19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA LKN

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Ulusal Marker Uygulamasna likin Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (g) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

c) Kaak akaryakt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmleri uyarnca kaak olarak kabul edilen akaryakt,

g) Ulusal marker: Akaryakta; rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce eklenecek ve akaryaktn zelliklerini bozmayacak nitelii haiz kimyasal rn,

h) Bamsz gzetim firmas: lgili lisans sahipleri tarafndan grevlendirilecek, petrol ve petrol rnlerinin miktar kontrol ile numune alm ve bu ilemler ile ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alanlarnda Trk Akreditasyon Kurumundan veya Trk Akreditasyon Kurumu ile karlkl tanma anlamas bulunan akreditasyon kurumlarndan akredite olmu ve Kurum tarafndan yetkilendirilmi kurulular,

) Gzetim yetki belgesi: Kurum tarafndan bamsz gzetim firmalarna verilen belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ulusal marker, yurt iinde pazarlanacak akaryakta, rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce, ilgili lisans sahibi tzel kiiler tarafndan Kurumca belirlenecek art ve zellikte ve bamsz gzetim firmas nezaretinde eklenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Ulusal markerin eklenmesi srasnda can ve mal gvenlii ile evre ve insan sal asndan gerekli tedbirleri almak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 8/A maddesi eklenmitir.

Bamsz gzetim firmalar

MADDE 8/A (1) Bamsz gzetim firmalarnn ykmllkleri, bu firmalara gzetim yetki belgesi verilmesi ve iptal edilmesine ilikin usul ve esaslar Kurul karar ile belirlenir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/4/2006

26137

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

26/7/2006

26240

2-

10/10/2006

26315

3-

5/5/2007

26513

4-

30/11/2007

26716

5-

13/2/2008

26786

6-

28/5/2008

26889

7-

22/6/2008

26914

8-

17/12/2010

27788

9-

17/5/2011

27937

10-

29/12/2012

28512