20 Temmuz 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28713

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

ORGANK HAYVANCILIK DESTEKLEME DEMES YAPILMASINA

DAR TEBL (TEBL NO: 2013/43)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, evre ve insan salna zarar vermeyen organik hayvancln gelitirilmesi, doal kaynaklarn korunmas, hayvan refahnn, gda gvenliinin ve srdrlebilirliin salanmasna ynelik organik hayvanclk yapan yetitiricilerin desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, organik tarm destekleme almalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesi, organik hayvan yetitiricilii faaliyetinde bulunan yetitiricilere organik ana sr, manda, buza, ana koyun, kei yetitiricilii ile organik arl kovan destekleme denmesi ile demeye ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Ana koyun ve kei: OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan dii koyun ve keiyi,

b) Ana manda: OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan dii manday,

c) Ana sr: OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan dii sr,

) Arclk kayt sistemi (AKS): Etiketlenmi kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd, izlendii, raporland Bakanlk kayt sistemini,

d) Arl kovan: reme kabiliyetine haiz ana ars ve erevesi yavrulu olmak zere nektar akm dneminde en az yedi arl ereveli (eski tip kolonilerde ereve aranmaz) ar ailesini,

e) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

g) Buza : OTBS cmali-1in aln tarihinden sonra doan ve OTBS cmali-2de kaytl olan sr,

) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

h) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

) le mdrl: Bakanlk ile mdrln,

i) letme: Hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii herhangi bir tesis, kurulu veya etraf evrili ak alan iftlii durumundaki yerleri,

j) KKKS Ynetmelii: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliini,

k) Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS): Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre hayvanlarn kayt altna alnd veri tabann,

l) OHD: Organik hayvanclk destekleme demesini,

m) Organik tarm: Organik Tarm Ynetmeliine gre yaplan tarmsal faaliyeti,

n) Organik Tarm Bilgi Sistemi (OTBS): Organik tarm yapan ifti, arazi, rn, hayvansal retim ve sertifika bilgilerinin bulunduu Bakanlka oluturulan veri tabann,

o) Organik Tarm Ynetmelii: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelii,

) OTB: Bakanlk il mdrlklerinde kurulu bulunan organik tarm birimlerini,

p) OTBS cmali-1: Organik Tarm Desteinde kullanlmak amacyla, 17/5/2013 tarihi esas alnarak, Organik Tarm Bilgi Sisteminden aktarlan, organik tarm faaliyeti yapan yetitiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

r) OTBS cmali-2: Organik Tarm Desteinde kullanlmak amacyla, 31/12/2013 tarihi esas alnarak, Organik Tarm Bilgi Sisteminden aktarlacak olan, organik tarm faaliyeti yapan yetitiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

s) Trkvet: Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii erevesinde oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd veri tabann,

) Trkvet Ynetmelii: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliini,

t) Uygunluk Belgesi: Yetitiricinin organik srete bulunan hayvanlarnn/kovanlarnn kontroln yapan yetkilendirilmi kurulutan ald, organik tarm hayvan yetitiriciliinin Ynetmelik hkmlerine gre uygun yrtldn gsteren ve bir rnei Ek-2de yer alan belgeyi,

u) Yetitirici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayl Organik Tarm Kanununda tanmlanan mteebbislerden hayvansal retimde organik tarm yapan kaytl gerek veya tzel kiileri,

) Yetkilendirilmi kurulu: Kontrol ve sertifikasyon kuruluu, kontrol kuruluu veya sertifikasyon kuruluu olarak Bakanlk tarafndan yetki verilmi gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Desteklemeye likin Esaslar

Grevli kurum ve kurulular

MADDE 5 (1) OHD almalar BGEM ve il/ile mdrlkleri ile yetkilendirilmi kurulular tarafndan yrtlr.

(2) Yetkilendirilmi kurulular, OTBS veri girilerini yapmak ve OHDden yararlanmak zere bavuruda bulunan yetitiricilerin bavuruya esas kontrol yaplm ve Ynetmelik hkmlerine gre yetitiricilii yaplan hayvan ve arl kovan iin Ek-2de belirtilmi uygunluk belgesini dzenlemek, bu Tebliin ask srecinde belirtilen sre sonuna kadar yapacaklar itirazlar deerlendirerek bu Tebli hkmlerine uygun olan dzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) l mdrlkleri, ile mdrlklerinin destekleme srecinde ihtiya duyacaklar OTBS verilerini salamak zere gerekli tedbirleri alr.

