanc kodu ve kiisel ifre alnabilmesi iin 1 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii ekindeki (EK:15 ve EK:16) nternet Hizmetleri Kullanm Bavuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir daresi Bakanlnn "www.gib.gov.tr" adresindeki nternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden dkm alnarak dzenlenmesi ve KDV ynnden bal olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu bavuru zerine mkelleflere kullanc kodu ve kiisel ifre verilecektir.

E) DER HUSUSLAR

1 Seri No.lu TV Genel Tebliinin ekinde yer alan bildirim veya bilgi formlarnn ieriinde Gelir daresi Bakanlnca gerekli grlmesi halinde deiiklikler yaplabilecektir.

6 Seri No.lu TV Genel Teblii kapsamnda, bu Tebliin yaym tarihine kadar kendilerine datm izin belgesi dzenlenmi bulunan datclardan, 2013 yl iin bu Teblide belirtilen teminatlar aranmayacaktr.

Bu Tebliin yaymland tarihe kadar 6 Seri No.lu TV Genel Teblii kapsamnda sonulandrlmam mahsup ilemleri iin de bu Tebli hkmleri uygulanr.

Tebli olunur.

 

EKLER

1- (Ek: 1) Rafinericiden Satn Alnan Yaktlarn Teslimine likin Bildirim Formu

 

 

1 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 25.02.2011 tarihli ve 27857 (1. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 25.02.2011 tarihli ve 27857 (2. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 22.09.2012 tarihli ve 28419 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

5 20.12.2003 tarihli ve 25322 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

6 30.07.2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

7 31.12.2003 tarihli ve 25333 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

8 11.10.2012 tarihli ve 28438 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.