Organik ana sr, manda ve buza yetitiricilii desteklemeleri

MADDE 6 (1) Organik ana sr, manda ve buza yetitiricilii destekleme demeleri aadaki esaslara gre yaplr.

a) OHD demesi, Organik Tarm Ynetmeliine gre organik yetitiricilik yapan, Trkvette, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve bu Teblide OHD uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre bavuru yapan yetitiricilere yaplr. Buza yetitiricileri iin OTBS cmali-1de kaytl olma art aranmaz.

b) Organik hayvanclk desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 gn mesai saati bitimine kadar Ek-1e uygun OHD bavuru dilekesi ve Ek-2de kaytl uygunluk belgesi ile OTBSde kaytl olduklar il/ile mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir.

c) Organik hayvanclk desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, Trkvette, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve yetkilendirilmi kurulua kontrol yaplm ve Ynetmelik hkmlerine gre uygun bulunmu organik srete bulunan, ayn kulak kpe numarasna sahip bykba hayvanlar zerinden desteklenir. Buzalar iin OTBS cmali-1de kaytl olma art aranmaz.

) Organik tarm desteklemesine dahil olacak ana sr, manda ve buzalar bavuru yapan yetitirici adna ayn iletmede Trkvette ve OTBSde tanml olmaldr. OTBS icmallerinde, Trkvette ve uygunluk belgesinde kaytl ayn kpe numarasna sahip hayvanlar destekleme kapsamna alnr.

d) OTBS ve Trkvette bilgilerini tamamlatmak, gerekli gncellemeleri yaptrmak, istenen uygunluk belgesini vermek iftinin kendi sorumluluundadr.

e) Buza desteklemesi OTBS-2 icmalinde kaytl olan organik sreteki buzalar iin yaplr.

f) Trkvet ile ilgili tm i ve ilemler Trkvet Ynetmelii erevesinde gerekletirilir.

Organik hayvanclk ana koyun ve kei desteklemeleri

MADDE 7 (1) Organik ana koyun ve kei desteklemeleri aadaki esaslara gre yaplr.

a) OHD demesi, Organik Tarm Ynetmeliine gre organik yetitiricilik yapan, KKKSde, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve bu Teblide OHD uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre bavuru yapan yetitiricilere yaplr.

b) Organik hayvanclk desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 7/10/2013 tarihinden itibaren 22/11/2013 gn mesai saati bitimine kadar Ek-1e uygun OHD bavuru dilekesi ve Ek-2de kaytl uygunluk belgesi ile OTBSde kaytl olduklar il/ile mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir.

c) Organik hayvanclk desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, KKKSde, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve yetkilendirilmi kurulua kontrol yaplm ve Ynetmelik hkmlerine gre uygun bulunmu organik srete bulunan, ayn kulak kpe numarasna sahip kkba hayvanlar zerinden desteklenir.

) Organik tarm desteklemesine dahil olacak ana koyun ve keiler bavuru yapan yetitirici adna ayn iletmede KKKSde ve OTBSde tanml olmaldr. OTBS icmallerinde, KKKSde ve uygunluk belgesinde kaytl ayn kpe numarasna sahip hayvanlar destekleme kapsamna alnr.

d) OTBS ve KKKSde bilgilerini tamamlatmak, gerekli gncellemeleri yaptrmak, istenen uygunluk belgesini vermek iftinin kendi sorumluluundadr.

e) KKKS ile ilgili tm i ve ilemler KKKS Ynetmelii erevesinde gerekletirilir.

Organik arl kovan desteklemesi

MADDE 8 (1) Organik arl kovan desteklemesi aadaki esaslara gre yaplr.

a) OHD demesi, Organik Tarm Ynetmeliine gre organik yetitiricilik yapan, AKSde, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve bu Teblide OHD uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre bavuru yapan yetitiricilere yaplr.

b) Organik arl kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 9/9/2013 tarihinden itibaren 11/10/2013 gn mesai saati bitimine kadar Ek-1e uygun OHD bavuru dilekesi ve Ek-2de kaytl uygunluk belgesi ile OTBSde kaytl olduklar il/ile mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir. Organik ar yetitiricisi kaytl olduu il/ile dnda bulunuyorsa bavurularn bulunduklar il/ile mdrlklerine, ar konaklama belgesi ve veteriner salk raporu ile birlikte yapar. Bu yetitiricilerin desteklemeye ait mracaat bavurusu ve icmal ilemleri OTBSde kaytl olduklar il/ile mdrlkleri tarafndan yrtlr. Mracaat bavurusu ile Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutana (Ek-4) bulunduu il tarafndan dzenlenerek, ilgili il/ile mdrlklerine gnderilir.

c) Organik arl kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, AKSde, OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de de kaytl olan ve yetkilendirilmi kurulua kontrol yaplm ve Ynetmelik hkmlerine gre uygun bulunmu organik srete bulunan, ayn kovan numarasna sahip arl kovanlardan arlkta yaplan tespitteki kovan says zerinden desteklenir.

) Organik tarm desteklemesine dahil olacak arl kovan, bavuru yapan yetitirici adna ayn iletmede AKSde ve OTBSde tanml olmaldr.

d) OTBS ve AKSde bilgilerini tamamlatmak, gerekli gncellemeleri yaptrmak, istenen uygunluk belgesini vermek iftinin kendi sorumluluundadr.

e) Organik ar yetitiricisi, kovan tespitlerini dileke verdii il/ile mdrlne sresi iinde yaptrmak zorundadr. Tespit tarihi bitimi 1/11/2013tr.

f) l/ile mdrlkleri, gezginci organik ar yetitiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerini (Mracaata esas belgeler, Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutana) asllar veya onayl suretlerini reticinin iletmesinin OTBSde kaytl olduu il/ile mdrlne 15/11/2013 tarihine kadar gnderir.

g) AKS ile ilgili tm i ve ilemler AKS Talimat erevesinde gerekletirilir.

Ask ilemleri ve icmallerin hazrlanmas

MADDE 9 (1) Organik hayvanclk destekleme demesine esas icmal listesi il/ile mdrlkleri Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ubesi ile organik tarm birimlerince, destekleme konusuna gre ayr olarak dzenlenir.

(2) l/ile mdrlkleri tarafndan en ge 26/11/2013 tarihine kadar desteklemeye hak kazanan hayvanlar deerlendirmeye alnarak OHD deme icmal-1ler (Ek-5) oluturulur ve askya kartlr. Askya karlan icmaller, bu Teblide belirtilen hkmlerin yerine getirilmesi halinde yararlanlabilecek OHD demesini ifade eder. l/ile mdrlkleri en ge 27/11/2013 tarihine kadar ile merkezinin OHD cmal-1ini ile merkezinde, kyn/mahallelerin OHD cmal-1ini ise kendi kynde/mahallesinde ilgili ile mdrlkleri veya muhtarlklar marifetiyle on gn sreyle askya karr. Askya kma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati tutanaa balanr. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. OTBSe hayvan/kovan miktarnn eksik girilmesi durumunda, ask sresinde hatann dzeltilmesi amacyla bavurusu yaplmayan hayvan/kovanlarn eksik ksm iin OHD demesi yaplmaz. Ask srecinde yaplacak itirazlarda yetitiricilerin, Ek-3de yer alan form ile birlikte il/ile mdrlkleri tarafndan dzenlenmi Trkvetten alnan iletme, yetitirici ve hayvan kayt bilgilerini gsterir belge ile szlemesinin olduu yetkilendirilmi kurulua mracaat ederek bilgilerini dzelttirmesi kendi sorumluluundadr. Yetkilendirilmi kurulular yetitiricilerin talebi zerine OTBSe veri giriini tamamlamak zorundadrlar. Yetitiriciler ask srecinin sona eri tarihinden itibaren on be gn ierisinde bilgilerini szlemesinin olduu yetkilendirilmi kurulua dzelttirmek ve il/ile mdrlklerine mracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadrlar. Bu durumdaki iftilerin gerekli dzelttirmeyi yaptrmamalar ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde denemeyen OHD iin, daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

(3) OHD cmal-1lerinin askda kalma sresi zarfnda yaplan yazl itirazlar il/ile mdrlklerine yaplacak olup, il/ile mdrlkleri tarafndan iftilerin on be gn ierisinde yetkilendirilmi kurulularna bavurarak yaptrm olduklar dzeltmelere ait son deerlendirmeler 30/12/2013 tarihine kadar yaplarak OTBSde ilgili blme kaydedilir.

(4) ncelenen yetitirici dosyalarnda geree aykrln bulunmamas ve ask sresince itiraz edilmemesi ya da itirazlarn deerlendirilerek sonulandrlmas halinde, OTBSden alnan Ek-6daki OHD cmal-2ler ile mdrlklerince dzenlenip, onaylanr ve il mdrlklerine gnderilir. le mdrlklerinden alnan OHD cmal-2ler ve il mdrlklerinin onaylad merkez ile OHD cmal-2si ile OTBSden alnan Ek-7deki OHD cmal-3n uyumu kontrol edilir.

(5) Bu Teblideki bavuru biti tarihinden sonra ask sresi iinde verilen itiraz dilekelerinde talep edilen deiiklikler dnda yetitiricinin beyan ile Trkvet, KKKS ve AKSde yaplacak gncellemeler OHD demesine esas tekil etmez.

(6) Deerlendirme sonucunda OHD cmal-1leri dzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykrlk, ikyet ve/veya ihbar bulunmas nedeniyle cmal-1ler oluturulamaz ise, durum il mdrlkleri OTBlerine intikal ettirilir. l mdrlkleri OTBlerince zmlenemeyen konular BGEMe gnderilir.

(7) le mdrlklerinden alnan cmal-2lerde geree aykrlk olmas ya da il mdrlklerine intikal eden ikyet ve/veya ihbar olmas durumunda, il mdrlkleri OTBlerince bu sorunlar zlmeye allr. zme kavuturulamayan konular ise BGEMe gnderilir.

(8) OHD cmal-2lerinde geree aykrln bulunmamas ya da il mdrlklerine intikal eden ikyet ve/veya ihbarlarn, il mdrlklerince zmlenmesi hlinde, demeye esas OHD cmal-3ler BGEMe gnderilir.

deme miktar

MADDE 10 (1) Bu Tebliin 6 nc, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetitiricilere, organik tarm destekleme demesine hak kazanan hayvanlar ve arl kovanlar zerinden aada belirtilen birim miktarlarda organik hayvanclk destekleme demesi yaplr.

 

Sra No

Desteklemeler

Destek Miktar

1

Organik Tarm (Ana Sr, Manda)

                           150 TL/ba

2

Organik Tarm (Buza)

                             50 TL/ba

3

Organik Tarm (Ana koyun, kei)

                             10 TL/ba

4

Organik Tarm (Arl kovan)

 5 TL/kovan

 

demeler iin gerekli finansman ve deme plan

MADDE 11 (1) OHD demesi iin gerekli finansman btenin ilgili kalemine tahsis edilen deneklerden karlanr. demeler, Bakanlk tarafndan Bankaya kaynak aktarlmasn mteakip, il/ile mdrlklerince oluturulan onayl OHD deme cmal-1lerine gre, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce yetitiriciler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr. iftilere yaplan toplam nakdi deme tutarnn % 0,2si btenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak denir.

(2) OHD deme plan, OHD bavurusu yapan yetitiricilere ait n incelemenin bitirilmesini mteakiben Bakanlk tarafndan belirlenir. demelere, kontrollerin tamamlanmas ve Bakanlk tarafndan OHD demeleri ile ilgili talimatlarn Bankaya gnderilmesinden sonra balanr.

NC BLM

Uygulamalarn Kontrol ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim

MADDE 12 (1) l/ile mdrlkleri, desteklemeler ile ilgili mracaat zaman ve artlarn, yerel duyuru imknlar ile yetitiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alr.

(2) Organik tarm yapan iletmelerin denetimleri OTBlerce yrtlr. OHD uygulamasna ilikin olarak OTB yeleri tarafndan OHD mracaatlar baladktan sonra n inceleme balatlr. demeye esas icmaller BGEMe gnderilmeden nce, OTBler rnekleme seim yntemiyle her destekleme kalemi iin en az % 10a tekabl eden oranda denetim yapar. n inceleme yaplan illerde/ilelerde daha sonra tespit edilecek usulsz ilemlere ilikin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, n incelemenin yan sra mevzuatn ngrd her trl denetime de tabidir.

(3) OHD n incelemeleri OTBnin grev ve yetkileri erevesinde gerekletirilir.

(4) Bu Teblide yer almayan teknik konularda Bakanlk genelgeleri ve talimatlar uygulanr. Ancak, bu Teblide yer almayan hususlarda oluacak problemlerin zmnde, il mdrlkleri OTBleri yetkilidir.

(5) Destek demelerinin amacna uygun ve gerek hak sahiplerine denmesi iin, il mdrl gerekli tedbirleri alr.

(6) n incelemede, OTB yeleri tarafndan yetitiricilerin hayvanclk iletmelerinin yerinde yaplacak kontrollerinde Organik Tarm Ynetmeliine aykr bir durum bulunup bulunmad incelenir. Yetitiricilerin OTBS, Trkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kayt ettirdikleri bilgiler ile gerek grlmesi halinde yetkilendirilmi kurululardan talep edilecek bilgilerde, geree aykr beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakknda ilgili Cumhuriyet Basavclklarna su duyurusunda bulunulur. Ayrca, sorumluluu tespit edilen kamu grevlileri hakknda da gerekli yasal ilemler yrtlr. OTB yeleri gelen mnferit ikyet ve ihbarlar ayrca deerlendirir.

Uygulama dnda kalacak yetitiriciler

MADDE 13 (1) Aadaki yetitiriciler OHD uygulamasndan yararlanamaz;

a) OTBSde sresi iinde kaytl bilgilerini gncellemeyen,

b) OHD uygulamasnda bu Tebliin 6 nc 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetitiricilerden OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de kaytl olmayan, bu Tebliin 6 nc maddesi ikinci fkrasnda buza yetitirenler iin OTBS cmali-1de kaytl olma art aranmaz.

c) Yetitiricilerden bu Tebliin 6 nc 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetitiricilerden Trkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kaytl olmayan ve sresi iinde kaytl bilgilerini gncellemeyen,

) Bu Tebliin 6 nc 7 nci ve 8 inci maddelerinde istenen belgelerle birlikte sresi iinde bavuru yapmayan,

d) Ask listelerinde isminin bulunmamas veya destekleme bilgilerinin hatal olmas durumunda, ask sresi sonuna kadar hatal kaytlarn dzeltilmesi iin yazl bavuru yapmayan,

e) Bu Tebliin 9 uncu maddesinde verilen sreler ierisinde yetkilendirilmi kuruluuna mracaat ederek OTBSde bilgilerini tamamlatmayan,

f) Ynetmelik hkmlerine gre organik tarmsal faaliyette bulunmayanlar,

g) OHD demesinden faydalanmak zere bavuru yapan yetitiricilerden geree aykr beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

) Ask icmalinde ismi ksa dahi OTBS-2 cmalinin aln tarihi olan 31/12/2013ten nce organik tarm faaliyetinden ayrlanlar,

h) Bakanlka uygulanan tarmsal desteklemelerden be yl sre ile yararlandrmama karar verilmi olanlar,

) Kamu tzel kiileri.

Desteklemeye tabi olmayacak arl kovan ve hayvanlar

MADDE 14 (1) Aadaki arl kovan ve hayvanlar OHD uygulamas kapsam dndadr;

a) Ynetmelik hkmlerine gre uygun yetitirilmeyenler,

b) OHD uygulamasnda bu Tebliin 6 nc 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilenlerden OTBS cmali-1de ve OTBS cmali-2de kaytl olmayan, buzalar iin OTBS cmali-1de kaytl olma art aranmaz.

c) Bu Tebliin 6 nc 7 nci ve 8 inci maddelerinin ilgili blmnde belirtilen arl kovan ve hayvanlardan Trkvet, KKKS ve AKS sistemlerine kaytl olmayan,

) Uygunluk belgesinde bulunmayan,

d) Ask listelerinde arl kovan ve hayvan bilgilerinin hatal veya eksik olmas durumunda, ask sresi sonuna kadar hatal veya eksik kaytlarn dzeltilmesi iin bu Teblie uygun belgeler ile yazl bavurusu yaplmayanlar,

e) Ask srecinde belirtilen hatal veya eksik arl kovan ve hayvanlardan yetkilendirilmi kurululara dzelttirilmeyenler,

f) Buzalar hari, erkek bykba, erkek kkba hayvanlar, kuzular ve olaklar,

g) Ask icmalinde ksa dahi OTBS-2 cmalinin aln tarihinden nce organik tarm faaliyetinden kan arl kovan ve hayvanlar,

) Gei srecinde bulunan arl kovan ve hayvanlar,

h) Gei srecindeki buzalar,

) Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutanana gre uygun olmayan arl kovanlar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 15 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanacak gecikme zamm ile birlikte, anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

(3) Yetkilendirilmi kurulular OHD demeleri iin dzenledikleri her trl bilgi ve belgelerden, ayrca OHD demelerinde OTBSe eksik veya hatal yaplan veri girileri ile dzeltmelerin zamannda yaplmasndan sorumludurlar. Sorumluluklarn yerine getirmeyen yetkilendirilmi kurulular hakknda 5262 sayl Organik Tarm Kanunu ve Organik Tarm Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmleri, 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri